Zawartość

Konferencja „Powszechne środki ochrony prawnej (petycje, wnioski, skargi) w prawie administracyjnym jako instrumenty ochrony praw obywatelskich

Data: 
2016-11-29
Położenie: 
  • Warszawa
    Polska
słowa kluczowe: 

Art. 63 Konstytucji RP gwarantuje możliwość składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Tryb rozpatrywania wniosków i skarg określa od wielu już lat Kodeks postępowania administracyjnego. Natomiast ustawa o petycjach weszła w życie dopiero w ubiegłym roku.

Chcielibyśmy na naszej konferencji zastanowić się m.in. nad pierwszymi spostrzeżeniami i wnioskami z funkcjonowania tego nowego aktu prawnego, a także odnieść je do regulacji prawnej instytucji skarg i wniosków.

Konferencja składać się będzie z dwóch sesji. W pierwszej zaprezentowane zostaną wystąpienia tematyczne, druga składać się będzie z paneli dyskusyjnych.

Do udziału w nich zaprosiliśmy przedstawicieli nauki, władzy ustawodawczej, wykonawczej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji społecznych. Przewidujemy również możliwość aktywnego udziału w dyskusji wszystkich uczestników konferencji.

Załączniki: