Zawartość

Koronawirus. Informacje o sytuacji w kolejnych domach pomocy społecznej

Data: 
2020-05-04
  • W województwie lubelskim tylko w jednym DPS stwierdzono przypadki zarażenia koronawirusem
  • Z kolei DPS w Skierniewicach jeszcze przed ogłoszeniem pandemii koronawirusa zgromadził zapasy żywności i środków dezynfekujących
  • 54 mieszkańców i 49 pracowników tej placówki zostało objętych kwarantanną

Urząd wojewódzki o sytuacji w lubelskich domach pomocy społecznej

Mariusz Kidaj, zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, odpowiedział na wystąpienie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur z 14 kwietnia. W związku z doniesieniami medialnymi KMPT pytał o działania podjęte w ramach epidemii koronawirusa w domach pomocy społecznej. To właśnie mieszkańcy tego typu placówek są grupą najbardziej zagrożoną zarażeniem.

Przedstawiciel wojewody wskazał, że województwie lubelskim tylko w jednej tego typu placówce wystąpiło zakażenie koronawirusem - w Domu Pomocy Społecznej w Zamościu, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi. Informacje w tej sprawie zostały już przedstawione RPO 16 kwietnia br.

- Wojewoda Lubelski na bieżąco przekazuje podległym placówkom zalecenia i rekomendacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące działań związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 oraz procedur postępowania w sytuacji podejrzenia wystąpienia, jak również potwierdzenia zakażenia u mieszkańców oraz personelu placówek – podkreślił Mariusz Kidaj.

W ramach monitoringu dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego poprosił domy pomocy społecznej, aby 2 razy w tygodniu informowały o sytuacji, jaka panuje w tych jednostkach w związku z epidemią koronawirusa. Władze Zamościa przesyłają natomiast codzienne raporty dotyczące sytuacji panującej w DPS, w którym stwierdzono przypadki zarażeń. Domy pomocy społecznej codziennie raportują także o osobach zarażonych wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu i mieszkańców w Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Również prywatne domy opieki zostały zobligowane do informowania o niepokojących wydarzeniach, mających związek ze stanem epidemii. Dodatkowo od domów pomocy społecznej oraz prywatnych placówek zbierane są informacje o brakach środków ochrony osobistej.

- W ramach otrzymywanych dostaw Wydział Polityki Społecznej dystrybuuje środki otrzymane za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej i zaopatruje w nie podległe jednostki. W chwili obecnej rozdysponowane zostały 254 5-litrowe butelki płynów dezynfekujących, 67.400 rękawiczek, 67.279 maseczek ochronnych i 5.430 przyłbic – zaznaczył przedstawiciel wojewody lubelskiego.

Z otrzymywanych informacji wynika, ze mieszkańcy domów pomocy społecznej i placówek mają zapewnioną opiekę. W związku z  tym nie było dotąd konieczności podejmowania działań, polegających na wydawaniu polecenia delegowania pracowników spoza DPS do pracy w tych jednostkach.

DPS w Skierniewicach przygotował się na kwarantannę

Odpowiadając na pismo KMPT w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Skierniewicach, prezydent miasta Krzysztof Jażdżyk poinformował, że na podstawie pierwszego przeprowadzonego testu, koronawirus został potwierdzony u jednego mieszkańca i jednego członka personelu. Wszyscy mieszkańcy (54 osoby) i 49 pracowników DPS zostali objęci kwarantanną. Wszystkim pracownikom w kwarantannie wykonano testy na obecność koronawirusa. Spośród mieszkańców 2 osoby są hospitalizowane.

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa wprowadzono wiele procedur m.in. zrezygnowano z zajęć w licznych grupach, zamknięto wspólną stołówkę. Już od 6 marca br. wprowadzony został obowiązek noszenia odzieży ochronnej oraz dezynfekcja rąk dla osób odwiedzających mieszkańców. Dodatkowo zaczęto prowadzić pomiary temperatury u mieszkańców i personelu placówki. Od 17 marca br. wprowadzony został całkowity zakaz odwiedzin mieszkańców. Wszyscy pracownicy byli objęci obowiązkiem pomiaru temperatury ciała przed rozpoczęciem pracy oraz po przepracowaniu 4-6 godzin. Wprowadzono procedurę kilkukrotnej w ciągu dnia dezynfekcji urządzeń codziennego użytku. Pracownicy zostali przeszkoleni z nowych zasad sanitarnych i wyposażeni w dodatkowe środki ochrony osobistej.

Dom został wyposażony w przyłbice oraz jednorazowe kombinezony ochronne na wypadek wystąpienia zakażenia bądź objawów, które mogłyby świadczyć o zakażeniu. Został przygotowany dodatkowy pokój izolacji na wypadek wystąpienia zakażenia.

- Dom zgromadził większy zapas środków dezynfekcyjnych przed ogłoszeniem stanu pandemii oraz uzyskał dodatkowe wsparcie w tym zakresie od Wojewody Łódzkiego. Firma, z którą placówka ma podpisaną umowę na dostawy środków dezynfekcyjnych dotychczas realizuje wszystkie zamówienia bez problemu – zaznaczył Krzysztof Jażdżyk. Dodał jednak, że problemem może okazać się zdobycie rękawiczek jednorazowych, ponieważ zawarta w ubiegłym roku umowa kończy się pod koniec kwietnia br. - Zgromadziliśmy możliwie jak największy zapas rękawiczek, ale ich zużycie jest w tym czasie znacznie wyższe niż zwykle. Firmy zajmujące się dystrybucją mają ogromne deficyty tego asortymentu i informują, że realizują wyłącznie dotychczasowe umowy, nie podpisują zobowiązań na przyszłość – wskazał prezydent Skierniewic.

Personel opiekuńczy został podzielony na zespoły celem zawężenia kontaktów interpersonalnych, ułatwiających rozprzestrzenianie wirusa. Pracownicy administracyjni zostali odizolowani od części terapeutyczno-opiekuńczej poprzez zamknięcie korytarza i w miarę możliwości świadczyli pracę zdalnie. Jak zauważył prezydent miasta, pobyt części personelu w kwarantannie domowej nie zakłóca świadczenia usług opiekuńczych. Obecnie zadania te wykonuje 13 osób.

Mieszkańcy mają zapewniony telefoniczny i wizualny systematyczny kontakt z rodzinami, a także wsparcie psychologa, który jest zatrudniony na etacie w DPS i obecnie przebywa w placówce, razem z mieszkańcami.

- DPS był przygotowany na ewentualną kwarantannę. Przed ogłoszeniem pandemii zostały zgromadzone zapasy artykułów suchych tj: makarony, kasze, ryż, płatki, mąka, cukier, budynie itp. Zostały również zakupione artykuły z dłuższą datą ważności tj. konserwy mięsne i rybne, dżemy, woda w butelkach – zaznaczył prezydent miasta.

Krzysztof Jażdżyk wskazał, że Wojewoda Łódzki został niezwłocznie poinformowany o sytuacji związanej z wystąpieniem przypadku zakażenia koronawirusem w skierniewickim DPS. Placówka otrzymała w tej sytuacji pomoc w postaci środków ochrony sanitarnej. Ponadto codziennie przekazywane są wojewodzie meldunki o sytuacji w placówce.

KMP.071.4.2020, KMP.071.4.2020

Galeria

  • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Zdrowie"

    Koronawirus. Sprawy ochrony zdrowia
Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji: 2020-05-04 09:23:26
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-05-04 09:35:46 Koronawirus. Informacje o sytuacji w kolejnych domach pomocy społecznej Łukasz Starzewski