Zawartość

Koronawirus. Punkt gastronomiczny w biurowcu, do którego pracownicy już nie przychodzą  - pytania na infolinię RPO 800-676-676

Data: 
2020-12-23

Prowadzę usługi gastronomiczne w biurowcu. Teraz większość pracowników korporacji pracuje zdalnie – moje obroty spadły o 90%. Zatrudniam 10 osób. Mam również wiele innych płatności (banki, czynsze, podatki itp.). Na jakie wsparcie mogę liczyć na podstawie Tarczy 6.0?

Tarcza branżowa 6.0 to pakiet pomocowy dla przedsiębiorców najbardziej dotkniętych skutkami drugiej fali pandemii COVID-19. Rozwiązania te wprowadzone zostały ustawą z dnia 9 listopada 2020 r. („o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”, Dz.U.2020.2255).

Większość przepisów tej ustawy weszła w życie w dniu 16 grudnia 2020 roku.  

W ramach pomocy można ubiegać się między innymi o:

  1. świadczenia na ochronę miejsc pracy, 
  1. jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla przedsiębiorców oraz osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, 
  1. dotację do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców, 
  1. zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS, 
  1. zwolnienie zleceniodawców z obowiązku obliczania i potrącania z wynagrodzenia zleceniobiorcy składek ZUS. 

Ad. 1. Świadczenia na ochronę miejsc pracy (art. 15gga ust. 1 – 26 Ustawy covidowej). 

Przedsiębiorca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według wskazanego w przepisie kodu PKD, i których przychód z tej działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych) uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy jest składany w postaci elektronicznej za pomocą udostępnionego narzędzia do dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych.

Środki przekazane na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz pracowników, na których wynagrodzenia przyznano dofinansowanie. Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do dnia 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w swoim wojewódzkim urzędzie pracy.

Ad. 2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla przedsiębiorców i osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, (art. 15zs1, art. 15zs2 i art. 15zs3 Ustawy covidowej).

2.1. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla przedsiębiorców (art. 15zs1, art. 15zs2 Ustawy covidowej).

Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego przysługuje osobie, która spełnia podstawowe kryteria przyznania świadczenia postojowego w trybie art. 15zs lub art. 15zua Ustawy covidowej, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% lub 40% (w zależności od kodu PKD).

Żeby dostać to dodatkowe świadczenie, należy złożyć wniosek, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty. Procedura składania wniosków jest analogiczna jak w przypadku „zwykłego” świadczenia postojowego.

2.2. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe - dla osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 15zs3 Ustawy covidowej). 

Osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (nieposiadającej innego tytułu do ubezpieczeń społecznych), przysługuje prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z umowy cywilnoprawnej zawartej do dnia wejścia w życie ustawy (tj. 16 grudnia 2020 r.) z tytułu wykonywania działalności wskazanej w przepisie, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ustalenie prawa do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego następuje na wniosek osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, do którego należy dołączyć wymagane dokumenty. Procedura składania wniosków jest analogiczna jak w przypadku „zwykłego” świadczenia postojowego. 

Ad. 3. Dotacja do 5 tys. zł dla mikro i małych przedsiębiorców (art. 15zze4 ust. 1 – 26 Ustawy covidowej). 

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małemu przedsiębiorcy.

Dotacja przysługuje przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według kodów PKD wymienionych w przepisie i którzy uzyskali przychód w październiku albo listopadzie 2020 roku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku. Warunkiem jest również, aby przedsiębiorca nie zawiesił działalności na okres obejmujący dzień 30 września 2020 roku. Przyznanie dotacji następuje na wniosek mikro albo małego przedsiębiorcy. Dotacja może być udzielona do wysokości 5 000 zł i można ją otrzymać tylko raz.

Wniosek o dotację należy złożyć elektronicznie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej informacji (w tym o wymaganych dokumentach i zasadach naboru) można uzyskać z powiatowym urzędzie pracy. 

Ad. 4. Zwolnienie przedsiębiorców ze składek ZUS (art. 31zo - 31zq Ustawy covidowej). 

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 6.0 kolejne branże mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Mogą złożyć wniosek do ZUS od 30 grudnia 2020 r. Szczegółowe zasady ubiegania się o to zwolnienie można znaleźć na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-oplacania-skladek-za-lipiec-sierpien-i-wrzesien-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz-na-podstawie-tarczy-antykryzysowej-6_0/2718628.

Ponadto, płatnicy z branż określonych Tarczą antykryzysową 6.0 mogą złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za listopad 2020 r. Więcej informacji o warunkach niezbędnych do zwolnienie oraz zasadach składania wniosków można znaleźć na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacania-skladek-za-listopad-2020-r_-dla-platnikow-z-okreslonych-branz/2718738

Ad. 5. Zwolnienie zleceniodawców z obowiązku obliczania i potrącania z wynagrodzenia zleceniobiorcy składek ZUS (art. 31zy14 Ustawy covidowej). 

Osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług), mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek.

Wniosek może dotyczyć składek należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. ZUS udostępni wniosek o zwolnienie z obowiązku naliczania składek od 30 grudnia 2020 r. Jednak będzie można go złożyć od 1 stycznia 2021 r., bo dotyczy umów zawartych od tej daty. Szczegółowe zasady ubiegania się o to zwolnienie można znaleźć na stronie ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-naliczania-skladek-od-umow-cywilnoprawnych/2718718

***

Warto pamiętać, że przedsiębiorcy na targowiskach zostają zwolnieni z opłaty targowej w 2021 r., natomiast gminy osiągające z tytułu opłaty targowej przychody otrzymają rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 31zzm Ustawy covidowej).

Ponadto, rada gminy może uchwałą wprowadzić zwolnienie od podatków albo wydłużyć terminy płatności podatków (m.in. od nieruchomości, gruntów, budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej), przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w zw. z COVID-19 (art. 15p i 15q Ustawy covidowej). 

Dodatkowe informacje: 

Galeria