Zawartość

Koronawirus. Sytuacja w DPS w Krzyżanowicach

Data: 
2020-05-18
Położenie: 
 • Krzyżanowice
  Polska
 • W lutym DPS Krzyżanowice podjął działania prewencyjne mające na celu ochronę mieszkańców przed zakażeniem koronawirusem
 • Obecnie 129 mieszkańców i 33 pracowników placówki zostało objętych kwarantanną

W domach pomocy społecznej przebywają osoby z grup najbardziej narażonych na zakażenie: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami.

W zawiązku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur  pytał odpowiednie organy o działania podjęte w DPS-ach w ramach epidemii koronawirusa.

Do zadań KMPT (który działa w strukturze Biurze RPO)  należy sprawdzanie czy w placówkach, gdzie osoby mogą przebywać wbrew swojej woli np. na podstawie sądowego postanowienia, nie dochodzi do okrutnego, poniżającego traktowania lub tortur.

DPS w Krzyżanowicach

Odpowiadając na pismo KMPT w sprawie sytuacji w Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, starosta powiatu radomskiego Waldemar Trelka poinformował, że 7 maja koronawirus został zdiagnozowany u 3 mieszkanek DPS a w przypadku trzech wynik był nierozstrzygający. Zakażenie potwierdzono też u 8 pracowników. 129 mieszkanek DPS objęto kwarantanną. Do izolacji domowej zgłoszono zaś 8 pracowników z wynikiem dodatnim; kwarantanną objęto 33 pracowników (19 osób obywa ją na terenie DPS i świadczy pracę na rzecz mieszkanek). 5 mieszkanek jest hospitalizowanych.

Jak wskazał starosta, już w lutym br. DPS Krzyżanowice podjął działania prewencyjne mające na celu ochronę zdrowia i życia mieszkańców. Między innymi podjęto decyzję o podziale domu na 2 odrębne strefy mieszkańca oraz wyodrębnieniu (pod względem zabezpieczenia sanitarnego) działu administracji. Podjęto też decyzję o zamknięciu DPS (zakaz wchodzenia osób z zewnątrz; możliwość opuszczania terenu domu przez mieszkanki wyłącznie na podstawie przesłanek medycznych).

Zarządzeniem Dyrektora DPS z marca b.r. wdrożono stosowne procedury uwzględniające wytyczne GIS, w ramach których określono m.in.:

 • powołanie zespołu kryzysowego wraz z przyporządkowaniem zadań;
 • wdrożenie reżimów sanitarnych, w tym; zabezpieczenie środków do odkażania rąk i powierzchni; odkażanie powierzchni domu, rąk i butów na wejściu, obowiązek stosowania poszerzonego asortymentu środków ochrony indywidualnej przez pracowników (odzież ochronna, rękawiczki, maseczki, a następnie przyłbice); mierzenie temperatury i oddechów mieszkanek (2xdziennie), mierzenie temperatury pracowników, na wejściu;
 • organizację pracy personelu z uwzględnieniem elastycznych form umożliwiających zabezpieczenie opieki na wypadek wystąpienia przypadków zakażenia;
 • wyznaczenie stref i pomieszczeń niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania DPS w sytuacji wystąpienia zakażeń, w tym pomieszczeń noclegowych dla personelu.

Ponadto wypracowano i poddano konsultacji pracowniczej scenariusze dotyczące zabezpieczenia kadry w przypadku stwierdzenia zakażeń wśród mieszkanek/pracowników DPS.

Zostały podjęte działania mające na celu pozyskanie wsparcia zewnętrznego w zakresie wyposażenia domu w środki ochrony indywidualnej i preparaty odkażające. W ich ramach DPS otrzymał wsparcie rzeczowe (maseczki, środki odkażające, przyłbice) oraz finansowe - od sponsorów instytucjonalnych, organizacji społecznych i osób fizycznych w kwocie 49 tys. zł. Działania były kontynuowane  także po stwierdzeniu przypadków zakażenia; pozyskano wówczas dodatkowe deklaracje wsparcia (opiewające na łączną kwotę 15 tys. zł), w ramach którego darczyńcy mają przekazać środki ochrony indywidualnej, naczynia jednorazowe, opryskiwacze do dezynfekcji i lampy bakteriobójcze.

- Dodatkowo pozyskaliśmy wsparcie w postaci produktów spożywczych (wody, napoje, produkty suche) oraz środków czystości. Wskazane działania ukierunkowane na pozyskanie wsparcia zewnętrznego są kontynuowane z uwagi na nieprzewidywalny charakter rozwoju istniejącej sytuacji oraz długofalową perspektywę zagrożenia epidemiologicznego – podkreślił starosta.

Ponadto z uwagi na przewidywane problemy w zakresie zabezpieczenia personalnego, wystąpiono do wojewody z wnioskiem o oddelegowanie do DPS pielęgniarza. Opiekę nad mieszkańcami świadczy obecnie 19 osób z działu terapeutyczno-opiekuńczego, w tym 4 pielęgniarki. Od 12 maja pracowników wspomagają również trzej wolontariusze oraz ksiądz z Duszpasterstwa Akademickiego Radomia. Psycholog zatrudniony w DPS, w zależności od potrzeb zapewnia pomoc psychologiczną mieszkańcom.

- Na chwilę obecną mieszkańcy mają zapewnioną właściwą opiekę; jednak ze względu na fakt, że połowa etatów pielęgniarek zatrudnionych w DPS obsadzona jest przez pielęgniarki posiadające podstawowe zatrudnienie w szpitalu, liczymy się z realnymi problemami w zakresie obsady pielęgniarskiej – zaznaczył Waldemar Trelka.

Podkreślił, że Starostwo Powiatowe jest w stałym kontakcie ze służbami wojewody. Placówka, po stwierdzeniu zakażenia, otrzymała też wsparcie ze strony wojewody zarówno w zakresie środków dezynfekujących i ochrony indywidualnej, jak i łóżek polowych i śpiworów.

KMP.071.4.2020

Galeria

 • Grafika - ludzie osobno, ale się wspierają. Napis "Osoby z niepełnosprawnisciami"

  Koronawirus. Solidarni z osobami z niepełnosprawnościami
Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2020-05-18 09:37:26
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Historia zmian
Data Tytuł Opis Operator
2020-05-29 12:49:42 Koronawirus. Sytuacja w DPS w Krzyżanowicach Agnieszka Jędrzejczyk