Zawartość

Kronika

Formularz wyszukiwania

Data początkowa
Data końcowa
 • Laptop i książka
  2021-06-17

  Obywatele stracą dostęp do informacji publicznej, jeśli Trybunał Konstytucyjny uwzględni wniosek Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w tej sprawie. Po prostu ustawa o dostępie do informacji publicznej przestanie działać. RPO przedstawił TK uzasadnienie swego stanowiska w sprawie. Wnosi o uznanie konstytucyjności zaskarżonych przepisów, a w części o umorzenie postępowania.

 • Maseczka na twarz wisi na gałęzi
  2021-06-17

  Kobieta nie nosiła maseczki w miejscu publicznym, za co sąd ukarał ją 200 zł grzywny. Wyrok wydano na podstawie wadliwych przepisów rządowego rozporządzenia, bo takie ograniczenie mogła nałożyć tylko ustawa

  RPO składa kasację do Sądu Najwyższego na korzyść obwinionej. Dziś karanie za niezakrycie ust i nosa jest już legalne – rząd poprawił ówczesne przepisy.

 • Kolorowa maseczka na twarz
  2021-06-17

  Pan Arkadiusz został zatrzymany w R. na Placu 3 Maja, bo nie miał maseczki.

 • Kolorowe kredki we wszystkich kolorach tęczy
  2021-06-17

  Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy podjął dziś rezolucję, w której wezwał polskie samorządy do uchylenia podejmowanych w latach 2019-2020 uchwał przeciwko „ideologii LGBT” lub innych uchwał o podobnym skutku.  Kongres wezwał polskie władze do ochrony mniejszości i wrażliwych grup, w tym osób LGBTI, oraz przyjęcia odpowiednich polityk antydyskryminacyjnych. Zaapelował o dialog samorządów z innymi władzami oraz społeczeństwem obywatelskim, w tym organizacjami pozarządowymi, w celu opracowania planu przeciwdziałania dyskryminacji

 • Dwaj policjanci tyłem
  2021-06-17

  Policja stosowała przemoc wobec dziennikarzy relacjonujących zgromadzenia publiczne, którzy mieli kamizelki „Press” i oświadczali, że wykonują swe zawodowe obowiązki. Mimo to używano wobec nich gazu łzawiącego czy pałek, jeden z nich został postrzelony gumową kulą. Policja uznała, że nie doszło do złamania prawa przez funkcjonariuszy.

  Dlatego RPO prosi prokuraturę, by wszczęła postępowanie, aby zbadać, czy takie środki przymusu wobec dziennikarzy nie były przestępstwem.

 • Biało-czerwone pigułki
  2021-06-17

  Lek na leczenie raka jajnika Zejula nie będzie już refundowany w trybie ratunkowym. Może to pozbawić pacjentki prawa do leczenia tym specyfikiem, co będzie zagrażać ich życiu i zdrowiu. RPO występuje w tej sprawie do resortu zdrowia.

 • Odważniki
  2021-06-17

  Przedstawiciele spółek komandytowych skarżą się, że nowe przepisy powodują podwójne opodatkowanie tej formy prowadzenia działalności gospodarczej - raz na poziomie wspólników, a drugi na poziomie spółki, Niezrozumiałe jest dla nich zaostrzenie zasad polityki podatkowej w dobie kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. Przedsiębiorcy wskazują, że skutki zmiany najbardziej odczują firmy rodzinne.

 • kolaż z flagą UE i Polski oraz symbolem temidy
  2021-06-16

  W sprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym z wniosku nowej Izby Dyscyplinarnej, a dotyczącej uprawnień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, RPO ponownie wnosi o wyłączenie ze składu orzekającego sędziego Justyna Piskorskiego. Zajmuje on bowiem miejsce prawidłowo wybranego sędziego TK, od którego Prezydent RP nie odebrał ślubowania.

  Po wyroku ETPCz ws umorzenia przez osobę niebędącą sędzią sprawy spółki Xero Flor w polskim TK kolejne orzeczenie wydane z udziałem osoby nieuprawnionej do zasiadania w TK będzie z gruntu wadliwe. Każdy sąd w Polsce, w oparciu o zasadę bezpośredniego stosowania Konstytucji RP (art. 8 ust. 2) oraz zasadę przestrzegania prawa międzynarodowego (art. 9) będzie mógł zdecydować o nie wzięciu go pod uwagę – zauważa RPO.

 • Grafika z biało-czerwonymi kwiatami i napisem
  2021-06-16

  11 maja 2021 r. mija 10 lat, kiedy Konwencja stambulska została otwarta do podpisu. Konwencja została dotychczas ratyfikowana przez 34 państwa członkowskie Rady Europy i podpisana przez kolejnych 12 państw oraz Unię Europejską. Polska wśród państw, które zobowiązały się zapewnić najwyższy poziom ochrony przed przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Krajowy mechanizm przeciwdziałania przemocy nadal nie jest dostosowany do rzeczywistych potrzeb i konieczne są dalsze prace w celu wdrożenia standardów określonych w Konwencji

 • Osoba siedzi w loży sejmowej
  2021-06-15

  Sejm opowiedział się za wyborem senator Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich  VIII kadencji. W sejmowym głosowaniu 15 czerwca uzyskała ona 231 głosów, a jej kontrkandydat Marcin Wiącek – 222. W głosowaniu wzięło udział 455 posłów; większość bezwzględna wynosiła 228 głosów.