Zawartość

Zasady kwarantanny wjazdowej dla studenta z polskim paszportem, ale mieszkającego za granicą. RPO dopytuje Straż Graniczną

Data: 
2021-06-09
  • Czy kwarantannie wjazdowej podlega student będący w świetle polskiego prawa obywatelem RP, który studiuje w Polsce, lecz na stałe mieszka za granicą
  • Rzecznik pyta o to komendanta głównego  Straży Granicznej, podtrzymując swe stanowisko, że tacy studenci nie podlegają kwarantannie

Rzecznik Praw Obywatelskich kontynuuje korespondencję z SG na kanwie sprawy studenta z polskim i białoruskim obywatelstwem, który studiuje w Polsce. Został on skierowany na kwarantannę graniczną, kiedy wrócił do Polski. Przepisy zwalniają co prawda z kwarantanny przyjeżdżających do Polski na studia cudzoziemców, ale SG uznała, że student do końca cudzoziemcem już nie jest, bo dostał polskie obywatelstwo.

RPO nie zgadzał się z wykładnią przepisów przez SG. Wskazywał komendantowi głównemu, że poprzednie regulacje prawne dotyczące obowiązkowej kwarantanny wjazdowej przewidywały zwolnienie z niej dla osób kształcących się w Polsce i - podobnie jak obecnie - nie zawężały tego zwolnienia jedynie do cudzoziemców. Literalna wykładnia przepisów wskazuje, że zwolnienie dotyczy osób studiujących w Polsce, a nie tylko cudzoziemców. Zawężenie kręgu podmiotów zwolnionych z kwarantanny byłby w ocenie RPO działaniem nieracjonalnym. Bezpodstawnie różnicowałoby studentów w zależności od obywatelstwa w sytuacji, gdy kryterium różnicującym mogłyby być jedynie względy epidemiologiczne.

Z odpowiedzi KG SG wynika, że przychyla się ona do stanowiska RPO, iż obywatelstwo nie powinno być kryterium różnicującym pozycję studenta w trakcie przekraczania granicy (w związku z § 3 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ograniczeń epidemicznych).

Z drugiej zaś strony w piśmie wskazano, że uzyskanie obywatelstwa polskiego ma wpływ na status podróżnego w trakcie odprawy granicznej - osoba z podwójnym obywatelstwem uznawana jest za obywatela Polski. Z pisma nie wynika jednak, jakie znaczenie dla odbywania kwarantanny wjazdowej ma ten fakt - choć zdanie to może sugerować, że w przypadku studentów-obywateli Polski zwolnienie z kwarantanny jednak nie obowiązuje.

Dlatego zastępca RPO Stanisław Trociuk prosi gen. dyw. SG Tomasza Pragę o jednoznaczne wskazanie, czy w ocenie SG przepisy dotyczące zwolnienia z kwarantanny oznaczają, że podlega jej student będący w świetle polskiego prawa obywatelem Polski, który studiuje w Polsce, lecz zamieszkuje na stałe poza granicami kraju.  RPO podtrzymuje stanowisko, że tacy studenci nie podlegają kwarantannie wjazdowej.

RPO załączył nadesłaną do Biura RPO korespondencję, z której wynika, że SG przedstawia zainteresowanym odmienną i – zdaniem Rzecznika – niezgodną z prawem wykładnię § 3 ust. 2 pkt 9 rozporządzenia.

VII.7033.24.2021

Załączniki:

Galeria

  • Mapa z granicami Polski i jej sąsiadów

    Granica, celnicy