Zawartość

Stowarzyszenie "Memoriał"

Stowarzyszenie „Memoriał” jest rosyjską organizacją badawczą i edukacyjną popularyzującą wiedzę na temat represji politycznych podejmowanych w ZSRR oraz walczącą o prawa człowieka i przyczyniającą się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w krajach byłego Związku Radzieckiego. Posiada oddziały w wielu regionach Rosji, Ukrainy, Kazachstanu, Łotwy i Estonii. Działalność „Memoriału” polega na szerokich badaniach historycznych (również międzynarodowych) dotykających niesprawiedliwości systemu totalitarnego w ZSRR, a także obecnych prób ograniczania wolności i godności obywateli Wspólnoty Niepodległych Państw. W tym celu stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw: prowadzi muzeum, archiwum dokumentów oraz kilka specjalistycznych bibliotek, publikuje książki i artykuły prasowe oraz organizuje wystawy poświęcone powyższej problematyce. Na szczególne uznanie zasługują studia nad historią polskich ofiar represji radzieckich, w tym zwłaszcza ofiar zbrodni katyńskiej oraz działania powołanej w tym celu Komisji Polskiej Stowarzyszenia „Memoriał”. Wysiłki podejmowane przez organizację w zakresie udostępniania stronie polskiej dokumentacji z archiwów rosyjskich stanowią istotny krok na drodze ku przywróceniu godności i honoru zamordowanym Polakom oraz ich rodzinom. Ponadto „Memoriał” odegrał istotną rolę w walce o prawa Czeczenów podczas obu wojen czeczeńskich oraz rządów obecnej ekipy politycznej. „Memoriał” przyczynia się do budowania dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego funkcjonującego w oparciu o demokrację, praworządność i prawdę historyczną oraz do zakorzeniania w życiu publicznym ideałów godności i praw człowieka.