Zawartość

Jak odzyskać pieniądze za voucher na nieodbytą wycieczkę – pytanie na infolinię Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 
2021-04-23

Organizacja turystyczna nie chce zwrócić pieniędzy za voucher, z którego nie dało się skorzytsać, a jego ważność niebawem upływa. W najbliższym terminie nie ma tymczasem atrakcyjnych wycieczek.

Voucher jest jedynie znakiem legitymacyjnym – dowodem uprawniającym do odbioru określonego świadczenia (wskazanego towaru lub usługi). To, czy klient zdecyduje się na zwrot pieniędzy czy też skorzysta z vouchera na realizację usługi w przyszłości, zależy od decyzji danej osoby. Decyzja o zwrocie pieniędzy spowoduje, że przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu środków, jednak dopiero po upływie 180 dni od odstąpienia lub rozwiązania umowy. Natomiast skorzystanie z vouchera skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od umowy, jak również brakiem możliwości ubiegania się o zamianę vouchera na środki pieniężne.

Możliwość odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przewiduje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz.U.2020.2139). Zgodnie z art. 47 ust. 4 tej ustawy, podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.

Dodatkowo, ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (Dz.U.2020.1842 ze zm.), zwaną dalej „ustawą covidową”, wprowadziła szczególne regulacje dotyczące odstąpienia od umowy w trybie opisanym powyżej. Zgodnie z art. 15k ust. 2 ustawy covidowej, odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej bądź jej rozwiązanie przez organizatora, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że zaistniałej sytuacji brak jest podstaw prawnych do wymiany vouchera na środki pieniężne.

W sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać: pod numerami Infolinii Konsumenckiej 801 440 220 oraz 22 290 89 16, prowadzonej przez Fundację Konsumentów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora.

Więcej informacji w sprawach konsumenckich również na stronach Rzecznika:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/odzyskanie-wplaty-wycieczka-koronawiru...

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/wycieczka-voucher-rezygnacja-przepisy-...

Stan prawny na 19.04.2021 r. 

Autor informacji: 
Wydział Przyjęć Interesantów

Galeria