Zawartość

Wystąpienie do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska ws. korzystania z odnawialnych źródeł energii w ogródkach działkowych

Data: 
2016-05-25

Działkowcy w skargach kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują, że stowarzyszenia ogrodowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, mimo że jednym z podstawowych celów ogródków działkowych jest ochrona środowiska, a także oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach. Z tym problemem Rzecznik zwrócił się do Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentami programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 2) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Uprawnienie to nie dotyczy jednak stowarzyszeń ogrodowych. Stowarzyszenia te posiadają osobowość prawną, a więc mogą być podmiotem praw i obowiązków. Nie ma zatem przeszkód, aby dysponowały przyznanymi środkami.

W ocenie Rzecznika za włączeniem stowarzyszeń ogrodowych do katalogu beneficjentów programu przemawiają względy podobne jak w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Rzecznik podkreślił ponadto, że do podstawowych celów rodzinnych ogrodów działkowych należy m.in. ochrona środowiska i przyrody, oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach, kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka, czy tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych. Produkcja energii z odnawialnych źródeł może przyczynić się realizacji tych celów.

Galeria

  • Widok z warszawskiego wieżowca a Pałac Kultury, na horyzoncie widać szarą mgłę na błękitnym niebie

    Smog nad miastem