Godło RP
Biuletyn Informacji Publicznej RPO
Zawartość
Liczba całkowita wyników: 430

Patronaty

Formularz wyszukiwania

np.: 07/2021
np.: 07/2021
(pozwala na wiele wyborów np. z klawiszem Ctrl)

13. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-06-09

13. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie – dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom SIłę została objęta Patronatem Honorowym RPO.

Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie-dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” to największe w Polsce wydarzenie na temat przeciwdziałania przemocy wobec małych dzieci do 6. r. ż., organizowane przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę od 2008 roku.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, skierowana jest do profesjonalistów - przedstawicieli instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz rodzin z małymi dziećmi, psychologów, przedstawicieli sektora ochrony zdrowia (pielęgniarek, lekarzy, położnych), pomocy społecznej (pracowników socjalnych, asystentów rodzin), wymiaru sprawiedliwości (policjantów, sędziów, kuratorów) oraz przedstawicieli edukacji (nauczycieli przedszkolnych i żłobkowych, pedagogów).

Każdego roku gromadzi ponad 400 profesjonalistów, którzy uczestniczą w wykładach oraz panelach dyskusyjnych prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów.

Podczas Konferencji omawia się tematy związane z profilaktyką krzywdzenia małych dzieci, wspieraniem rodziców w tworzeniu bliskiej relacji z dzieckiem, wczesną interwencją w przypadku pojawienia się trudności wychowawczych czy emocjonalnych w okresie okołoporodowym. Prezentowane są zagadnienia związane ze złożoną sytuacją rodziny, także z grup wysokiego ryzyka krzywdzenia małych dzieci – będących w konflikcie okołorozwodowym, z depresją, sytuacjach kryzysowych w rodzicielstwie, z zaburzeniami przywiązania.

Konferencja naukowa "Bilans Pandemii: Jaki będzie świat po COVID-19" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-05-25

Rzecznik objął Patronatem Honorowym XV Ogólnopolską Konferencję Naukową Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Bilans Pandemii: Jaki będzie świat po COVID-19”, która odbędzie się 25 maja 2021 r. w Gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie.

Informacja organizatora o wydarzeniu

Koronawirus i pandemia - te dwa rzeczowniki znalazły się w pierwszej trójce konkursu na Słowo Roku 2020 i to one, bez wątpienia, dominują w naszym życiu od ponad roku.

Pandemia koronawirusa nie była czymś, czego spodziewaliśmy się doświadczy i z pewnością nie przeczuwaliśmy, że całkowicie zburzy obraz tak dobrze znanego nam świata. Sytuacja zmusiła nas do natychmiastowego przystosowania się do nowej rzeczywistości i przewartościowania naszych ideałów, ale również codziennych zachowań. Wpłynęła na ludzi, społeczeństwa, państwa, a także relacje pomiędzy nimi. Rok 2020 był czasem niepewności. Porządek “przedpandemicznej” równowagi został zachwiany i do dziś pozostajemy w tym niestabilnym marazmie.

Dlatego też podczas XV Ogólnopolskiej Konferencji Społeczności Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądał świat post-pandemiczny? Jakie zmiany najpewniej odczujemy my, ale również społeczeństwa i państwa? Czy są one stałe, a może tylko tymczasowe? Czy w ogólnym rozrachunku zmiany te będą z korzyścią dla nas? Zastanowimy się także nad tym, czy pandemia koronawirusa zostawiła nam jakieś lekcje, które jako jednostki, ale i społeczeństwa, powinniśmy wyciągnąć i zapamiętać?

Tegoroczna XV KonferencjaCE Bilans Pandemii: Jaki będzie świat po COVID-19? odbędzie się 25 maja w formule pół zdalnej. Prelegenci podejmą dyskusję na sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, a całe spotkanie będzie transmitowane online. W ten sposób zapewnione zostanie bezpieczeństwo wszystkich uczestników, a także umożliwiona zostanie realizacja wartościowej dyskusji.

Tour de Konstytucja

Data: 2021-05-23

W niedzielę 23 maja Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar oraz zastępczyni RPO dr Hanna Machińska wzięli udział w spotkaniu i konferencji prasowej organizatorów akcji „Tour de Konstytucja”. O godz. 13:00 w warszawskim Parku Fontann przedstawiono projekt i dokonano oznaczenia „Tour-BUSA”, który 4 czerwca w Radomiu wyruszy w trzymiesięczną podróż po Polsce, odwiedzając 90 miejscowości. „Tour-BUS” będzie przewoził zwój Konstytucji, materiały informacyjne i gadżety oraz pełnił funkcję mobilnego studia sprawozdawczego.

Tour de Konstytucja to wydarzenie organizowane przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych z udziałem artystów, prawników i osób zaufania społecznego. Jego celem jest popularyzacja zapisów Konstytucji i praktyki ustrojowej wytworzonej przez ponad 20 lat obowiązywania obecnej ustawy zasadniczej.

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o projekcie: https://tour-de-konstytucja.pl/

Right2B Forum organizowane przez ELSA - pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-05-21

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym wydarzenie organizowane przez ELSA: Right2B Forum. Projekt jest poświęcony dyskusji na temat etycznego postępowania w biznesie. W tym roku wydarzenie odbędzie się 21-22 maja 2021.

Celem projektu jest stworzenie ogólnopolskiej platformy do dyskusji między młodymi ludźmi wchodzącymi na rynek pracy na temat poszanowania praw człowieka w biznesie. Dzięki wymianie myśli, wiedzy i doświadczenia pragniemy osiągnąć jeden cel – 2 make business turn right.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym - forma pomocy czy wykluczenie?" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-05-14

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął decyzję o objęciu Honorowym Patronatem RPO Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Instytucja ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym - forma pomocy czy wykluczenie?", która odbędzie się 14 maja 2021. Spotkanie naukowe organizuje Koło Nauk Cywilistycznych Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Wydarzenie naukowe poświęcone jest dyskusji na temat instytucji ubezwłasnowolnienia w prawie cywilnym, sytuacji osób ubezwłasnowolnionych w Polsce i na świecie oraz konieczności stworzenia warunków równych szans dla osób niemogących samodzielnie uczestniczyć w obrocie prawnym.

"Forum Prawa Medycznego" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-05-14

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym konferencję naukową organizowaną przez Centrum Bioetyki i Bioprawa Uniwersytetu Warszawskiego ,,Forum Prawa Medycznego: Prawo i etyka świata cyfrowego”, która odbędzie się 14 maja 2021 roku.

Celem wydarzenia jest skierowanie uwagi specjalistów i szerokich kręgów społecznych na etyczne, prawne, społeczne i ekonomiczne zagadnienia związane z cyfryzacją oraz jej konsekwencjami dla nauk medycznych, biologicznych. Organizatorzy chcą poddać pod dyskusję takie kwestie prawne jak np. ochrona danych osobowych, obowiązek informacyjny, uzyskiwanie świadomej zgody na świadczenie zdrowotne, należyta staranność udzielania świadczeń, a także oddziaływanie nowych technologii na charakter bezpośredniości i rzetelność procedur medycznych

Opiekunami naukowymi konferencji są prof. dr hab. Paweł Łuków, Kierownik Centrum Bioetyki i Bioprawa UW, oraz dr hab. Maria Boratyńska, pracowniczka Centrum Bioetyki i Bioprawa UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW.

Adresatami konferencji są studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz eksperci.

Zarówno czynne jak i bierne uczestnictwo w wydarzeniu jest nieodpłatne.

Konferencja "Wyzwania ochrony zdrowia psychicznego w Polsce w obliczu skutków pandemii COVID-19" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-04-24

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym konferencję naukową "Wyzwania ochrony zdrowia psychicznego w Polsce w obliczu skutków pandemii COVID-19". Wydarzenie odbędzie się online 24 kwietnia br. Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ.

Podczas konferencji padną pytania o funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia psychicznego, zarówno w czasie pandemii, jak i poza nią. Światowa Organizacja Zdrowia podała, że pandemia Covid-19 ma negatywny wpływ na świadczenia zdrowotne ważne z punktu widzenia ochrony zdrowia psychicznego w 93% krajów na świecie – podczas gdy zapotrzebowanie na te świadczenia wzrasta. Wśród społeczności wielu krajów nasilają się objawy depresji i zaburzeń lękowych. W Polsce natomiast wiele się mówi o raporcie NIK, który ujawnił, że system lecznictwa psychiatrycznego dedykowany dzieciom i młodzieży wymaga poważnych zmian. Podkreślano w tym raporcie między innymi trudność w dostępie do specjalistów oraz brak profilaktyki leczenia zaburzeń psychicznych.

RPO aktywnie zaangażowany jest w problematykę funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego. O niektórych działaniach w tym obszarze przeczytają Państwo w artykułach pod tekstem.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nieodpłatna pomoc prawa w dobie pandemii - wnioski de lege lata \ de lege ferenda" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-04-23

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nieodpłatna pomoc prawa w dobie pandemii - wnioski de lege lata \ de lege ferenda" pod Patronatem Honorowym RPO.

Wydarzenie naukowe organizuje Studencka Poradnia Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. Dyskusja będzie odbywała się online w dniach 22-23 kwietnia 2021 i jest próbą odpowiedzenia na wyzwania, które stanęły przed osobami udzielającymi porad prawnych pro bono m.in. w studenckich poradniach prawnych rozsianych po całej Polsce na wydziałach prawa. W spotkaniach wezmą udział prawnicy i prawniczki, studenci i studentki, doktoranci i doktorantki z całego kraju.

Informacje o organizatorze

Studencka Poradnia Prawna - Pracownia Wydziału Prawa UwB została powołana do życia w 1998 r. na podstawie doświadczeń „Kliniki Podatkowej", która działała pod opieką ówczesnego Prodziekana prof. dr hab. Leonarda Etela. Z uwagi na dość duże zainteresowanie pomocą ze strony Klientów, podjęto decyzję o rozszerzeniu działalności na inne gałęzie prawa. Od tamtego czasu Studencka Poradnia Prawna - Pracownia Wydziału Prawa UwB udzieliła ponad 10.000 nieodpłatnycłi porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, pracy i ubezpieczeń społecznych czy praw człowieka.

Młodzieżowy projekt „LEXmaster" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-30

Rzecznik Praw Obywtarelskich objął Patronatem Honorowym młodzieżowy projekt "LEXmaster" tworzony przez licealistów z Gdyni w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii.

Młodzież postanowiła stworzyć projekt komunikacji społecznej poświęconej edukacji prawniczej dostępnej i przystępnej dla ludzi. Działają głównie w social media, ale w planach mają również stworzenie pomocnej dla laika aplikacji, która w zrozumiały sposób będzie tłumaczyła zagadnienia prawne.

XVI Konkurs VERBA VERITATIS pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-30

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konkurs VERBA VERITATIS.

VERBA VERITATIS to konkurs na najlepszą pracę dyplomową, magisterską, licencjacką, doktorską lub MBA z zakresu etyki biznesu, organizowany już od 15 lat przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Celem konkursu jest podnoszenie wśród młodych ludzi, często wkraczających dopiero na rynek pracy, poziomu wiedzy z zakresu etyki biznesu, jego społecznej odpowiedzialności (CSR) i ładu korporacyjnego. Przyczynia się to do wzmacniania podstaw etycznego funkcjonowania różnorodnych organizacji, a przez to ma istotny wpływ na realizację zasad odpowiedzialnego rozwoju w biznesie i społeczeństwie.

Adresatami konkursu są absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione nie wcześniej niż w 2019 roku, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Projekt „Nastoletni Klub Dyskusyjny” pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-19

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt skierowany do młodzieży „Nastoletni Klub Dyskusyjny”. Cykl wydarzeń zorganizuje wiosną tego roku Białołęcki Ośrodek Kultury - miejsce, które od ponad 20 lat wsłuchuje się w głosy i potrzeby mieszkańców dzielnicy.

„Nastoletni Klub Dyskusyjny” to cykl rozmów z ekspertami, praktykami i zaproszonymi gośćmi o nastolatkach – w których młodzież będzie brała udział na partnerskich zasadach.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 14-17 lat z terenu Warszawy i okolic.

Na spotkania (do 60 osób) będą obowiązywały bezpłatne zapisy. Część spotkań będzie transmitowana w formie online za pośrednictwem social mediów Białołęckiego Ośrodka Kultury. Organizatorzy zakładają pięć dyskusji tematycznych: PASJA, TOLERANCJA, EKOLOGIA, ZDROWIE PSYCHICZNE i WSPÓŁCZESNY.

Do rozmów organizatorzy zaprosili przedstawicieli organizacji pozarządowych (Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, Fundację Nasza Ziemia, Fundację Itaka) oraz młodych artystów: Jarosława „Bisza” Jaruszewskiego, Marka Hucza i Jana Jurkowskiego z Grupy Filmowej Darwin; Marcina Maciejaszka i Karola Paciorka.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Europejskiego "Globalna Wioska" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-15

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Europejskiego „Globalna Wioska”, która odbędzie się 6 maja 2021r., na platformie ClickMeeting. Wydarzenie organizuje ELSA Katowice. 

ELSA Katowice jest jedną z 15 Grup Lokalnych ELSA - stowarzyszenia skupiającego studentów prawa. Ma na celu rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia i pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.

Wydarzenie ma na celu przybliżenie odbiorcom tematyki współpracy pomiędzy państwami w ramach wspólnoty europejskiej oraz korzyści, jakie ta współpraca przynosi na różnych płaszczyznach. Odniesi się także do problemów o charakterze ponadnarodowym, wskazując mechanizmy radzenia sobie z nimi.

Uczestnikami  konferencji mogą być zarówno studenci prawa, stosunków międzynarodowych, jak i innych kierunków, zainteresowani tematyką prawa międzynarodowego i europejskiego. Uczestnictwo ma charakter nieodpłatny.
Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice, Dziekana WPiA Uniwersytetu Śląskiego; Rektora Uniwersytetu Śląskiego, Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, Fundacji Konrada Adenauera oraz Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym VIII edycję konkursu Mistrzowie Mediacji organizowanego przez ELSA.

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest przedsięwzięciem organizowanym przez ELSA Poland przy wsparciu Centrum Szkoleń Prawnych. Celem Konkursu jest rozpowszechnienie idei mediacji jako formy polubownego rozwiązywania sporów, która pozwala wypracować satysfakcjonujące rozwiązania dla wszystkich stron konfliktu.

Uczestnikami Konkursu mogą być studenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce oraz absolwenci prawa wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce, którzy przystąpili do egzaminu magisterskiego nie wcześniej niż 2 lata przed finałem Konkursu, zgłaszający swój udział jako drużyna licząca od 3 do 5 osób.

Kampania "Pełnosprawni w prawie" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym kampanię Stowarzyszenia Adwokackiego "Defensor Iuris" #pełnosprawniwprawie. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na sytuację osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa, często nie uwzględniających szczególnej sytuacji życiowej w jakiej osoby z niepełnosprawnością się znajdują i problemami z jakimi muszą się mierzyć.

Czy polskie prawo jest przyjazne osobom z niepełnosprawnościami? Czy ustawodawca zwraca wystarczającą uwagę na ich sytuację? Co jako pełnomocnicy możemy zrobić dla przestrzegania i realizowania praw osób z niepełnosprawnościami?

Na te pytania starają się odpowiedzieć twórcy kampanii. Wpisy tematyczne ukazują się na stronie Stowarzyszenia defensoriuris.pl oraz prowadzonych przez nie social mediach.

II edycja Akademii Praw Człowieka ELSA pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-03-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO II edycję Akademii Praw Człowieka organizowaną przez ELSA Katowice w dniach 22, 24 i 26 marca 2021.

ELSA Katowice jest jedną z 15 Grup Lokalnych ELSA - stowarzyszenia skupiającego studentów prawa. Ma na celu rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia i pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.

Podstawowym celem wydarzenia jest budowanie wśród społeczeństwa świadomości na temat przysługującym obywatelom niezbywalnych praw człowieka i wolności obywatelskich oraz ich promocja w środowisku publicznym. Organizatorzy zamierzają przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z prawami człowieka, które przysługują każdemu człowiekowi oraz skupić się na godności ludzkiej w myśl wizji sprawiedliwego świata, w którym właśnie godność i różnorodność są szanowane.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Człowieka „Tezy równości” ELSA pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-25

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO II Ogólnopolską Konferencję Naukową Praw Człowieka „Tezy równości” ELSA. Konferencja odbędzie się 9 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

ELSA Lublin jest jedną z 15 Grup Lokalnych ELSA - stowarzyszenia skupiającego studentów prawa. Ma na celu rozwój edukacji prawniczej, wspieranie wzajemnego zrozumienia i pobudzanie społecznej odpowiedzialności wśród studentów prawa i młodych prawników.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Praw Człowieka „Tezy równości” to projekt Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Lublin, który ma promować wśród studentów i młodych prawników tematykę praw człowieka. Tematem tegorocznej Konferencji jest „Równość w obliczu nowej rzeczywistości”. Pandemia koronawirusa już od prawie roku wywraca życie ludzi na całym świecie do góry nogami. Coś, o czym do tej pory słyszeliśmy tylko w filmach, czy historycznych dokumentach stało się naszą rzeczywistością, która jest nieprzewidywalna, jak nigdy do tej pory. Obecna sytuacja, z którą przyszło się nam wszystkim zmierzyć, bez wątpienia znacząco wpłynęła na prawo do równego traktowania. Konferencja będzie dzieliła się na trzy panele tematyczne: Wpływ nowej rzeczywistości na stosunki rodzinne, wpływ nowej rzeczywistości na wykonywanie pracy oraz wpływ nowej rzeczywistości na dyskryminacje.

Film dokumentalny „Wszyscy wszystko zjedli” pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-25

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO film dokumentalny „Wszyscy wszystko zjedli”. 

Dokument „Wszyscy wszystko zjedli” opowiada historię Madiny, Czeczenki, która uciekła wraz z rodziną do Polski i buduje nowe życie na nieswojej ziemi. Madina to ofiara wieloletniej przemocy domowej, wychowuje trójkę dzieci. Dzieci Madiny doświadczyły głodu i cierpień. Obecnie Madinę wraz z dziećmi przygarnęła rodzina Stuhrów, po tym, jak Medinie wymówiono lokal. Bohaterka filmu, wraz z innymi czeczeńskimi matkami, gotuje – nie tylko dla rodziny i przyjaciół; gotuje dla warszawskich bezdomnych oraz dla samotnych staruszek w podwarszawskiej Radości.

Twórcy dokumentu chcą wymieszać w dużym "filmowym" garze losy i opowieści, smaki i zapachy. "Wszyscy wszystko zjedli" to historia przyjaźni, tolerancji, dokument o udzielaniu i dawaniu pomocy. A przede wszystkim opowieść o sile kobiet i o dzieleniu się dobrem.

Planowana premiera kinowa: wiosna/lato tego roku. Film powstał we współpracy organizacji Mała Wielka Zmiana - Filmy z Misją z organizacją wspierającą migrnatów: Dzieci z Dworca Brześć.

W 2020 roku RPO objął patronatem honorowym wcześniejszy projekt twórców - film Heda.

Konferencja naukowa o przestępczości w dobie pandemii COVID-19 pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-18

Koło Naukowe Prawa Karnego działające przy Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizuje Ogólnopolską Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową pt. „Kryminologiczne ujęcie przestępczości w Polsce i na świecie w dobie pandemii COVID -19”. Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie Teams. Rzecznik Praw Obywatelskich objął to wydarzenie Patronatem Honorowym RPO.

Celem seminarium jest interdyscyplinarny - w obrębie nauk prawnych - namysł nad obecną sytuacją w Polsce i na świecie, która ma miejsce od marca 2020 roku w związku z pandemią. W konferencji będą brali udział pracownicy naukowi, studenci i doktoranci z całego kraju. Wśród poruszanych tematów mają znaleźć się między innymi następujące zagadnienia: przemoc w rodzinie w dobie pandemii, nielegalna sprzedaż produktów o charakterze leczniczym, bójki i pobicia, dziecko jako ofiara i sprawca cyberprzestępstwa, zniesławienie i hejt, oszustwa i oszustwa komputerowe w czasie pandemii oraz zagadnienia związane z obostrzeniami i restrykcjami.

 

Projekt „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-10

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt „Tak! dla edukacji seksualnej w całej Polsce” realizowanego pod nazwą EDUKACJA SEKSUALNA POLSKA przez Fundację Nowoczesnej Edukacji SPUNK. Projekt ten tworzy sieć edukatorek/ów seksualnych z małych i średnich miast Polski, którzy w swoich regionach działać będą na rzecz samorządowych rozwiązań dla edukacji seksualnej i równościowej.

Zostaną one i oni przeszkoleni w zakresie: edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej (w ujęciu m.in. w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i Standardów edukacji seksualnej WHO), ich miejsca w edukacji formalnej i nieformalnej, prowadzenia społecznego dialogu i rzecznictwa oraz procedur przygotowania i wdrożenia uchwał wprowadzających edukację seksualną i antydyskryminacyjną jako zadanie publiczne. Przeszkolone osoby przeprowadzą pilotażowe zajęcia dla młodzieży w swoich gminach, powiatach, miastach, po uprzednim spotkaniu z przedstawicielami/kami placówek edukacyjnowychowawczych i rodzicami/opiekunami prawnymi.

Częścią projektu będą spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, stworzenie projektów uchwał i działanie na rzecz ich wprowadzenia. W ramach projektu odbędą się także: mentoring dla uczestników/uczestniczek szkoleń, mający na celu przekazanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w kontekście działalności rzeczniczej na rzecz praw człowieka, spotkanie sieciujące oraz konferencja podsumowująca przeprowadzone działania i ich efekty. W założeniach projekt ten jest odpowiedzią na brak edukacji seksualnej w Polsce i brak utożsamiania jej z prawami człowieka, w tym prawem do wiedzy o swoim zdrowiu i wolności do planowania swojego życia.

Inicjatywy UN Global Compact Network Poland pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-10

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt "Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" oraz inicjatywy Równe Szanse w Biznesie na rok 2021 organizowane przez Global Compact Network Poland.

United Nations Global Compact jest inicjatywą ONZ skupiającą zrównoważony biznes. Wspólnie z rządami oraz instytucjami naukowymi, UN Global Compact tworzy strategie i działania w oparciu o dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Inicjatywa powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ obecnie skupia ponad 14,5 tys. firm oraz instytucji z ponad 157 krajów.

Program „Biznes i Prawa Człowieka – Standard Etyki w Polsce” ma na celu implementację Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Polsce oraz ich praktyczne zastosowanie w Programach Etycznych w firmach i instytucjach. Na rzecz utworzonej w Programie Koalicji działa obecnie ponad 200 firm i instytucji. Tworząc sieć autorytetów, ekspertów, liderów biznesowych UN Global Compact Network Poland promuje kwestie korporacyjnej odpowiedzialności i poszanowanie praw człowieka. Jednym ze standardów wypracowanych i przyjętych przez ponad 100 korporacji działających w Polsce, jest Standard Minimum Programu Etycznego. Ten kierunek zmian zyskał uznanie w kraju poprzez wsparcie patronów państwowych oraz organizacji międzynarodowych działających w Polsce, takich jak Bank Światowy i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej.
W tym roku Organizatorzy planują skupić się na tematach szczegółowych jakim są: ochrona sygnalistów w Polsce, równe szanse w biznesie, filantropię w Polsce oraz obchody 10. lecia UN Guiding Principles on Business and Human Rights.

9. edycja programu Karta Różnorodności pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-09

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem RPO 9. edycję programu Karta Różnorodności, koordynowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy. Od czasu zainicjowania programu w Polsce odbyło się już sześć edycji konferencji pn. Ogólnopolski Dzień Różnorodności, wizyty studyjne oraz liczne spotkania edukacyjno – networkingowe dla organizacji zainteresowanych wdrażaniem lub rozwijaniem polityki różnorodności.

Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest ponad 300 podmiotów - firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 13 samorządów.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest organizacją ekspercką zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób od 2000 roku. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Forum Odpowiedzialnego Biznesu organizuje projekty wspierające rozwój CSR w Polsce oraz angażuje się w inicjatywy promujące ideę społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

Seminarium naukowe pt. "Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-08

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO seminarium naukowe pt. "Pytania prejudycjalne jako środek ochrony praw podstawowych". Wydarzenie odbędzie się online 26 marca 2021 roku i jest organizowane przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, w ramach realizacji projektu naukowo – badawczego i dydaktycznego pn. "Protection of Fundamental Rights in the European Union", który w 2020r. otrzymał grant z Erasmus+ Programme – Jean Monnet Module (nr projektu 620847-EPP-1-2020-1-PL-EPPJMO-MODULE).

Seminarium naukowe ma na celu porównanie wyników prowadzonych do tej pory badań naukowych z praktycznymi doświadczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego i jego orzecznictwem. Niniejsze przedsięwzięcie naukowe jest zaadresowane przede wszystkim do takich uczestników, jak: naukowcy czy sędziowie polskich sądów administracyjnych, zajmujących się problematyką procedury pytań prejudycjalnych, o której mowa w art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), jako zinstytucjonalizowanego mechanizmu dialogu między Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) a sądami krajowymi, w szczególności sądami administracyjnymi. Organizacja seminarium zakłada również udział przedstawicieli administracji sądowej oraz studentów.

Ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego, seminarium naukowe odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość (online). Udział w seminarium - w roli prelegentów - potwierdzili przedstawiciele polskiego sądownictwa administracyjnego oraz krajowych ośrodków naukowych, jak, m.in. prof. dr hab. Stanisław Biernat, prof. dr hab. Maciej Szpunar, prof. dr hab. Nina Półtorak, prof. dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. dr hab. Inga Kawka, którzy w swojej działalności orzeczniczej, jak również naukowej zajmują się problematyką procedury pytań prejudycjalnych. Ponadto, program seminarium zakłada aktywny udział młodych naukowców (doktorantów), absolwentów kierunku prawo na Uniwersytecie Pedagogicznych w Krakowie oraz studentów, bowiem projekt grantu zakłada podejmowanie działań na rzecz angażowania młodzieży w działalność naukową.

Równościowy projekt edukacyjny WYRÓWNANI tarnowskiej młodzieży pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-05

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO równościowy projekt edukacyjny WYRÓWNANI tarnowskiej młodzieży.

Organizatorzy oddolnie działają na rzecz równego traktowania i edukacji antydyskryminacyjnej. Organizują spotkania dla młodzieży z gośćmi i gościniami, na których poruszają ważne dla młodych ludzi wątki np. akceptacji różnorodności, przeciwdziałania mowie nienawiści. W planach mają dalsze działania edukacyjne np. akcje plakatowe. Projekt realizowany jest w ramach olimpiady “Zwolnienie z Teorii” przez młodzież z Tarnowa i okolic.

Projekt "Równość szans w leśnictwie" Stowarzyszenia Kobiet Lasu pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-02-02

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO projekt RÓWNOŚĆ SZANS W LEŚNICTWIE prowadzony przez Stowarzyszenie Kobiety Lasu.

Inicjatywa ta ma za zadanie wypełnić istniejącą lukę informacyjną, a w końcowym efekcie – doprowadzić do wypracowania rekomendacji dotyczących równego traktowania w leśnictwie.

Stowarzyszenie Kobiety Lasu działa na rzecz równego traktowania w leśnictwie

Skąd pomysł na takie działania? Jak tłumaczą organizatorki: "Leśnictwo było i jest postrzegane jako zawód męski i mimo systematycznego wzrostu odsetka studentek kobiety nadal stanowią w tej dziedzinie mniejszość. Zgodnie z literaturą taka sytuacja może prowadzić do wielu niekorzystnych zjawisk. Działa również deprymująco na kobiety, które pozbawione przykładu poprzedniczek nie wierzą w możliwość własnego rozwoju zawodowego. Opisane powyżej problemy nie są polską specyfiką i występują w leśnictwie na skalę światową. Dlatego też od wielu lat podejmowane są działania mające na celu zbadanie ich zakresu i specyfiki, a także wypracowanie metod wsparcia kobiet w leśnictwie. Jedną z instytucji aktywnie działających na rzecz równouprawnienia jest International Union of Forest Research Organizations (IUFRO)."

Projekt RÓWNOŚĆ SZANS W LEŚNICTWIE został podzielony na cztery obszary działania:

 1. diagnozę i rozpoznanie problemu – badanie stanu równouprawnienia przeprowadzone przez dr hab. Wiesławę Ł. Nowacką, prof. Irenę Kotowską, dr hab. Ewę Lisowską, dr hab. Igę Magdę. Będzie to powtórzenie projektu badawczego realizowanego w latach 2010-2012, poszerzonego o badania skorygowanej luki płacowej. Zwiększony zostanie również zakres – wśród respondentów znajdą się także Parki Narodowe, Krajobrazowe oraz instytucje naukowe;
 2. edukację antydyskryminacyjną prowadzoną na warsztatach oraz w ramach konferencji, wskazującą jakie zachowania i działania mają charakter dyskryminacyjny, jak można im zapobiegać, jakie są standardy w innych krajach i instytucjach;
 3. stworzenie sieci współpracy organizacji o podobnym profilu, obejmującej stowarzyszenia kobiet - leśniczek z Norwegii i Islandii oraz kobiet pracujących w służbach mundurowych; zintensyfikowana zostanie również współpraca z grupą Gender&Forestry w działającej w ramach IUFRO;
 4. wypracowanie rekomendacji i rozwiązań wspierających równouprawnienie, które zostaną opublikowane w postaci podręcznika dobrych praktyk – będzie on podsumowaniem projektu, zawierającym zarówno wnioski z opracowania naukowego jak i sumę doświadczeń partnerek.

W trakcie projektu zorganizowane będą trzy konferencje, cztery edycje warsztatów antydyskryminacyjnych, dwie wizyty studyjne (w Norwegii i Islandii) oraz rewizyta partnerek Projektu w Polsce.

Akcja informacyjna o prawach uczniów Fundacji Godność w Szkole pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-01-28

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO akcję informacyjną o prawach uczniów Fundacji Godność w Szkole. Projekt ma za zadanie podnosić społeczną świadomość o prawie do wolności sumienia, wyznania, poglądów i ich wyrażania przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli. Organizator Fundacja Godność w Szkole "GoSzko" pomaga szkołom, placówkom i ośrodkom edukacyjnym w ochronie i przestrzeganiu praw dziecka i człowieka – ucznia i nauczyciela.

Akcja edukacyjna, którą Fundacja ma zamiar prowadzić głównie w social media, ma za zadanie podnosić społeczną świadomość o prawie do wolności sumienia, wyznania, poglądów i ich wyrażania przez dzieci i młodzież oraz nauczycieli. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na źródła prawa w Konstytucji RP, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Konwencji o Prawach Dziecka, a także informować o sposobach odwoływania się od decyzji pozbawiających czy ograniczających te prawa w szkołach.

Spotkanie naukowe „Międzynarodowy obrót w sprawach cywilnych i handlowych" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-01-26

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 202 1 r. w Krakowie. Współorganizatorami zjazdu są Uniwersytet Jagielloński (Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego i Zakład Postępowania Cywilnego) oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowego). Jego tematyka obejmie zagadnienia szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego. Referaty i dyskusja obejmą zagadnienia kolizyjnoprawne, jak również wybrane problemy międzynarodowego postępowania cywilnego, w tym egzekucyjnego i merytorycznego prawa jednolitego. Jako główne tematy obrad przewidywane są: dorobek polskiej doktryny i judykatury z perspektywy współczesnego, złożonego układu źródeł prawa, zagadnienia zaliczane do części ogólnej prawa prywatnego międzynarodowego oraz obrót handlowy z zagranicą.

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim, które cyklicznie odbywa się w różnych miastach Polski. Łączy ono specjalistów zajmujących się prawem prywatnym międzynarodowym w rozumieniu wąskim oraz międzynarodowym postępowaniem cywilnym.

Konferencja naukowa "Seksualność w XXI wieku okiem praktyków" pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-01-25

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO drugą edycję konferencji naukowej "Seksualność w XXI wieku okiem praktyków" organizowaną przez Uniwersytet SWPS. Wydarzenie odbędzie się 30 marca 2021 w formie online.

To już druga edycja konferencji, która ma za zadanie przybliżyć uczestnikom wyniki badań prowadzonych przez praktyków w ramach własnej działalności terapeutycznej. Pozwoli na wymianę doświadczeń pomiędzy seksuologami, psychologami i psychoterapeutami. Wydarzenie ma na celu nietabuizowanie tematów związanych z seksualnością w każdym jej wymiarze. Niektóre obserwacje mogą przecież nie być objęte przez żadne statystyki. Nieujawnione trudności seksuologiczne mogą być większe, niż wynika to z oficjalnych danych, które znajdziemy w publikacjach naukowych. Podczas konferencji przedstawione zostaną studia przypadków pozwalające nie tylko na wymianę wzajemnych doświadczeń, ale także mogą okazać się pomocne w dalszej praktyce psychoterapeutycznej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „KOBIETA I PRAWO” pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-01-20

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym RPO konferencję naukową „KOBIETA I PRAWO” organizowaną przez Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wydarzenie zaplanowane jest na 8. marca 2021. Konferencja ta będzie miała formę zdalną.

Konferencja ta poświęcona jest problematyce praw kobiet, równouprawnia oraz walki z dyskryminacją, a także perspektywie rozwoju tych zagadnień.

Seminarium naukowe z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-01-14

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Patronatem Honorowym seminarium naukowe pt. „Czym są dzisiaj demokratyczne wybory?” organizowane z okazji obchodów Światowego Dnia Wyborów przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

 Wydarzenie odbędzie się online 4 lutego 2021 r.

W ramach projektu zaplanowane zostało seminarium naukowe złożone z wypowiedzi ekspertów reprezentujących różne ośrodki naukowe, praktyków wyborów, będących przedstawicielami organów wyborczych, organizacji międzynarodowych obserwujących wybory oraz innych organów, urzędów i instytucji, a także wystąpień studentów, którzy będą mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia dotyczący tytułowego zagadnienia. Uczestnicy debaty będą zastanawiali się czym - w kontekście kryzysu demokracji i pandemii COVID-19 - są dzisiaj demokratyczne wybory?

Projekt badawczy pt. Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych w Collegium Civitas pod Patronatem Honorowym RPO

Data: 2021-01-01

Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem projekt Lista (nie)obecności. Niepełnosprawność w podręcznikach szkolnych. Zostanie on przeprowadzony w Collegium Civitas pod kierownictwem dr Marty Sałkowskiej, socjolożki związanej z Instytutem Socjologii im. Edmunda Wnuk-Lipińskiego Collegium Civitas, doświadczonej badaczki zajmującej się na gruncie akademickim tematyką związaną z sytuacją osób z niepełnosprawnościami oraz ich bliskich.

Głównym celem badania jest rekonstrukcja sposobu przedstawiania osób z niepełnosprawnościami i niepełnosprawności w podręcznikach szkolnych. W ramach projektu treść podręczników szkolnych – także wyrażona w sposób graficzny – zostanie poddana analizie ilościowej i jakościowej przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Praktycznym skutkiem badania będzie wyłonienie dobrych praktyk w przedstawianiu niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnościami w materiałach edukacyjnych, które umożliwią ukazywanie tego zjawiska w sposób adekwatny, wolny od uprzedzeń i krzywdzących stereotypów. Prace prowadzone będą w nurcie partycypacyjnym – osoby z niepełnosprawnościami będą włączone w proces badawczy na każdym jego etapie, zgodnie z Konwencją praw osób z niepełnosprawnością.

Lista Patronatów Honorowych RPO udzielonych w roku 2020

Data: 2020-12-10

W załączniku publikujemy listę Patronatów Honorowych RPO udzielonych w roku 2020

VIII edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: Od 2020-12-10 do 2020-12-17

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy zaprasza do udziału w VIII. edycji Tygodnia Konstytucyjnego. To idea promująca świadome obywatelstwo, która ma zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi. Eksperci różnych dziedzin prawa, adwokaci, sędziowie, radcowie prawni prowadzą zajęcia z młodzieżą, opowiadając w przystępny i interesujący sposób o praktycznym wymiarze Konstytucji, wskazując na jej bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. 

Od 2016 r. odbyło się łącznie 7 edycji, w których blisko 4 000 prawników przeprowadziło zajęcia dla ok. 20 000 uczniów z ponad 2 500 szkół w całej Polsce.

W tym roku Tydzień Konstytucyjny rozpoczyna się w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, dlatego głównym tematem wokół którego będą prowadzone lekcje są właśnie prawa człowieka. 
Rzecznik Praw Obywatelskich z dumą i radością kolejny raz objął projekt Honorowym Patronatem RPO.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z pandemii COVID zajęcia z uczniami będą prowadzone online, za pośrednictwem wybranej platformy. Organizatorzy, oprócz materiałów pomocniczych z poprzednich edycji, przygotowali także krótki poradnik, jak od strony technicznej przeprowadzić zajęcia zdalnie.

Zachęcamy wszystkich do udziału w VIII edycji projektu oraz śledzenia strony Stowarzyszenia im. Hołdy w oczekiwaniu na kolejne lekcje konstytucyjne, a wszystkim prawnikom, którzy zdecydowali się wesprzeć działania edukacyjne polecamy także publikowany przez nas w kwietniu poradnik "Jak bezpiecznie prowadzić lekcje online? Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów" oraz podsumowanie VII kadencji RPO "Z urzędu", które m.in. wskazuje w przystępny sposób na zdiagnozowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich problemy w ramach poszczególnych artykułów Konstytucji z II rozdziału (Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela).

Jednocześnie przypominamy także, że nasze prawa określone są nie tylko w Konstytucji RP, ale także w ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz w prawie Unii Europejskiej, dlatego zachęcamy do sięgnięcia także po "Nasze Prawa" publikację BRPO z 2018 roku łączącą tekst Konstytucji RP, jak również Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz Karty Praw Podstawowych UE. 

 

Konferencja nt. praw konsumenta w prawie polskim i Unii Europejskiej.

Data: 2020-09-03

3 września zastępca RPO dr Maciej Taborowski bierze udział w konferencji online Prawa Konsumenta w Prawie Polskim i Unii Europejskiej.

Konferencja ma na celu m.in. usystematyzowanie wiedzy z zakresu praw konsumenta w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, orzecznictwo sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podczas konferencji zostanie podjęta problematyka praw konsumenta i możliwości dochodzenia roszczeń, w szczególności prawa do informacji, prawa do odstąpienia od umowy oraz reklamacji, prawa konsumenta w umowach z podmiotami rynku finansowego w świetle prawa UE i przepisach prawa krajowego, w szczególności postanowień umownych w świetle orzecznictwa TSUE (w szczególności dotyczące umów o kredy hipoteczny waloryzowany do waluty obcej).

Wydarzenie objął patronatem: Dziekan Izby Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaj Pietrzak, Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr hab. Adam Bodnar, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny oraz Rzecznik Finansowy dr hab. Mariusz Jerzy Golecki.

W załączeniu przekazujemy program konferencji.

 

93. Sesja Międzynarodowa Europejskiego Parlamentu Młodzieży pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2020-07-31 do 2020-08-09

93. Sesja Międzynarodowa Europejskiego Parlamentu Młodzieży odbędzie się w dniach 31 lipca – 9 sierpnia 2020 roku w Warszawie. To flagowy projekt programu na poziomie europejskim, organizowany wspólnie przez EYP Poland oraz Biuro Międzynarodowe EYP i Fundację Schwarzkopf. W trakcie wydarzenia ponad 300 uczestników w wieku 16-26 lat będzie dyskutować na temat wyzwań politycznych, społecznych oraz kulturalnych, przed którymi stoi dzisiejsza Europa.

Spotkania Europejskiego Parlamentu Młodzieży odbywają się po angielsku, według sprawdzonego formatu, stosowanego i udoskonalanego od ponad 30 lat. Na początku każdego wydarzenia uczestnicy poznają się oraz budują międzynarodowe zespoły w procesie gier integracyjnych i komunikacyjnych. Następnie, symulując pracę wybranych komisji Parlamentu Europejskiego, dyskutują nad postawionymi przed nimi problemami oraz opracowują rozwiązania w formie naśladującej rezolucje Parlamentu Europejskiego. Podczas dwóch ostatnich dni spotkania przeprowadzane jest Zgromadzenie Generalne, będące odwzorowaniem posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego, w trakcie którego wszyscy uczestnicy debatują nad efektami prac poszczególnych komisji.

Nad merytoryczną stroną wydarzenia czuwa międzynarodowy zespół doświadczonych moderatorów. W trakcie konferencji odbywają się również wydarzenia angażujące uczestników do uczestnictwa w ożywionej i otwartej wymianie kulturowej.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2020-04-25 do 2020-04-26

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbędzie się w dniach 25-26 kwietnia 2020 roku w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do aktywistów, polityków, ekspertów, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych. Spotkania stanowią okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów, ważnych dyskusji o przyszłości polskiej demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Głównym celem Kongresu jest zwrócenie uwagi społeczności międzynarodowej na kryzys demokracji i wzmacnianie się groźnych ruchów nacjonalistycznych i neofaszystowskich w wielu krajach europejskich. Jednocześnie spotkanie ma być okazją do dyskusji o państwie obywatelskim lub państwie obywateli: czym takie państwo powinno się charakteryzować? jakie musi spełniać warunki? Organizatorzy chcą zaprosić delegatów między innymi z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Niemiec i Francji. Uczestnikami kongresu będą także przedstawiciele polskich organizacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych, samorządowcy czy ludzie kultury. Dwa kongresowe dni przeznaczone będą na wystąpienia gości, warsztaty i prezentacje, podporządkowane tematowi przewodniemu – jakie powinno być państwo obywatelskie?

Kongres jest organizowany przez wolontariuszy, a udział w nim będzie bezpłatny. Działający w Polsce od kilku lat Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych jest platformą porozumienia i współpracy kilkudziesięciu grup skupiających aktywistów obywatelskich w całej Polsce. Dzięki temu grupom łatwiej kontaktować się ze sobą, dzielić swymi doświadczeniami i wzajemnie wspierać.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2020-04-24 do 2020-04-25

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ustawa o własności lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Organizatorem wydarzenia jest Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Krakowska Izba Notarialna.

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, weszła w życie w dniu 1 stycznia 1995 r. Rok 2020, w którym mija 25 lat jej obowiązywania, skłania do refleksji nad jej teraźniejszym i przyszłym kształtem. Od początku bowiem obowiązywania ustawy o własności lokali, zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie, zwraca się uwagę na niejasność przepisów i brak przemyślanych konstrukcji prawnych wprowadzonych do tej ustawy. Regulacje w niej zawarte, stanowią przedmiot licznych sporów doktrynalnych i sądowych, a chaos interpretacyjny przepisów ustawy o własności lokali, który nieprzerwanie trwa od jej wejścia w życie, kładzie cień na możliwość bezkonfliktowego funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Aktualny stan prawny, któremu towarzyszy mnogość wykluczających się wzajemnie interpretacji niewątpliwie zatem wymaga zmiany.

Organizowana konferencja stanowić ma forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji zawartych w ustawie o własności lokali oraz kierunków ich zmiany. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie uczestników nie tylko do identyfikacji regulacji ustawy o własności lokali, które stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też właśnie do sformułowania propozycji ewentualnych ich zmian czy też doprecyzowania istniejących regulacji.

II edycja projektu „World's Largest Lesson” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2020-03-20

Projekt realizowany jest przez organizację AIESEC w wielu miejscach na świecie. W 2020 roku po raz drugi zostanie zorganizowany także w Polsce. Druga edycja World's Largest Lesson odbędzie się 20 marca 2020 roku w Powiatowym Ośrodku Sportowym i Konferencyjnym oraz hotelu w Miętnem i będzie obejmowała szkoły z powiatu Mińskiego, Garwolińskiego i Otwockiego.

To inicjatywa stworzona aby rozwijać w dzieciach i młodych ludziach świadomość Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zachęcać ich do aktywnego działania na rzecz tych Celów. Lekcja polega na warsztatach organizowanych przez wolontariuszy (członków AIESEC) wokół tematyki Celów. Wolontariusze dzielą się na grupy kierowane przez liderów i opracowują plan warsztatów, które następnie dostarczają dzieciom i młodym ludziom w różnych placówkach edukacyjnych.

Organizatorzy wierzą, że łączenie sił dla wspólnej idei zrównoważonego rozwoju może mieć realny wpływ na to jak przyszłe pokolenia będą kształtowały nasze społeczeństwo i czy idee równości, dostatku i zdrowia dostępnego dla wszystkich znajdą się w centrum ich działań jako dorosłych ludzi.

AIESEC to największa na świecie organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od 1948 roku realizuje misję: pokój i pełne wykorzystanie ludzkiego potencjału. AIESEC w Polsce istnieje od 1971 roku i obecnie działa przy 15 ośrodkach akademickich, skupiając blisko 800 studentów i realizując rocznie ponad 1500 wymian międzynarodowych. Na poziomie globalnym AIESEC działa od 1948 roku skupiając 30 000 członków, 8 200 partnerów i 1 000 000 alumni z ponad 120 krajów.

Międzynarodowe Zawody Prawnicze (International Moot Court) pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2020-01-26 do 2020-02-01

Międzynarodowe Zawody Prawnicze (International Moot Court) odbędą się w dniach 26 stycznia-1 lutego 2020 roku w Gdyni. W konkursie wezmą udział uczniowie szkół średnich z całego świata (18 drużyn m.in. z: Polski, USA, Rosji, RPA, Wenezueli, Argentyny, Mongolii, Holandii, Rumunii). Wydarzenie organizuje II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznym im. Adama Mickiewicza w Gdyni.

Zawody polegają na odgrywaniu ról obrońców i oskarżycieli w sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze, gdzie w role sędziów wcielają się najwybitniejsi sędziowie Trybunału. Uroczysty finał konkursu odbędzie się 31 stycznia 2020 roku.

Wydarzenie współorganizuje Justice Resource Centre z Nowego Jorku, Urząd Miasta Gdyni, Europejskie Centrum Solidarności. Partnerami są Uniwersytet Gdański, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Pomorska Izba Adwokacka, Izba Radców Prawnych, Sąd Okręgowy w Gdańsku.

Charytatywny spektakl „Czarno to widzę, czyli wymieszani posortowani” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2020-01-22 do 2020-01-23

Spektakl komediowy „Czarno to widzę, czyli wymieszani posortowani” organizowany jest z inicjatywy Omenaa Foundation na rzecz budowy szkoły dla dzieci ulicy w Ghanie. Premiera odbędzie się 22 i 23 stycznia 2020 roku w Domu Kultury Świt w Warszawie.

Autorem sztuki jest Marcin Szczygielski, reżyserką Ewa Kasprzyk, a patronat artystyczny nad projektem objął Olaf Lubaszenko.

Spektakl w komiczny sposób opowiada historię 6 osób, które wzięły udział w castingu do zespołu ludowego, ale z racji swoich uwarunkowań nie zostały do niego przyjęte. Postanawiają w związku z tym założyć swoją własną, amatorską grupę ludową. W trakcie prób przeżywają perypetie związane ze swoją różnorodnością i stereotypami z nimi związanymi.

Głównym tematem sztuki ma być tolerancja i szacunek dla drugiego człowieka obejmujące:

 • różnorodność kulturową,
 • różnorodność religijną,
 • różne orientacje,
 • dzieci, młodzież - dorośli, osoby starsze,
 • różnorodność rasową.

Konferencja „Współpraca Szkoły z Sądem Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2020-01-16

Konferencja „Współpraca Szkoły z Sądem Na Rzecz Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży” odbędzie się 16 stycznia 2020 roku w Szamotułach. Wydarzenie organizuje Sąd Rejonowy w Szamotułach wspólnie ze Starostami powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego.

Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom oraz dyrekcji szkół problematyki prawnej związanej z możliwymi działaniami sądu podejmowanymi dla bezpieczeństwa młodzieży, wskazanie środków, jakimi sąd dysponuje, przedstawienie obowiązków i uprawnień szkoły.

Podstawą dla podjęcia prac nad zorganizowaniem konferencji były zgłaszane przez nauczycieli oraz pedagogów szkół problemy związane z rozumieniem przepisów prawa i praktycznego rozwiązywania zagadnień związanych z konfliktami (także rodzinnymi), w które bywa zaangażowana szkoła jako podmiot sprawujący opiekę nad dziećmi.

W ramach wydarzenia przewidziany jest także panel, który przybliżyć ma nauczycielom karnoprawne i cywilnoprawne konsekwencje naruszania dóbr osobistych w internecie, w tym szeroko pojętego "hejtu" oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jakie z tego płyną.

Prelegentami konferencji będą sędziowie Sądu Rejonowego w Szamotułach zajmujący się na co dzień problematyką prawa rodzinnego, postępowaniem w sprawach nieletnich oraz prawa cywilnego.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół, pedagogów i nauczycieli szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Ogólnopolska kampania „Rodzice Kangury” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2020-01-01

Ogólnopolska kampania „Rodzice Kangury” ma na celu umożliwienie kontaktu „skóra do skóry" - zgodnie ze standardami opieki okołoporodowej – każdej matce w Polsce, a w przypadku cięcia cesarskiego umożliwienie kangurowania noworodka przez ojca.

W Polsce obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie „Standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej” , które rekomenduje nieprzerwalny kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie przez minimum 2 godziny, o ile stan dziecka i matki na to pozwalają.

Niestety, pomimo tak przychylnego matce i dziecku prawa, praktyka wygląda inaczej – według raportu NIK ogłoszonego w lipcu 2016 roku, tylko 11% ankietowanych matek potwierdziło, że ich kontakt „skóra do skóry” trwał 2. godziny lub dłużej. Aż 63% rodzących kobiet określiło, że ich pierwszy kontakt z dzieckiem wynosił mniej niż 30 minut. Częste były też przypadki, gdy kontakt potraktowano bardzo symbolicznie, dając matce dziecko „do potrzymania” na 5 minut.

Tymczasem według standardów wszelkie czynności typu pomiar masy ciała czy długości noworodka należy dokonać w późniejszym czasie. Oznakowanie dziecka i ocena w skali Apgar powinna odbyć się na brzuchu mamy bez przerywania kontaktu „skóra do skóry”, a w razie zaniechania tej procedury, w dokumentacji medycznej i książeczce zdrowia dziecka należy odnotować, dlaczego przerwano kontakt „skóra do skóry” lub dlaczego kontakt w ogóle nie miał miejsca.

Dodatkowo, w szkołach rodzenia często nie porusza się tak ważnych aspektów prawidłowego, zdrowego rozwoju dziecka jak uczucia i emocje. Nie poświęca się czasu na omówienie zagadnień związanych z bliskością, jaką matka stworzy ze swoim dzieckiem, by budować relacje zaufania, poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Organizatorami kampanii są dwa podmioty lecznicze: Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny w Warszawie i Medbest Care sp. z o.o. w Magdalence.

Cele kampanii:

 • szerzenie świadomości i znaczenia kangurowania zgodnie z zaleceniami WHO,
 • wzrost poziomu świadomości kontaktu „skóra do skóry” po urodzeniu dziecka,
 • uwrażliwienie rodziców na znaczenie tego rodzaju kontaktu w rozwoju dziecka już od pierwszych chwil po narodzinach,
 • uświadomienie rodzicom przysługujących im praw,
 • zachęcenie do kontynuacji kangurowania w warunkach domowych,
 • dotarcie do środowisk medycznych, by zachowywały dbałość o umożliwienie rodzicom kontaktu „skóra do skóry”.

W ramach kampanii powstała akcja „Szpital Przyjazny Kangurom”. Organizatorzy tworzą mapę Szpitali Przyjaznych Kangurom z bazą placówek medycznych gwarantujących rodzicom kontakt skóra do skóry według zaleceń WHO. Aby przystąpić do akcji szpital musi udokumentować w specjalnej deklaracji informacje na temat kangurowania zarówno przez matkę, jak i ojca (w przypadku cięcia cesarskiego). Po przejściu kwalifikacji placówka otrzymuje certyfikat „Szpitala Przyjaznego Kangurom”.

Stałym elementem kampanii są spotkania połączone z warsztatami dla przyszłych rodziców dotyczące kangurowania, karmienia piersią, pielęgnacji dziecka, a także trudności emocjonalnych z jakimi borykają się rodzice dzieci urodzonych przedwcześnie oraz chorych, a także mam zmagających się z depresją poporodową czy baby bluesem. Warsztaty odbywają się obecnie w Warszawie w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie jeden raz w miesiącu. W 2020 roku planowane są warsztaty w następujących terminach: 23.01, 6.02, 5.03, 2.04, 07.05, 18.06, 2.07, 6.08, 3.09, 1.10, 5.11 oraz 3.12.

W przyszłości organizatorzy planują rozszerzenie warsztatów na inne miasta w Polsce.

W ramach bezpłatnych spotkań eksperci warsztatów - m.in. położne, psychologowie, pediatrzy, eksperci snu etc., przekazują rodzicom cenną wiedzę jakiej wielokrotnie nie uzyskaliby oni w tradycyjnych szkołach rodzenia omawiając m.in. zagadnienia dotyczące bezpiecznego kangurowania w domu, rozwoju wcześniaków itp.

W ramach kampanii planowane są także szkolenia dla położnych i pielęgniarek o istocie i sposobie kangurowania wcześniaków i dzieci urodzonych z ciąż w pełnym terminie.

Zarówno uczestnictwo dla kobiet w ciąży i ich partnerów w warsztatach Rodzice Kangury, jak i przystąpienie szpitala do akcji „Szpital Przyjazny Kangurom” jest bezpłatne.

Ekspertami kampanii są:

 • prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka – profesor zwyczajny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • dr n. med. Beata Pawlus – lekarz kierujący Oddziałem Neonatologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rodziny w Warszawie, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii,
 • dr. n. o. zdr. Monika Jodłowska – położna, certyfikowany doradca laktacyjny, wykładowca uniwersytecki,
 • dr n. o k.f. Jolanta Stępowska – doświadczona fizjoterapeutka pracująca w Centrum Zdrowia Dziecka, na wydziale rehabilitacji AWF oraz na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, autorka wielu prac naukowych,
 • Paweł Zawitkowski – fizjoterapeuta DT-Bobath, specjalizuje się w terapii neurorozwojowej, oddechowej i terapii jedzenia. Konsultant Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie oraz Poradni Diagnostyki i Terapii Neurologicznej „POLEK”. Autor artykułów i publikacji na temat ruchowego i poznawczego rozwoju dziecka.

Kampania społeczna „Zacznij dobrze dzień” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-12-30

Kampanię społeczną „Zacznij dobrze dzień” realizuje Fundacja Kalos razem z partnerem merytorycznym – Akademią JA.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie prostych rozwiązań dbających o dobre relacje międzyludzkie, oparte na szacunku i zaufaniu. W ramach kampanii Fundacja przekazuje zainteresowanym placówkom oświatowym oraz firmom plakat prezentujący różne formy witania się i zachęca do przeprowadzenia zajęć na temat znaczenia powitania oraz dyskusji o budowaniu relacji w grupie.

Zdrowe relacje wzmacniają poczucie bezpieczeństwa, a w odniesieniu do grupy pozytywnie wpływają na jej spójność, skuteczność komunikacji czy samopoczucie członków. Wzajemna życzliwość ludzi i akceptacja drugiego człowieka sprzyjają kształtowaniu nawyków dobrej komunikacji międzyludzkiej, co z kolei przyczynia się do zwiększenia zaufania społecznego i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Konkurs Wiedzy o Rzecznikach pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-12-18 do 2020-01-07

Konkurs Wiedzy o Rzecznikach organizowany jest przez Studenckie Koło Naukowe Prawników na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie od 2011 roku. I etap tegorocznej edycji odbędzie się 18 grudnia 2019 roku, a II etap 7 stycznia 2020 roku.

Głównym celem inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej statusu prawnego, kompetencji oraz aspektów formalnych pełnienia funkcji rzeczników (Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Rzecznika Finansowego), jak również stworzenie możliwości wyróżnienia szczególnie zdolnych studentów.

Konferencja nt. działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-12-18

Konferencja na temat działań w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w obszarze zatrudnienia odbędzie się 18 grudnia 2019 r. w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej przy al. Niepodległości 162. Organizatorami wydarzenia są Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Urząd m.st. Warszawy.

W 2019 roku mija 40 lat od przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW), uchwalonej rezolucją nr 34/180 Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniu 18 grudnia 1979 r. Konwencja CEDAW, nazywana również międzynarodową Kartą Praw Kobiet, bardzo szybko stała się jednym z najliczniej ratyfikowanych międzynarodowych traktatów dotyczących praw człowieka. Obecnie stroną tej konwencji jest 189 państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja CEDAW jest pierwszym aktem prawa międzynarodowego, który zdefiniował pojęcie dyskryminacji kobiet. Określa ona również środki, które powinny służyć wyrównaniu praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia.

Celem konferencji będzie m.in.:

 • pokazanie obecnej sytuacji kobiet w Polsce w życiu publicznym i gospodarczym,
 • prezentacja zaimplementowanych już w innych krajach rozwiązań na rzecz likwidacji luki płacowej czy zwiększenia udziału kobiet w organach decyzyjnych spółek,
 • prezentacja dobrych praktyk, wdrożonych w różnych przedsiębiorstwach w Polsce, mających na celu wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu oraz wpływu tych rozwiązań na rozwój i lepsze zarządzanie firmą.

Gośćmi specjalnymi konferencji będą Pani Nicole Ameline, Wiceprzewodnicząca Komitetu CEDAW oraz Pani Barbara Limanowska, starsza ekspertka w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE).

Spot „I Ty jesteś pieszym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-12-17

Spot promujący bezpieczeństwo pieszych „I Ty jesteś pieszym” został zrealizowany przez Fundację Drogi Mazowsza wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym oraz Urzędem Miasta Pruszkowa.

Film promuje zasady ruchu drogowego wśród użytkowników pojazdów: roweru, motocykla i samochodu. Pokazuje zmianę punktu widzenia uczestnika ruchu drogowego, kiedy kieruje pojazdem i kiedy staje się pieszym: kiedy zostawia rower, zsiada z motocykla, wysiada z samochodu. Rowerzysta, motocyklista, kierowca prowadząc swoje pojazdy nie zważają na pieszych. W momencie, kiedy sami się nimi stają, doświadczają braku uwagi na własnej skórze.

W spocie wzięli udział: Paweł Makuch – Prezydent Pruszkowa, Lech Piasecki – Mistrz Świata w kolarstwie szosowym, Jacek Czachor – Polski Motocyklista Rajdowy oraz Leszek Kuzaj – Mistrz Polski w rajdach samochodowych.

Konferencja „Unikanie opodatkowania – próba oceny polskich regulacji” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-12-10 do 2019-12-11

Konferencja „Unikanie opodatkowania – próba oceny polskich regulacji” odbędzie się w dniach 10-11 grudnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi. Organizatorem jest Oddział Łódzki Krajowej Izby Doradców Podatkowych razem z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

W ramach planowanych paneli tematycznych podjęta zostanie dyskusja na temat m.in.:

 • klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania – czy podatnik ma jeszcze wybór?;
 • klauzuli ogólnej a klauzul szczególnych;
 • raportowania schematów podatkowych;
 • podatku od wyjścia;
 • rozstrzygania sporów w zakresie podwójnego opodatkowania;
 • postępowań kontrolnych i podatkowych w zakresie unikania opodatkowania;
 • istnienia odpowiedzialności karnej związanej z unikaniem opodatkowania;
 • próby oceny polskich regulacji.

Nad poziomem merytorycznym wydarzenia czuwać będzie Rada Naukowa Konferencji, do udziału w której zaproszeni zostali:

 • prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - Przewodnicząca Rady,
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński,
 • prof. dr hab. Paweł Borszowski,
 • prof. dr hab. Ziemowit Kukulski,
 • prof. dr hab. Marcin Jamroży,
 • prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel,
 • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno.

Szósta edycja projektu Human Rights Week pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-12-09 do 2019-12-12

Human Rights Week organizowany jest na Uniwersytecie Warszawskim przez Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych SGH i UW w dniach 9-12 grudnia 2019 roku.

To projekt promujący proaktywną postawę obywatelską i świadomość dotyczącą praw człowieka w różnorodny sposób – w formie dyskusji, paneli bądź warsztatów. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji wydarzenia jest „Kryzys klimatyczny jako kryzys praw człowieka” – jeden z najważniejszych tematów obecnych zarówno w polityce, jak i debacie publicznej w trakcie ostatnich miesięcy.

W ramach Human Rights Week planowane są cztery panele dyskusyjne, które dotyczyć będą kolejno miast przyszłości, ruchów obywatelskich i aktywistycznych, kryzysu migracyjnego oraz biznesu bazującego na ekologicznych rozwiązaniach. Projekt skierowany jest do wszystkich zainteresowanych problemem ochrony środowiska oraz praw człowieka, a udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

Celem wydarzenia jest popularyzacja tematyki praw człowieka wśród społeczności studenckiej i akademickiej, mobilizacja do działania, networking.

Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-12-07

Konkurs Krasomówczy dla Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie odbędzie się 7 grudnia 2019 roku – w 19. rocznicę uchwalenia Karty Praw Podstawowych. Tematem przewodnim konkursu jest problematyka pytań prejudycjalnych dotyczących m.in. Karty Praw Podstawowych.

Cele inicjatywy:

 • kształtowanie kompetencji retorycznych adeptów w zawodzie radcy prawego,
 • pogłębienie ich kompetencji merytorycznych z zakresu problematyki pytań prejudycjalnych oraz znaczenia Karty Praw Podstawowych dla polskiego system prawnego,
 • kształtowanie wśród najmłodszych adeptów sztuki prawniczej rozumienia roli tych instrumentów prawnych w praktyce profesjonalnych prawników, a także roli wartości kształtujących przestrzeń praw i wolności obywatelskich w Unii Europejskiej.

III Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-12-07

III Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy ochrony praw człowieka” odbędzie się 7 grudnia 2019 roku w sali delta Collegium Iuridicum Novum na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” oraz Sekcja Praw Człowieka im. Rafała Lemkina działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Celebrując coroczny Dzień Praw Człowieka (ustanowiony przez ONZ, a obchodzony 10 grudnia), organizatorzy chcą kontynuować dialog na temat rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z ich realizacją, a także jednostkowych i systemowych przypadków ich łamania.

Konferencja ma interdyscyplinarny charakter, do czynnego udziału zaproszeni są zarówno studenci/studentki i doktoranci/doktorantki prawa, jak i historii, politologii, socjologii oraz innych dziedzin nauki.

Proponowane obszary tematyczne:

 • sprawiedliwość tranzycyjna a prawa człowieka;
 • teoria i filozofia prawa a prawa człowieka;
 • praktyka prawnicza a prawa człowieka;
 • przeciwdziałanie dyskryminacji w różnych obszarach;
 • prawa socjalno-ekonomiczne jako prawa człowieka;
 • tendencje nacjonalistyczne a prawa człowieka;
 • prawa człowieka w medycynie;
 • prawa człowieka a nowe technologie;
 • ochrona praw człowieka w różnych zakątkach świata;
 • prawa mniejszości seksualnych jako prawa człowieka.

Konferencja „Diversity and Inclusion Changemakers 2019: Rethinking D&I. Towards The Real Change” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-12-04

Konferencja „Diversity and Inclusion Changemakers 2019: Rethinking D&I. Towards The Real Change”  organizowana przez Fundację Diversity Hub odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Krakowie.

Organizacja corocznej konferencji jest odpowiedzią na potrzebę otwierania biznesu na różnorodność poprzez dostarczanie wiedzy eksperckiej i budowanie świadomości na temat tworzenia inkluzywnego środowiska pracy. Celem pośrednim jest wywieranie wpływu na zmianę społeczną zgodnie z ideą: „poprzez różnorodność zmieniamy biznes na lepsze, dzięki temu budujemy otwarty i przyjazny świat”.

Tegoroczne wydarzenie będzie dziesiątym, jubileuszowym spotkaniem środowiska największych firm, kluczowych uczelni, NGOs i przedstawicieli administracji publicznej, dyskutujących nad ideami nowoczesnego zarządzania, które nie pozostaje obojętne wobec człowieka, które nie stawia na pierwszym miejscu pojęcia zysku.

Konferencja będzie wezwaniem do powrotu do fundamentów, na których budowane powinny być strategie i dobre działania w obszarze Diversity & Inclusion. Prelegenci przyjrzą się podstawom D&I w pięciu kluczowych obszarach:

 • strategicznego podejścia do D&l,
 • skutecznego przezwyciężania największego wroga D&l - unconscious bias,
 • wspierania sieci pracowniczych - będących akceleratorem zmiany,
 • przezwyciężania konfliktów wynikających z różnorodności,
 • zadbania o kondycję psychiczną zespołu.

8. Kongres Prawa Medycznego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-12-03 do 2019-12-04

8. Kongres Prawa Medycznego odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2019 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Kongres po raz kolejny będzie okazją do prezentacji aktualnych zagadnień z zakresu prawa medycznego, etyki oraz problematyki praw pacjenta a także miejscem debaty na temat prawnych aspektów wykonywania świadczeń zdrowotnych. Wydarzenie stanowi platformę wymiany poglądów oraz praktycznych doświadczeń między przedstawicielami zawodów prawniczych oraz medycznych.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie - http://www.prawomedyczne.edu.pl

Obchody 25-lecia Centrum Praw Kobiet pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-12-02 do 2019-12-03

Centrum Praw Kobiet jest organizacją, która od 25 lat aktywnie działa na rzecz kobiet doświadczających różnych form przemocy oraz na rzecz stworzenia skutecznego systemu ochrony praw człowieka, w którym kobiety i mężczyźni mogliby na równych zasadach korzystać z przynależnych im praw i wolności.

W dniach 2-3 grudnia 2019 roku w Warszawie odbędzie się szereg wydarzeń związanych z obchodami 25-lecia istnienia Fundacji:

 • konferencja „Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet - międzynarodowe standardy, polskie realia”;
 • spektakl przygotowany przez klientki Fundacji „Królewna śni bal”, w reż. Dagny Ślepowrońskiej i Moniki Perdjon;
 • debata „Temida Pod Lupą” poświęcona sytuacji kobiet pokrzywdzonych w wyniku przemocy domowej w sądach rodzinnych;
 • Gala Jubileuszowa i towarzyszący jej koncert Karoliny Micuły „Uwaga, tu Obywatelka!”.

Tematyka konferencji dotyczy m.in. standardów wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz zabójstw kobiet popełnianych przez sprawców przemocy domowej. Organizatorzy chcą zastanowić się na ile rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące ochrony kobiet przed przemocą odpowiadają międzynarodowym standardom, do których wdrażania Polska jest zobowiązana.

Do udziału w konferencji zaproszone zostały przedstawicielki świata nauki, polityki, działaczki organizacji społecznych, prawniczki i adwokatki. Adresatami konferencji są pracownicy socjalni, sędziowie, kuratorzy sądowi, prokuratorzy, pedagodzy, policjanci, pracownicy instytucji pomocowych, przedstawiciele Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz osoby związane z CPK.

Festiwal Filmowy „Własnymi Słowami” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-11-29 do 2019-12-01

Festiwal Filmowy „Własnymi Słowami” odbędzie się w dniach 29 listopada – 1 grudnia 2019 w Warszawie. Przedsięwzięcie odbywa się w ramach projektu RISE COLING prowadzonego na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

To pierwszy w Polsce festiwal filmowy poświęcony rdzennym kulturom i ich językom, wpisujący się w obchody Międzynarodowego Roku Rdzennych Języków.

Festiwal z jednej strony pokaże i przybliży kulturę oraz języki małych społeczności, z drugiej zaś pomoże przedstawicielom tych kultur dotrzeć do szerokiej publiczności. Organizatorom zależy na wzmocnieniu małych społeczności, które starają się ocalić swoje bogactwo językowo-kulturowe – chcą dać im poczucie, że są ważne i słyszalne. Kolejnym celem festiwalu jest budowanie świadomości różnorodnego świata oraz otwartości na niego.

Wydarzenie będzie miejscem spotkań, dialogu, wspólnego doświadczania bogactwa językowo- kulturowego świata. W ramach festiwalu przewidywane jest wiele formatów, m.in.: pokazy filmów, panele dyskusyjne, spotkania (z twórcami filmów, z przedstawicielami rdzennych społeczności, badaczami, aktywistami), mini koncerty, wspólna biesiada z tańcem i śpiewem w wielu językach, wystawa fotografii. Wstęp na wszystkie wydarzenia będzie bezpłatny.

Gala „Natwest LGBT+ Business Awards 2019” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-29

Gala wręczenia nagród „Natwest LGBT+ Business Awards 2019” odbędzie się 29 listopada 2019 roku w Warszawie.

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom, które poprzez swoją działalność oraz zaangażowanie przyczyniają się do upowszechnia wartości takich jak różnorodność i inkluzyjność, a w szczególności respektowanie praw osób LGBT+, w miejscu pracy i poza nim. Budując włączające, otwarte na różnorodność organizacje przyczyniają się do realnych zmian, które prowadzą do respektowania w miejscu pracy i w przestrzeni publicznej praw wszystkich przedstawicieli grup narażonych na dyskryminację, a w szczególności osób LGBT+. Te osoby i organizacje wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i społeczeństwie.

Jury przyznaje wyróżnienia w siedmiu kategoriach:

 • Pracodawca roku wspierający osoby LGBT / LGBT supporting employer of the year – pracodawca, który przyczynił się do realnych zmian w swojej firmie, budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+, podejmując działania takie jak wprowadzenie polityk antydyskryminacyjnych, równy dostęp do oferowanych pracownikom dodatków.
 • Pracownicza sieć LGBT roku / LGBT employee led network of the year – grupa zrzeszająca pracowników/pracowniczki danej organizacji, której działania przyczyniły się do poszerzenia świadomości pracowników/pracowniczek nt. inkluzyjności osób LGBT+ w miejscu pracy i społeczeństwie oraz wspierania budowy otwartych na różnorodność, inkluzyjnych  miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+.
 • Ambasador osób LGBT w biznesie / Business LGBT ambassador - pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i  promocji inkluzyjności osób LGBT+ w miejscu pracy kandydata/tki.
 • Ambasador osób LGBT w życiu publicznym / LGBT ambasador outside business world - osoba, która przyczyniła się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ w życiu publicznym.
 • Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT / LBGT supporting initiative of the year – inicjatywa, która poprzez szeroki zasięg społeczny przyczyniła się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ oraz budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+.
 • Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa) / NGO of the year – organizacja pozarządowa, której działania skupiają się na działaniach mających służyć poprawie sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz  budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych  miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+.
 • Wschodząca gwiazda / raising star for young activists – osoba, która po raz pierwszy zaistniała w latach 2018-2019 w przestrzeni publicznej przyczyniając się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ w życiu publicznym i/lub w środowisku biznesowym.

II Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Audiatur et altera pars” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-29

II Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Audiatur et altera pars” odbędzie się 29 listopada 2019 roku na WPiA UW w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa) w sali nr A3 w godz. 09:00 – 16:30.  Wydarzenie organizowane jest przez Koło Naukowe Prawa Procesowego pod auspicjami Zakładu Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego WPiA UW pod kierownictwem dr hab. prof. UW Marii Rogackiej-Rzewnickiej.

Konferencja zostanie podzielona na trzy panele tematyczne otwierane kolejno przez osobę wykonującą zawód sędziego, prokuratora oraz adwokata/radcy prawnego. Pozwoli to przedstawić zasadę wyrażoną łacińską paremią „Audiatur et altera pars” oczami oskarżonego, oczami oskarżyciela, a także oczami sądu. Spojrzenie na instytucje prawa karnego procesowego przez pryzmat interesów poszczególnych uczestników postępowania unaoczni wielość istniejących podczas procesu punktów widzenia.

Ósma edycja ELSA Day pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-27

Ósma edycja ELSA Day odbędzie się 27 listopada 2019 r. Wydarzenie będzie skupiało się na bardzo ważnym i popularnym temacie, jakim jest wolność ekspresji online. Organizatorem jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa.

W 15 miastach, będących ośrodkami akademickimi, odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń mających na celu promowanie wiedzy o prawach człowieka oraz uświadamianie społeczeństwa w kwestii tej tematyki. Będą to projekty zarówno naukowe, jak i społeczne: prelekcje, debaty, warsztaty, wydarzenia charytatywne, Żywe Biblioteki czy Prawnicze Akademie Filmowe.

ELSA Day organizowany jest co roku, w ostatnią środę listopada. W 44 krajach Europy ma miejsce szereg wydarzeń skupionych wokół praw człowieka. Dotychczas poruszone zostały zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami człowieka w Internecie, odpowiedzialnością społeczną, równością płci, prawem migracyjnym, dostępem do sprawiedliwego procesu sądowego czy prawem do edukacji. Projekt jest oflagowany hasłem „all different, all together” i wpisuje się w wizję Stowarzyszenia: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Partnerem ELSA Day na poziomie międzynarodowym jest Rada Europy.

ELSA Poland to największa niepolityczna, niezarobkowa organizacja na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Jej międzynarodowy charakter oparty jest na budowaniu współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

Dziesiąty Kongres Bibliotek pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-11-26 do 2019-11-27

Dziesiąty Kongres Bibliotek odbędzie się w dniach 26-27 listopada 2019 r. w Fabryce Sztuki w Łodzi. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Tegoroczny Kongres poświęcony będzie tematyce równościowej, w tym uwrażliwianiu na potrzeby grup mniejszościowych, potrzebie ich większej widoczności w sferze publicznej, a także uwzględniania ich potrzeb w planowanych przez biblioteki działaniach.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego od 11 lat wspiera biblioteki publiczne małych miejscowości w ich działaniach wzmacniających potencjał rozwojowy społeczności lokalnych, umożliwiających korzystanie z kultury, a także zwiększających zaangażowanie obywatelskie. Biblioteka, jako instytucja ciesząca się społecznym szacunkiem, sama oferująca dostęp do różnorodnych kulturowo zbiorów, jest wiarygodna, jako miejsce, które łączy. Szacunek dla różnorodności oraz dialog pomiędzy różnymi grupami mieszkańców wzmacnia wspólnotę, zwiększa zaufanie społeczne i umożliwia realizację ambitnych celów rozwojowych.

Charytatywna akcja uczniów Szkoły Podstawowej w Narewce pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-26

Uczennice i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Narewce postanowili stworzyć kalendarz na 2020 rok, w którym znajdą się ilustracje wykonane przez dzieci. Dochód ze sprzedaży kalendarzy zostanie przekazany Hospicjum Proroka Eliasza.

Fundacja Hospicjum Proroka Eliasza z siedzibą w Michałowie prowadzi społeczne hospicjum domowe na wiejskich obszarach wschodniego Podlasia, ubogich w ośrodki hospicyjne, z dala od większych miast. Niesie bezpłatną pomoc osobom nieuleczalnie chorym, aby mogły godnie przeżyć ostatnie miesiące swego życia.

Ogólnopolska kampania społeczna „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-11-25 do 2019-12-10

Kampania społeczna „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” ma na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet poprzez dostarczenie ofiarom przemocy narzędzi, które pomogą im wyjść się z przemocowej sytuacji, jak również budowanie w kobietach poczucia sprawczości, mocy i odwagi. Celem kampanii jest także zwrócenie uwagi opinii publicznej na sytuację Polek zmagających się z przemocą, pokazując, że takie doświadczenie nie jest powodem do wstydu i podkreślając, że reagowania na przemoc nie należy się bać.

Kampania „PrzeMOC wobec KOBIET. Skreśl niepotrzebne” jest zbudowana wokół pozytywnego przekazu i skupia się na budowaniu i wzmacnianiu w kobietach poczucia własnej wartości.

Kampania rozpoczyna się 25 listopada wraz ze startem dorocznych „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”. Główne aktywności komunikacyjne wokół kampanii będą skoncentrowane w okresie 25.11-10.12. Rozszerzone działanie infolinii pomocowej będzie miało miejsce przez kolejne 12 miesięcy, a narzędzia w postaci mobilnej aplikacji pomocowej, platformy e-learningowej i materiałów edukacyjnych będą dostępne na czas nieokreślony.

W ramach kampanii zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Powstanie platforma e-learningowa oraz strona internetowa poświęcone zagadnieniu przeciwdziałania przemocy i postępowania w przypadku spotkania się z przemocą.
 • Aby ułatwić kobietom z doświadczeniem przemocy uzyskanie pomocy w trudnych sytuacjach, powstanie aplikacja mobilna, dzięki której ofiary przemocy będą mogły nawiązać natychmiastowy kontakt telefoniczny z przeciwprzemocowym numerem fundacji Feminoteka, pozostawić zawiadomienie na temat przemocy z możliwością rozmowy online (ta opcja umożliwia pracownicom Feminoteki ponowny kontakt z ofiarą w celu sprawdzenia jej aktualnej sytuacji), jak również skorzystać z rozmowy ze specjalnym chat-botem na temat przemocy wobec kobiet.
 • W rozszerzonym zakresie godzin Feminoteka będzie prowadziła linię telefoniczną dla wszystkich osób, które doświadczyły przemocy - bez względu na rodzaj przemocy, miejsce zdarzenia czy relację ze sprawcą.
 • Ekspertki Feminoteki przeprowadzą również warsztaty dla setek Ambasadorek Piękna Avon i przygotują dla nich materiały edukacyjne z zakresu rozpoznawania przemocy i wspierania ofiar przemocy. Dzięki pozyskanej wiedzy Ambasadorki Piękna Avon będą mogły nie tylko promować założenia kampanii, ale przede wszystkim dzielić się ważnymi informacjami z rodziną, znajomymi i klientkami.

Obrady Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-23

Obrady Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 23 listopada 2019 roku na Uniwersytecie Warszawskim pod hasłem „Rola młodzieży w zjednoczonej Europie”, co ma związek z przypadającą w tym roku 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Parlament Młodych RP to inicjatywa organizacji przez przedstawicieli młodego pokolenia Polaków parlamentarnych obrad dzieci i młodzieży z całego kraju, zebranych w celu dyskusji nad kluczowymi zagadnieniami współczesnego świata.

Misją Parlamentu jest zrzeszanie młodych Polaków poprzez pomoc w przygotowaniu do życia w społeczeństwie obywatelskim, naukę umiejętności rzetelnego i merytorycznego formułowania argumentów oraz nabycia podstawowych umiejętności debatowania w formie parlamentarnej.

Organizatorami PMRP 2019 są młodzi społecznicy działający aktywnie w przestrzeni publicznej, skupieni w Zespole Organizacyjnym Parlamentu, oraz Instytut In.Europa. Parlament Młodych to inicjatywa apartyjna, stworzona oddolnie przez dzieci i młodzież z całej Polski, którym na sercu leży wzmocnienie ich głosu w polskiej przestrzeni publicznej oraz działanie z szacunkiem i ponad wszelkimi podziałami.

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele młodzieżowych rad i sejmików, organizacji społecznych, partyjnych młodzieżówek (uczniów liceów ogólnokształcących i studentów) oraz goście honorowi.

II Forum Żywych Bibliotek pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-11-22 do 2019-11-24

II Forum Żywych Bibliotek odbędzie się w Hotelu Weiser we Wrocławiu, w dniach 22-24 listopada 2019 roku. To spotkanie kilkudziesięciu osób organizujących Żywe Biblioteki w Polsce.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Diversja – koordynatora sieci Żywa Biblioteka Polska skupiającej ponad 40 miejscowości, gdzie odbywa się Żywa Biblioteka.

Mierząc się z wyzwaniami w edukacji o prawach człowieka organizatorzy chcą aby Forum było platformą wsparcia organizatorów Żywych Bibliotek, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. Poprzez spotkania ze specjalistkami w zakresie prawa, współpracy z mediami i biznesem oraz edukacji antydyskryminacyjnej organizatorzy i organizatorki otrzymają narzędzia, dzięki którym będą mogli jeszcze skuteczniej realizować Żywe Biblioteki w swoich miejscowościach.

Konferencja z okazji 30-lecia powstania pierwszych szkół niepublicznych w Polsce

Data: Od 2019-11-21 do 2019-11-22

Ogólnopolska konferencja związana z 30-leciem powstania pierwszych szkół niepublicznych w Polsce odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2019 roku. Wydarzenie organizuje koalicja, w której skład wchodzą: Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej, Społeczne Towarzystwo Oświatowe, Polska Unia Edukacyjna, Związek Rzemiosła Polskiego, Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych, Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.

Szkoły niepubliczne stanowią znaczny odsetek wszystkich placówek oświatowych. Ich istnienie i praca przyczyniły się do wielu pozytywnych zmian w całym systemie polskiej edukacji.

Konferencja poświęcona będzie dotychczasowym osiągnięciom szkół niepublicznych, ocenie obecnego stanu szkolnictwa w Polsce oraz planom działań na przyszłość.

Międzynarodowa konferencja „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-20

Międzynarodowa konferencja „Nierówna edukacja. Forum wymiany myśli i doświadczeń” odbędzie się 20 listopada 2019 roku w Cieszynie. Organizatorem wydarzenia jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Zakład Pedagogiki Specjalnej. Spotkanie odbędzie się w siedzibie wydziału przy ul. Bielskiej 62.

Celem przedsięwzięcia jest wymiana myśli na temat współczesnej edukacji i doświadczeń z edukacją związanych — pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki, w gronie osób reprezentujących różnorodne środowiska, badaczy różnych dyscyplin oraz uczniów, rodziców, nauczycieli, kadry zarządzającej oświatą, środowisk samorządowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, związków zawodowych.

Dyskusja ukierunkowana będzie na nierówności w edukacji: nierówny dostęp do szkół, nierówne traktowanie w procesie edukacji, nierówne szanse realizacji zamierzeń. Instytucje edukacyjne są często miejscem, gdzie dochodzi do dyskryminacji, gnębienia, odbierania godności uczennicom i uczniom innym niż większość: biedniejszym, mniej sprawnym, mniej zdolnym, członkom mniejszości etnicznych, imigrantom, niewierzącym, osobom ze środowisk LGBT.

Sesje panelowe będą dotyczyć m.in. następujących zagadnień

 • Nierówność płci w odniesieniu do edukacji.
 • Osoby z niepełnosprawnością w praktyce edukacyjnej.
 • Szanse i bariery w edukacji osób starszych.
 • Pochodzenie etniczne a szanse i osiągnięcia edukacyjne uczniów.
 • Ostracyzm czy akceptacja? Osoby o odmiennej orientacji seksualnej w instytucjach edukacyjnych.
 • Lekcje religii czy nauka o religiach? Wierzący i niewierzący w szkole.
 • Kapitał społeczno-kulturowy a przebieg i rezultaty kształcenia.
 • Nauczyciele – w pracy z Innymi. Przygotowanie, kwalifikacje, potrzeby.
 • Poprawa szans edukacyjnych na wsiach i w małych miastach — możliwości, podmioty działań. Przykłady dobrych praktyk.
 • Rola i możliwości samorządów we wdrażaniu równej i sprawiedliwej edukacji.
 • Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia edukacyjne na rzecz edukacji równościowej.

II Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa „Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-18

II Psychokryminalistyczna Konferencja Naukowa „Ciemna liczba przestępstw – przestępstwa przeciwko kobietom” odbędzie się 18 listopada 2019 roku na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Katowicach.

Dyskusja dotyczyć będzie przestępstw przeciwko kobietom, w szczególności tych, które pozostają niewykryte. Dużo uwagi poświęcone zostanie zdarzeniom kryminalnym trudnym do ujawnienia, takim jak: zaginięcia, gdzie mogło dojść do zabójstwa osoby zaginionej i ukrycia ciała; przemocy psychicznej w rodzinie, w domu, w pracy, czy w internecie, gdzie brak będzie materialnych śladów działania sprawcy; przemocy fizycznej w sytuacji, kiedy ofiara chroni sprawcę; przestępstw seksualnych, gdzie ofiary się wstydzą albo boją zawiadomić służby oraz różne inne zdarzenia, które pozostają niewykryte lub nieprawidłowo zakwalifikowane w sensie prawnokarnym, a czasami także społecznym.

Konferencja będzie stanowiła interdyscyplinarne forum do wymiany doświadczeń w zakresie walki z ciemną liczbą przestępstw: dla funkcjonariuszy organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, naukowców i praktyków zajmujących się walką z przestępczością i pomocą dla ofiar przestępstw, dla studentów oraz osób zajmujących się profilaktyką przestępczości, a także jej zwalczaniem.

XIII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-14

Konferencja poświęcona jest specyfice kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. To wydarzenie cykliczne, organizowane przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego od 2006 r. Tegoroczna edycja, odbędzie się 14 listopada 2019 roku w Krakowie.

W tym roku tematami przewodnimi konferencji będą:

 • zagadnienia związane z konkursem nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna”, dotyczące realizacji działań mających na celu likwidację barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym oraz planowanym konkursem „Projektowanie uniwersalne”;
 • kwestia wykorzystania przez uczelnie wyższe dotacji podmiotowej, przeznaczonej na zadania, związane z zapewnieniem osobom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej;
 • innowacyjny projekt dotyczący echolokacji.

Zaproszeni eksperci z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele środowisk uczelni wyższych podzielą się wiedzą, doświadczeniami oraz uwagami związanymi z realizowanymi projektami.

W ocenie organizatorów stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia na poziomie wyższym jest szansą na pokonanie barier fizycznych i psychologicznych oraz tworzy nowe możliwości dla młodych ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce.

„Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2019” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-11-13 do 2019-11-14

„Przegląd Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA 2019” odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada 2019 roku w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

Przegląd to nieodpłatne, ogólnopolskie wydarzenie artystyczne, które cieszy się dużym zainteresowaniem i renomą już od 25 lat. Pierwszy dzień Przeglądu obejmuje występy artystyczne i konkurs prac plastycznych osób starszych i z niepełnosprawnościami. Jest to znakomita okazja do prezentacji i promocji umiejętności artystycznych uczestników Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, słuchaczy Uniwersytetów III Wieku czy Środowiskowych Domów Samopomocy.

Udział w dąbrowskim Przeglądzie ma też walor terapeutyczny: przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, sprzyja zwiększeniu aktywności społecznej, pomaga przezwyciężyć lęk i podnieść samoocenę poprzez tworzenie możliwości odnoszenia sukcesu dzięki własnej aktywności.

Oprócz części artystycznej PUMA to także czas do dyskusji, podejmowania trudnych tematów i dzielenia się doświadczeniem oraz dobrymi praktykami. Okazją do tego jest podsumowująca przegląd konferencja, która organizowana jest z myślą o pracownikach instytucji i organizacji pozarządowych, świadczących wsparcie i usługi opiekuńcze seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

VI edycja konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-06

6 listopada 2019 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi wraz z Fundacją Łódź Akademicka organizuje już po raz szósty konferencję „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy”.

W tegorocznej edycji podjęty zostanie temat sportu, który jest niezbędnym elementem wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Sport w ich życiu spełnia niezwykle istotną rolę. Poza aspektem zdrowotnym równie ważne okazuje się poczucie przynależności do grupy, wyjście z domu i otwarcie się na nowe możliwości. Często okazuje się, że z czasem sport staje się nowym pomysłem na życie oraz na aktywność zawodową.

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto organizatorzy chcą promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te, których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej.

Konferencja „20 lat Kodeksu karnego skarbowego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-11-05

Konferencja „20 lat Kodeksu karnego skarbowego” odbędzie się 5 listopada 2019 roku w Pałacu Lubomirskich, mieszczącym się w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Organizatorem wydarzenia jest Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

W ramach czterech planowanych paneli tematycznych podjęta zostanie próba odpowiedzi m.in. na pytanie, jaka jest przyszłość Kodeksu i czy regulacja jest nam nadal potrzebna? Czy wzrost represyjności przestępstw VATowskich wpływa na przestrzeganie prawa, a jeśli tak, to w jaki sposób? Jaka jest rola biegłego w sądowym postępowaniu karnym skarbowym, a także czy potrzebny jest kodeks karny skarbowy?

Program konferencji:

 • Otwarcie konferencji - Prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący KROP
 • KKS - przyszłość regulacji
  • Założenia kodyfikacji KKS
  • 20 lat funkcjonowania kodeksu karnego skarbowego - ocena regulacji
  • Przyszłość kodeksu karnego skarbowego - czy regulacja jest nam nadal potrzebna?
  • Prawo karne skarbowe a prawo karne podatkowe
 • KKS - aktualne problemy
  • Zbrodnie Vatowskie. KKS a przepisy art. 270a i 271a kodeksu karnego - próba oceny
  • Zatrzymanie karuzeli - czy wzrost represyjności przestępstw VAT-owskich wpływa na przestrzeganie prawa
  • Należyta staranność przedsiębiorcy jako punkt wyjścia odpowiedzialności karnoskarbowej
  • Zastosowanie generalnej klauzuli zwalczania unikania opodatkowania a odpowiedzialność karna skarbowa
 • Zagadnienia procesowe
  • Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności - przywilej podatnika czy sposób na wymuszenie przyznania się do niepopełnionego przestępstwa
  • Przedawnienie zobowiązań podatkowych a postępowanie karne skarbowe
  • Rola biegłego w sądowym postępowaniu karnym skarbowym
  • Samodzielność jurysdykcyjna sądu karnego w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe polegające na uszczupleniu podatkowej należności publicznoprawnej
 • KKS a doradcy podatkowi
  • Granice odpowiedzialności doradcy podatkowego jako osoby zajmującej się sprawami gospodarczymi klienta - problem art. 9 § 3 kk
  • Problem wykonania czynności „na polecenie klienta” a odpowiedzialność karna skarbowa. Pomocnictwo i podżegania do przestępstw skarbowych
  • Czy potrzebny jest kodeks karny skarbowy?

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-28

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata" przyznawana jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 28 października 2019 roku w Warszawie.

Od ponad 10 lat wyróżnienie trafia w ręce nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Nie zawsze jest to łatwe – historie laureatów i laureatek nagrody to w dużym stopniu historie ich zmagań z niechęcią lub obojętnością społeczności i lokalnych instytucji. To również historie przekraczania tych trudności przez upór w codziennej pracy oraz odwagę sprzeciwu. Nagroda ma być dla nauczycieli wzmocnieniem i wsparciem, potwierdzeniem, że to co robią jest ważne i potrzebne, przypomnieniem, że w swoich działaniach nie są sami.

Pierwszych laureatów konkursu wybrała osobiście Irena Sendlerowa w 2006 roku. Od tego czasu każdego roku kapituła konkursu wybiera kolejnych laureatów oraz laureatki. Nagroda wynosi 15 tys. złotych.

Harmonogram nagrody w 2019 roku:

 • Nabór zgłoszeń do 30 września.
 • Ocena zgłoszeń przez kapitułę (skład kapituły: Krzysztof Czyżewski, Elżbieta Ficowska, Igor Czarnecki, Krystyna Starczewska, Zofia Żukowska, Alicja Pacewicz, Paula Sawicka, Jarosław Przyborowski, Włodzimierz Grudziński, Robert Szuchta, Anna Chipczyńska).
 • Ceremonia wręczenia nagrody: 28 października 2019 roku w Warszawie.

Program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-28

Kolejna edycja programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” realizowana jest w roku szkolnym 2019/2020 jako dalszy etap pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka. Do programu zgłoszone zostały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe województwa lubelskiego – z okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie oraz okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu przy współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Główne cele przedsięwzięcia:

 • Promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy;
 • Podniesienie kultury prawnej w szkołach;
 • Zmniejszenie przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży dzięki zdobyciu przez uczniów wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej i mediacji oraz umiejętności rozwiązywania sporów bez przemocy a także podstawowej wiedzy i kultury prawnej w społeczeństwie;
 • Realizacja prawa ucznia do nauki w przyjaznej i bezpiecznej szkole;
 • Nabycie przez uczniów umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczych;
 • Zapoznanie nauczycieli z ideą sprawiedliwości naprawczej i możliwością stosowania mediacji w konfliktach uczniów;
 • W perspektywie - zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez rozwiązywanie sporów we wcześniejszym stadium konfliktu drogą bez przemocy, podniesienie kultury prawnej społeczeństwa.

Planowane działania:

 • Organizacja szkoleń skierowanych do nauczycieli zatrudnionych w szkołach wdrażających program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu”;
 • Organizacja konferencji informacyjno-szkoleniowych dla uczniów - potencjalnych mediatorów rówieśniczych;
 • Organizowanie spotkań edukacyjnych w sądach z uczniami szkół uczestniczących w programie w ramach Sądowego Uniwersytetu dla Szkół;
 • Ogłaszanie konkursów w szkołach w ramach programu: literackich oraz plastycznych związanych z tematyką mediacji, sprawiedliwości naprawczej, czy rozwiązywania konfliktów w szkole bez przemocy;
 • Promocja programu w lokalnych mediach.

Narastające zjawisko przemocy w szkole, zwłaszcza w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i wzrost przestępczości nieletnich, skłaniają do zwrócenia uwagi na profilaktykę przeciwdziałającą przestępczości, np. przez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej i uczenie młodzieży rozwiązywania ich problemów bez przemocy.

Poprzez mediację młody człowiek uczy się właśnie granic wolności, sposobu osiągania swojego celu i realizacji swoich potrzeb. Mediacja uczy też brania odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Uczniowie będący stronami konfliktu mogą decydować o sposobie naprawienia krzywdy, a inicjatywa rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialność za realizację uzgodnionego wspólnie rozwiązania spoczywa na rękach stron. Mediator pomaga jedynie uczniom we wspólnej rozmowie, negocjacjach i w wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Mediacja rówieśnicza to przede wszystkim nauka umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktu. Młodzież dzięki niej uczy się z perspektywy drugiej strony konieczności uznania i zrozumienia sytuacji. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów stymuluje także rozwój umiejętności społecznych, przygotowujących ucznia do życia w demokratycznym państwie prawa. Udział w programie wpływa również na podniesienie poziomu kultury prawnej w społeczeństwie i wiedzy prawniczej wśród uczniów i nauczycieli.

Umiejętność konstruktywnego podejścia do konfliktów powinna być stosowana nie tylko w kontaktach młodzieży, również na lekcjach, w szerszym życiu szkoły, np. w kontaktach z nauczycielem i personelem pomocniczym. Dlatego też dorosłe osoby powinny dostrzegać wszelkie próby stosowania przez uczniów umiejętności koncyliacyjnych i dowartościowywać młodzież. Uczenie rozwiązywania konfliktów bez przemocy powinno rozpocząć się od szkolenia nauczycieli i uczniów.

Projekt edukacji obywatelskiej „PRAWORZĄDNOŚĆ i DEMOKRACJA” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-28

Projekt „PRAWORZĄDNOŚĆ i DEMOKRACJA” to forma wsparcia szkoły w jej zadaniach edukacji i wychowania młodzieży. Jego celem jest ułatwienie uczniom spotkań z przedstawicielami instytucji działających w sferze publicznej, poszerzanie ich wiedzy i kształtowanie kultury prawnej.

Organizatorem przedsięwzięcia skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Ząbkowickiego są mediatorzy Sudeckiego Centrum Mediacji.

Główne zamierzenia projektu:

 • pokazanie roli instytucji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz samorządu terytorialnego w ich wymiarze praktycznym dla obywatela poprzez przybliżenie uczniom zakresu i zasad realizowanych przez nie zadań;
 • wspieranie nauczycieli w ich codziennej pracy w kształtowaniu wśród uczniów postaw propaństwowych, zachęcaniu do angażowania się życie społeczności lokalnych, uczeniu szacunku dla innych;
 • propagowanie wśród uczniów idei mediacji, jako sposobu polubownego rozwiązywania sporów, pojednania się sprawcy czynu karalnego z osobą poszkodowaną, rozwiązywania konfliktów rodzinnych;
 • wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania problematyką wartości i postaw jednostek w życiu społecznym. 

Międzynarodowa konferencja „POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2019” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-25 do 2019-10-28

Konferencja POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2019 odbędzie się w dniach 25-28 października 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest to już szósta edycja wydarzenia, w którym uczestniczą studenci oraz licealiści z kilkunastu państw Europy i świata.

POZIMUN jest symulacją obrad ONZ, której dydaktyczno-szkoleniowy charakter ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy współczesnego świata (w tym łamanie praw człowieka) oraz możliwości i sposoby ich rozwiązania.

Zadaniem każdego z uczestników jest wcielenie się w rolę reprezentanta jednego z krajów członkowskich ONZ (z wyjątkiem kraju ojczystego) i stworzenie adekwatnego do rzeczywistej sytuacji politycznej stanowiska politycznego na dyskutowany temat. W celu nadania obradom bardziej realistycznego charakteru uczestnicy muszą dodatkowo zapoznać się z polityką prowadzoną aktualnie przez wszystkie kraje – członków ich grupy symulacyjnej.

Wydarzenie jest interdyscyplinarne, łączy ze sobą wiele dziedzin naukowych, takich jak: dyplomacja, prawo i stosunki międzynarodowe, prawa człowieka, ekonomia oraz ekologia.

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-24 do 2019-10-25

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek w obliczu prawa. 100 lat wzajemnych doświadczeń nauki i praktyki” odbędzie się w dniach 24-25 października 2019 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Uczestnicy wydarzenia będą zastanawiać się nad rolą i funkcją instytucji takich jak: sądy, prokuratury, więziennictwo, kuratela sądowa czy oddziały psychiatrii sądowej w kształtowaniu wiedzy o mechanizmach funkcjonowania człowieka w rzeczywistości społecznej. Zależności pomiędzy człowiekiem a prawem są coraz bardziej zawiłe, rośnie liczba zagadnień i problemów, z którymi musimy się zmierzyć. Spotkanie ma służyć wymianie poglądów, która pomoże zintegrować i uporządkować wielość wątków, z którymi zmaga się konkretny człowiek, jak i poszczególne instytucje w obszarze wymiaru sprawiedliwości, profilaktyki czy ochrony zdrowia.

W dyskusji wezmą udział m.in. przedstawiciele Służby Więziennej, Kurateli Sądowej, Policji, Sądownictwa oraz naukowcy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Ukrainy.

Międzynarodowa konferencja 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’ pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-22

Międzynarodowa konferencja 21st Annual Conference of the International Network for Philosophy and Psychiatry ‘Experts in Mental Health’ (INPP 2019) odbędzie się 22 października 2019 roku o godzinie 10:00 w auli prof. Jana Baszkiewicza w Gmachu Audytoryjnym Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (Kampus Główny UW).

Konferencjom z cyklu INPP przyświeca idea, że ochrona zdrowia psychicznego, ze względu na swoją specyfikę wyrastającą daleko poza medycynę, nie może prawidłowo funkcjonować bez zaangażowania humanistów, etyków i filozofów.

Tegoroczne spotkanie, po raz pierwszy odbywające się w Polsce, będzie okazją do publicznego zasygnalizowania problemów i zagadnień znajdujących się na obrzeżach medycyny, ale stanowiących o jakości leczenia oraz, co więcej, o samej jakości życia osób doświadczających trudności psychicznych. Wydarzenie sprzyjać będzie także zainteresowaniu polskich środowisk humanistycznych kwestiami zdrowia psychicznego, czego symbolicznym wyrazem jest objęcie INPP 2019 honorowym patronatem Rektora UW.

W trakcie otwarcia głos zabiorą m.in.: prorektor ds. naukowych UW dr hab. Maciej Duszczyk, dyrektor Instytutu Filozofii UW dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz, założyciel i kierownik Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej profesor Bill Fulford, a także przedstawiciele dyrekcji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

VII edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-21 do 2019-10-26

W dniach 21-26 października 2019 r. odbędzie się siódma edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach wydarzenia prawnicy – sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci prawa - przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli w szkołach w całej Polsce.

Celem programu jest zwrócenie uwagi uczestników na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i pokazanie w przystępny sposób, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Tydzień Konstytucyjny ma promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami publicznymi.

Tegoroczna edycja poświęcona będzie zagadnieniu wolności słowa oraz znaczeniu i zagrożeniach związanych z tzw. mową nienawiści. Organizatorom zależy, by wyposażyć uczniów w narzędzia, umożliwiające im rozpoznanie tego zjawiska i skuteczną obronę przed nim.

Od 2016 r. odbyło się łącznie 6 edycji Tygodnia Konstytucyjnego, w których blisko 3 000 prawników przeprowadziło zajęcia dla ok. 170 000 uczniów z ponad 2 000 szkół w całej Polsce.

Debata społeczna „Nowy populizm” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-21

Debata społeczna „Nowy populizm” odbędzie się 21 października 2019 roku o godzinie 17 w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. To kolejna z cyklu Debat społecznych realizowanych przez Fundację Obserwatorium Społeczne.

W dyskusji wezmą udział:

 • dr hab. Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski),
 • dr hab. Sławomir Sowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),
 • Andrzej Stefański (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich),
 • senator Jarosław Obremski.

Debatę moderować będzie redaktor Michał Kłosowski z Instytutu Nowych Mediów / Redakcji Wszystko co Najważniejsze.

Podczas rozmowy poruszone zostaną zagadnienia związane z powrotem do wielkich ludowych narracji i popularnością ruchów kontestacyjnych. Temat spotkania został sformułowany w formie pytania i brzmi: Populizm. Bunt mas czy kryzys elit?

Debata jest realizowana w ramach projektu Wrocław – Dialog – Wspólnota współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

16. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-21 do 2019-10-22

16. Ogólnopolska Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” odbędzie się w dniach 21-22 października 2019 roku w Pałacu Kultury i Nauki, w Warszawie. Wydarzenie organizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Miastem Stołecznym Warszawa – Biurem Pomocy i Projektów Społecznych.

Konferencja skierowana jest do profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania.

Główne cele przedsięwzięcia:

 • poprawa ochrony praw dzieci uczestniczących w procedurach prawnych,
 • upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci,
 • prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci,
 • prezentacja projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw i ich rodzinom,
 • integracja środowiska specjalistów z tego obszaru,
 • rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacja: rodzina, biznes, administracja” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-18

Konferencja „Jak budować mosty współpracy? Mediacja: rodzina, biznes, administracja” odbędzie się 18 października 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest stowarzyszenie Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu.

Celem przedsięwzięcia jest rozwój w obszarze mediacji. Wiodącym tematem spotkania będzie praktyczne wykorzystanie mediacji w obszarach: rodzinnym, biznesowym i administracyjnym. W dobie popularyzacji mediacji nastał czas szerzenia profesjonalizmu zawodu mediatora oraz dalszego zwiększania świadomości kiedy i w jaki sposób można z mediacji skutecznie korzystać.

Podczas czterech prelekcji, prowadzonych przez profesjonalistów z rożnych dziedzin, podjęte zostaną tematy związane z mediacjami rodzinnymi, gospodarczymi i pracowniczymi oraz administracyjnymi. Omówione zostaną również konkretne sytuacje problemowe. Panel dyskusyjny natomiast pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów dotyczących mediacji. Konferencja ma charakter praktyczny, kończyć ją będą warsztaty tematyczne (3 tematy do wyboru).

Wydarzenie skierowane jest do mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych, prawników, psychologów, studentów, przedsiębiorców, pracowników instytucji i wszystkich zainteresowanych polubownym rozwiązywaniem konfliktów.

Polskie Centrum Mediacji Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie zrzeszające mediatorów i zwolenników pozasądowego rozwiązywania sporów. Prowadzi działania mające na celu szerzenie idei mediacji w rożnych środowiskach. Zrzesza mediatorów, którzy na zlecenie sądów prowadzą postępowania mediacyjne. Polskie Centrum Mediacji to najstarsze stowarzyszenie w Polsce zajmujące się mediacjami. Centrala stowarzyszenia znajduje się w Warszawie. Poznański oddział jest jednym z pięćdziesięciu działających w całej Polsce.

Debata „Adwokat-Kobieta-Lider” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-18

Debata „Adwokat-Kobieta-Lider” odbędzie się 18 października 2019 roku w Krakowie. Wydarzenie połączone z II Kongresem Prawa Rodzinnego organizuje Krakowska Izba Adwokacka.

W roku 2019 obchodzimy stulecie pierwszych wyborów krajowych w Polsce, w których kobiety uczestniczyły na takich samych warunkach jak mężczyźni, zarówno jako wyborcy, jak i kandydaci na wybrane funkcje i urzędy. Ponadto, sto lat temu pierwsza kobieta w Polsce – Helena Wiewiórska – została wpisana na listę aplikantów adwokackich. Organizatorzy debaty chcą więc uczcić stulecie obecności kobiet z pełnymi prawami w życiu społecznym, politycznym i zawodowym w Polsce.

Uczestnikami spotkania będą adwokaci reprezentujący wszystkie stowarzyszenia adwokackie w Polsce i stowarzyszenia prawników z całej Europy, a także przedstawiciele sądownictwa, organów rządowych, polityki, biznesu i kultury.

Dyskusja dotyczyć będzie roli i pozycji kobiet w zawodzie prawnika. Wśród zaproszonych panelistów są najwybitniejsi adwokaci, przywódczynie zawodu, zarówno z Polski, jak i z innych krajów europejskich, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami i omówią wyzwania, jakie napotkali na drodze do osiągnięcia pozycji lidera.

Konferencja Naukowa „Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-17 do 2019-10-18

Konferencja Naukowa „Aktualne problemy prawodawstwa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” odbędzie się w dniach 17-18 października 2019 roku w Zakopanem. Wydarzenie organizowane jest w ramach IV Środkowoeuropejskiego Forum Prawno-Administracyjnego przez pracowników: Katedry Prawa Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie i Katedry Prawa Konstytucyjnego oraz Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego.

Temat Konferencji Naukowej jest wynikiem obserwacji zachodzących zmian nie tylko w polskim porządku prawnym czy w obcych systemach prawnych, ale również w świadomości społeczeństwa (jednostki) w odniesieniu do procesu tworzenia prawa. Wynika to z faktu, że prawo staje się coraz bardziej rozbudowane i różnorodne, a jednocześnie zmienne, niejasne, pełne luk i wątpliwości oraz o niskiej jakości formalnej oraz merytorycznej (stanowisko Sądu Najwyższego wobec procesu legislacyjnego za 2008 rok).

Aktualnie można zauważyć dominujące zjawisko inflacji prawa (legislacji), które sprowadza się do nadprodukcji aktów prawnych, wynikającego z dosyć powszechnego, lecz częstokroć błędnego założenia, że najlepszym rozwiązaniem problemu społecznego, z jakim przyszło się mierzyć, jest jego drobiazgowe uregulowanie. Nie zawsze przekłada się to pozytywnie na jakość polskiej legislacji. Ważnym etapem procesu legislacyjnego jest udział społeczeństwa, które powinno mieć szanse wyrazić swoją opinię na temat zasadności tworzenia danego aktu prawnego i jego istoty, co do rzeczywistych problemów obywateli.

Główne obszary badawcze, które będą tematem obrad konferencji:

 • procedura tworzenia prawa vs rzeczywistość,
 • poziom systemu tworzenia prawa (jakość aktów normatywnych, sposoby ich podejmowania i ogłaszania, niespójność przepisów prawa, nowelizacje aktów prawnych itp.),
 • lobby ustawodawcze,
 • ustawodawca w procesie tworzenia prawa (kompetencje, kultura prawna, transparentność podejmowanych działań prawodawczych),
 • udział społeczeństwa w procesie tworzenia prawa,
 • inflacja prawa,
 • legal transplants w prawodawstwie,
 • wzajemne oddziaływanie na siebie gałęzi prawa publicznego,
 • transfery metod działania/narzędzi prawnych/instytucji pomiędzy poszczególnymi gałęziami prawa publicznego,
 • problematyka prywatyzacji prawa publicznego i publicyzacji prawa prywatnego.

Konferencja „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-17

Konferencja „Znaczenie mediacji rówieśniczej w wychowaniu dzieci i młodzieży – aspekty teoretyczne i praktyczne” odbędzie się 17 października 2019 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Wydarzenie organizuje Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW).

Głównym celem spotkania jest wymiana poglądów oraz doświadczeń wyznaczających kierunki profilaktyki antyprzemocowej i mediacji rówieśniczych. Zaproszeni goście dyskutować będą o roli mediacji oraz sposobach jej propagowania, jako narzędzia kształtującego kompetencje społeczne dzieci i młodzieży. Debata dotyczyć będzie także roli służb pomocowych i relacji na linii szkoła - rodzice, jako odpowiedzialnych za budowanie bezpiecznego otoczenia młodych ludzi.

Ponadto, planowane są warsztaty, podczas których zademonstrowane zostanie, jak w codziennej praktyce wykorzystywać mediację jako realne narzędzie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów.

Kluczowa w zakresie profilaktyki jest mediacja rówieśnicza, dzięki której dzieci uczą się szacunku, akceptowania zdania innych oraz odpowiedzialności za swoje działania. Skutecznie prowadzona edukacja od nauczania wczesnoszkolnego po szkołę ponadgimnazjalną w jej zakresie może w skuteczny sposób eliminować zachowania niepożądane w przyszłości.

Wydarzenie jest kierowane w szczególności do mediatorów, psychologów, przedstawicieli oświaty, kuratoriów, instytucji wsparcia dziecka i rodziny, sędziów oraz kuratorów, a także wszystkich zainteresowanych tematem konferencji.

Tegoroczne wydarzenie jest kontynuacją działań podjętych przez PPBW w 2017 roku, gdy zorganizowana została konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”.

Seria materiałów edukacyjnych „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” edycja 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-17

Seria „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” to inicjatywa realizowana w ramach działań edukacyjnych podejmowanych przez fundację Kulczyk Foundation.

Tegoroczna edycja scenariuszy zajęć przeznaczonych do pracy z dziećmi i młodzieżą koncentruje się na zagadnieniu wolności – jej elementach składowych, granicach, znaczeniu i sposobach realizacji w codziennym życiu. Szczególny akcent – zarówno w proponowanych aktywnościach, jak i na poziomie założeń i przekazywanych treści – położony jest na kwestię wagi postawy proaktywnej, poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje, równej godności każdego człowieka, niezależnie od płci czy statusu materialnego.

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu od 2016 r. przygotowuje scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości, przeżywanych emocji i postaw prospołecznych. Zadaniem tych materiałów jest wsparcie uczniów w lepszym poznaniu siebie i innych ludzi.

Obchody Dnia Godności w roku szkolnym 2019/2020 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-16 do 2020-06-19

Dzień Godności to inicjatywa fundacji Global Dignity Poland, która potrwa od 16 października 2019 do czerwca 2020 roku.  

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei godności, uwrażliwienie na godność drugiego człowieka jak i godność własną, poszanowanie jej i respektowanie. Global Dignity podąża za 10 przesłaniami Donny Hick autorki książek: „Dignity", „Leading with dignity", które mówią o tym, że gdy respektujemy godność drugiego człowieka to:

 • Akceptujemy tożsamość jego i dajemy mu wolność do wyrażania samego siebie, tak by nie czuł strachu do wyrażania siebie.
 • Zauważamy jego indywidualne cechy, talenty, sposób życia i dajemy mu swobodę do ich wyrażania i doświadczania.
 • Zauważamy go i dajemy poczucie bycia zauważonym i wysłuchanym. Zauważamy i reagujemy na to, czego doświadczył.
 • Włączamy do społeczności i sprawiamy by czuł, że przynależy do niej.
 • Sprawiamy by czuł się bezpiecznie w obu aspektach: fizycznym, a także od strachu przed byciem poniżonym czy zawstydzonym.
 • Traktujemy z równością.
 • Dajemy poczucie wolności i niezależności oraz umożliwiamy, aby czuł nadzieję i szanse.
 • Dajemy zrozumienie i szansę na wytłumaczenie swoich doświadczeń oraz perspektywy.
 • Przyjmujemy założenie, ze działa z dobrą motywacją i uczciwością.
 • Przepraszamy i bierzemy odpowiedzialność kiedy naruszymy jego godność. Zobowiązujemy się do zmiany naszego zachowania.

Projekt realizowany będzie poprzez:

 • spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, prowadzone przez osoby z Global Dignity Poland i wolontariuszy w formie dyskusji i warsztatów;
 • lekcje/warsztaty prowadzone przez szkoły według przygotowanych przez Global Dignity Poland materiałów warsztatowych.

Konferencja „Kobiety przyszłością branży prawniczej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-15

Konferencja „Kobiety przyszłością branży prawniczej” odbędzie się 15 października 2019 roku w Warszawie. Wydarzenie zainauguruje działanie Fundacji Women in Law.

Fundacja jest pierwszą w Polsce inicjatywą, która ma na celu integrację środowiska prawniczego poprzez wymianę wiedzy i dobrych praktyk. Członkowie organizacji chcą działać na rzecz kreowania strategii różnorodności i zdobywania nowych umiejętności, niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w nowej rzeczywistości.

Główne tematy konferencji to przyszłość branży prawniczej i zmieniająca się rola kobiet.

Międzynarodowa konferencja nt. instytucji amicus curiae i obchody 15-lecia Programu Spraw Precedensowych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-14 do 2019-10-15

W dniach 14-15 października 2019 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka organizuje dwa wydarzenia międzynarodowe poświęcone litygacji strategicznej. Udział w nich wezmą prawnicy, obrońcy praw człowieka i przedstawiciele środowiska akademickiego z Polski, Rosji, Białorusi i Ukrainy. Celem wydarzeń jest rozwój litygacji strategicznej oraz przedstawienie polskich doświadczeń w jej prowadzeniu.

Pierwsza z konferencji poświęcona jest upowszechnieniu informacji o instytucji amicus curiae jako narzędziu rozwoju standardów i ochrony praw człowieka w krajach postsowieckich, wzmocnieniu kompetencji prawników, obrońców praw człowieka i przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie możliwości wniesienia i przygotowania amicus curiae. W czasie konferencji organizatorzy przedstawią również podręcznik „Amicus curiae - niezbędnik prawnika”. Wydarzenie to będzie współfinansowane z środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Fundacji Sprawiedliwości Międzynarodowej.

Konferencja połączona będzie z obchodami 15-lecia Programu Spraw Precedensowych prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Spotkanie ma być z jednej strony podsumowaniem działań i inspiracją dla prawników z innych państw, a z drugiej okazją do zastanowienia się, w jakim kierunku powinna zmierzać litygacja strategiczna prowadzona w celu ochrony praw jednostki.

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-10

V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 10 października w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji Nowe Horyzonty, przy ul. Bobrowieckiej 9. Tegoroczne hasło kongresu to „Aktywni Obywatele i Aktywne Obywatelki”.

Uczestnicy i uczestniczki Kongresu podejmą temat aktywności osób z niepełnosprawnościami w życiu publicznym i prezentować będą różne formy udziału w nim. Do dyskusji zaproszeni zostali też przedstawiciele środowiska rodziców i osób wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Kongres poprzedzony będzie organizacją Konwentów Regionalnych w poszczególnych województwach.

Dotychczasowe doświadczenia w organizacji wydarzenia przekonują, że stał się on potrzebną przestrzenią do pogłębionej dyskusji w środowisku osób z niepełnosprawnościami na temat rozwiązań systemowych i konkretnych inicjatyw gwarantujących realizację ich prawa do niezależnego życia.

III Dolnośląski Konkurs Literacko-Plastyczny „Więcej Nas łączy niż dzieli” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-07 do 2019-11-27

III Dolnośląski Konkurs Literacko-Plastyczny „Więcej Nas łączy niż dzieli” organizuje świetlica Szkoły Podstawowej nr 50 we Wrocławiu.

Przedsięwzięcie adresowane jest do uczniów szkół podstawowych w regionie Dolnego Śląska. Jego celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści, rozwijanie empatii i otwartości na drugiego człowieka, a przede wszystkim promowanie takich wartości jak współpraca, dialog i szacunek bez względu na wygląd, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, wiek.

Konkurs trwa od 7 października do 27 listopada 2019 r. Udział jest bezpłatny.

Ogólnopolski projekt „Szkoła Bez Hejtu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-10-05

Projekt „Szkoła Bez Hejtu” realizuje Wyższa Szkoła Nauk Społecznych – Pedagogium w Warszawie oraz Partnerzy. Został zainaugurowany 5 października 2019 roku w Warszawie podczas konferencji połączonej z warsztatami metodycznymi i prezentacją programu.

Główne cele inicjatywy:

 • przedstawienie problemu hejtu oraz mowy nienawiści w XXI wieku,
 • zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania,
 • poznanie przyczyn i konsekwencji hejtowania,
 • prezentacja sposobów reagowania na hejt,
 • kształtowanie i promowanie postaw empatycznych,
 • doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej z hejtem,
 • uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie międzynarodowej,
 • nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z „mową nienawiści”,
 • poznanie głównych zasad antyhejtowania,
 • wyposażenie uczestników w „narzędzia” bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – „rozumiem, słucham, argumentuję, a nie atakuję”.

Adresatami przedsięwzięcia są: wykładowcy akademiccy, nauczyciele: poloniści, etyki, wiedzy o kulturze, bibliotekarze, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy, pracownicy organizacji społecznych, rodzice, studenci, młodzież oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką hejtu i „mowy nienawiści”.

Projekt „Hackathon Antisemitism” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-04 do 2019-10-06

Projekt „Hackathon Antisemitism” to inicjatywa realizowana przez Ambasadę Izraela. Jej celem jest stworzenie technologicznych narzędzi wspierających walkę z mową nienawiści w internecie.

Nowoczesne technologie komunikacyjne stworzyły bezprecedensowe możliwości komunikacji i wymiany myśli. Świat stał się mniejszy, a ludzie żyjący w jego odległych od siebie częściach mogą nawiązywać bliskie relacje. Niestety wiele z negatywnych zjawisk znanych z historii znalazło swój wydźwięk w strefie komunikacji elektronicznej. Antysemityzm, nietolerancja i mowa nienawiści obecne są dziś w internecie, a co więcej, nienawistne słowa wymieniane kanałami cyfrowymi mogą podsycać nienawiść i prowadzić do przemocy fizycznej.

Ponieważ do walki ze zjawiskiem antysemityzmu, dotykającym całą globalną społeczność, konieczne jest zbudowanie międzynarodowego porozumienia, do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczestnicy z wielu krajów, m.in. Polski, Izraela, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.

V edycja Ogólnopolskiego Społeczno-Edukacyjnego Programu KOMPAS pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-10-01 do 2020-06-19

Ogólnopolski Społeczno-Edukacyjny Program KOMPAS będzie realizowany w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, w tym szkołach specjalnych, od 1 października 2019 roku do 19 czerwca 2020 roku. Organizatorem projektu jest Fundacja Promień Nadziei.

Program ma na celu wyrównywanie szans, integrację, oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym poprzez działanie projektowe i warsztatowe. Uczestnicy zyskują oraz rozwijają różnorodne umiejętności społeczne, interpersonalne, oraz fizyczne, które są niezastąpione w codziennym życiu prywatnym i szkolnym, nabywaniu samoświadomości oraz poczucia własnej wartości i sprawczości.

Program Kompas obejmuje sześć tematycznych warsztatów ze szczególnym naciskiem na praktyczną działalność oraz naukę przez doświadczenie:

 • mnemotechniki,
 • mapy myśli,
 • porozumienie bez przemocy,
 • kompetencje społeczne,
 • psychodietetyka,
 • kreatywny wf.

Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-30

Ogólnopolska Konferencja Młodzieżowych Rad odbędzie się 30 września 2019 roku w Gliwicach.

Wydarzenie skierowane jest do młodzieżowych radnych, aktywistów społecznych oraz członków samorządów uczniowskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu będzie umiejętność wykorzystywania praw obywatelskich w kontekście pracy na rzecz samorządu lokalnego.

Ramowy program przedsięwzięcia:

10:00 - Uroczyste otwarcie Kongresu, prezentacja opracowanej przez Młodzieżową Radę Miasta Gliwice Strategii Polityki Młodzieżowej dla Miasta Gliwice;

10:40 - Przerwa kawowa;

11:00 - Wykład p. Katarzyny Kuczyńskiej-Budki nt. „Administracja a młodzieżowe rady. Dobre praktyki współpracy MRMów z urzędami.”;

11:35 - Wykład p. Agnieszki Filipkowskiej nt. „Samorząd a niepełnosprawni. Jak pozbywać się barier przestrzennych i mentalnych w społeczności lokalnej. Omówienie dobrych praktyk.”;

12:15 - Wykład p. Piotra Solki nt. „Prawa obywatela i jego wpływ na władzę w kontekście samorządu terytorialnego. Dostęp do informacji publicznej, petycje i inne formy zaangażowania”;

12:45 - Przerwa kawowa;

13:10 - Debata panelowa i dyskusja nt. „Szanse młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Aspekty prawne.”;

14:30 - Podsumowanie i zakończenie Kongresu;

15:00 - Obiad dla uczestników.

Młodzieżowa Rada Miasta Gliwice jest organem konsultacyjnym Rady Miasta Gliwice. Celami jej działania są stanie na straży ucznia, dziecka i człowieka, a także promocja idei samorządności i świadomej obywatelskości. Rada realizuje cele poprzez organizację szeregu wydarzeń: dyskusji, spotkań, konferencji i konsultacji. Nieodłącznym aspektem działalności jest opiniowanie prawa lokalnego i inicjatyw Władz Miasta w zakresie młodych ludzi i aktywności obywatelskiej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-29

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych organizowane przez Stowarzyszenie mali bracia Ubogich odbędą się 29 września 2019 roku w Ogrodzie Saskim w Warszawie w godz. 11.00 - 16.00.

Wydarzenie odbywa się w formie pikniku przy współpracy i dotacji Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st. Warszawy.

Obchody święta Seniorów wpisują się w priorytety Programu „Warszawa Przyjazna Seniorom" jako międzypokoleniowe działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych. Służą również zachęcaniu starszego pokolenia do aktywności (poprzez interaktywną formę prezentacji działalności organizacji seniorskich i działających na ich rzecz).

Obchody 10. rocznicy największego w historii wolnej Polski referendum lokalnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-27

27 września 2019 roku przypada 10. rocznica największego w historii wolnej Polski, ważnego i prawomocnego, referendum lokalnego w sprawie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego z 2009 r. (region Legnica - Lubin, woj. dolnośląskie). Wzięła w nim udział społeczność sześciu gmin jednocześnie. Blisko 95% głosujących powiedziało wówczas odkrywce „NIE”, dając tym samym reprezentującym ich samorządowcom najsilniejszy możliwy mandat do wdrożenia ich woli w życie.

Z tej okazji w Legnicy 27 września 2019 roku o godz. 17.30 w siedzibie LETIA Business Center, ul. Rycerska 24, odbędzie się uroczystość upamiętniająca tamte wydarzenia. Organizatorem obchodów jest Fundacja i ruch obywatelski Ogólnopolska Koalicja „Rozwój TAK-Odkrywki NIE” wraz z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, samorządowcami, ekspertami i naukowcami tworzącymi Koalicję.

Celem inicjatywy jest promowanie instytucji referendum jako narzędzia dającego możliwość decydującego wpływu społeczności lokalnych na ważne dla nich sprawy, wzmacniającego poczucie partycypacji w procesach demokratycznych oraz budującego obywatelską wspólnotę.

VII Festiwal Kultury Bez Barier pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-27 do 2019-10-06

VII Festiwal Kultury Bez Barier odbędzie się w Warszawie w dniach 27 września - 6 października 2019 roku.

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Kultury bez Barier we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, Disney Polska, Teatrem Ochota oraz Bemowskim Centrum Kultury.

Ideą przewodnią festiwalu jest otwarcie wydarzeń i przestrzeni kultury przed wszystkimi, bez względu na ich stopień i rodzaj niepełnosprawności lub jej brak, wiek, płeć czy status materialny.

Wydarzenia oferowane w ramach Festiwalu dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi, ruchu, intelektualną oraz osób ze spektrum autyzmu (organizatorzy m.in. przygotowują audiodeskrypcję i napisy dla osób niesłyszących, zapewniają tłumaczenia na polski język migowy i oferują wydarzenia dostosowane do potrzeb osób nadwrażliwych). Każdy Uczestnik ma zagwarantowany dostęp do informacji, jak również może skorzystać ze wsparcia asystenta w dotarciu na miejsce kolejnych przedsięwzięć. Wstęp na wiele wydarzeń jest bezpłatny lub za symboliczną opłatą.

Podejmując działania na rzecz udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnościami Fundacja Kultury bez Barier stara się ciągle pokazywać, że choć wszyscy mamy różne potrzeby to wszyscy zasługujemy na równe traktowanie. Większość barier jest efektem naszego myślenia, znajduje się w naszych głowach, a przedsięwzięcia takie, jak Festiwal Kultury bez Barier, pozwalają je przełamywać. VII edycja festiwalu będzie znów wydarzeniem integrującym i uwrażliwiającym na potrzeby osób często spychanych na margines życia społecznego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-26 do 2019-09-27

W dniach 26-27 września 2019 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”. Wydarzenie jest przywołaniem naukowych spotkań zainaugurowanych w 2003 r., który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. W roku 2019 nawiązując do 30. rocznicy edukacji integracyjnej w Polsce, organizatorzy pragną kontynuować tradycję pedagogiki specjalnej w wielowątkowych rozważaniach tematycznych:

 1. Osobowość - podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy.
 2. Samorealizacja - uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.
 3. Odpowiedzialność - rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia.
 4. Bezpieczeństwo- przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę.
 5. Autonomia - prawo równego dostępu do edukacji.

Edukacja integracyjna to złożony i wieloaspektowy proces czerpiący swoje źródła w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością. Idee te wyznaczyły koncepcję wspólnego kształcenia uczniów wymagających specjalnej realizacji ich potrzeb edukacyjnych z ich sprawnymi rówieśnikami. Wspólna edukacja stwarza korzystne warunki realizacji „dobrej szkoły dla wszystkich”. Urzeczywistnianie idei edukacji integracyjnej wymaga zaangażowania wszystkich podmiotów, w tym uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnych oraz organizacji i instytucji państwowych. Złożoność i wielowymiarowość procesu edukacji integracyjnej, jak też jej znaczenie dla kształtowania nowego modelu życia społecznego, wskazuje na potrzebę i rangę ponowionej debaty w gronie teoretyków i praktyków.

Kongres Kryminologiczny pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-25 do 2019-09-26

Kongres łączy naukowców i praktyków zajmujących się kryminologią: nauką społeczną gromadzącą wiedzę o  przestępstwach, ich sprawcach i ofiarach. W ciągu dwóch dni trwania wydarzenia zostało poruszonych wiele interesujących tematów, wiele z nich odnosiło się bezpośrednio do obszarów ochrony praw człowieka i obywatela w Polsce.

Dr Ewa Dawidziuk Dyrektor Zespołu ds. Wykonywania Kar oraz starszy radca Kamila Kotowska wzięły udział w I Kongresie Kryminologicznym.

Dyrektor Dawidziuk mówiła o sytuacji osób przebywających w więzieniach, które zmagają się z ciężkimi chorobami lub demencją starczą. Szeroka tematyka Kongresu obejmowała m.in. zagadnienie przestępczości nieletnich oraz osób mierzących się z zaburzeniami psychicznymi, przemocy seksualnej i agresji wobec kobiet, niealimentacji oraz handlu ludźmi. Rozważane były również następstwa prawne stosowania ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychiatrycznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób oraz funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjacyjnym w Gostyninie.

Kongres zorganizował Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN i Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. Prof. Stanisława Batawii. RPO objął wydarzenie patronatem. Zwieńczeniem pierwszego dnia Kongresu było wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Irenie Rzeplińskiej.

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-24 do 2019-10-24

VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym organizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Parczewie.

Udział w 2019 roku zadeklarowało 6 powiatów z województwa lubelskiego: Powiat Bialski, Powiat Lubartowski, Powiat Łukowski, Powiat Parczewski, Powiat Rycki i Powiat Włodawski.

Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2018-2022.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych z 6 powiatów województwa lubelskiego biorących udział w olimpiadzie i składa się z trzech etapów:

 • Etap szkolny w dniu 24 września 2019 roku o godz. 10:00 w każdej ze szkół biorących udział w olimpiadzie w obrębie każdego powiatu.
 • Etap powiatowy w dniu 10 października 2019 roku o godz. 10:00 w każdym z sześciu powiatów uczestniczących w przedsięwzięciu.
 • Finał regionalny odbędzie się w dniu 24 października 2019 roku o godz. 10:00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, ul. Wojska Polskiego 1.

Międzynarodowa konferencja „Evidence in the light of general principles of criminal procedure - new challenges” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-23

Międzynarodowa konferencja „Evidence in the light of general principles of criminal procedure - new challenges” odbędzie się 23 września 2019 roku w Wiedniu, w Austrii. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ.

Konferencja porusza wyjątkowo ważny temat dowodu w procesie karnym, który stanowi fundamentalne zagadnienie dla tej dziedziny. Wraz z pojawieniem się nowych technologii oraz różnych, bardziej niestandardowych metod pozyskiwania dowodu przestępstwa, wymiar sprawiedliwości staje przed wyzwaniem postawienia granicy dopuszczalności i legalności dowodu w procesie karnym. W związku z postępem, ponownej weryfikacji muszą ulec już od dawna znane zasady procesowe, takie jak swobodna ocena dowodów czy legalna ocena dowodu.

Spotkanie umożliwi również zestawienie i porównanie karnoprocesowych uregulowań w zakresie pozyskiwania dowodów między studentami reprezentującymi różne kraje, takie jak Ukraina, Włochy czy Czechy.

Projekt „Zwój Pokoju” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-22

Projekt „Zwój Pokoju” to część szerszej inicjatywy „Przestrzenie Sacrum” realizowanej przez Stowarzyszenie Lepszy Świat w Poznaniu. 

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie platformy dialogu, wymiany myśli i doświadczeń artystycznych, których ideą i spoiwem byłby szacunek dla drugiego człowieka - Innego, którego historii, wartości i życia, bardzo często nie znamy, a jest on częścią lokalnej społeczności i elementem, który wzbogaca tożsamość miasta. Fundamentem projektu jest religia, ale organizatorzy chcą o niej mówić w sposób, który nie tylko podkreśli międzykulturowy charakter Poznania, ale też usytuuje religie w polu relacji z dyskursami pozareligijnymi. Głównym zamierzeniem jest rozwój prodemokratycznej, tolerancyjnej i krytycznej postawy mieszkańców oraz wykreowanie wizerunku Poznania jako miasta gościnnego i otwartego na inność w postaci każdego człowieka.

22 września 2019 roku, czyli dzień po kolejnej, 4 już edycji Nocy Świątyń, organizatorzy zapraszają mieszkańców Poznania do tego, by pojawili się w godzinach między 14.00 a 16.00 na Placu Wolności, gdzie znajdzie się papierowy zwój, na którym wszyscy chętni będą mogli wpisać swoją deklarację, intencję czy życzenie dla pokoju. Każdy będzie miał możliwość zapisania swojej myśli, ważnego fragmentu właściwej sobie księgi religijnej czy choćby pojedynczego słowa, które w subiektywnym mniemaniu danej osoby może urastać do rangi manifestu, będącego wyrazem pragnienia budowania społeczeństwa otwartego, gotowego do pojednania i odnalezienia piękna w ludzkiej różnorodności. Jest to wydarzenie o charakterze uniwersalnym, międzywyznaniowym i międzykulturowym, skierowane zarówno do osób wierzących, jak i „poszukujących” czy niewierzących.

„Zwój Pokoju” upamiętni powstanie Deklaracji Utrechckiej. Jest to dokument podpisany w roku 1889 przez biskupów Kościołów Starokatolickich, którzy w ten sposób chcieli zintegrować swoje wspólnoty, ale również wyrazić kilka bardzo istotnych przekonań, jak np. prawo do wolności sumienia i wyznania dla wszystkich ludzi czy wolę dialogu z osobami, które swoją wiarę przeżywają inaczej. W tym roku starokatolicy obchodzą 130 rocznicę podpisania tego dokumentu, który choć w niektórych punktach jest polemiczny, przede wszystkim stanowi zaproszenie do poszukiwania dróg dialogu i pojednania.

Współtworzony przez mieszkańców miasta „Zwój Pokoju", czyli Deklaracja Poznańska, będzie wspólnym manifestem woli budowania społeczeństwa ludzi, dla których ważne jest nie tylko prawo do wolności sumienia i wyznania, ale też działanie na rzecz pokoju, szacunku, pojednania i przyjaźni – pomimo dzielących nas różnic.

I Zjazd Kobiet z Niepełnosprawnościami i Ich Sojuszniczek oraz Sojuszników w Biurze RPO

Data: 2019-09-21

21 września 2019 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbył się I Zjazd kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków.

W październiku zeszłego roku Komitet ONZ ds. Praw Osób z niepełnosprawnościami, w rekomendacjach dla Polski jasno wykazał, że kobiety z niepełnosprawnościami należą do jednej z najbardziej marginalizowanych i dyskryminowanych grup społecznych. W związku z tym rząd polski powinien  w trybie pilnym podjąć skuteczne kroki, by ich prawa zaczęły być respektowane, zapewnić im dostęp do usług, a tym samym pełni życia społecznego na zasadzie równości z innymi obywatelkami/ami.

Organizatorem Zjazdu był “Artykuł 6.” - nieformalna grupa założona i prowadzona przez aktywistki, działaczki, naukowczynie, artystki i liderki, którym zależy na wzmacnianiu oraz włączaniu w życie społeczne kobiet o różnym stopniu sprawności. Nazwa nawiązuje do artykułu 6 Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami, który wprost mówi o zakazie dyskryminacji i zapewnieniu równego dostępu do wszelkich usług dla dziewczyn i kobiet z ograniczeniami sprawności.

Zjazd otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dyskryminacji kobiet w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. Podczas zjazdu, oprócz części plenarnej, na której dyskutowano o rekomendacjach  Komitetu ds. Osób z Niepełnosprawnościami ONZ, odbyły się dwa warsztaty „Siła  jest w siostrzeństwie" - jak się wzajemnie wspierać i wzmacniać” oraz „Rzecznictwo we wspólnej sprawie - budowanie sojuszy i planowanie działań rzeczniczych”.

RPO Adam Bodnar, który otworzył spotkanie, napisał na swoim profilu na Facebooku:

Cieszę się, że Biuro RPO mogło gościć to wspaniałe wydarzenie. Miałem zaszczyt wygłosić kilka słów na początku. Towarzyszyła mi nacz. Anna Mikołajczyk- odpowiedzialna za koordynowanie tego tematu w BRPO.

Mówiłem o rekomendacjach Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami dot. Polski. Temat dyskryminacji kobiet z niepełnosprawnościami jest bardzo ważny dla Komitetu ONZ. Art. 6 Konwencji ONZ jest w całości temu poświęcony, a Komitet ONZ przyjął nawet komentarz ogólny do tego przepisu (17 stron szczegółowej analizy). W polskim kontekście najważniejsze rekomendacje dotyczą przemocy domowej oraz dostępności usług zdrowotnych. W Biurze RPO mieliśmy przykładowo skargę od osoby niesłyszącej będącej w ciąży, która nie mogła porozumieć się z ginekologiem. Przypomniał mi się w tym kontekście film „Rozumiemy się bez słów” z Louaną w roli głównej, o dzieciach CODA występujących w roli tłumaczy własnych rodziców. Powiedziałem także o istotnej roli nauki w przybliżaniu rozumienia prawa antydyskryminacyjnego - uczestniczkom pokazałem książkę habilitacyjną Monika Domańska o dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno kryterium. Niestety ze względu na wykluczenie transportowe niektóre uczestniczki nie zdołały do nas dojechać.

Organizatorkom oraz uczestniczkom Zjazdu serdecznie gratuluję. No i czekam na rekomendacje pod adresem BRPO. Do końca roku powinien być gotowy raport na temat dostępności usług medycznych dla osób z niepełnosprawnościami. A przecież to tylko jeden z problemów.

Ponizej prezentujemy Deklarację Zjazdu otwierającą nowy rozdział rzecznictwa i walki na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami. 

Treść Deklaracji: 

My, członkinie kolektywu “Artykuł 6” oraz uczestniczki i uczestnicy pierwszego polskiego zjazdu kobiet z niepełnosprawnościami i ich sojuszniczek/ków domagamy się podjęcia przez decydentów wszystkich szczebli natychmiastowych działań mających na celu ochronę dziewczyn, kobiet i niebinarnych osób z niepełnosprawnościami przed dyskryminacją i przemocą, a także zapewnienie możliwości korzystania z pełni przysługujących im praw. W szczególności domagamy się:
Przetłumaczenia, respektowania i wdrożenia rekomendacji Komitetu ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami.
Konsultowania ze środowiskiem kobiet z niepełnosprawnościami, ich organizacjami oraz nieformalnymi grupami wszystkich rozwiązań i polityk, które dotyczą tej różnorodnej grupy.

 

„Dni Radości dla dzieci i mam z dworca Brześć” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-20 do 2019-09-22

„Dni Radości dla dzieci i mam z dworca Brześć” odbędą się w dniach 20-22 września 2019 r. w Prywatnej Szkole Podstawowej nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie, przy ulicy Żwanowieckiej 46/50.

Będzie to święto dialogu polsko-czeczeńskiego, czas integracji i okazja do przełamywania stereotypów. Wspólne działania uczniów, nauczycieli oraz gości z Czeczenii pozwolą na wymianę doświadczeń, poznanie się oraz zrozumienie problemów związanych z uchodźctwem.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali mieszkańcy Gminy Wawer.

IV Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

Data: 2019-09-17

IV Dolnośląski Konwent Regionalny Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 17 września 2019 roku we Wrocławiu. Głównym organizatorem spotkania jest Fundacja Eudajmonia.

To miejsce wymiany doświadczeń i wiedzy, stanowiące ważne wydarzenie dla całego środowiska osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, organizacji i innych instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konwent wpisuje się w tradycję organizowanych również w innych miastach Polski Konwentów Regionalnych, które są wydarzeniami poprzedzającymi ogólnopolski V Kongres Osób z Niepełnosprawnościami w Warszawie.

We Wrocławiu w tym roku dyskusja dotyczyć będzie m.in. dostępności i jej wieloaspektowości: tj. dostępności cyfrowej, architektonicznej, w zakresie kultury, turystyki, edukacji. Organizatorzy zaprezentują dobre praktyki przedsięwzięć skierowanych do osób z niepełnosprawnością na Dolnym Śląsku, podsumują również działania, które podejmowane były na podstawie wypracowanych w zeszłym roku rekomendacji. Pojawi się również temat self-adwokatury.

Ramowy plan Konwentu:

10.00 -10.15 otwarcie IV Dolnośląskiego Konwentu Regionalnego Organizacji i Środowisk Osób z Niepełnosprawnościami

10.15 -12.10 sesja plenarna dot. dobrych praktyk podejmowanych na Dolnym Śląsku na rzecz osób z niepełnosprawnością; szukania odpowiedzi na pytanie jak należy rozumieć dostępność? oraz podsumowanie działań podejmowanych w ostatnim roku, na podstawie postulatów wypracowanych na poprzednim Konwencie

12.10-12.30 przerwa

12.30-13.30 sesje warsztatowe równoległe w obszarze:

 1. dostępności,
 2. źródeł finansowania działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami i dostępności,
 3. selfadwokatury.

13.30-14.00 prezentacja rezultatów prac grup warsztatowych oraz zebranie postulatów.

Zakończenie Konwentu

Uczestnikami Konwentu będą osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny/opiekunowie faktyczni, przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz biznesu.

IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-16 do 2019-09-18

W dniach 16-18 września 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbył się IX Zjazd Katedr Postępowania Karnego. Tematem przewodnim była próba odpowiedzi na pytanie, dokąd zmierza proces karny sensu largo.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele ośrodków akademickich z całego kraju, sędziowie sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni.

Wydarzenie stało się cennym forum wymiany myśli oraz poglądów, asumptem do formułowania licznych postulatów de lege lata i de lege ferenda pod adresem ustawodawcy.

Zjazd Katedr był połączony z uroczystym wręczeniem Księgi Jubileuszowej prof. dr hab. Tomaszowi Grzegorczykowi pt. „Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania” z okazji jego siedemdziesiątych urodzin.

Profesor Tomasz Grzegorczyk jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie procesu karnego sensu largo, autorem ponad 340 publikacji naukowych, wybitnym wykładowcą a od 2016 r. sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. W 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Patronem honorowym wydarzenia był dr hab. Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich. W swoim wystąpieniu Rzecznik złożył gratulacje profesorowi Tomaszowi Grzegorczykowi z okazji jubileuszu, podziękował mu za jego znaczny wkład w rozwój nauki procesu karnego, wychowanie kilku pokoleń praktyków i teoretyków prawa w poszanowaniu do wartości demokratycznych i konstytucyjnych. Podkreślił również istotną rolę przedstawicieli nauki prawa jako strażników praworządności oraz niezależności sądownictwa.

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie oraz Kampania „Odmień Swoją Głowę — Schizofrenia — nie oceniaj” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-15 do 2019-09-21

Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie odbędą się w dniach 15-21 września 2019 roku w Trójmieście. Organizatorem Dni Solidarności oraz kampanii Odmień Swoją Głowę — Schizofrenia — nie oceniaj” jest Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Obie inicjatywy mają na celu upowszechnianie i promocję zdrowia psychicznego oraz zmianę postaw i stereotypów dotyczących osób doświadczających kryzysów psychicznych.

Konferencja „Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-12

12 września w Auli Głównej Uniwersytetu SWPS Katowic odbyła się konferencja „Rola społeczności w procesie zdrowienia osób po kryzysach psychicznych”.

Wydarzenie było częścią dorocznych, śląskich obchodów Dnia Zdrowia Psychicznego organizowanych w tym roku wspólnie przez Uniwersytet SWPS Katowice, Urząd Miasta Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Centrum Psychiatrii w Katowicach i Fundację Wielogłosu.

VI Śląski Piknik Rodzinny pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-09-07

VI Śląski Piknik Rodzinny organizowany przez inicjatywę obywatelską „Chcemy całego życia!” odbędzie się 7 września 2019 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice” przy ulicy Ziemięcickiej 62 w Gliwicach. W Pikniku pod hasłem „Jestem, czuję, chcę całego życia!” weźmie udział ok. 200 osób – dzieci, młodzież i dorośli z niepełnosprawnościami i neurotrudnościami oraz członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami z całej Polski.

Wśród zaplanowanych przez organizatorów atrakcji są m.in. zabawy sportowe i edukacyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami, ciekawe warsztaty dla rodziców, spotkania z samorzecznikami, wspólne czytanie książek.

Do dyspozycji rodziców i opiekunów dostępni będą również specjaliści, którzy poprowadzą konsultacje z zakresu prawa oświatowego, orzecznictwa, pedagogiki specjalnej, neurologopedii, itp.

XI Forum III Wieku pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-04 do 2019-09-06

XI Forum III Wieku odbędzie się w dniach 4-7 września 2019r. w Nowym Sączu i Krynicy Zdrój.

Organizatorami międzynarodowej konferencji towarzyszącej XXIX Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju są Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w partnerstwie z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz w porozumieniu z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich.

Forum III Wieku jest cyklicznym wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowywania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.

W sesjach plenarnych, panelach i debatach Forum III Wieku weźmie udział około 200 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu UTW z całego kraju oraz liderzy innych organizacji seniorskich, krajowi i zagraniczni uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, wśród których są politycy, naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Forum III Wieku rozpocznie się w dniu 4 września 2019 r. o godz. 16.00 w Bibliotece Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W tym dniu planowana jest debata „Polskie Forum Seniorów” z aktywnym udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu, samorządu terytorialnego, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

5 września 2019 r. odbędą się dwa panele dyskusyjne w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju:

 • „Seniorzy w Europie jutra”,
 • „Srebrna gospodarka. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu”.

6 września 2019 roku w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu odbędą się:

 • Sesja Plenarna Forum III Wieku,
 • Ogólnopolska konferencja „Forum Bezpiecznego Seniora”,
 • IX Forum Małopolskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • Warsztaty organizowane wspólnie z Partnerami Forum III Wieku,
 • Prezentacje Partnerów Forum III Wieku.

16. edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-09-03 do 2019-09-07

16. edycja Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja odbędzie się w dniach 3-7 września 2019 r. w Koszalinie. Wydarzenie organizują Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne i Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela.

W tym samym czasie w 33 innych miejscowościach odbędą się Małe Festiwale „Ty i Ja”. W 17 kinach studyjnych i lokalnych największych miastach naszego kraju prezentowane będą filmy festiwalowe.

Dotychczas organizatorzy zaprezentowali ok. 600 obrazów o tematyce niepełnosprawności. Film jako ciekawe, nienachalne i nowoczesne narzędzie budowania integracji społecznej okazał się skuteczny i budzący szerokie zainteresowanie. Z roku na rok w festiwalu uczestniczy coraz więcej uzdolnionych ludzi, pełnych zapału i energii twórczej, którzy skutecznie „zarażają” optymizmem i aktywnością młodzież koszalińskich szkół, studentów, wolontariuszy i wielu innych mieszkańców Koszalina.

Kampania edukacyjna „Mądre Rodzicielstwo” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-08-08

Kampania edukacyjna „Mądre Rodzicielstwo” to najnowszy projekt Komitetu Ochrony Praw Dziecka, w którym zaproszeni eksperci – dr Ewa Wojdyłło, dr Aleksandra Piotrowska, Dorota Zawadzka i Mirosława Kątna podzielą się na łamach prasy i social mediów swoją wiedzą, czym jest mądre i dobre rodzicielstwo.

Kampania skierowana będzie do rodziców i opiekunów, którzy borykają się z mniejszymi lub większymi problemami wychowawczymi lub mają wątpliwości, czy są wystarczająco dobrymi rodzicami.

Światowy Dzień Mózgu 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-07-22

Europejska Federacja Stowarzyszeń Neurologicznych (EFNA) wybrała Warszawę jako jedno z czterech miast, gdzie 22 lipca 2019 r. zorganizowano obchody Światowego Dnia Mózgu 2019 (pozostałe miasta to Bruksela, Dublin i Bukareszt). Koordynatorem wydarzenia w Polsce była Fundacja NeuroPozytywni.

Główne cele przedsięwzięcia:

 • dyskusja nad tym, co jest najważniejsze w życiu pacjenta z zaburzeniami neurologicznymi oraz jakie zmiany należałoby wprowadzić w regulacjach prawnych – na poziomie Unii Europejskiej oraz szczeblu krajowym – aby zagwarantować spełnienie potrzeb tej grupy osób,
 • debata dotycząca konieczności stworzenia polityki zdrowotnej – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i na szczeblach polityki krajowej państw członkowskich, której głównym celem będzie poprawa jakości życia osób dotkniętych chorobami mózgu,
 • wsparcie działań w kierunku prowadzenia świadomej polityki w zakresie opieki nad chorymi czy polityki lekowej,
 • podnoszenie świadomości i zachęcanie do edukacji na temat chorób mózgu,
 • ogłoszenie dokumentu „Strategia na rzecz profilaktyki i zwalczania chorób mózgu - Brain Plan dla Polski” – jego celem jest poprawa jakości życia i sytuacji chorych, opiekunów i ich rodzin oraz poprawa populacyjnych wskaźników zachorowalności, wykluczeń i umieralności (związanych z chorobami mózgu w Polsce).

Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” podczas Pol’and’Rock Festival 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-07-01
Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” odbywający się podczas Pol’and’Rock Festival 2019 w Kostrzynie nad Odrą organizowany jest przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” .
Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej stanowią jedno z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych wydarzeń w trakcie festiwalu. Poprzez udział w turnieju jego uczestnicy wyrażają swoje poparcie dla różnorodności, szacunku i przyjaźni – ponad wszelkimi podziałami.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich podobnie jak w ubiegłych latach (w 2016, 2017 i 2018 roku) objął Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej patronatem honorowym. 

„Letnia Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-07-01 do 2019-07-07

Projekt szkoleniowy dla nauczycielek i nauczycieli „Letnia Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” realizowany jest przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w dniach 1-7 lipca 2019 roku.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do efektywnego nauczania na temat mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji oraz mowy nienawiści przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim i śląskim.

XVII Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-27 do 2019-06-30

XVII Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2019 roku w Serocku. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę (MPS) i Choroby Rzadkie.

Choroby rzadkie często są lekceważone a pacjenci odsyłani od lekarza do lekarza co sprawia, że przez wiele lat pozostają bez rozpoznania i leczenia. To powoduje ogromne cierpienie i frustracje pacjentów, którzy niekiedy w desperacji uciekają się do niewłaściwych i szkodliwych sposobów leczenia.

Konferencja ma na celu lepsze poznanie i zrozumienie chorób rzadkich, aby je szybko i prawidłowo diagnozować i skrócić pacjentom drogę do rozpoznania i zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej.

Daje również możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania nowych kontaktów oraz prowadzenia wspólnych projektów i badań.

I Subregionalna Konferencja Senioralna „W poszukiwaniu godnego i aktywnego modelu starzenia się” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-25

I Subregionalna Konferencja Senioralna w subregionie żyrardowskim Województwa Mazowieckiego odbędzie się 25 czerwca 2019 roku w Hotelu Panorama w Mszczonowie. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Cele konferencji:

 • Rozpoczęcie publicznej debaty o sytuacji osób starszych w subregionie żyrardowskim.
 • Prezentacja modeli i dobrych praktyk w zakresie metod i narzędzi prowadzenia lokalnej polityki senioralnej.
 • Integracja lokalnego środowiska ze sfery publicznej, gospodarczej i społecznej wokół tematyki senioralnej.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele lokalnych samorządów terytorialnych (starostowie, prezydent, burmistrzowie, wójtowie, radni) z obszaru subregionu żyrardowskiego, kadra zarządzająca instytucji pomocy społecznej, przedstawiciele lokalnego biznesu, przedstawiciele organizacji senioralnych i działających na rzecz seniorów oraz nieformalnych grup senioralnych.

Organizatorzy: Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych oraz Kuźnia Inicjatyw „Wiskitki.org” to dwa stowarzyszenia, które od 2016 r. animują i wspierają seniorów z powiatu żyrardowskiego w rozwijaniu aktywności społecznej, budowaniu dialogu z lokalnymi samorządami, prowadzeniu działań na rzecz osób samotnych i niesamodzielnych. Od 2017 r. organizacje koordynują nieformalne partnerstwo Sieć Inicjatyw Senioralnych, którego misją jest efektywna współpraca w realizacji swoich pasji i osiąganiu wspólnych celów oraz uzyskiwaniu wsparcia z zewnątrz na realizację własnych inicjatyw społecznych dla poprawy jakości życia seniorów i zwiększania zakresu świadczonych dla nich usług.

VIII Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w środowisku. Kompetencje, wiedza, zasoby a samorealizacja osób po kryzysie psychicznym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-19

VIII Ogólnopolska Konferencja „Człowiek w środowisku. Kompetencje, wiedza, zasoby a samorealizacja osób po kryzysie psychicznym” odbędzie się 19 czerwca 2019 r. w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Cykl konferencji „Człowiek w środowisku” rozpoczął się w 2012 r. i zajmował się dotychczas następującymi zagadnieniami:

 • metody pomocy psychologicznej i oddziaływań psychoterapeutycznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • problematyka i metody profesjonalnej pomocy rodzinom, której członkiem jest osoba chorująca psychicznie,
 • profesjonaliści pracujący z osobami chorującymi psychicznie: ich doświadczenie, a także trudności i obciążenia związane ze specyfiką ich pracy,
 • różne spojrzenia na kryzys psychiczny,
 • zapobieganie stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wpływ różnych zasobów i twórczości na proces zdrowienia osób chorujących psychicznie,
 • kryzys psychiczny w ujęciu pozytywnym jako czynnik motywacyjny w procesie zdrowienia osób chorujących psychicznie.

W czasie VIII edycji konferencji „Człowiek w środowisku” organizatorzy mają zamiar kontynuować tematykę kryzysu psychicznego w ujęciu psychologii pozytywnej. Planują skupić się na zasobach, wiedzy i kompetencjach osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zdobywana wiedza, rozwijane kompetencje i zasoby to czynniki, które są ważne w procesie samorealizacji każdego człowieka. Koncentracja na mocnych stronach osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego jest ich siłą nie tylko w pokonywaniu choroby, ale także w realizacji ich planów, osiąganiu celów i spełnianiu marzeń.

Kampania społeczna #PoTwojejStronie pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-19

Kampania społeczna #PoTwojejStronie została opracowana przez studentki i studentów prawa w ramach programu „Inkubator INPRIS”. Jej głównym celem jest przybliżenie obywatelom znaczenia sądów w ich codziennym życiu.

Zestaw ośmiu plakatów-infografik opisuje w prostych słowach najważniejsze dla obywateli orzeczenia sądów z ostatnich kilkunastu lat. Kampania – zatytułowana #PoTwojejStronie — ma w założeniu pokazać obywatelom, w jak wielu ważnych dla nich sprawach sądy stawały właśnie po ich stronie. Treść plakatów dotyczy m.in. kwoty wolnej od podatku, opłat za drugi kierunek studiów, hejtu w internecie, czy nietoleracji w szkole. 

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-15 do 2019-06-16

II Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych” odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2019 roku. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Przedmiotem prac konferencji będą związki prawa podatkowego z innymi gałęziami prawa. Prawo podatkowe wchodzi bowiem w liczne związki zarówno z prawem publicznym, jak i prywatnym. Związki te mają zróżnicowany charakter, a wyznaczane są w znacznej mierze poprzez metodę i przedmiot regulacji w prawie podatkowym oraz aksjologię tej gałęzi prawa. Nie mają one przy tym stałego charakteru, ponieważ pojawiające się wciąż nowe formy życia społecznego, w tym gospodarczego wymuszają powstawanie nowych powiązań lub modyfikacje już istniejących.

Dodatkowo zmienność stosunków społecznych oddziałuje na płynność granic w zakreśleniu tradycyjnie pojmowanych gałęzi prawa. Z tej perspektywy identyfikacja związków zachodzących pomiędzy prawem podatkowym a przepisami, instytucjami i normami zaliczanymi do innych dziedzin prawa może być dokonywana nie tylko w zakresie powiązań z prawem cywilnym i karnym, ale również na przykład z prawem pracy, prawem budowlanym czy prawem bilansowym. 

Gala Finałowa Akademii Paragrafu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-15

Gala Finałowa Akademii Paragrafu organizowana przez Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 odbędzie się 15 czerwca 2019 roku na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie.

Wydarzenie to jest podsumowaniem I etapu Akademii Paragrafu – przedsięwzięcia realizowanego w ramach projektu „Zoom na prawo: Prawny Tutoring Młodych Obywateli” i współfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości prawnej i obywatelskiej wśród młodzieży licealnej, w tym wyposażenie ich w wiedzę i kompetencje do samodzielnego podejmowania aktywności prawnych i partycypacji w życiu publicznym, jak też wyszkolenie nauczycieli licealnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych w tym zakresie. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla jego beneficjentów, uczestniczą w nim uczniowie z całej Polski dzięki platformie edukacyjnej stworzonej na potrzeby Akademii Paragrafu.

W I etapie projektu, trwającym od września 2018 roku do czerwca 2019, uczestnicy wzięli udział w inicjatywach edukacyjnych, rywalizacji prawnej i programie tutoringu. Przy pomocy platformy internetowej oraz poprzez udział w wykładach „na żywo” uczniowie uzyskali wiedzę i materiały edukacyjne, obejmujące istotne dla młodego człowieka sfery prawa i życia społecznego. Zespoły zmierzyły się z praktycznymi zadaniami (Prawny Tor Przeszkód), których rozwiązanie wymagało wykorzystania wiedzy prawnej i realnego zaangażowania się na rzecz lokalnej społeczności, np. poprzez wykonanie reportażu o rzeczywistym problemie społecznym z otoczenia młodego obywatela i zaproponowanie jego rozwiązań. W ramach projektu zorganizowane zostały także warsztaty kryminalistyczne, ukazujące realia pracy organów śledczych w procesie karnym. W realizacji zadań uczestnikom pomagali tutorzy, czyli eksperci będący młodymi, praktykującymi prawnikami i członkami stowarzyszenia. Rozwiązane zadania podlegały ocenie, a najlepsi młodzi aktywiści zostaną wyróżnieni nagrodami rzeczowymi w czasie Gali.

Gala Finałowa będzie składała się z 2 części. Podczas części pierwszej uczestnicy wysłuchają wykładu dotyczącego współczesnych form przestępczości w Internecie. Następnie odbędzie się projekcja filmu „Bezmiar Sprawiedliwości”, po której nastąpi krótka dyskusja dotycząca polskiego systemu prawa karnego i procesowego.

Druga część Gali jest przeznaczona na uwieńczenie sukcesów uczestników projektu - rozdane zostaną nagrody rzeczowe dla najlepszych zespołów oraz wręczone zostaną upominki dla wszystkich uczniów Akademii.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Expert's Conference of Elder Abuse. Prevention and Protection” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-14 do 2019-06-15

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „International Expert's Conference of Elder Abuse. Prevention and Protection” odbędzie się 14-15 czerwca 2019 r. w Krakowie. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie oraz The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA – międzynarodowa organizacja o zasięgu globalnym, która działa na rzecz ochrony osób starszych przed przemocą).

Tematyka planowanej konferencji koncentruje się na zjawisku przemocy wobec osób starszych, w szczególności w zakresie prewencji i ochrony praw osób starszych.

Przemoc wobec osób starszych jest poważnym problemem społecznym, moralnym i prawnym. Raport Światowej Organizacji Zdrowia wskazuje, że każdego roku około 4 mln starszych osób w Europie pada ofiarą pada ofiarą przemocy fizycznej, blisko 30 mln - doświadcza przemocy psychicznej, a 2,5 tys. w wyniku przemocy traci życie.

Konferencja wpisuje się w obchody Międzynarodowego Dnia Świadomości Nadużyć Wobec Osób Starszych/World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD).

Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z zapobieganiem i ochroną osób starszych przed wszelkimi formami nadużyć, przemocy, zaniedbań i dyskryminacji oraz poznanie istniejących międzynarodowych rozwiązań systemowych i rozpowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie zapobiegania i interwencji.

Do grona słuchaczy i dyskutantów zaproszono krajowych i zagranicznych przedstawicieli polityki społecznej (senioralnej), organizacji pozarządowych, uczelni (w szczególności kierunków związanych gerontologią i pracą socjalną). Współpraca międzynarodowych, krajowych i regionalnych liderów, badaczy, geriatrów, pracowników socjalnych, daje możliwość wypracowania najlepszych rozwiązań prewencyjnych.

Więcej praw dla pieszych. Konferencja w Warszawie pod patronatem RPO

Data: 2019-06-13
 • Prawa pieszych są wciąż niewystarczająco chronione, kosztem kierowców, co wymaga zmian prawa - mówiono podczas konferencji na ten temat w Warszawie
 • Sądy przyznają zaś pieszym zbyt niskie odszkodowania i zadośćuczynienia 
 • Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje, by pieszy miał pierwszeństwo przed  pojazdem już gdy tylko zamierza wejść na przejście     

13 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Pieszy zawsze pierwszy” pod patronatem m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Była to inauguracja 5. Warszawskiego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konferencję zorganizowała po raz kolejny Fundacja „Drogi Mazowsza” we współpracy z Biurem Polityki Mobilności i Transportu m. st. Warszawy.

W konferencji udział wzięli m.in. zastępca RPO dr Maciej Taborowski wraz ze współpracownikami. Byli także przedstawiciele organizacji pozarządowych, świata nauki, Urzędu m. st. Warszawy, NIK, niemieckiej policji, prawnicy, dziennikarze, biegli specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Przedmiotem wystąpień, debaty i ożywionej dyskusji była kwestia praw pieszego w świetle obowiązującego ustawodawstwa. Wskazywano na niedoskonałości przepisów określających prawa i obowiązki  pieszego oraz relacje na drodze zachodzące pomiędzy pieszymi oraz kierującymi pojazdami. Dokonano przeglądu orzecznictwa sądów cywilnych i karnych.

W kwestii dostępu pieszych poszkodowanych w wypadkach do wymiaru sprawiedliwości wskazywano na zbyt niskie odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzane przez sądy; konieczność ponoszenia przez powodów wysokich opłat sądowych (bardzo często cała kwota ubezpieczenia uznana i wypłacona przez ubezpieczyciela – stanowiąca znikomą część żądania – musi być przeznaczania na wpis sądowy). Problemem są też wiele lat trwające postępowania sądowe.

W panelu nt. „Pierwszeństwo pieszego. W którym momencie?” udział wzięli dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznegow NIK gen. Marek Bieńkowski, zastępca RPO dr Maciej Taborowski, poseł Michał Szczerba oraz mec. Michał Fertak z Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Maciej Taborowski poinformował o dotychczas podejmowanych przez RPO działaniach na rzecz pieszych, w tym korespondencji prowadzonej z Ministrem Infrastruktury w sprawie pierwszeństwa pieszych na przejściach oraz problemu hulajnóg elektrycznych.

Marek Bieńkowski wskazał, że potrzebne są odważne zmiany w prawie. W przyszłym roku NIK ponownie zajmie się sprawą pieszych, bo zalecenia sprzed kilku lat nie zostały przez ustawodawcę wdrożone. Podkreślił, że brak jest organu kompleksowo odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Michał Szczerba przypomniał o nieuchwaleniu w poprzedniej kadencji Sejmu projektu ustawy dającej pieszym pierwszeństwo na przejściach (tzw. lex Bublewicz). Przypomniał, że corocznie do 40% potrąceń pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych. W obecnej kadencji była próba zmiany przepisów po złożonej petycji, ale nie podjęto prac legislacyjnych. W jego ocenie za mało przeznacza się pieniędzy na działania edukacyjne w tym obszarze.

Mec. Michał Fertak  podkreślał, że nie uwzględnia się dostatecznie wartości życia ludzkiego. Ustawodawca koncentruje się na wygodzie kierowców. Dyskusja trwa od lat, ale nic się nie dzieje w praktyce. Infrastruktura dostosowana jest dla kierowców, o pieszych się nie pamięta.

Wcześniej przedstawiciel brandenburskiej policji Jörg Humboldt omówił doświadczenia Republiki Federalnej Niemiec w zakresie poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu, przede wszystkim pieszych.

Ofiary wśród pieszych na kolei były przedmiotem wystąpienia dra Johannesa Friedricha z Technische Universitaet Berlin. Tereny kolejowe, przede wszystkim przejazdy kolejowe, perony czy torowiska na jezdniach stwarzają liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pieszych. Prelegent omówił przypadki niebezpiecznych i nierozsądnych zachowań pieszych oraz działania podejmowane w celu ich minimalizacji.

Warszawski Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to projekt Fundacji realizowany nieprzerwanie od 2015 roku. Adresowany jest do wszystkich użytkowników dróg – każdy dzień poświęcony jest innej grupie. To 7 imprez w 7 dni o zasadach ruchu drogowego organizowanych na koniec roku szkolnego.

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-13 do 2019-06-14

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Prywatnego Międzynarodowego” odbędzie się w dniach 13-14 czerwca 2019 r.  w Toruniu. Wydarzenie organizuje Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Spotkanie poświęcone będzie wymianie poglądów na temat aktualnych zagadnień szeroko pojętego prawa prywatnego międzynarodowego. Wydarzenie łączy zagadnienia prawa kolizyjnego z problematyką międzynarodowego prawa procesowego.

W konferencji weźmie udział Zastępca RPO Stanisław Trociuk, który wygłosi wystąpienie nt. „Kryzys praworządności w Polsce a respektowanie orzeczeń sądowych”.

Konkurs filmowy dla uczniów i nauczycieli „Jak umowy wpływają na nasze życie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-12 do 2019-10-10

Czy o znaczących wydarzenia historycznych, których w tym roku obchodzimy równe rocznice myślimy jako o efektach umów między ludźmi, obywatelami? Czy u podłoża zwalczania mowy nienawiści nie leży przekonanie o tym, że rozwój społeczeństwa nie jest oparty na przemocy i pogardzie, ale na zrozumieniu i szacunku, a przestrzeganie tej zasady jest zobowiązaniem nas wszystkich? Czy w końcu forma umowy w codziennych działaniach nie jest podstawą sukcesu stron umawiających się?

Zadaniem konkursowym jest film, który pokaże, jak umowy wpływają na nasze życie. Co tracimy, jeśli ich nie przestrzegamy i nie szanujemy, co zyskujemy jeśli przestrzegamy zobowiązań? W jaki sposób buduje się uzgodnienia, będące podstawą umów społecznych i prawnych. Te umowy mogą mieć charakter znaczących historycznych wydarzeń i dokumentów, ale też mogą dotyczyć dnia codziennego.

Uczestnicy konkursu przygotują krótki film na jeden z wybranych szczegółowych tematów w kontekście tematu głównego. Są to:

 • 30. rocznica obrad Okrągłego Stołu
 • 15. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • Przeciwdziałanie mowie nienawiści
 • Umowy na co dzień, na przykład cywilnoprawne, w środowisku szkolnym, lokalnym, itp.

Celami konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat umów społecznych, zarówno tych dużych o znaczeniu historycznym, jak też tych które dotyczą dnia codziennego, zwiększenie wiedzy na tematy prawne, zaangażowanie społeczności lokalnych, a poprzez to budowanie świadomości obywatelskiej.

Prace należy nadsyłać do 30 czerwca 2019 r.

Uroczystość wręczenia nagród oraz prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój w Warszawie (9-10 października 2019 r.).

Organizatorami konkursu są Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA oraz Wolters Kluwer Polska.

12. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-12

12. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” odbędzie się 12 czerwca 2019 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wydarzenie organizuje Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

To już dwunasta edycja konferencji, która organizowana jest pod tym samym tytułem od 2008 roku. Od 2009 roku współorganizatorem konferencji jest Zakład Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce ochrony najmłodszych dzieci (0-3 rok życia) przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, poprzez pracę i wspieranie ich rodziców w dobrym rodzicielstwie.

Adresatami konferencji są profesjonaliści, którzy w swojej codziennej pracy mają kontakt z małymi dziećmi i ich rodzicami (pracownicy socjalni, pracownicy żłobków, organizacji pozarządowych, przedstawiciele ochrony zdrowia - lekarze, pielęgniarki, położne, pediatrzy, psychologowie oraz dzielnicowi i kuratorzy). 

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-11 do 2019-06-13

XV Kongres Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2019 r. w Białce Tatrzańskiej. Wydarzenie organizuje Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych.

Kongres jest niezwykle istotnym przedsięwzięciem odbywającym się nieprzerwanie od 2005 roku, mającym istotne znaczenie i wpływ na stan bezpieczeństwa państwa, firm, instytucji i obywateli.

W związku ze stuleciem ochrony informacji niejawnych, 20-leciem uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych, 20-tą rocznicą przystąpienia Polski do NATO oraz wdrożeniem RODO i krajowego prawa ochrony danych osobowych tegoroczne obrady będą miały wyjątkowy, jubileuszowy charakter.

Wydarzenie kierowane jest do zwierzchników jednostek organizacyjnych, prezesów, dyrektorów, właścicieli firm, przedstawicieli organów administracji publicznej, pełnomocników i pracowników pionów ochrony, Inspektorów Ochrony Danych, dyrektorów i pracowników pionów bezpieczeństwa, infrastruktury krytycznej i działów IT, a także innych osób interesujących się tą problematyką.

Tematyka Kongresu:

 • 20-lecie uchwalenia ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • 20 lat Polski w NATO to fundament naszego bezpieczeństwa.
 • Służby wywiadu i kontrwywiadu w systemie bezpieczeństwa informacji.
 • Rola i znaczenie pionów ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych.
 • Kancelarie tajne i niejawne - aktualne regulacje prawne, praktyczne aspekty.
 • Informacje prawnie chronione w biznesie (tajemnica przedsiębiorstwa, handlowa i giełdowa).
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).
 • Jak wdrożyliśmy/wdrażamy RODO - podpowiedzi, uwagi i pierwsze doświadczenia.
 • Sesja tematyczna nt. stanu ochrony danych osobowych zgodnie z RODO i nową ustawą.
 • Cyberzagrożenia dla funkcjonowanie firm, instytucji i bezpieczeństwo obywateli.
 • Krajowy System Cyberbezpieczeństwa - operatorzy usług kluczowych i dostawcy usług cyfrowych.
 • Współczesna wojna informacyjna i jej ofiary.
 • Sporządzanie planów zagrożeń terrorystycznych w zarządzaniu bezpieczeństwem obiektów.
 • Innowacyjność i nowe technologie Industry 4.0 i oczekiwane 5G w ochronie informacji niejawnych, biznesowych i danych osobowych.
 • Techniki technologie zapewniające ochronę / zdobywanie informacji.
 • Dlaczego jesteśmy podsłuchiwani / inwigilowani? Czy jesteśmy mniej czy bardziej bezpieczni?
 • Debata na temat aktualnych i przyszłych zagrożeń ochrony informacji i danych osobowych.

V Warszawskie Dni Różnorodności pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-10 do 2019-06-16

16 czerwca 2019 r.  w Parku Świętokrzyskim w centrum Warszawy odbył się festyn 5. Warszawskich Dni Różnorodności pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Był to finał trwających tydzień wydarzeń związanych z wielokulturowością i tolerancją  (warsztatów, debat, gier miejskich, pokazów filmów, wystaw etc.). 

W strefie NGO-sów można  było porozmawiać z przedstawicielami kilkunastu organizacji działających na rzecz różnorodności oraz zajmujących się wsparciem i pomocą m.in. migrantom i uchodźcom.

Można było też uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach. Dzieci miały swoją strefę zabaw. Na scenie występowały zespoły z różnych krajów.

Na festiwalu nie mogło zabraknąć także Biura RPO. Przy stoisku można było uzyskać informacje o działalności Rzecznika, otrzymać bezpłatną informację prawną lub wziąć udział w edukacyjnym konkursie dotyczącym uchodźców i migrantów zorganizowanym z okazji zbliżającego się Dnia Uchodźcy.

Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum w partnerstwie z Fundacją dla Somalii, Fundacją Ukraińskie Centrum Informacyjne FUCI oraz Fundacją Q. 

Konferencja naukowa „NEGOCJACJE - PRAWO - DEMOKRACJA, W 30 rocznicę wyborów czerwcowych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-10 do 2019-06-11

Wydarzenie organizuje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie oraz Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w dniach 10-11 czerwca 2019 roku.

Konferencja organizowana jest w trzydziestą rocznicę obrad okrągłego stołu i demokratycznych wyborów „czerwcowych”. Jej celem jest analiza wybranych aspektów przemian prawnych i społecznych minionego trzydziestolecia, ale także sformułowanie propozycji kierunków dalszego rozwoju systemu prawnego i systemu edukacji i nauki, z uwzględnieniem znaczenia negocjacji i mediacji jako metod rozwiązywania konfliktów i sporów na poziomie społeczeństw i jednostek, jak również znaczenia edukacji prawnej i edukacji obywatelskiej.

Konferencja będzie okazją do prezentacji analiz historycznych oraz sformułowania postulatów de lege lata i de lege ferrenda w zakresach odpowiadających tematyce konferencji, to jest

 • negocjacji – w szerokim rozumieniu obejmującym także mediacje i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów społecznych oraz inne instytucje dialogu społecznego,
 • prawa – również w szerokim rozumieniu obejmującym nie tylko funkcjonowanie instytucji prawa wyborczego, prawa publicznego i wymiaru sprawiedliwości ale i prawa prywatnego,
 • demokracji – jako systemu rządów, wraz z analizą jej form oraz ich wad i zalet, a także praktyki funkcjonowania w ujęciu komparatystycznym,
 • edukacji obywatelskiej - jako warunku sine qua non prawidłowego funkcjonowania systemu demokratycznego.

W ocenie organizatorów okres 30 lat, który dzieli nas od „wyborów czerwcowych”, pozwala na sformułowanie wieloaspektowych ocen funkcjonowania ustroju demokratycznego obejmującego demokratyczny system rządów i społeczeństwo demokratyczne. Nie bez znaczenia jest w tym również aspekt dydaktyczno-historyczny: w chwili obecnej studenci jak i absolwenci studiów rozpoczynający pracę zawodową lub naukową i angażujący się w życie społeczne to osoby urodzone po „wyborach czerwcowych”. Udział w konferencji stanowić będzie dla nich okazję do refleksji o charakterze porównawczym.

Projekt Żywa Biblioteka we Wrocławiu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-07 do 2019-06-08

Żywą Bibliotekę organizuje Stowarzyszenie Diversja oraz Mediateka – filia nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Mediateki przy placu Teatralnym 5 w dniach 7-8 czerwca 2019 roku.

Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść, wybrać interesującą go książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Jednak w tej bibliotece Książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które stykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką Żywą Książkę, wchodzi z nią̨ w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat danej grupy z rzeczywistością, mogą przekonać się osobiście, jak jest naprawdę i w konsekwencji dowiedzieć się czegoś nowego, zmienić swoje postrzeganie i nastawienie.

Jest to wyjątkowa okazja poznania osób, których się̨ na co dzień nie spotyka. Taka rozmowa trwa 30 minut. Czytelnik może zadać Żywej Książce pytania, których nie miałby możliwości postawić w normalnych warunkach. Może poznać osobiste doświadczenia Książki oraz problemy, na jakie jest narażona. Każda z zaangażowanych osób może się̨ czegoś nowego nauczyć o drugim człowieku, przełamać swoje uprzedzenia lub krytycznie na nie spojrzeć. Po przeczytaniu Książki czytelnik może wypożyczyć następną.

Żywa Biblioteka to projekt edukacyjny, którego celem jest zmiana postawy ludzi wobec inności na taką, która oparta jest na zrozumieniu i szacunku.

Konferencja „Bliżej Alzheimera” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-07

Konferencja „Bliżej Alzheimera” odbędzie się 7 czerwca 2019 roku w Siedlcach. Wydarzenie organizuje Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w ramach projektu wsparcia bezpośredniego opiekunów osób chorych na demencję przebywających w domu, pod nazwą „Alzheimer! Jak żyć?”. Projekt dofinansowany jest z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Konferencja jest częścią trzydniowego XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Organizacji Alzheimerowskich. Związana jest również z jubileuszem 25 lat działalności Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera oraz 20 lat istnienia pierwszego w Polsce całodobowego Domu Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach.

Uczestnicy konferencji będą dyskutować m.in. o:

 • problemach chorych i ich opiekunów związanych z brakiem systemowej opieki nad tą grupą chorych,
 • najpilniejszych potrzebach chorych i ich opiekunów na podstawie doświadczeń z 12 miesięcy trwania projektu i 25-cio letniego okresu działania stowarzyszenia,
 • psychicznym wypaleniu opiekuna bezpośredniego,
 • profilaktyce pozwalającej na wydłużenie normalnego funkcjonowania chorego i jego rodziny w życiu społecznym,
 • problemach pielęgnacji,
 • heroicznej walce o godność chorego, nadziei i przegranej,
 • potrzebach „chwil wytchnienia” dla opiekuna i miejscu bezpiecznego pobytu w tym czasie chorego.

Adresatami konferencji są organizacje pozarządowe zajmujące się chorymi na Alzheimera i ich opiekunami z różnych stron Polski, organizacje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, słuchacze kierunków medycznych siedleckich szkół i uczelni, przyszli i obecni pracownicy służb medycznych, opiekunowie zawodowi osób z niepełnosprawnościami, opiekunowie bezpośredni, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przychodni, szpitali.

XIV edycja Akademii Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-07 do 2019-07-04

XIV edycja Akademii Praw Człowieka odbędzie się w dniach od 7 czerwca do 4 lipca 2019 r. w Warszawie. Projekt realizuje Fundacja Humanity in Action Polska dzięki wsparciu Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ) i Fundacji Stavros Niarchos.

Podobnie jak w zeszłych latach, w tym 4-tygodniowym programie edukacyjnym weźmie udział 24 młodych i wybitnych liderów/ek i aktywistów/ek z Grecji, Niemiec, Polski, Ukrainy i USA. W tegorocznej edycji wiodącym tematem będzie przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji, a także zostaną poruszone wyzwania związane z zagrożeniami dla demokracji, praw człowieka i praworządności w Polsce.

Humanity in Action Polska będzie inspirować młodych uczestników/-czki do poszukiwania pomysłów, jak skutecznie zwalczać dyskryminację, ksenofobię i mowę nienawiści on- i off-line. Na tej podstawie aktywiści/stki opracują odpowiedzi na wyzwania społeczne z użyciem narzędzi internetowych i edukacyjnych. Swoje działania zaadresują do młodych ludzi z całej Polski.

XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „70 Rocznica Konwencji Genewskich” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-07

XII Konferencja Naukowa Międzynarodowego Prawa Humanitarnego „70 Rocznica Konwencji Genewskich” odbędzie się 7 czerwca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. To cykliczna inicjatywa Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

 W dniu 12 sierpnia 2019 roku mija siedemdziesiąta rocznica podpisania Konwencji Genewskich o Ochronie Ofiar Wojny, które nadały nowy wymiar obowiązującemu dotąd międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Rocznicy tej towarzyszy pytanie o rolę tych instrumentów prawa międzynarodowego w historii konfliktów zbrojnych. Pytanie to odgrywa szczególną rolę na tle współczesnych kryzysów humanitarnych, naznaczonych działaniami podmiotów, które naruszają normy zakodowane w przyjętych siedemdziesiąt lat temu konwencjach. Mając na uwadze znaczenie tego wyzwania dla społeczności międzynarodowej organizatorzy konferencji poświęcają uwagę zagadnieniu ochrony ofiar konfliktów zbrojnych, rozpatrywane w kontekście postanowień Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 roku oraz rozwijających je Protokołów Dodatkowych I i II z 1977 roku.

Siódma edycja "Żywej Biblioteki" w Katowicach pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-06

Siódma edycja Żywej Biblioteki w Katowicach odbędzie się 6 czerwca 2019 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Katowicach.

Żywa Biblioteka, to miejsce, w którym każdy ma szansę spotkać osoby dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Czytelnik może wybrać z katalogu interesującą go Książkę, a następnie ją wypożyczyć. Książkami w Żywej Bibliotece są prawdziwi ludzie, reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, spotykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik wypożyczając taką Książkę, wchodząc z nią w dialog konfrontuje swoje wyobrażenie o niej, zmienia postrzeganie i nastawienie.

Spotkanie z Żywą Książką to początek poszukiwania rzetelnych informacji na temat mniejszości i grup społecznych oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, których w innych okolicznościach nie mielibyśmy szansy zadać. Wśród zaproszonych Książek będzie m.in. osoba głuchoniewidoma, były alkoholik, hinduska, bezdomny, uchodźca, weganka, muzułmanka, matka samotnie wychowująca uzależnionego nieletniego syna, gej, lesbijka, były więzień, freeganin, buddysta, ekolog.

Wydarzenie będzie promowało tolerancję wobec różnorodności, kulturę wzajemnego szacunku i dialogu.

Konferencja „Warto być przyzwoitym: Polityka historyczna czy poprawność polityczna” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-06-05

5 czerwca 2019 roku w Szczecinie odbędzie się konferencja „Warto być przyzwoitym: Polityka historyczna czy poprawność polityczna” organizowana przez miasto Szczecin wspólnie z Komitetem Społecznym „Warto być przyzwoitym”. To wydarzenie upamiętniające i propagujące działalność oraz idee Władysława Bartoszewskiego.

Do udziału w wydarzeniu zaproszone będą wybitne osobowości z życia społecznego, politycznego i kultury znające Profesora Bartoszewskiego i jego działalność, a także identyfikujące się z jego ideami. Zasięg wydarzenia będzie miał charakter międzynarodowy. Konferencja będzie składać się z dwóch części:

 1. zagadnień poświęconych pojednaniu i tożsamości – na podstawie stosunków polsko- niemieckich, polsko-żydowskich i polsko-izraelskich, gdzie Szczecin i jego przygraniczne położenie predestynuje do rozmów o relacjach sąsiedzkich i dialogu między narodami.
 2. zagadnień odnoszących się do dialogu respektującego regułę Profesora Bartoszewskiego „Warto być przyzwoitym” na zasadzie otwartego wykładu akademickiego, składającego się z dwóch wystąpień.

II Kongres Zdrowia Psychicznego. RPO apeluje o reformę ochrony zdrowia psychicznego

Data: 2019-06-03

Drugi Kongres Zdrowia Psychicznego odbył się 3 czerwca 2019 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wydarzenie współorganizowały: Porozumienie na rzecz Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

W II Kongresie – podobnie jak w I Kongresie – wziął udział RPO Adam Bodnar. Zaapelował o reformę ochrony zdrowia psychicznego i o zwiększenie nakładów na profilaktykę i leczenie schorzeń psychicznych. Apelował o traktowanie tej kwestii poważnie wobec widocznej dziś zapaści. Zwrócił uwagę na kryzysową sytuację w psychiatrii dziecięcej. Podkreślił znaczenie deinstytucjonalizacji opieki psychiatrycznej. Chodzi o to, by pomoc dostępna była blisko miejsca zamieszkania,  a nie tylko w szpitalach.

I Kongres Zdrowia Psychicznego przekształcił się w ruch społeczny monitorujący reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, który poprzez różnorodne inicjatywy i działania stara się kruszyć mentalne uprzedzenia, oraz organizacyjne i ekonomiczne bariery blokujące dobre zmiany w ochronie zdrowia psychicznego a promować w tej dziedzinie rozwiązania nowoczesne, oczekiwane (www.kongreszp.org.pl).

Dzięki staraniom i determinacji wielu środowisk udało się wdrożyć od 2018 roku pilotażowy program centrów zdrowia psychicznego, inicjujący środowiskową reformę opieki psychiatrycznej w Polsce. Jak dotąd objął on koło 10% populacji. Pozostała część kraju nadal czeka na zmianę, często w bardzo trudnych warunkach, przy znacznych ograniczeniach dostępu do właściwej pomocy. 

Misją Kongresu jest ocena stanu reformy systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, przypomnienie jej pryncypiów i mobilizacja wokół nich zainteresowania publicznego i energii społecznej. Główne tematy obrad obejmą:

 • promocję i profilaktykę zdrowia psychicznego,
 • kierunki dalszej reformy lecznictwa, zwłaszcza skrajnie zaniedbanej psychiatrii dzieci i młodzieży
 • poprawę współpracy między pomocą społeczną a lecznictwem,
 • przeciwdziałanie stygmatyzacji osób korzystających z pomocy psychiatrycznej,
 • podzielenie się doświadczeniem ruchów samopomocowych i umocnienie ich.

VIII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-06-03 do 2019-06-05

VIII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2019 roku na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydziale Biologii.

Tegoroczna odsłona Kongresu Kół Naukowych UAM, w związku z obchodami 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, odbywa się pod hasłem „Nauka w nowoczesnym społeczeństwie”. Wydarzenie stanowi forum dyskusji na temat kondycji polskiej nauki na przestrzeni lat, przełomowych odkryć i kluczowych postaci, reform systemowych i ich historycznych okoliczności. W ramach VIII Kongresu Kól Naukowych UAM zorganizowane zostaną cztery konferencje na trzech wydziałach, podczas których wspomniane zagadnienia rozważone zostaną w odniesieniu do odmiennych dyscyplin naukowych.

Międzynarodowa Konferencja „Budowanie współpracy międzysektorowej na rzecz wspierania dzieci, których rodzice odbywają karę pozbawienia wolności. Wzmocnienie przekazu perspektywy dziecka” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-31

Konferencja odbędzie się 31 maja 2019 roku w Krakowie, w Auli Krakowskiej Akademii im. F. Modrzewskiego przy ul. Gustawa Herlinga- Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków, budynek B. Wydarzenie organizuje Małopolskie Stowarzyszenie Probacja we współpracy z Akademią Krakowską.

Celem spotkania jest zainspirowanie środowiska naukowego w Polsce oraz pracowników różnych sektorów pomocowych problematyką związaną z sytuacją i ochroną praw dzieci osób pozbawionych wolności. Tematyka ta ma walory interdyscyplinarne – jest obiektem zainteresowań zarówno nauk prawnych jak i pedagogicznych i psychologicznych. Konferencja, jak i towarzyszące jej wydarzenia są corocznym przedsięwzięciem, organizowanym przez poszczególne organizacje członkowskie międzynarodowej organizacji Children of Prisoners Europe (COPE).

Po raz pierwszy miejscem tego międzynarodowego spotkania przedstawicieli świata nauki, praktyków - pedagogów, psychologów, terapeutów, czy prawników, a także prawodawców, została wybrana Polska, a konkretnie Kraków. Organizacja konferencji powierzona została natomiast jedynej w Polsce organizacji członkowskiej COPE – Małopolskiemu Stowarzyszeniu Probacja we współpracy z Akademią Krakowską. Długofalowym celem podejmowanego działania, jest stworzenie systemu skutecznego wsparcia dzieci osób osadzonych (udzielania pomocy psychologicznej oraz wzmacnianie więzi pomiędzy odbywającymi karę pozbawienia wolności rodzicami i ich dziećmi na wolności, a także podnoszenie kompetencji rodzicielskich osadzonych rodziców). Podejmowane działanie będzie także kolejnym etapem walki ze stygmatyzacją dzieci więźniów, które niezasłużenie cierpią ze względu na obciążenie emocjonalne wyrokiem rodzica, ale też z powodu nagłego pogorszenia warunków ekonomicznych i uczucia osamotnienia podobnego do tego odczuwanego podczas żałoby po kimś bliskim. Tematem obrad będą również prawa dzieci do kontaktów z rodzicami oraz warunki w jakich spotkania te odbywają się lub powinny się odbywać.

W trakcie konferencji spotkają się ze sobą i podzielą dobrą praktyką pracownicy pierwszego kontaktu, jak również kadra naukowa zajmująca się tą tematyką z takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Irlandia, Wielka Brytania, Czechy, Słowacja, Włochy, Węgry, Chorwacja, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Francja, Grecja oraz Belgia.

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-30

Polska Sieć Naukowa Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE powstała w sierpniu 2017 roku. Jest ona afiliowana przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Zakładzie Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, który jest jednostką Katedry Prawa Pracy. Sieć COOPERANTE działa wzorem rozrastających się na świecie sieci naukowych zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego [vide inter alia Labour Law Research Network; European Labour Law Network; New Zealand Labour Law Society; Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, Kanada].

Sieć stwarza jej członkom możliwość dotarcia za pośrednictwem specjalnie utworzonej w tym celu strony internetowej do naukowców i strategicznych partnerów społecznych z informacjami o aktualnych konferencjach, seminariach, publikacjach oraz prowadzonych projektach badawczych. Dodatkowo, COOPERANTE dąży do pogłębienia współpracy polskiego środowiska naukowego z partnerami społecznymi oraz instytucjami zagranicznymi.

W 2019 r. Sieć COOPERANTE była partnerem XXII Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Strategicznym Partnerem COOPERANTE jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Głównymi aktywnościami Sieci są:

 • bieżący transfer informacji o aktualnych konferencjach, seminariach i publikacjach poprzez stronę internetową oraz zbiorczo raz w miesiącu do osób zapisanych do Newslettera*;
 • stworzenie bazy osób zajmujących się problematyką prawa pracy i zabezpieczenia społecznego należących do Sieci;
 • współorganizacja konferencji krajowych i zagranicznych;
 • mająca na celu umiędzynarodowienie polskiej nauki promocja na platformie internetowej Sieci wydarzeń o charakterze międzynarodowym organizowanych w Polsce oraz wartych uwagi wydarzeniach organizowanych na świecie.

Obchody Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-30

Obchody Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego (SM) zaplanowane są na 30 maja 2019 r. w Warszawie. Głównym punktem wydarzenia będzie spotkanie w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta ekspertów: neurologów, psychologów, rehabilitantów oraz osób z SM i dyskusja na najważniejsze dla środowiska SM tematy. Wydarzenie będzie mieć charakter bezpłatny i otwarty dla wszystkich chętnych.

Hasło tegorocznych obchodów to „Widzialność” a oficjalna kampania nosi tytuł „Moje Niewidzialne SM”. Ważne bowiem, aby ludzie, którzy nie wiedzą wiele o stwardnieniu rozsianym usłyszeli o niewidocznych na pierwszy rzut oka objawach tej choroby, jak ból, depresja, zmęczenie czy zaburzenia poznawcze. Obchody Światowego Dnia SM celebrujemy również przypinając pomarańczową wstążeczkę – symbol środowiska ludzi dotkniętych SM, pokazując w ten sposób swoją solidarność z chorymi.

Światowy Dzień SM został ustanowiony w 2009 roku przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego i obchodzony jest w 68 krajach, w tym w Polsce. Jego celem jest szerzenie informacji i podnoszenie świadomości społecznej na temat życia z tą wciąż nieuleczalną chorobą neurologiczną, na którą cierpi około 2,5 miliona ludzi na świecie, a w Polsce - około 50 000. Światowy Dzień SM daje poczucie wspólnoty osobom chorym oraz ich bliskim.

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest jedyną ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Zrzesza ok. 6 tys. członków w 25 oddziałach na terenie całej Polski. Misją organizacji jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym oraz zapewnienie dostępu do leczenia i rehabilitacji tak, aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić normalne życie. PTSR jak co roku przyłącza się do międzynarodowych działań i mówi o tym czym jest SM, z jakim trudnościami muszą zmagać się osoby nim dotknięte, podkreśla, że diagnoza nie musi oznaczać rezygnacji z marzeń.

 

Konferencja „Uzdrawiające domy dla skrzywdzonych dzieci” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-30

Konferencja „Uzdrawiające domy dla skrzywdzonych dzieci” odbędzie się 30 maja 2019 roku w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, os. Północ 37 A. Organizatorem wydarzenia jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Konferencja skierowana jest m.in. do przedstawicieli gmin powiatu nowotomyskiego, osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, przedstawicieli sądu, ośrodków pomocy społecznej, organizacji pozarządowych działających na rzecz rodziny, poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych tym tematem.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń przedstawicieli różnych środowisk zajmujących się pieczą zastępczą, będących uczestnikami systemu wsparcia oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego.

Projekt „Right2B Forum” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-30 do 2019-06-01

Projekt „Right2B Forum” realizowany będzie w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku w Warszawie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Głównym celem organizowanego wydarzenia jest stworzenie platformy do dyskusji między wchodzącymi na rynek pracy młodymi ludźmi oraz uwrażliwienie ich na problematykę praw człowieka w biznesie. Wydarzenie łączy w sobie atrakcyjną dla młodych ludzi formę, wysoki poziom merytoryczny i edukację na temat praw człowieka. Projekt koncentruje się na odpowiedzialnym postępowaniu biznesu.

Pierwszego dnia odbędzie się panel dyskusyjny dotykający takich kwestii jak praca przymusowa czy równe traktowanie w miejscu zatrudnienia oraz prezentacja wyników badania „Studenci Prawa w Polsce 2019” wraz z wręczeniem statuetek Mecenasów Edukacji Prawniczej.

Drugi dzień poświęcony będzie warsztatom z zakresu należytej staranności w obszarze praw człowieka (human rights due dilligence), podczas których zespoły studentów pracować będą nad rekomendacjami działań, jakie abstrakcyjna firma X powinna podjąć, by ograniczyć ryzyko wystąpienia jej negatywnego wpływu na wybrane prawa człowieka.

Dzień trzeci to uroczyste podsumowanie, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki pracy zespołów.

Oprócz tego równolegle do Right2B Forum odbywać się będą tzw. wydarzenia towarzyszące (side events), dotyczące np. Karty Różnorodności w praktyce biznesowej, ścieżek dochodzenia swoich praw czy problemu bezpłatnych praktyk studenckich. Atrakcyjność części merytorycznej projektu zapewnia współpraca z Polskim Instytutem Praw Człowieka i Biznesu oraz z osobami takimi jak p. Beata Faracik (Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu), p. Mirosław Kachniewski (Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych), p. Norbert Kusiak (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), dr Agata Rudnicka-Reichel (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego), czy Joanna Brodzik (Fundacja Opiekun Serca).

Dolnośląski Sejmik Odpadowy pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-29

Dolnośląski Sejmik Odpadowy odbędzie się 29 maja 2019 roku w Wołowskim Ośrodku Kultury przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 6 w Wołowie. Wydarzenie organizuje Urząd Miejski Wrocławia, Departament Zrównoważonego Rozwoju.

Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie dyskusji dotyczącej wyzwań związanych z likwidacją porzuconych wysypisk oraz walki ze zjawiskiem nielegalnego gromadzenia odpadów. W gronie samorządowców Dolnego Śląska chcemy przygotować propozycję zmian legislacyjnych do obowiązujących aktów prawnych, które umożliwią samorządom skuteczne przeciwdziałanie w powstawaniu kolejnych nielegalnych wysypisk odpadów i likwidację istniejących.

Konferencja „Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-29

Konferencja naukowa „Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia” odbędzie się 29 maja 2019 roku w Poznaniu. Wydarzenie organizuje Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Konferencja dotyczyć będzie organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa medycznego i ochrony zdrowia. Udział w spotkaniu wezmą przedstawiciele doktryny i praktyki prawa medycznego oraz nauk o zdrowiu, a także liczna reprezentacja naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce i przedstawiciele uczelni zagranicznych.

Warsztaty „Niealimentacja to przemoc. Poznaj swoje prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-28

Fundacja KiDs oraz Izba Komornicza w Łodzi zapraszają w dniu 28 maja 2019 r. na warsztaty edukacyjne wspierające samodzielne matki, borykające się z problemem wyegzekwowania alimentów od drugiego z rodziców. Warsztaty odbędą się w Łódzkim Domu Kultury przy ul. Traugutta 18 w godzinach 15:00-19:00.

Niealimentacja to ogromny problem społeczny w Polsce, w tym również w województwie łódzkim. Statystyki pokazują, że w 132 kancelariach komorniczych na obszarze działania Sądu Apelacyjnego w Łodzi prowadzonych jest obecnie około 67 tys. egzekucji alimentów, z czego tylko w ubiegłym roku wpłynęło ponad 6 tys. nowych wyroków.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać najnowsze zmiany, jakie w ostatnim roku nastąpiły w prawie alimentacyjnym oraz skorzystać z bezpłatnych porad komornika, adwokata, policjanta, mediatora oraz asystenta rodziny. Będzie to również szansa do zintegrowania się, nawiązania nowych znajomości, dyskusji oraz podzielenia się swoimi problemami i doświadczeniami.

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność wypowiedzi w międzynarodowych i krajowych systemach ochrony praw człowieka” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-27

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wolność wypowiedzi w międzynarodowych i krajowych systemach ochrony praw człowieka” odbędzie się 27 maja 2019 roku. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Praw Człowieka Ius Homini działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prelegenci są zaproszeni do zaprezentowania wystąpień odnoszących się do prawa do wolności wypowiedzi w kontekście prawa konstytucyjnego, praw człowieka w prawie międzynarodowym oraz prawa cywilnego i karnego. Wydarzenie jest przeznaczone głównie dla studentów i doktorantów, ale też dla pracowników naukowych, dla których planowany jest oddzielny panel ekspercki na początku konferencji.

Digital Youth Forum pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-23

23 maja 2019 r. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza młodzież w wieku 14-17 lat na jednodniowe forum na temat kreatywnego wykorzystania nowych technologii i bezpieczeństwa online. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie spotka się młodzież szkolna, młodzi twórcy, eksperci, influencerzy i aktywiści.

Wydarzenie ma na celu wspieranie rozwoju intelektualnego i nabywanie nowych kompetencji młodych ludzi, zarówno tych cyfrowych, jak i społecznych.

W trakcie konferencji organizatorzy planują pokazać, jak młodzi ludzie pozytywnie wykorzystują internet w swoim życiu, na przykład zmieniając swoje słabości w siłę. Spróbują również rozszyfrować nowe pojęcia z obszaru nowych technologii i przekazać wiedzę, jak zadbać o siebie w sieci i być bezpiecznym online.

Po wydarzeniu, jak co roku, zostanie wydany kolejny numer magazynu dla młodzieży Digital Youth. Jest to kwartalnik skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W numerze czerwcowym autorzy przypomną w formie wywiadu sylwetki najciekawszych prelegentów i ich wypowiedzi; opiszą, jak wykorzystują nowe technologie w rozwijaniu swoich pasji, ale też historię, jak zaczynali, z jakimi wyzwaniami i trudnościami się mierzą. Magazyn jest dystrybuowany bezpłatnie poprzez platformę edukacyjną www.edukacia.fdds.pl.

Relacja z wydarzenia i wystąpienia wszystkich prelegentów będą dostępne na platformie YouTube oraz na stronie: http://digitalyouth.pl/.

III Śląskie Forum Karnoprocesowe pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-23

III Śląskie Forum Karnoprocesowe organizuje Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA” przy współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach. W ramach Forum w dniu 23 maja 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ofensywa legislacyjna w karnistyce. Quo vadis legum latore”.

Celem spotkania jest analiza proponowanych zmian w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym wykonawczym, Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeksie karnym Skarbowym, przewidzianych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, a także Projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Rozwiązania proponowane w pierwszym ze wskazanych projektów, w myśl załączonego uzasadnienia, mają za zadanie przede wszystkim usprawnić proces karny, m.in. poprzez ograniczenie zasady bezpośredniości na rozprawie głównej, polegające na zniesieniu ciążącego na sądzie obowiązku sprowadzania na rozprawę dowodów rzeczowych, jeżeli nie będzie to w danej sprawie konieczne. Innym zabiegiem mającym za zadanie przyśpieszyć procedowanie jest propozycja ograniczenia obstrukcji procesowej, poprzez uprawnienie sądu do przeprowadzenia w niezbędnym zakresie dowodu na rozprawie, nawet jeżeli zaistnieją obiektywne przeszkody do rozpoznania sprawy w postaci usprawiedliwionej nieobecności strony.

Co się tyczy projektowanych zmian w Kodeksie karnym skarbowym, projektodawca na pierwszy plan wysuwa dostosowanie instytucji i rozwiązań prawa karnego skarbowego do zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach na gruncie przepisów prawa finansowego. Oprócz tego wskazuje na potrzebę uwzględnienia postulatów praktyki i zagwarantowania szybkiej i skutecznej reakcji na przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Inspiracją dla wyboru tematu Konferencji stała się żywa dyskusja o słuszności kierunku proponowanych zmian. Ich obszerność, a także rozpiętość problemowa wymagają dyskusji i kompleksowej analizy, przeprowadzonej na forum studentów, praktyków prawa oraz naukowców - specjalistów, swobodnie poruszających się w tematyce zarówno postępowania karnego, jak i postępowania karnego skarbowego, postępowania karnego wykonawczego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia.

Siódma edycja programu Karta Różnorodności pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-23

Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w ramach Karty Różnorodności od 2012 roku zachęca i inspiruje pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz działa na rzecz upowszechniania tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

Od czasu zainicjowania programu w Polsce odbyło się już pięć edycji konferencji Ogólnopolski Dzień Różnorodności, wizyty studyjne oraz liczne spotkania edukacyjno-networkingowe dla organizacji zainteresowanych wdrażaniem lub rozwijaniem polityki różnorodności. W ramach programu wydawane są także publikacje, zawierające wyniki badań i opinie ekspertów w zakresie zarządzania różnorodnością, przeciwdziałania dyskryminacji i upowszechniania równości w miejscu pracy.

Obecnie, w gronie sygnatariuszy Karty Różnorodności jest prawie 250 firm, organizacji i instytucji publicznych, w tym 10 samorządów.

Plany Karty Różnorodności na rok 2019:

 • publikacja książki z wydawnictwem Nieoczywistym „Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce” i debata online z okazji publikacji;
 • wydanie gry „Łączy nas różnorodność" ułatwiającej szkolenia/dyskusje nt. różnorodności w miejscu pracy;
 • 23 maja, VI Ogólnopolski Dzień Różnorodności - konferencja poświęcona wyrównywaniu szans różnych grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy;
 • I kwartał-trzecia edycja (po 2014 i 2016 roku) cyklicznego badania Karty Różnorodności na temat działań związanych z upowszechnianiem różnorodności w miejscu pracy i poziomu wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce;
 • II kwartał - pierwsze w Polsce badanie na temat postrzegania mężczyzn w rolach opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn.

Konferencja „Uszczelnienie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-21

Konferencja „Uszczelnienie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?” odbędzie się 21 maja 2019 r. w Pałacu Lubomirskich, mieszczącym się w Warszawie przy Placu Żelaznej Bramy 10. Wydarzenie organizuje Krajowa Rada Doradców Podatkowych.

W ramach czterech planowanych paneli tematycznych:

 • „GAAR. Czy podatnik ma jeszcze prawo wyboru? Próba oceny nowych regulacji.”,
 • „Klauzule ogólne a szczegółowe przeciwko unikaniu opodatkowania.”,
 • „MDR - Raportowanie schematów podatkowych”,
 • „Odmowy wydania interpretacji indywidualnych - wybrane kazusy”

podjęta zostanie próba odpowiedzi m.in. na pytanie, czy przyjęte przez ustawodawcę założenia wprowadzenia do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania faktycznie ma szansę uporządkować system prawa podatkowego, wyznaczyć granice dopuszczalnej optymalizacji podatkowej oraz wzmocnić autonomię prawa podatkowego wobec prawa cywilnego.

Do udziału w Radzie Naukowej Konferencji zaproszeni zostali wybitni przedstawiciele świata nauki oraz praktycy z zakresu prawa podatkowego: Prof. dr hab. Hanna Litwińczuk - Przewodnicząca Rady, Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, Prof. dr hab. Leonard Etel, Prof. dr hab. Agnieszka Olesińska, Prof. dr hab. Paweł Borszowski, Prof. dr hab. Ziemowit Kukulski.

Wydarzenie „Miłość na scenie życia” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-19

„Miłość na scenie życia” to charytatywne wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Odbędzie się 19 maja 2019 r. w godzinach 16.00-19.00 w sali Teatralnej Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie przy ul. Vincenta van Gogha 1.

Organizatorzy chcą przybliżyć i pokazać potencjał oraz możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną, które każdego dnia starają się realizować różne cele na wielu płaszczyznach życia w społeczeństwie. Pragną również uwrażliwić społeczność lokalną na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów i rodzin.

XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Zatrudnienie w epoce postindustrialnej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-17 do 2019-05-18

W dniach 17-18 maja 2019 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego organizuje XXII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych „Zatrudnienie w epoce postindustrialnej”.

Założeniem Zjazdu jest pokazanie różnorodności w nauce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce, przejawiającej się w międzypokoleniowym przedstawieniu i dyskusji nad nowo pojawiającymi się obszarami badawczymi związanym z tą problematyką. W ramach konferencji organizatorzy chcieliby pokazać również praktyczne aspekty funkcjonowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Konferencja „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-17

Konferencja „Standardy przestrzegania praw człowieka w polskim, europejskim i międzynarodowym prawie karnym i innych naukach penalnych” odbędzie się 17 maja 2019 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Audytorium im. Prof. Wincentego Danka). Wydarzenie organizuje Katedra Administracji i Polityk Publicznych Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego.

Tematyka konferencji koncentruje się na wskazaniu i przeanalizowaniu czynników kształtujących standardy ochrony praw człowieka w polskiej i międzynarodowej karnistyce. Poglądy badawcze i doktrynalne ewoluowały na przestrzeni lat, konsekwentnie wzmacniając funkcję gwarancyjną prawa karnego. Wojny paradygmatów sprzyjały kształtowaniu aksjologii prawa karnego, a w konsekwencji podwyższaniu standardów reagowania w ostateczności (ultima ratio) na popełnione przestępstwo.

Konferencja koncentrować będzie się na następujących zagadnieniach:

Bloki tematyczne:

I Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w polskim prawie karnym

Prawo karne jest stosowane ultima ratio (w ostateczności). Przestrzeganie praw człowieka w polskim prawie karnym jest konieczne w szczególności z punktu widzenia stosowania reguł gwarancyjnych prawa karnego w tworzeniu norm, instytucji a w konsekwencji systemowego ukształtowania sposobów reakcji na popełnione przestępstwo. Ważny jest także historyczny punkt widzenia na proces kształtowania się praw człowieka. Przepisy procesowe skierowane są na ochronę praw uczestników postępowania i stosowania instytucji prawa materialnego w postępowaniu jurysdykcyjnym prowadzonym według zasad obowiązujących w określonym ustawowo trybie postępowania a także na stosowanie instytucji Europejskiego Nakazu Aresztowania. Niniejsza ochrona dotyczy przede wszystkim pokrzywdzonego a szerzej kultury procesowej w ramach i na podstawie obowiązujących przepisów. Postępowanie wykonawcze służy ochronie praw człowieka w wykonywaniu prawomocnych decyzji procesowych. Ochrona jest zróżnicowana w zależności od systemu wykonywania kary i rodzaju zakładów karnych. Przedmiotowa ochrona ma na celu przede wszystkim prawidłowe ukształtowanie sposobu kontaktów skazanego z rodziną i światem zewnętrznym i efektywne wykonywanie środków poddania sprawcy próbie. Stosowane w prawie karnym reguły gwarancyjne oprócz powyższych względów odgrywają istotne znaczenie w zachowaniu pewności obrotu gospodarczego i sprawności ścigania sprawców przestępstw gospodarczych.

II Blok: Standardy przestrzegania praw człowieka w europejskim prawie karnym

Problematyka tytułowej ochrony praw człowieka w europejskim prawie karnym powinna spełniać standardy unijne i powinna podlegać prowspólnotowej wykładni przepisów prawa. W analizach należy mieć na uwadze także plany stworzenia europejskiego kodeksu karnego. Przedmiotowa problematyka jest również odzwierciedlona w nawiązywaniu współpracy sądowej i policyjnej w sprawach karnych, której przebieg powinien uwzględniać prawa człowieka dotyczące wyjaśniania sprawy będącej podstawą współpracy.

III Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w międzynarodowym prawie karnym

Źródło i rozwój praw człowieka jest ściśle związane z międzynarodowym systemem prawa i jego specyfiką. Zasadnicze znaczenie odgrywa właściwe odwołanie się i interpretacja konwencji, paktów oraz umów międzynarodowych mających odniesienie do prawa karnego. Jedną z kluczowych instytucji jest ekstradycja. Ważną rolę odgrywa także Międzynarodowy Trybunał Karny.

IV Blok: Standardy przestrzegana praw człowieka w innych naukach penalnych

Inne nauki penalne to w szczególności kryminalistyka, kryminologia, psychiatria sadowa, medycyna sądowa, psychologia sądowa. Prawa człowieka są w tych naukach odzwierciedlone w konkretnej sprawie w sposobie prowadzenia czynności zmierzających do wykrycia sprawcy przestępstwa, poznania i właściwej oceny czym w danej sprawie jest przestępstwo, sprawca i przestępczość, w sposobie prowadzenia czynności procesowokryminalistycznych, w zbieraniu i ocenie materiałów niezbędnych do stworzenia portretu psychologicznego sprawcy przestępstwa, w sposobie przeprowadzenia analizy kryminalnej a przede wszystkim zachowania szacunku dla zwłok osoby zmarłej przetransportowanych na sekcję zwłok w związku z podejrzeniem przestępnego spowodowania śmierci tej osoby zmarłej.

KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Andrzej Kozera
 • prof. dr hab. Jacek Sroka
 • dr hab. prof. UP Kazimiera Juszka
 • dr hab. prof. UP Andrzej Madera
 • dr hab. prof. UP Inga Kawka
 • dr hab. prof. UP Grzegorz Krawiec

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Karol Bieniek
 • dr Anna Juryk
 • dr Karol Juszka
 • dr Marcin Mazgaj
 • mgr Paweł Ostachowski
 • dr Maria Rożnowska
 • dr Łukasz Sanakiewicz
 • dr Monika Skowrońska
 • dr Tomasz Szeląg- przewodniczący

Konferencja „Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-16

Konferencja „Znaczenie nowych technologii dla jakości systemu politycznego (od narzędzi prowadzenia komunikacji politycznej, finansowania polityki, do kreowania rzeczywistości politycznej)” odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w dniu 16 maja 2019 r. w godz. 9.30-17.00 (Aula VII, Budynek Główny).

Wydarzenie organizują: Katedra Studiów Politycznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Fundacja e-Państwo.

Pierwsza część konferencji będzie miała charakter ekspercki polegający na zarysowaniu/zaprezentowaniu przez występujących zagadnień z problematyki odnoszącej się do wpływu nowych technologii na system polityczny. Ta część będzie miała na celu odniesienie się z różnych perspektyw do kwestii nowych technologii w procesie kształtowania władz w kraju, w tym:

 • z perspektywy podmiotów udostępniających i świadczących usługi oparte na najnowszych technologiach wykorzystywanych w procesie wyborczym, jak i w bieżącej rywalizacji politycznej;
 • z punktu widzenia obwiązujących regulacji konstytucyjnych: prawa wyborczego, ustawy o partiach politycznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 • z perspektywy regulacji i standardów międzynarodowych obowiązujących w tym zakresie;
 • możliwości uzyskania informacji na temat działań prowadzonych przez usługodawców oraz ich finansowania, zarówno przez organy zajmujące się kontrolą finansowania polityki, jak i organizacje pozarządowe działające w tej materii.

Druga część poświęcona zostanie otwartej dyskusji dotyczącej niezbędnych działań w zakresie wykorzystania nowych technologii w procesie kształtowania czy zmieniania systemu politycznego, zmierzających, między innymi, do realizacji zasady jawności finansowania polityki, przeciwdziałania wykorzystaniu mowy nienawiści w tym zakresie, możliwości wprowadzenia tych zmian oraz niezbędnych rozwiązań legislacyjnych.

W konferencji uczestniczyć będą zarówno zaproszeni eksperci (w tym reprezentujący sektor IT), jak i badacze tematu oraz zaproszeni przedstawiciele nauk szeroko związanych z tą tematyką.

Konferencja rozpoczynała się będzie od panelu wprowadzającego, mającego na celu nakreślenie problematyki oraz ram prawnych i standardów odnoszących się do niej. W kolejnym panelu wystąpią przedstawiciele sektora IT, którzy przedstawią swoją optykę na omawiane kwestie. Następny panel pomyślany jest jako ekspercka odpowiedź na stanowiska sektora IT, zaś panel ostatni będzie dyskusją zgromadzonych gości z udziałem ekspertów na temat możliwości kontroli kampanii wyborczej prowadzonej w Internecie i ograniczeń tej kontroli, a także dyskusją podsumowującą konferencję.

Konferencja dotyczyć będzie zatem wyzwań wynikających z przenoszenia się dużej części aktywności związanej z kreowaniem rzeczywistości politycznej, z wyborami dokonywanymi przez obywateli, prowadzeniem kampanii wyborczych w przestrzeń Sieci oraz z coraz powszechniejszym poszukiwaniem informacji w Internecie, a często po prostu z dostarczaniem wyselekcjonowanych informacji odbiorcom w celu kreowania podejmowanych przez nich decyzji, w tym decyzji politycznych, jak również z wpływem tych informacji na nieświadomych tego odbiorców. Zmiana i postęp w tej dziedzinie, z jakimi mamy do czynienia w ostatnich latach, mają charakter nie tylko technologiczny, ale wręcz cywilizacyjny.

Jak piszą organizatorzy zachodzące zjawiska stanowią wyzwanie wykraczające daleko poza powszechnie dostępne heurystyki i aparat poznawczy, którym dysponujemy. Jest to też sytuacja, w której mamy do czynienia ze skrajną asymetrią kompetencji oraz informacji między przedstawicielami branży IT, a pozostałymi podmiotami zaangażowanymi w podejmowane wybory polityczne. W efekcie, na zmianę, która właśnie następuje nie są przygotowani nie tylko wyborcy, ale również podmioty administracji publicznej. Wszystko to, w połączeniu z militaryzacją informacji, prowadzi do pojawienia się poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa wyborów i jakości systemów politycznych państw demokratycznych.

Konferencja „Europa wobec wyzwań XXI wieku” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-16 do 2019-05-17

Konferencja „Europa wobec wyzwań XXI wieku” odbędzie się w dniach 16-17 maja 2019 r. w Oświęcimiu. Wydarzenie organizuje Oświęcimski Instytut Praw Człowieka.

Uczestnicy będą dyskutować o kształcie politycznym, kulturowym i religijnym współczesnej Europy oraz - w tym kontekście - miejscu Polski. Organizatorzy chcą punkt ciężkości położyć w dyskusjach na pytanie: czy warto być razem w Europie.

Projekt „Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-15

Projekt „Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatred” (CEE Prevent Net) realizowany jest przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Inicjatywa jest odpowiedzią na rosnący problem nietolerancji, dyskryminacji i nienawiści grupowej występującej wśród młodych ludzi w Europie. Jej głównym celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i dobrostanu wśród młodzieży z regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez wzmocnienie ich odporności na te zjawiska i przekazanie im umiejętności przyczyniających się do budowania pokojowego i demokratycznego społeczeństwa.

Projekt zakłada dwuletnią współpracę 10 organizacji z Niemiec, Polski, Słowacji, Czech, Węgier i Bułgarii w kontekście wymiany dobrych praktyk w zakresie skutecznych narzędzi przeciwdziałania przemocy, dyskryminacji i radykalizacji wśród młodzieży, ale także tworzenia nowych strategii rzeczniczych w tym obszarze w krajach partnerskich.

Główne działania przewidziane w projekcie to:

 • Stworzenie kompendium dobrych praktyk oraz programów szkoleniowych online dotyczących przeciwdziałania postawom i zachowaniom dyskryminacyjnym i szerzącym nienawiść wśród młodzieży (do użytku międzynarodowego);
 • Przeprowadzenie warsztatów opartych na w/w programach;
 • Zorganizowanie lokalnych seminariów oraz dwóch Okrągłych Stołów w każdym z krajów partnerskich (w Polsce - w czerwcu 2019 roku i w 2020 roku), w których wezmą udział przedstawiciele i przedstawicielki instytucji państwowych i samorządowych wraz z praktykami i praktyczkami;
 • Stworzenie strategii rzeczniczych oraz ich testowanie na poziomie lokalnym i narodowym.

Projekt jest realizowany ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Wyszehradzkiego. Liderem projektu jest organizacja Cultures Interactive e.V. z Niemiec.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-15

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego” odbędzie się 15 maja 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” funkcjonujące na Wydziale Prawa i Administracji UMK od 3 marca 2009 r. Opiekunem naukowym Koła jest Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, prof. dr hab. Andrzej Sokala.

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej Uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną dla każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Celem tegorocznego spotkania jest omówienie wszelkich aspektów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego, w tym zwłaszcza omówienie tożsamości, podobieństw i różnic występujących w prawie wyborczym państw członkowskich.

XXVI Kwidzyńskie Forum Teatralne pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-15 do 2019-05-16

XXVI Kwidzyńskie Forum Teatralne odbędzie się w dniach 15-16 maja 2019 roku. Organizatorem już po raz 26. jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie.

Forum jest imprezą wyjątkową - na profesjonalnej scenie mają okazję zaprezentować się mali aktorzy z placówek kształcenia specjalnego. Impreza, odbywająca się corocznie w maju, ma szczególne walory wychowawcze, rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Ma ona zasięg regionalny, ponieważ uczestniczą w niej zespoły teatralne z terenu województw pomorskiego, warmińsko– mazurskiego i kujawsko–pomorskiego. 

Od kilkunastu lat, tj. od X Jubileuszowego Forum impreza odbywa się corocznie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

II edycja plebiscytu „Warszawianka Roku” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-14 do 2019-10-31

Plebiscyt organizuje Urząd m.st. Warszawy. Zostanie w nim uhonorowana kobieta, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczynia się do rozwoju i promowania Warszawy, społeczności lokalnej lub wartości, takich jak otwartość, tolerancja czy równouprawnienie.

Z uwagi na tegoroczne obchody 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz 30-lecia pierwszych wolnych wyborów w Polsce, przyznany zostanie również tytuł specjalny pn. „Warszawianka Przemian”. Jego celem będzie wyłonienie liderek społecznych, które na przestrzeni ostatnich 30 lat wybitnie wpłynęły poprzez swoje działania na rozwój w polskim społeczeństwie takich wartości jak wolność, równość, równouprawnienie, poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości oraz wartości państwa prawa.

Kapituła Plebiscytu wyłoni spośród nadesłanych przez mieszkańców kandydatur dziesiątkę laureatek, z których później mieszkańcy, w drodze publicznego głosowania wybiorą Warszawiankę Roku.

Nominacje do tytułu specjalnego zaś zgłaszać będą sami członkowie Kapituły, w składzie m.in.:

 • Ewa Malinowska-Grupińska - przewodnicząca Rady m.st. Warszawy,
 • Beata Michalec - Prezeska Towarzystwa Przyjaciół Warszawy,
 • Agata Passent - dziennikarka, pisarka, założycielka Fundacji „Okularnicy:,
 • Anna Maruszeczko - dziennikarka radiowa i telewizyjna, redaktor naczelna „Urody Życia",
 • Dorota Warakomska - dziennikarka, doradczyni medialna, prezeska stowarzyszenia Kongres Kobiet,
 • Anna Ojer - Laureatka Pierwszej edycji Plebiscytu. Działaczka społeczna, założycielka grupy „SOS Mieszkańcy Wawra Rodzicom z CZD (Centrum Zdrowia Dziecka),
 • Jacek Santorski - psycholog, psychoterapeuta, wydawca i konsultant przedsiębiorców w zakresie psychologii biznesu, założyciel Laboratorium Psychoedukacji,
 • Tomasz Raczek - teatrolog, krytyk filmowy, publicysta i wydawca. Właściciel Instytutu wydawniczego Latarnik.

Oficjalne przyznanie tytułów nastąpi podczas uroczystej gali, która odbędzie się w październiku 2019 roku.

Premiera spektaklu „Popytka” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-10

Premiera spektaklu „Popytka” w reżyserii Weroniki Fibich odbędzie się 10 maja 2019 roku. Występują w nim dotknięte wojną Czeczenki, które osiadły w Polsce: opowiadają swoje – uniwersalne – historie o przedostawaniu się do Polski, uciekaniu przed wojną, byciu uchodźczyniami.

Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Scena Robocza w Poznaniu oraz inicjatywa Matki z Dworca Brześć.

Opis spektaklu przygotowany przez organizatorów:

Heda, Madina, Milana – Czeczenki, którym udało się pokonać tysiące kilometrów, wyzwań i trudności, by przedostać się do Polski. Trzy kobiety, dla których wojna wydana Czeczenom przez Rosjan była doświadczeniem osobistym, wymuszającym opuszczenie własnego kraju i wyruszenie w drogę – w stronę Europy i życia, które trzeba budować od nowa. Marina – Rosjanka mieszkająca w Polsce, która organizowała szkołę dla czeczeńskich dzieci na dworcu w Brześciu i od lat pomaga uchodźcom czekającym w naszym kraju na uregulowanie swojej sytuacji prawnej.

Popytka to projekt społeczno-teatralny, którym spróbujemy zapytać, kim są kobiety XXI wieku, które doświadczyły wojny. Jakie historie zapamiętały, o których wolałyby zapomnieć, co je wzmacnia, ku jakiemu światu chcą zmierzać.

Popytka to procedura niezapisana w prawie, w trakcie której uchodźcy przesłuchiwani są na granicy przez strażników. Wtedy zapada decyzja, kto może przekroczyć granicę i ubiegać się o status uchodźcy w Polsce, kto nie. Limit osób, które zostają wpuszczone jest odgórnie ustalony. Niektórzy próbują kilkadziesiąt razy. Zawarta w słowie popytka – pytka oznacza torturę.

Druga wojna czeczeńska zakończyła się w 2009 roku – jej konsekwencje stanowią dziś wyzwanie dla tych, którzy doświadczyli jej bezpośrednio i dla nas, którzy żyjemy na granicy Europy. „Musicie się dowiedzieć! Ta wiedza uchroni was przed cynizmem. I przed rasizmem” – pisała Anna Politkowska do swoich czytelników we wstępie do „Drugiej wojny czeczeńskiej”. Jak dużo robimy, żeby wiedzieć? Czy na pewno zdajemy ten egzamin?

V Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-10 do 2019-05-11

W dniach 10-11 maja 2019 roku w Hotelu Ambasador Premium przy ul. Kilińskiego 145 w Łodzi odbędzie się V  Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej. Wydarzenie organizuje Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wspólnie z Europejskim Towarzystwem Psychiatrycznym.

Konferencja ma na celu bezpośrednią wymianę poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów oraz duchownych – wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania, opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w życiu społecznym.

W trakcie spotkanie zostaną także wręczone nagrody Aureliusza – wyróżnienia, które jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a także wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicznie oraz ich jakość życia w Polsce.

Konferencja oraz warsztaty „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do dorosłości” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-10 do 2019-05-11

Konferencja oraz warsztaty „Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych. Od dzieciństwa do dorosłości” odbędą się w dniach 10-11 maja 2019 roku we Wrocławiu. Wydarzenia organizuje Fundacja „POTRAFIĘ POMÓC” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi.

Specjaliści z wieloletnią praktyką: seksuolodzy, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci będą dyskutować na temat dojrzewania, seksualności, partnerstwa czy rodzicielstwa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, stwardnieniem rozsianym i innymi niepełnosprawnościami.

Zajęcia warsztatowe będą natomiast koncentrowały się na nauce i wypracowaniu metod wychowania seksualnego przez osoby najbliższe osobie z niepełnosprawnościami – rodziców i opiekunów, jak również pracowników ośrodków. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozmawiać o seksualności z niepełnosprawnym dzieckiem, nastolatkiem, dorosłym, jak właściwie rozpoznawać potrzeby psychoseksualne, w tym potrzebę tworzenia związku, bycia rodzicem.

Konferencja „Perspektywy zawodowe absolwentów WPiA” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-09

Konferencja „Perspektywy zawodowe absolwentów WPiA” odbędzie się 9 maja 2019 roku. Wydarzenie organizuje Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie możliwych dróg kariery po ukończeniu studiów prawniczych. Stwarza wyjątkową okazję, by studenci, zarówno pierwszego roku studiów jak i ostatniego, mogli dowiedzieć się więcej na temat wykonywania poszczególnych zawodów, egzaminów na aplikację czy egzaminów zawodowych. Jest to również szansa na szersze spojrzenie na możliwości jakie daje wykształcenie zdobyte na Wydziale Prawa i Administracji.

Konferencja podsumowująca projekt „DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-09

9 maja 2019 w pomieszczeniach centrali Caritas Archidiecezji Warszawskiej przy Krakowskim Przedmieściu 62 oraz w sali pobliskiej Biblioteki Rolniczej odbędzie się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt „DIGNITY & WELL-BEING: Exchange for changing” (W trosce o godność i dobrostan człowieka: Wymiana doświadczeń na rzecz zmiany praktyki) w ramach programu ERASMUS+, którego partnerem od ponad dwóch lat jest Caritas Archidiecezji Warszawskiej.

Projekt ma na celu doskonalenie metod pracy na rzecz jednej z najbardziej zmarginalizowanych zbiorowości – osób bezdomnych z szeroko pojętymi obciążeniami psychicznymi. W projekcie uczestniczą organizacje i instytucje pomagające na co dzień takim osobom w różnych krajach Europy. Partnerem wiodącym jest centralny szpital psychiatryczny w Lizbonie (Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa). Ponadto w projekcie biorą udział: SMES-Europa (Bruksela) - europejska federacja organizacji działających w sferze pomocy osobom zmarginalizowanym (Bruksela); Istituto Andrea Devoto - instytut badawczy zajmujący się promocją zdrowia psychicznego i przeciwdziałaniem marginalizacji (Florencja); Etairia Koinonikis Psixiatrikis kai Psixikis Ygeias - organizacja pracująca na polu psychiatrii środowiskowej (Ateny); Projekt UDENFOR – streeworkerzy z ulic Kopenhagi; Parc Sanitari Sant Joan de Deu – organizacja promująca zdrowie psychiczne wśród osób bezdomnych w Barcelonie; Midlands Simon Community – organizacja zapewniająca mieszkania osobom bezdomnym w Irlandii oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, która prowadzi schroniska i przestrzenie mieszkalne oraz streetworking medyczny w lewobrzeżnej Warszawie.

Projekt zjednoczył praktyków pomocy osobom bezdomnym z różnych zakątków krajów Europy stawiając im zadanie opracowania przystępnego podręcznika dobrych praktyk do pracy z obciążonymi psychicznie osobami bezdomnymi oraz konspektu szkolenia dla osób, które zajmują się takimi ludźmi. Chodzi o to, aby lepiej słyszeć ich głos, rozumieć potrzeby i proponować adekwatniejszą pomoc.

Publiczna pomoc społeczna, służba zdrowia, miejskie zasoby mieszkaniowe, służby porządkowe, organizacje pozarządowe – wiele podmiotów działa lub może działać na rzecz najsłabszych, pozbawionych głosu i udziału w zasobach społeczeństwa. To działanie będzie skuteczne tylko pod warunkiem dobrego wzajemnego kontaktu między tymi podmiotami, poznania się, zrozumienia, skoordynowania. Potrzebne jest kreatywne szukanie dróg dotarcia do ukrytego ludzkiego cierpienia i biedy. O tym wszystkim będzie mowa na konferencji – podczas prezentacji podręczników oraz w toku dyskusji w grupach warsztatowych.

Konferencja naukowa „Telemedycyna i nowoczesne technologie w medycynie - dylematy prawne i etyczne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-09

Konferencja naukowa „Telemedycyna i nowoczesne technologie w medycynie - dylematy prawne i etyczne” odbędzie się 9 maja 2019 r. w godz. 10.00 - 16.00, w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie pod adresem: ul. Jagiellońska 57/59, Aula Leona Koźmińskiego.

Wydarzenie organizuje Studencka Poradnia Prawna działająca przy Akademii Leona Koźmińskiego.

Konferencja jest adresowana przede wszystkim do osób wykonujących zawody prawnicze i medyczne, przedstawicieli świata nauki, osób zajmujących się zarządzaniem podmiotami leczniczymi, pracowników służby zdrowia, doktorantów, studentów i innych osób zainteresowanych problematyką prawną i etyczną e-medycyny.

Uczestnicy będą dyskutować nad prawną i etyczną problematyką wykorzystania nowoczesnych technologii w medycynie. Do wątków podejmowanych w trakcie rozważań będą należeć m.in.:

 • wykorzystanie sztucznej inteligencji i aplikacji medycznych,
 • świadczenie usług na odległość w ramach e-medycyny,
 • kwestia bezpieczeństwa i respektowania praw pacjentów w obliczu nowoczesnych technologii,
 • odpowiedzialność podmiotów świadczących usługi e-medycyny. 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Horyzonty nienawiści. Zmora współczesnego świata” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-08

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Horyzonty nienawiści. Zmora współczesnego świata” odbędzie się 8 maja 2019 w Centrum Konferencyjnym w Olsztynie. Wydarzenie organizuje Koło Nauk Penalnych Nemezis i Psychologii Sądowej działające przy Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Celem konferencji jest propagowanie idei, zmierzających ku zwalczaniu szeroko rozumianej nienawiści. Podczas konferencji zostaną wygłoszone referaty o charakterze psychologicznym, praktycznym i naukowym. Ponadto, zostaną także zorganizowane warsztaty dydaktyczno-szkoleniowe, w których czynny udział wezmą zarówno uczestnicy jak i studenci, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności.

Według organizatorów konferencja ma stanowić niepowtarzalną okazją do wymiany zdań, poglądów cenionych prawników, nauczycieli akademickich oraz poszukiwania wspólnego konsensu, zmierzającego do przeciwdziałania i zmniejszenia skali problemu.

Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych „WSZYSCY RAZEM” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-05-07

Festyn integracyjny Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych „WSZYSCY RAZEM” odbędzie się 7 maja 2019 roku w godzinach 9-14 na terenie Parku pod Lipami w Katowicach - Giszowcu. Wydarzenie organizuje po raz szósty Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Siódemka”.

Festyn odbywa się w formie pikniku integracyjnego z występami, zabawami sportowymi, wystawą prac plastycznych „Nasza Niepodległa - Nasz Śląsk” i pokazami artystycznymi osób z niepełnosprawnościami. Udział w festynie jest bezpłatny.

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-05 do 2019-12-31

Kolejną edycję wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam” można obejrzeć w Stowarzyszeniu Wolnego Słowa przy ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie. W ramach programu „Strefa Sztuki – ENSI Art” przygotowanego przez firmę ENSI prace będą prezentowane i udostępnione w terminie od 5 maja do 31 grudnia 2019 roku.

Informacje o wystawie przekazane przez organizatorów:

Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki Ziemi. W tej części zdjęciom z różnych części świata towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Specjalnie dobrane słowa i obrazy wspólnie ilustrują takie pojęcia jak Równość, Braterstwo, Twórczość, Własność, Adoracja… Ta część inspiruje do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To globalne przesłanie pokoju i nadziei.

W drugiej części wystawy “Dziedzictwo” pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski, skoncentrowane na człowieku i przynależnych mu prawach. To Polska właśnie tak dostojnie i mądrze przypomina o prawach człowieka.

Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografiami z Wilanowa i innych miejsc ojczystych, staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca. Dla Wszystkich. Centralnym punktem tej części wystawy są słowa Hugo Kołłątaja z 1790 roku (Prawo polityczne narodu polskiego): „Nigdy, niezależnie od epoki, niezależnie od warunków, nie jest dozwolone gwałcić prawa człowieka ani odmawiać mu przywrócenia jego praw. Żaden kraj nie jest godny nazywać się wolnym, jeśli choć jeden człowiek zmuszony jest do niewoli. Żadne ustawodawstwo nie może więc przemilczeć praw człowieka, żadne społeczeństwo nie może poświęcać jednego człowieka dla innych”. Cytat ten niezwykle pięknie wybija się na tle obrazów przedstawiających rzeźby z otoczenia Pałacu w Wilanowie. Fotografie rzeźb zostały przygotowane specjalną techniką wykorzystującą grę świateł kolorów i ujęć. Tworzy to niezwykle malarskie przedstawienie – imitację ówczesnego społeczeństwa – i porusza nowatorską ekspozycją.

Wystawę zamyka prezentacja multimedialna, w której wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyta Andrzej Seweryn (nagranie zarejestrowano podczas wernisażu pierwszej edycji wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w dniu 1.12.2013 r. na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, podczas uroczystego wieczoru otwierającego wydarzenia zorganizowane w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”).

Wystawa była również eksponowana m.in. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, Muzeum Dialogu Kultur – Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

XIV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu VERBA VERITATIS pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-05-01 do 2019-12-31

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego organizują XIV Edycję Ogólnopolskiego Konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki jako pracownicy czy przedsiębiorcy do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych z zasadami biznesu społecznie odpowiedzialnego.

W dotychczasowej historii Konkursu zostało zgłoszonych już ponad 300 prac doktorskich, magisterskich, licencjackich i podyplomowych, a nagrodzonych zostało łącznie już ponad 80 studentów z 35 uczelni wyższych z całej Polski.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-26

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konflikty zbrojne w 70. rocznicę podpisania Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny” odbędzie się 26 kwietnia 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego „Ius Gentium” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Celem Konferencji jest upamiętnienie jubileuszu podpisania Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny, których podpisanie zaowocowało zrewolucjonizowaniem ochrony zapewnianej kombatantom, jeńcom wojennym jak również osobom cywilnym oraz wpłynęło istotnie na obecny kształt Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych.

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „DZIECI OFF-LINE – JAK WŁĄCZYĆ JE DO ŻYCIA” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-25 do 2019-04-26

Konferencja organizowana jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w dniach 25-26 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Ideą przewodnią wydarzenia jest odnalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób uchronić najmłodszych członków współczesnego społeczeństwa przed niebezpieczeństwem znajdującym się w sieciach teleinformatycznych.

Podczas planowanych spotkań z przedstawicielami różnych dziedzin naukowych omówione zostaną zagadnienia z zakresu ochrony interesu najmłodszych w aspekcie karnoprawnym, cywilnoprawnym oraz pedagogiczno-psychologicznym. Omówione zostaną również kwestie najczęściej popełnianych naruszeń z zakresu ochrony praw dziecka oraz sposoby na uchronienie najmłodszych przed łamaniem ich praw.

Poza wymianą myśli i spostrzeżeń pomiędzy znawcami tematu, jednym z głównych celów konferencji będzie przekazanie wypracowanych podczas niej konkluzji szeroko rozumianej opinii publicznej oraz instytucjom zajmującym się ochroną praw najmłodszych obywateli.

 

 

Konferencja „Sustainable Development and Human Rights: Legal Perspectives and beyond. V4 Forum for Young Legal Scholars” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-25

25 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się organizowana przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych konferencja „Sustainable Development and Human Rights: Legal Perspectives and beyond. V4 Forum for Young Legal Scholars”.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do studentów prawa z uniwersytetów Grupy Wyszehradzkiej.

12. Międzynarodowe Sympozjum EURO-CIU 2019 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-25 do 2019-04-27

Sympozjum EURO-CIU to międzynarodowa konferencja użytkowników implantów ślimakowych (słuchowych). Stowarzyszenie EURO-CIU jest europejską organizacją grupującą 32 krajowe stowarzyszenia reprezentujące osoby cierpiące na niedosłuch i głuchotę, a także członków ich rodzin – z 23 państw. Międzynarodowe Sympozja tej organizacji odbywają się co dwa lata. W 2019 roku spotkanie odbędzie się w Polsce – w dniach 25-27 kwietnia, we Wrocławiu. W imieniu EURO-CIU sprawami organizacyjnymi zajmuje się ogólnopolskie Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic, z siedzibą w Chojnicach.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele wszystkich 32 stowarzyszeń współpracujących w ramach EURO- CIU (pacjenci, członkowie rodzin), a także osoby niezrzeszone, zainteresowane tematyką leczenia niedosłuchu i głuchoty, pracodawcy osób niepełnosprawnych, nauczyciele. Bardzo ważna będzie obecność przedstawicieli środowiska medycznego oraz rehabilitantów z Polski, Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Przewodniczącą Komitetu Naukowego Sympozjum jest Dr Monika Lehnhardt. Impreza zostanie wsparta m.in. autorytetem i obecnością prof. Henryka Skarżyńskiego - twórcy polskiej szkoły implantacji, krajowego konsultanta w dziedzinie laryngologii, twórcy i szefa Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

12. Międzynarodowe Sympozjum EURO-CIU 2019 trwać będzie trzy dni.

Dwa pierwsze dni mają charakter konferencji, z programem wykładów i dyskusji panelowych. Są otwarte dla zainteresowanych (członkowie stowarzyszeń krajowych i zagranicznych, pacjenci niezrzeszeni, osoby zainteresowane tematyką leczenia niedosłuchu i głuchoty, lekarze, studenci).

Zaplanowane tematy wystąpień i dyskusji to:

 • Skala problemu niedosłuchu w Europie i na świecie
 • Implantacja w krajach europejskich - standardy opieki
 • Wskazania i przeciw skazania do leczenia za pomocą implantów ślimakowych
 • Znaczenie problemu niedosłuchu i głuchoty w życiu pacjentów i ich rodzin
 • Dobre praktyki związane z relacją lekarz-pacjent
 • Badania przesiewowe słuchu - doświadczenia państw europejskich
 • Rehabilitacja dzieci i dorosłych
 • Nauczanie dzieci korzystających z implantów słuchowych
 • Innowacje technologiczne w dziedzinie implantów słuchowych
 • Osoby niedosłyszące i niesłyszące na rynku pracy

Trzeci dzień Sympozjum poświęcony jest sprawom EURO-CIU i przeznaczony jest wyłącznie dla delegatów reprezentujących stowarzyszenia krajowe.

35-lecie Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-25

Uroczystość jubileuszu 35-lecia Rady Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski działającej przy Namiestnictwie Nieprzetartego Szlaku Hufca ZHP Warszawa Praga Południe odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku o godz. 18:00 w Zespole Szkół Specjalnych nr 38 przy ulicy Namysłowskiej 10 w Warszawie.

W Związku Harcerstwa Polskiego od 60 lat działają drużyny skupiające dzieci i młodzież z różnorodnymi niepełnosprawnościami oraz młodzież z zaburzeniami w zachowaniu. Środowiska te są zrzeszone w strukturach zwanych Nieprzetartym Szlakiem. Namiestnictwo Nieprzetartego Szlaku przy Hufcu ZHP Warszawa Praga Południe w obecnej formie działa od 1983 roku. W jego strukturach działa 21 środowisk harcerskich w szkołach i placówkach specjalnych nie tylko z dzielnicy Warszawa Praga Południe, ale również z kilku innych dzielnic i miejscowości podwarszawskich.

Z inicjatywy Instruktorów Namiestnictwa, przy pomocy władz dzielnicy Praga Południe, dnia 10 kwietnia 1984 r. została powołana do życia Rada Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Początkowo Rada liczyła 10 osób, przedstawicieli lokalnych zakładów pracy. Rada przetrwała okres transformacji.

Od 6 lat Radzie Przyjaciół przewodniczy prof. zw. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska, kierownik kliniki Patologii Noworodka, Neonatologii i Intensywnej Terapii CZD. Ogółem w pracach Rady uczestniczy 26 osób. Są wśród nich lekarze ,wysocy urzędnicy państwowi, prezesi i właściciele firm.

Członkowie Rady jako wolontariusze poświęcają swój wolny czas, umiejętności, serce osobom potrzebującym wsparcia. Wspierają finansowo, materialnie i programowo pracę instruktorską w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych działających w ramach Nieprzetartego Szlaku.

Projekt „stereoTYPOWI” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-19

Projekt „stereoTYPOWI” realizowany jest przez Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie w postaci filmów umieszczanych na platformie YouTube oraz plakatów.

Jego celem jest zapobieganie wykluczeniom społecznym oraz kształtowanie w społeczeństwie postaw otwartości, równości i tolerancji.

Opis projektu przygotowany przez organizatorów:

Naszym podstawowym założeniem jest przedstawienie człowieka w zbiorowości społecznej w sposób indywidualny i niepowtarzalny, skupiając się na jego przeżyciach wewnętrznych i uczuciach. Poprzez naszą działalność chcemy doprowadzić do wzajemnego, równego i sprawiedliwego traktowania się ludzi. Do pobudzenia ich wrażliwości w stosunku do drugiego człowieka, niezależnie od płci, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, wiary czy poglądów ideowych, co pozwoli uniknąć wykluczenia społecznego. Tak określony cel, ma pomóc budować szacunek, nieobojętną postawę wobec potrzeb innych ludzi oraz zaangażować przeciętnego człowieka w budowanie więzi społecznych. Chcemy uświadomić społeczeństwo o konsekwencjach i wpływie jego działań na środowisko ludzi. Co więcej, naszym celem jest wpłynąć na Polaków w taki sposób, aby dostrzegali realia XXI wieku, rozumieli zmieniającą się rzeczywistość i uświadomili sobie, że podstawą zmiany ogółu jest zmiana indywidualna, która prowadzi do postępu społeczeństwa. Według celów ONZ, nasz projekt przyczynia się do promowania sprawiedliwego, pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa.

Konferencja „Prawa człowieka a priorytety Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Inkluzja, równość, godność i ludzkie bezpieczeństwo” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-19

Organizatorem wydarzenia jest Akademia Pomorska w Słupsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

W marcu 2018 r. Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję 37/24 w sprawie promowania i ochrony praw człowieka oraz wdrażania programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030.

Nowa agenda, mocno ugruntowana w międzynarodowych standardach w zakresie praw człowieka, oscyluje wokół imperatywu równości, niedyskryminacji i godności ludzkiej. Swoimi założeniami znacznie wykracza poza Milenijne cele rozwoju, obejmując nie tylko prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne, ale także prawa obywatelskie i polityczne oraz prawo do rozwoju.

Agenda 2030 jest silnie zakotwiczona w prawach człowieka: „ugruntowana w Karcie Narodów Zjednoczonych, Powszechnej deklaracji praw człowieka, międzynarodowych traktatach praw człowieka” i innych instrumentach, w tym Deklaracji o prawie do rozwoju (pkt 10).

Wskazuje jednoznacznie, że cele zrównoważonego rozwoju mają na celu „realizację wszystkich praw człowieka” i podkreśla „odpowiedzialność wszystkich państw za poszanowanie, ochronę i promowanie praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich, bez jakiegokolwiek rozróżnienia co do rasy, koloru, płci, języka, religii, poglądów politycznych lub innych, takich jak: pochodzenie narodowe lub społeczne, własność, urodzenie, niepełnosprawność lub inny status” (ust. 19). Co ważne, nowa agenda ma „być realizowana w sposób zgodny z zobowiązaniami państw wynikającymi z prawa międzynarodowego” (pkt 18). Oznacza to, że wszelkie luki lub niejasności należy rozwiązywać zgodnie z wymogami międzynarodowego prawa dotyczącego praw człowieka.

XVII edycja Konkursu „Świat przyjazny dziecku” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-18

Konkurs „Świat przyjazny dziecku” organizuje Komitet Ochrony Praw Dziecka, który od 1981 roku aktywnie działa na rzecz najmłodszych obywateli. Wszystkim potrzebującym: dzieciom, rodzicom, opiekunom, udziela kompleksowej, profesjonalnej pomocy i wsparcia. Organizacja prowadzi terapie krótko i długoterminowe, porady prawne, mediacje, grupy wsparcia, organizuje szkolenia i wykłady otwarte.

Od 17 lat Kapituła złożona z ekspertów ocenia książki, zabawki i miejsca przyjazne dzieciom. Konkurs ma charakter edukacyjny i pomocowy, ponieważ środki finansowe, przekazywane przez firmy, są istotnym wkładem w działalność KOPD i skuteczną pomoc podopiecznym organizacji.

Cykl Żywych Bibliotek w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-13 do 2019-06-22

Cykl Żywych Bibliotek w pasażu głównym BUW został zaplanowany na kwiecień (13.04.), maj (11.05.) i czerwiec (22.06.). Organizatorem jest Fundacja RUBIN oraz Studenckie Koło Psychoterapii „Dialog”.

Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik/ Czytelniczka może przyjść w dniu, kiedy wydarzenie jest organizowane i wybrać interesującą pozycję z katalogu, a następnie wypożyczyć ją na określony czas. Jednak w tej bibliotece książkami są prawdziwi ludzie, autentycznie reprezentujący mniejszości i grupy społeczne, które nie są w pełni akceptowane, często spotykają się z uprzedzeniami i marginalizacją. Czytelnik /Czytelniczka wypożyczając Żywą Książkę wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość aby skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością, mogą przekonać się jak naprawdę wygląda rzeczywistość z perspektywy człowieka narażonego na dyskryminację i wykluczenie.

Projekt „World's Largest Lesson” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-12

Projekt realizowany jest przez organizację AIESEC w wielu krajach, w tym roku po raz pierwszy zostanie wdrożony w Polsce. Odbędzie się 12 kwietnia 2019 w ośrodku Dresso, w Sulejowie i będzie obejmował szkoły z województwa łódzkiego.

To inicjatywa stworzona aby rozwijać w dzieciach i młodych ludziach świadomość Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i zachęcać ich to aktywnego działania na rzecz tych Celów. Lekcja polega na warsztatach organizowanych przez wolontariuszy (członków AIESEC) wokół tematyki Celów. Wolontariusze dzielą się na grupy kierowane przez liderów i opracowują plan warsztatów, które następnie dostarczają dzieciom i młodym ludziom w różnych placówkach edukacyjnych.

Organizatorzy wierzą, że łączenie sił dla wspólnej idei zrównoważonego rozwoju może mieć realny wpływ na to jak przyszłe pokolenia będą kształtowały nasze społeczeństwo i czy idee równości, dostatku i zdrowia dostępnego dla wszystkich znajdą się w centrum ich działań jako dorosłych ludzi.

AIESEC to największa na świecie organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od 1948 roku realizuje misję: pokój i pełne wykorzystanie ludzkiego potencjału. AIESEC w Polsce istnieje od 1971 roku i obecnie działa przy 15 ośrodkach akademickich, skupiając blisko 800 studentów i realizując rocznie ponad 1500 wymian międzynarodowych. Na poziomie globalnym AIESEC działa od 1948 roku skupiając 30 000 członków, 8 200 partnerów i 1 000 000 alumni z ponad 120 krajów.

Konferencja naukowa „Ingerencja prawa karnego w funkcjonowanie rodziny i jej poszczególnych członków” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-12

Konferencja odbędzie się 12 Kwietnia 2019 r. w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy Krupniczej 33a w Auli Zielonej. Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak piszą organizatorzy – rodzina, czyli najważniejsza, podstawowa grupa społeczna, na której opiera się całe społeczeństwo jest szczególnie bliskim dla wszystkich tematem do analizy, gdyż każdy z nas w takiej fundamentalnej jednostce funkcjonuje. Z uwagi na jej ogromne znaczenie powinna być objęta szczególną ochroną przez prawo, w tym także przez prawo karne. Biorąc pod uwagę specyfikę relacji panujących wśród krewnych, przepisy muszą dostatecznie chronić pokrzywdzonych przestępstwem i przewidywać sytuacje mogące zajść wśród domowników. Co więcej, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość społeczna stawia przed nauką prawa karnego ogromne wyzwania, a doktryna prawa karnego musi uporać się z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi zarówno przestępstw, które istnieją tylko i wyłącznie dla rodziny, jak i tych, które popełniane są w nietradycyjny sposób, z wykorzystaniem jej członków.

Konferencja naukowa „Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-12

Wydarzenie odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Brackiej 12.  Organizatorem jest Koło Naukowe Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, działające przy Wydziale Prawa i Administracji UJ w Krakowie.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona danych medycznych w dobie nowych technologii” ma na celu zwrócenie uwagi i przeprowadzenie szerokiej dyskusji na temat relacji pomiędzy ochroną danych medycznych i tajemnicy lekarskiej, a postępującą technologią.  Jak piszą organizatorzy – omówienie tego zagadnienia wydaje się być szczególnie istotne, ze względu na rosnącą popularność zastosowania technologii Blockchain w ramach tzw. smart contract, sztucznej inteligencji oraz telemedycyny, jak również przez wzgląd na obowiązujące od zeszłego roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Gdy akt ten wchodził w życie budził wiele emocji - wprowadzał on bowiem nowe obowiązki dla administratorów danych i podmiotów przetwarzających dane, a także przekazywał szersze uprawnienia osobom, których dane dotyczą.

Zakładanym celem projektu jest przede wszystkim poszerzenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w kontekście prawa medycznego oraz zapoznanie się z problematyką zwalniania z tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta w świetle nowych przepisów. Zagadnienia te będą omawiane w kontekście wykorzystania najnowszych technologii. Biorąc pod uwagę samą tylko telemedycynę, wartość tego rynku na świecie ma wzrosnąć z 17,3 mld dolarów w 2017 r. do 52,9 mld dolarów w 2025 r., mimo iż w Polsce jedynie 8% podmiotów leczniczych stosuje jej rozwiązania. Sztuczną inteligencję można wykorzystywać natomiast między innymi do analizy fotografii dna oka pacjenta w celu wykrycia zmian wskazujących na retinopatię cukrzycową - projekt taki został rozpoczęty niedawno w Poznaniu.

Świadomość zakresu ochrony danych osobowych jest szczególnie istotna w perspektywie przekazywania podmiotom leczniczym naszych danych wrażliwych odnoszących się do stanu zdrowia – stąd tak ważne jest uświadomienie nowości legislacyjnych na tym polu.

Konferencja „3 x M - miłość, małżeństwo i majątek. Czyli słów kilka o majątkowych prawach i obowiązkach małżonków” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-11

11 kwietnia 2019 roku od godz. 9:00 do godz. 17:30 w auli nr 7 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Rodzinnego zatytułowana: „3 x M - miłość, małżeństwo i majątek. Czyli słów kilka o majątkowych prawach i obowiązkach małżonków”.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Ignis Familae” działające przy Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego  Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ideą konferencji jest zaprezentowanie problematyki związanej z majątkowymi prawami i obowiązkami małżonków w polskim systemie prawnym, także na tle porównawczym.

Spotkanie ma na celu kompleksowe omówienie zagadnień związanych z majątkowymi umowami małżeńskimi, podziałem majątku wspólnego, a w szczególności z alimentami, ich egzekucją, pełnionymi funkcjami czy roszczeniami w przedmiocie alimentów. Tematyka Konferencji stanowi jedno z ważniejszych zagadnień współczesnego świata, niejednokrotnie jest związana z relacjami rodzinnymi i dobrem dziecka. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na skutki obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych oraz zaproponować zmiany w zakresie obowiązków i praw majątkowych między małżonkami.

Konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwaniem dla oświaty” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-09

9 kwietnia 2019 roku w sali konferencyjnej w LO nr 1 przy ulicy Felińskiego 15 w Warszawie odbędzie się konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwaniem dla oświaty”. Wydarzenie organizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Warszawie we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej.

Program konferencji:

8.30 – rejestracja

9.00 – 9.30 Powitanie gości

9.30 – 10.00 dr hab. n. med. prof. UM. Tadeusz Pietras UM, Łodź „Inkluzja ucznia z zaburzeniami psychicznymi”

10.00 – 10.15 dr Kornelia Czerwińska, APS, Warszawa, „Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w szkole ogólnodostępnej – włączenie czy wykluczenie edukacyjne?”

10.15 – 10.30 mgr Łukasz Głodek, Pogotowie Opiekuńcze nr 1, Warszawa, „Specyfika pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie umieszczoną w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” 

10.30 – 10.45 SOTIS dr Anna Waligórska / Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Warszawa, „Terapia i edukacja dziecka z ASD oparta na dowodach. Model NPDC w placówkach oświatowych

10.45-11.00 Fundacja VERBA Agata Battek, Warszawa, „Rola literatury w edukacji społecznej najmłodszych – czyli jak bohater z niepełnosprawnością stał się bajkowym przyjacielem przedszkolaków”

Przerwa 11.00-11.20

11.20 – 11.35 dr Kasper Sipowicz APS Warszawa, „Uczeń z niepełnosprawnością w szkole inkluzyjnej - zmiana jakościowa”

11.35 – 12.05 mgr Aleksandra Żarkiewicz MOS, Warszawa, „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - możliwość zindywidualizowanej edukacji, forma pomocy dziecku”

12.05 – 12.20 mgr Renata Borowiecka Centrum Edukacji, Diagnozy i Terapii Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie, „Zaburzenia przetwarzania słuchowego CAPD jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”

12.20 – 12.35 mgr Grażyna Pawłowska, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno Społecznych i Szkoleń, Warszawa, "Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju edukacyjno-zawodowym"                        

12.35 – 12.50 mgr Jarosław Krasnodębski, Otwock, „Program terapeutyczny wg Sally Godard-Blythe w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością”

12.50-13.05 mgr Dorota Pąk PPP nr 3 w Warszawie, „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się u dziecka z niepełnosprawnością”

13.05 – 13.20 mgr Dorota Błażejczyk-Głowacka Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 w Warszawie, „Kluczowe kompetencje uczniów z autyzmem w procesie edukacji”

Przerwa 13.20-13.50

13.50 – 14.10 dr Urszula Gosk / dr Izabella Kucharczyk APS Warszawa, „Nauczyciel - uczeń z dysleksją w szkole ogólnodostępnej”

14.10 –14.30 mgr Elżbieta Darka, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 w Warszawie, „Integracja, nauczanie włączające czy szkoła specjalna?”

14.30 - 14.40 mgr Mariola Pietroń – Ratyńska, Dyrektor SP 267 w Warszawie, „Nauczyciel artysta i przewodnik po świecie piękna – arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

14.40 – 15.00 mgr Łukasz Głasek, Prezes Mazowieckiego Stowarzyszenia Społeczno Sportowego "Sprawni Razem", Warszawa, „Sport - szansą na osiągnięcie sukcesu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną” 

W  miarę możliwości podczas konferencji odbędzie się dodatkowo krótka prelekcja „Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością w PPP nr 3 w Warszawie”, którą wygłosi mgr Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz, pracownik poradni.                          

 

Konferencja „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-08

8 kwietnia 2019 roku we Wrocławiu odbędzie się konferencja naukowa „Europejskie gwarancje prawidłowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych” organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe.

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe są cykliczną konferencją naukową, a ich tematyka jest ściśle związana z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed dogmatykami prawa i praktykami. Celem najbliższej konferencji jest wskazanie, że system źródeł prawa nie ogranicza się do prawa polskiego, a Konstytucja RP, która w debacie publicznej uznawana jest za barierę dla stosowania prawa europejskiego (unijnego), wbrew tym poglądom, nie separuje prawa polskiego od prawa europejskiego. Przeciwnie, opierając się na tych samych wartościach, tj. przywiązaniu do zasady rządów prawa, demokracji i poszanowania praw człowieka, współistnieje z prawem europejskim i pozwala na jego pełniejsze urzeczywistnienie.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy i perspektywy demokracji” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-05 do 2019-04-06

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dylematy i perspektywy demokracji” odbędzie się w dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy ul. Krakowskie Przedmieście 32 w Warszawie. Wydarzenie skierowane jest do ekspertów i studentów prawa. Organizatorem jest Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

5 kwietnia od godz. 11 odbędą się panele eksperckie z udziałem przedstawicieli doktryny, specjalistów z zakresu tematyki konferencji. Drugi dzień poświęcony będzie dyskusji studentów i doktorantów. Wystąpienia rozpoczną się o godzinie 11:00.

Proponowane obszary tematyczne referatów:

 1. Demokracja a populizm.
 2. Demokracja a rozwój nowych technologii.
 3. Granice współczesnych demokracji.
W ramach panelu „Demokracja a populizm" referat nt. „W czyim imieniu występuje RPO" wygłosi zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska.

 

 

VI Ogólnopolska Konferencja Kryminologiczna „Komunikacja – Bezpieczeństwo – Wypadki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-05 do 2019-04-06

VI Ogólnopolska Konferencja Kryminologiczna „Komunikacja – Bezpieczeństwo – Wypadki” odbędzie się w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 5-6 kwietnia 2019 roku. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Kryminologii Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem konferencji jest naukowa dyskusja nad zjawiskiem szczególnych rodzajów przestępczości wymierzonych w bezpieczeństwo powszechne. Zaproszeni goście przedstawią problematykę związaną z etiologią, fenomenologią, a także wykrywaniem i ściganiem przestępstw komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości w ruchu lądowym. W konferencji wezmą udział studenci, doktoranci, pracownicy nauki oraz przedstawiciele instytucji publicznych, takich jak Policja czy prokuratura.

VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-04 do 2019-04-05

W dniach 4-5 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbędzie się VII edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność”. Wydarzenie organizuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego.

Wydarzenie ma być okazją do pogłębionej i wnikliwej debaty nad wpływem ustaw zasadniczych na kształt rozwiązań prawnych w danych systemach normatywnych. Zdaniem organizatorów z obserwacji kierunków rozwoju systemów prawnych na przestrzeni dziejów, wypływają konkretne wnioski, które mogą pomóc zrozumieć złożoność zmian, jakie współcześnie zachodzą w kulturze politycznej i prawnej świata.

Konferencja „Współczesne wyzwania stojące przed społecznością żydowską w Polsce. Ogólnopolska konferencja organizacji żydowskich” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-02 do 2019-04-04

Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 kwietnia 2019 w Warszawie.

Celem wydarzenia jest zebranie członków Żydowskiej Społeczności z całej Polski, reprezentujących Gminy Wyznaniowe Żydowskie oraz żydowskie organizacje pozarządowe, i dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed społecznością żydowską w Polsce w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania antysemityzmowi, budowy koalicji i współpracy między społecznością żydowską a administracją publiczną.

Kampania społeczna „Polska na Niebiesko” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-02

„Polska na Niebiesko” to coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM, której finał ma miejsce 2 kwietnia – w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jej celem jest uświadomienie jak największej liczbie osób, czym jest autyzm. Tegoroczne hasło towarzyszące kampanii: „Autyzm. Wystarczy zrozumieć” ma na celu wskazanie, jak przeciwdziałać dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin oraz jakie zmiany można wprowadzić w przestrzeni publicznej, by polepszyć jakość życia osób ze spektrum i ich rodzin.

Kampania społeczna „Polska na Niebiesko” ma zasięg ogólnopolski. Akcji towarzyszy kampania medialna i online za pomocą strony internetowej http://www.polskananiebiesko.pl/. W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, 2 kwietnia 2019 r. w całej Polsce będą miały miejsca podświetlenia budynków na niebiesko. Planowana jest także konferencja, m.in. w celu przedstawienia raportu Fundacji JiM dotyczącego dostępności przestrzeni publicznej dla osób z autyzmem. Konferencja odbędzie się w mieście Łodzi, z udziałem lokalnych władz, przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i instytucji, którzy także włączą się w ideę zmieniania przestrzeni publicznej dla potrzeb osób ze spektrum. Podczas konferencji możliwe będzie wskazanie jak można przystosować przestrzeń publiczną (sklepy, muzea, urzędy, itd.) do potrzeb osób ze spektrum autyzmu.

Fundacja JiM tworzy lepszy świat dla osób z autyzmem. Zabiega m.in. o zwiększenie dostępu do diagnozy i terapii dla 400 tysięcy osób ze spektrum z Polski oraz o podwyższanie standardów kształcenia i włączanie w proces edukacji 200 tysięcy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi wielotysięczny Klub Rodziców JiM, szereg placówek dla osób ze spektrum (Klinikę JiM, Szkoły JiM, Przedszkole JiM, warsztaty terapii zajęciowej), programy szkoleniowe, kampanie rzecznicze i inne działania, które podnoszą świadomość społeczną na temat autyzmu i przeciwdziałają dyskryminacji osób ze spektrum i ich rodzin.

Biuro chcąc wyrazić swoją solidarność z osobami dotkniętymi autyzmem kolejny rok weźmie udział w kampanii społecznej „Polska na Niebiesko". 2 kwietnia budynki Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie oraz siedziby Pełnomocników Terenowych RPO w Gdańsku, Katowicach i Wrocławiu zostana podświetlone na niebiesko.

Pokażmy całej Polsce, że razem tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem.

II Interdyscyplinarna Ekspercka Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-04-02

II Interdyscyplinarna Ekspercka Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania” odbędzie się 2 kwietnia 2019 r. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Sala Lubrańskiego Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1). Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego „Pro Publico Bono” działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie „Dni Antydyskryminacji”.

Konferencja stanowi część III Dni Antydyskryminacji – tygodnia poświęconego tematyce dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką. Finałem jest poznańska Żywa Biblioteka. W ubiegłych latach wydarzenia składające się na program Dni Antydyskryminacji cieszyły się dużą popularnością nie tylko wśród studentów UAM, ale przede wszystkim wśród mieszkanek i mieszkańców Poznania, którzy pragnęli zdobyć dodatkową wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, rodzajów dyskryminacji i sposobów jej przeciwdziałania.

Jednym z najbardziej istotnych założeń Konferencji jest stworzenie pola do dyskusji, której podstawą będą dotychczasowe badania z zakresu prawa antydyskryminacyjnego oraz doświadczenia związane z wykorzystaniem konkretnych przepisów w praktyce. Celem przyświecającym organizatorom jest zbadanie, w jaki sposób można zapobiegać dyskryminacji ze względu m.in. na płeć, wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowość, rasę, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną. Kwestie te zostaną poruszone przez ekspertów z różnych dziedzin tak, aby spojrzeć na problematykę wykluczenia i nierówności z możliwie jak najszerszej perspektywy.

Planowanych jest pięć paneli dyskusyjnych:

 • panel prawny,
 • panel socjalno-antropologiczno-kulturowy,
 • panel instytucjonalny,
 • panel technologiczny,
 • panel artystyczny.

3. edycja Nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-04-01 do 2019-10-31

Nagroda „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznawana jest co 2 lata osobom zaangażowanym w upowszechnianie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Polsce - zarówno w biznesie jak i poza nim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

W trzeciej edycji nagrody wyróżnienia zostaną przyznane w obszarach biznes i środowisko pozabiznesowe (dla osób wspierających działania CSR ogólnie w swoim miejscu pracy i poza nim) oraz w pięciu kategoriach specjalnych (dla osób, które skupiają się/specjalizują na wybranych zagadnieniach):

 • zarządzanie różnorodnością,
 • wolontariat pracowniczy,
 • ochrona klimatu,
 • gospodarka w obiegu zamkniętym,
 • innowacje społeczne.

 

Krakowskie Forum Studentów pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-30

30 marca 2019 roku w Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się Krakowskie Forum Studentów organizowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Piwnicę Kołłątajowską.

Podczas wydarzenia uczestnicy wezmą udział w licznych spotkaniach z zaproszonymi gośćmi w ramach przygotowanych ścieżek tematycznych. W ramach tegorocznego Forum organizatorzy chcą skupić się na współczesnych problemach, wyzwaniach oraz szansach i perspektywach związanych z dyplomacją i polityką, środowiskiem, przedsiębiorczością i innowacją, finansami i gospodarką oraz wspieraniem i motywowaniem studentów.

Głównym celem wydarzenia jest wymiana wiedzy, poglądów i doświadczenia pomiędzy pokoleniami. Forum ma umożliwić studentom poznanie nowych ścieżek rozwoju, promować aktywność w czasie studiów oraz rozwinąć wśród uczestników wiele kompetencji miękkich.

Wstępny program Krakowskiego Forum Studentów:

9:00 - 9:45 - otwarcie Forum

10:00 - 11:30 - I sesja tematyczna

 • Dyplomacja publiczna wobec wyzwań współczesnego świata
 • Działalność przemysłowa a troska o środowisko
 • Nowe technologie w medycynie
 • Wyzwania współczesnej bankowości
 • Polska Komisja Akredytacyjna jako instytucja działająca na rzecz jakości kształcenia, w tym wspierania i motywowania studentów

11:45 - 13:15 - II sesja tematyczna

 • Kryzys migracyjny i jego wpływ na relacje polsko-unijne
 • Zdrowie mieszkańców aglomeracji miejskich w obliczu postępującego zanieczyszczenia powietrza
 • Wirtualizacja organów publicznych
 • Rachunkowość i zarządzanie finansami podmiotów gospodarczych
 • Wspieranie studentów w wejściu na rynek pracy

13:30 - 15:00 - III sesja tematyczna

 • Rola V4 w kreowaniu polityki wewnętrznej państw członkowskich
 • Rola start-upów w budowaniu innowacyjnych regionów
 • Aktywne zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa
 • Dobre praktyki motywujące studentów do osiągania efektów uczenia się
 • Zagrożenia zdrowotne związane z genetycznie modyfikowaną żywnością

15:00 - 16:00 - przerwa obiadowa

16:00 - 17:30 - IV sesja tematyczna

 • Unia Europejska w obliczu Brexitu
 • System emerytalny a wyzwanie dla finansów publicznych
 • Europejskie wzorce wsparcia i motywowania studentów

17:45 - 19:15 - V sesja tematyczna

 • Europa w obliczu kryzysu bałkańskiego
 • Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
 • Włączanie studentów w proces zapewniania jakości kształcenia

18. i 19. edycja Etnoligi – międzykulturowego projektu piłkarskiego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-24

300 osób i 21 drużyn z różnych krajów bierze udział w 18. edycji Etnologi - Międzykulturowa liga piłki nożnej. Rozgrywki odbywają się w dniach 24 marca – 9 czerwca 2019 r. Rzecznik Praw Obywatelskich objął ją Honorowym Patronatem, a także rozegrał jeden z meczy podczas turnieju.

Od 2010 r. Fundacja dla Wolności organizuje w Warszawie bezpłatną amatorską ligę piłki nożnej dla kilkuset osób o różnym pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, wieku i płci. W cotygodniowych rozgrywkach uczestniczą Polacy i migranci ze wszystkich kontynentów. Drużyny są wielokulturowe, w każdej grają wspólnie kobiety i mężczyźni. Meczom towarzyszą konkursy, poczęstunki i prezentacje przygotowane przez drużyny. W każdej edycji odbywa się ok. 80-100 meczy oraz szereg wydarzeń o charakterze kulturalnym przygotowanych przez uczestników. Organizatorzy spodziewają się ok. 500 uczestników – dorosłych warszawiaków z ok. 80 krajów, w tym co najmniej kilkunastu uchodźców.

Etnoliga to jedyny tego rodzaju projekt społeczny w Polsce i jeden z niewielu o takiej skali w Europie. W 2017 roku Etnoliga znalazła się na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody Beyond Sport Global Awards (www.beyondsport.org/Awards).

Kolejna, 19. edycja projektu odbędzie się w okresie wrzesień – grudzień 2019 w hali sportowej na Pradze Północ.

Do drużyny z BRPO zgłosiło się 12 osób. 28 kwietnia 2019 r. na Orliku przy ul. Przy Bażantarni 3 w Warszawie zagraliśmy mecz piłkarski między naszą drużyną (z Adamem Bodnarem jako kapitanem) a reprezentacją Etnoligi. Przegraliśmy, ale tylko 4:3 po bardzo zaciętej i dynamicznej walce, mimo chłodnej aury. Po meczu czekał na piłkarzy poczęstunek przygotowany przez członków Etnoligii z różnych krajów.

 

Jednocześnie dziękujemy osobom, które przybyły kibicować za gorący doping dla naszej drużyny piłkarskiej.

 

Konferencja „Dehumanizacja medycyny – post scriptum” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-23

23 marca 2019 roku w studiu nagrań Polskiego Radia Katowice SA (Katowice, ul. Ligonia 29) odbędzie się konferencja „Dehumanizacja medycyny – post scriptum” organizowana przez Śląską Izbę Lekarską.

Program konferencji:

10.30 - 10.40 - otwarcie konferencji - studio nagrań Polskiego Radia Katowice

10.40 - 11.30 - uroczystości z okazji 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich: wręczenie medali za czynną i istotną działalność w KSLP

11.30 - 12.00 - Wpływ przemian gospodarczych w Polsce na relację lekarz-pacjent. - dr n. med. Marcin Jabłoński

12.00 - 12.30 - By słowo było (po)mocą - wybrane aspekty komunikacji medycznej - dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk

12.30 - 13.00 - Społeczne skutki postępu w medycynie - ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ

13.00 - 13.15 - przerwa kawowa

13.15 - 14.15 - panel dyskusyjny

Paneliści: ks. dr hab. n. teolog, prof. Antoni Bartoszek,

prof. dr hab. n. med. Jan Duława,

dr n. med. Elżbieta Kortyczko,

dr n. med. Jacek Kozakiewicz

Moderator - prof. dr hab. n.med. Jarosław Markowski

I konferencja „Dehumanizacja medycyny” odbyła się w Śląskiej Izbie Lekarskiej 10 października 2015 r. Zarówno podczas wykładów, jak i panelu dyskusyjnego podjęto istotną próbę zdiagnozowania zjawiska dehumanizacji w szerokim aspekcie życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny. Dehumanizacja jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w społeczeństwie. Ludzie są często spychani na pobocze, a przecież to procedury są dla ludzi, a nie ludzie dla procedur. Wszystko co wiąże się z dehumanizacją medycyny zagraża autonomii lekarza i chorego.

Międzyszkolny Konkurs Społeczny „I accept you” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-22

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań, Stowarzyszenie Fabryka Równości, Rada Osiedla „Stary Widzew”, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi oraz Marta Szymczyk – nauczycielka, autorka strony poświęconej edukacji „Nieszablonowa pedagożka”, organizują konkurs dla młodzieży, w którym zwracają szczególną uwagę na wszechobecne zjawisko dyskryminacji. Finał odbędzie się w Centrum Dialogu 22 marca 2019 roku o 10.00.

Jak piszą organizatorzy: Rok 2019 w Łodzi został ogłoszony rokiem Marka Edelmana, wybitnego lekarza kardiologa, polityka i działacza społecznego pochodzenia żydowskiego, który był jednym z przywódców powstania w getcie warszawskim w okresie II wojny światowej. Marek Edelman zapisał się na kartach polskiej historii jako bohater. Trzeba mieć niezwykłą odwagę, by przeciwstawiać się złu i nienawiści tak jak robił to właśnie on. W książce autorstwa Edelmana pt. „I była miłość w getcie” możemy przeczytać słowa, które oddają ideę Międzyszkolnego Konkursu Społecznego: „Pozwalamy, by na ulicach naszych miast odbywały się parady nienawiści i nietolerancji. I to jest zły znak, bo demokracja nie polega na przyzwoleniu na zło, nawet najmniejsze, bo ono zawsze może nie wiadomo kiedy urosnąć.” Edelman uczulał na niszczącą siłę nienawiści przy każdej sposobności. Podążając jego śladem pragniemy zwrócić uwagę na wszechobecny problem dyskryminacji. Chcemy włączyć młodzież w proces profilaktyczno-wychowawczy i oraz działania społeczne na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Poprzez zaangażowanie uczniów i uczennic VII i VIII klas szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych chcielibyśmy pokazać skalę dyskryminacji oraz niszczącą moc stereotypu.

Konkurs realizowany jest w ramach cyklicznej łódzkiej imprezy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji „Kolorowa Tolerancja”.

Cele konkursu:

 • przeciwdziałanie dyskryminacji wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu;
 • profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych wśród młodzieży oraz w jej otoczeniu;
 • propagowanie wiedzy nt. szkodliwości stereotypów;
 • przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym;
 • zwiększenie społecznej świadomości nt. zachowań dyskryminujących oraz społecznie wykluczających;
 • promowanie działań antydyskryminacyjnych;
 • aktywizowanie uczniów do włączania się w akcje o charakterze społecznym;

Więcej szczegółów na stronie Centrum Dialogu.

 

 

Wystawa fotograficzna „Przytulić starość” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-20

Wernisaż wystawy odbędzie się 20 marca 2019 roku o godzinie 17  przy ul. Taśmowej 1. Wydarzenie organizuje inicjatywa Dzieci z Dworca Brześć.

Zdjęcia Marty Rybickiej opowiadają historię polskich babć z Domu Samotnej Starości w Radości oraz wnuczków z Kaukazu, którzy od ponad 2 lat troskliwie się nimi opiekują. Historia opuszczonej starości i dzieci ucieczki, poparzonych przez los. Historia miłości, mądrego pomagania, przyjaźni międzypokoleniowej. („Z dworca w Brześciu do Radości”, Tygodnik Powszechny)

III edycja Dnia Edukacji Prawnej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-15

15 marca już po raz trzeci organizowany jest Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”. Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania, w szczególności dzieci i młodzieży, tematyką prawa, a także przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Na terenie całego kraju odbędą się zajęcia z udziałem sędziów, konkursy i gry o charakterze edukacyjnym. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w symulowanych rozprawach i zwiedzania sądów. W związku z tym, że zainteresowanie Dniem Edukacji Prawnej wzrasta z roku na rok, w niektórych rejonach działania zostaną rozszerzone na dłuższy okres czasu. Przykładem jest apelacja Gdańska, gdzie dzień zamienił się w Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej. Ciekawą formą współpracy ze szkołami jest możliwość nagrania lekcji prawa i następnie udostępnienia jej w otwartych zasobach edukacyjnych Fundacji. Promowane są również publikacje na temat prawa skierowane do młodzieży – m. in. ,,Apteczka prawna. Lex bez łez” oraz ,,Elementy prawa. Podręcznik z ćwiczeniami”, które stanowią wsparcie dla uczniów i nauczycieli w poznawaniu i rozumieniu prawa. W tym roku tematami, które zostaną podjęte przez organizatorów jest 15. rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zwalczanie mowy nienawiści, rozumienie znaczenia umów cywilno-prawnych i wiele innych tematów, które będą wynikały z oczekiwań uczestników.

Kampania społeczna „#spojrzwlustro - zmiana zaczyna się od Ciebie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-15

Ogólnopolska kampania społeczna „#spojrzwlustro - zmiana zaczyna się od Ciebie” realizowana jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Ma na celu zwrócenie uwagi studentów prawa w całej Polsce na obecność zachowań dyskryminacyjnych w codziennym życiu.

Poprzez publikację spotów antydyskryminacyjnych oraz działalność informacyjną w przestrzeni publicznej oraz mediach społecznościowych organizatorzy chcą zapoczątkować dyskusję na temat równości w Polsce i poza jej granicami.

Główne tezy propagowane w ramach kampanii:

 • każdy może stać się częścią społecznej zmiany (przy wykorzystaniu hasła #spojrzwlustro - zmiana zaczyna się od Ciebie),
 • dyskryminacja dotyka każdego człowieka niezależnie od jego statusu społecznego.

Wydarzenie „Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-09

9 marca 2019 r. w Sali Balowej w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wydarzenie „Obywatelki. Kongres 100-lat partycypacji kobiet” organizowane przez Studenckie Koło Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit oraz Instytut Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W trakcie spotkania poruszone zostaną tematy związane z zaangażowaniem kobiet w życie społeczne i 100. rocznicą wywalczenia przez Polki praw wyborczych.

PROGRAM:

10:00 - rozpoczęcie, powitanie gości

10:10 - wprowadzenie do dyskusji - referat historyczny

10:30 - panel – „Temida wyemancypowana”

(aktywność zawodowa sędzi, prokuratorki i adwokatki, zaangażowanie w inicjatywy społeczne (Wolne sądy, Adwokaci na granicy) i edukacyjne (Komisja Edukacji Prawnej), problemy, z jakimi zmagają się dziś kobiety zajmujące się prawem)

W panelu wezmą udział: sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera oraz adw. Marcjanna Dębska. Spotkanie poprowadzi dziennikarka – Karolina Oponowicz.

12:00 - przerwa [15 minut]

12:15 - panel – „Kobiety na wsi”

(zaangażowanie kobiet w samorządy lokalne i działalność w organizacjach pozarządowych, tematy związane z problemem przemocy domowej, wykluczeniem kobiet z mniejszych miejscowości i narażeniem na dyskryminację)

W panelu wezmą udział: dr Sylwia Michalska z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, dr Ilona Matusiak (Instytut Studiów Społecznych UW, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej) oraz Grażyna Jałgos-Dębska - Prezeska Stowarzyszenia Sołtysi Mazowsza.

13:45 - przerwa [30 minut]

14:15 - panel – „Protest jest kobietą”

(geneza działalności każdej z panelistek, zaangażowanie i rola kobiet w społeczeństwie obywatelskim, czy data 100-rocznicy wywalczenia praw obywatelskich jest symboliczna albo przełomowa, czy ostatnie wydarzenia (m.in.: Czarny protest) miały wpływ na obecną sytuację kobiet?)

W panelu wezmą udział: Cecylia Jakubczak (kierowniczka Pionu Komunikacyjnego Kampania Przeciw Homofobii) oraz Dobrosława Gogłoza (założycielka stowarzyszenia Otwarte Klatki).

15:45 - przerwa [15 minut]

16:00 - panel – „Sytuacja osób z niepełnosprawnością”

(sejmowy protest osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów, postulaty protestujących i skutki wydarzenia w obszarze krajowego ustawodawstwa, kwestie związane z instytucją ubezwłasnowolnienia - realnością jej zreformowania bądź zniesienia w aktualnym kształcie, ocena dotychczasowego wykonywania przez Polskę postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych)

17:30 - podsumowanie Kongresu, podziękowanie

18:00 - zakończenie Kongresu

Członkinie i członkowie Koła przed każdym panelem przedstawią krótki referat historyczny.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – obowiązuje rejestracja na każdy z paneli.

Program „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-08

Program realizowany jest przez Global Compact Network Poland. Pierwszym działaniem programowym w 2019 roku będzie konferencja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, 8 marca.

Wydarzenie stanowi część międzynarodowej inicjatywy UN Global Compact, Sustainable Stock Exchanges lnitiative, International Finance Corporation, the World Federation of Exchanges, UN Women oraz Women in ETFs.

W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjętej w grudniu 2018 roku (A/C.2/73/L32/Rev.1), wskazano potrzebę tworzenia wielosektorowych partnerstw oraz zaangażowania sieci lokalnych UNGC (Global Compact Local Networks) w promocję postaw etycznych w biznesie i w stosunkach pracowniczych, w szczególności równego traktowania kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Stąd też celem programu „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce” jest wdrażanie Wytycznych ONZ (UN Guiding Principles on Human Rights in Business), zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim ilości firm, które posiadają programy etyczne. W ramach Programu, koalicja partnerów i ekspertów Global Compact Network Poland przy wsparciu partnerów instytucjonalnych, wypracowała Standard Minimum Programów Etycznych. Jest on narzędziem do wdrażania II Filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka przez polskie firmy i organizacje.

Konferencja naukowa „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-08

8 marca 2019 w godzinach 10.00 - 16.00 na Uniwersytecie SWPS w Warszawie (Aula 214 im. prof. T. Tomaszewskiego) odbędzie się konferencja naukowa „Prawa kobiet w ujęciu globalnym i kulturowym”. Wydarzenie organizuje Koło Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS.

PROGRAM KONFERENCJI

I PANEL 10.00 - 11.15 „Kształtowanie się praw kobiet na przestrzeni lat”

Prowadzące: Aleksandra Gil, Anna Wcisło

 • Wprowadzenie do tematu panelu
 • Historia praw kobiet w XIX i XX w. z uwzględnieniem ruchu sufrażystek.

prof. dr hab. Teresa Gardocka – polska prawnik, profesor nadzwyczajny, specjalistka w zakresie prawa i postępowania karnego, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytetu SWPS

 • Rola kobiet w starożytności.

prof. dr hab. Bronisław Sitek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa rzymskiego, profesor zwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie

 • Historia feminizmu i obecne pojmowanie tego zagadnienia.

dr hab. Anna Wachowiak – profesor nadzwyczajny SGGW w Warszawie, w Zakładzie Komunikacji Społecznej, Katedrze Socjologii, na Wydziale Nauk Społecznych

 • Dyskusja

PRZERWA KAWOWA 11.15 - 11.45

II PANEL 11.45 - 13.30 „Prawa kobiet a polski system prawny”

Prowadzące: Natalia Banach, Izabela Wysocka

 • Wprowadzenie do tematu panelu
 • Zasada równości w polskim systemie prawnym na podstawie art. 32 i 33 Konstytucji RP.

prof. dr hab. Marek Chmaj – polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego

 • Funkcjonowanie konwencji ONZ w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz Konwencji o prawach politycznych kobiet.

dr Paweł Kowalski – Prodziekan ds. organizacyjnych Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie, Adiunkt w Katedrze Prawa Publicznego i Praw Człowieka

 • Usytuowanie praw kobiet w transformacji społecznoprawnej.

dr hab. Joanna Mizielińska – kulturoznawczyni, specjalistka w zakresie gender studies

 • Dyskusja

LUNCH 13.30 - 14.30

III PANEL 14.30 - 16.00 „Prawa kobiet we współczesnym świecie”

Moderator: Jacek Żakowski – dziennikarz i publicysta, kierownik Katedry Dziennikarstwa Collegium Civitas

Prowadzący: Mira Kolasińska, Piotr Krasowski

Debata z udziałem zaproszonych Gości

 • prof. dr hab. Monika Płatek – Kierowniczka Zakładu Kryminologii IPK WPIA UW, honorowa Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Prawnej, polska prawniczka, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Izabela Desperak – Socjolożka, feministka i wykładowczyni akademicka
 • Janina Ochojska – Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, działaczka humanitarna, astronom
 • Anna Błaszczak – Dyrektorka Zespołu ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
 • dr Piotr Jakubowski – Wicedyrektor Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa, wykładowca akademicki

Seminarium „Jej portret – od emancypacji do czasów współczesnych – ujęcie historyczne i współczesne” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-04

4 marca 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ulicy Bojarskiego 3 odbędzie się spotkanie w formie seminarium „Jej portret - od emancypacji do czasów współczesnych - ujęcie historyczne i współczesne”. Temat przewodni wydarzenia stanowić będą prawa kobiet, a dokładniej zagadnienia oscylujące wokół aspektów przemocy wobec kobiet, praw wyborczych kobiet oraz prawa kobiet podczas porodu.

Organizatorem wydarzenia jest Koło Prawa Międzynarodowego Publicznego i Ochrony Praw Człowieka UMK.

Kampania społeczna „Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-03-04 do 2019-03-10

„Alfabet Zgody. Bo tylko TAK znaczy TAK” to ogólnopolska kampania społeczna promująca ideę szeroko rozumianej Zgody w kontaktach społecznych, poprzez media społecznościowe oraz w relacjach intymnych. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na to, że cyberprzemoc i aktywność seksualna bez zgody to poważne naruszenie praw człowieka.

Kampania odbędzie się w dniach 4-10 marca 2019 roku i będzie koordynowana przez fundację Autonomia oraz Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego, w ramach projektu dofinansowanego przez Konsulat Generalny Stanów Zjednoczonych w Krakowie.

 

VIII Konferencja Logopedyczna „Fenomen jąkania – TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-03-02

2 marca 2019 r. w godzinach 9-16 przy ul. Lwowskiej 1 w Toruniu odbędzie się VIII Konferencja Logopedyczna „Fenomen jąkania – TERAPIA, WSPOMAGANIE, WSPARCIE – RÓŻNE DROGI, JEDEN CEL”. Wydarzenie organizuje Katedra Logopedii Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych, interdyscyplinarnych poszukiwań badawczych oraz ich praktycznych zastosowań dla poprawy jakości życia osób z diagnozą jąkania i niepłynnością mowy. Tematami wcześniejszych konferencji były: współpraca z lekarzami, zastosowanie komunikacji wspomagającej i alternatywnej, pomoc osobom z zaburzeniami w rozwoju.

Projekt „CUSTOMER EXPERIENCE 65+. Czy polskie firmy i instytucje są przygotowane na obsługę osób starszych?” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-03-01 do 2019-04-30

Projekt „CUSTOMER EXPERIENCE 65+. Czy polskie firmy i instytucje są przygotowane na obsługę osób starszych?” zostanie zrealizowany w miesiącach marzec – kwiecień 2019. Jego celem jest przedstawienie perspektywy osób powyżej 65+, ich doświadczeń w urzędach, kontaktach z różnymi branżami, co ma pomóc firmom projektować odpowiednie usługi oraz procesy i procedury, ale również rozwijać empatię międzypokoleniową.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

W projekcie wezmą udział: osoby 65+, osoby z niepełnosprawnościami, eksperci, przedstawiciele firm, urzędów i organizacji.

CELE PROJEKTU

 • Pokazanie świata oczami osób 65+.
 • Pokazanie jak różnią się wyobrażenia między grupami – osoby 65+ a inne grupy, które decydują o obsłudze starszego klienta.
 • Pokazanie jaki jest poziom empatii względem osób starszych.
 • Pokazanie dlaczego problem empatii nie jest ujęty w dotychczasowych staraniach podmiotów.
 • Wskazanie kierunków potencjalnych zmian w obszarach związanych z obsługą osób w podeszłym wieku.

XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-03-01 do 2019-03-03

W marcu 2019 roku odbędzie się XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination. Wydarzenie adresowane jest do dzieci i młodzieży ze wszystkich etapów edukacyjnych (szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe) z różnych regionów Polski. Jego głównym celem jest wspieranie zdolności dzieci i młodzieży poprzez rozwój ich kreatywności jako ważnej kompetencji XXI wieku, a także wspieranie nauczycieli w podnoszeniu ich kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży. Organizatorzy zwracają również uwagę na rolę Olimpiady Kreatywności w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego i edukacji młodego pokolenia Polaków.

Cele edukacyjne i wychowawcze Programu Destination Imagination oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywności:

 • udział dzieci i młodzieży z różnych regionów Polski w największym na świecie edukacyjnym programie rozwijającym kreatywność i umiejętności XXI w.,
 • rozwój kreatywności uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych,
 • nauka i rozwój umiejętności uczniów w zakresie twórczego rozwiązywania problemów w praktyce,
 • rozwój kompetencji XXI wieku (umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy metodą projektu, umiejętność pracy zespołowej, umiejętność zarządzania: zespołem, czasem, finansami, pomysłami oraz kształcenie umiejętności liderskich),
 • wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie nowych, pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami,
 • zdobywanie doświadczeń międzykulturowych i kształcenie postaw otwartości wobec innych,
 • budowanie postaw obywatelskich, świadomości narodowej i patriotyzmu,
 • propagowanie wśród nauczycieli nowych, twórczych sposobów pracy z uczniami,
 • wsparcie współczesnego systemu edukacji poprzez naukę dzieci i młodzieży ciekawości świata, kreatywności oraz odwagi w myśleniu i działaniu, jednocześnie przygotowując ich na wyzwania zawodowe XXI wieku,
 • podnoszenie świadomości rodziców w zakresie nauki i rozwoju ich dzieci z naciskiem na kompetencje XXI w.

III Festiwal Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-03-01 do 2019-03-14

Festiwal Praw Człowieka jest projektem organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu w celu edukacji uczniów powiatu w zakresie wiedzy o prawach człowieka.

III edycja dotyczy praw osób z niepełnosprawnościami i przebiega pod hasłem „Jedyną niepełnosprawnością jest złe nastawienie”. Nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjałnych przygotowują różne przedsięwzięcia oraz plakaty.

1 marca 2019 r. przeprowadzony zostanie II Międzyszkolny Turniej Debat Oksfordzkich na temat praw osób z niepełnosprawnościami.

Całość działań podsumuje uroczysta Gala, która odbędzie się 14 marca 2019 r. w Miejskim Domu Kultury Chemik.

Debata „Mowa nienawiści w życiu publicznym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-02-28

28 lutego o godzinie 17.30 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbędzie się debata „Mowa nienawiści w życiu publicznym”. Wydarzenie organizuje Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Paneliści:

 • Ojciec Ludwik Wiśniewski, dominikanin,
 • Łukasz Warzecha, dziennikarz,
 • prof. Małgorzata Kowalska, filozof UwB,
 • dr Konrad Szamryk, językoznawca UwB.

Prowadzący - red. Konrad Piasecki.

Wydarzenie jest bezpłatne. Wymagana wcześniejsza rejestracja internetowa.

Akcja „Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-02-14

Akcja „Nazywam się Miliard/One Billion Rising Poland” to ogólnopolska kampania informacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć organizowana przez Fundację Feminoteka.

Fundacja koordynuje w Polsce tę akcję już po raz 7. W 2019 roku tematem wiodącym jest kwestia zgody na kontakty intymne. Hasło tegorocznej akcji to „Tylko TAK oznacza zgodę. Seks bez zgody to gwałt”.

Akcja odbędzie się 14 lutego w kilkudziesięciu miejscowościach w Polsce. Kampania będzie miała charakter informacyjno-edukacyjny (ulotki wyjaśniające, czym jest zgoda na kontakty intymne, promocja akcji w mediach społecznościowym).

„Dzień Bezpiecznego Internetu” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-02-05

Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się 5 lutego 2019 roku w Warszawie. Konferencję pod hasłem „Działajmy razem” zorganizowało Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą NASK i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Jego głównym celem jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Projekt realizowany był najpierw w ramach programu Komisji Europejskiej „Safer Internet” (2005-2014), a obecnie jest kontynuowany w ramach unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europę Facility - CEF). Centrum Programu Safer Internet podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii.

W PCPSI realizowane są następujące projekty:

 • Saferinternet.pl (zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji),
 • Dyżurnet.pl (obsługa zgłoszeń dotyczących występowania w internecie treści szkodliwych i zabronionych prawem),
 • pomoc telefoniczna i online (Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100).

Działania prowadzone przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (szkolenia i konferencje, akcje edukacyjne, kampanie społeczne) od lat przyczyniają się do podnoszenia poziomu świadomości i wiedzy o zagrożeniach, jakie niesie sieć względem najmłodszych internautów. Jednym z głównych wydarzeń podejmowanych w tym zakresie jest organizowany corocznie Dzień Bezpiecznego Internetu.

Tegoroczne hasło „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” ma zwrócić uwagę na to, że każdy z nas może odegrać znaczącą rolę w budowaniu pozytywnego środowiska internetowego. Organizatorzy akcji pragną zachęcić dzieci, rodziców, pedagogów oraz sektor edukacyjny do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego internetu. Do pozytywnego współdziałania przyczyniają się takie wartości jak m.in. wzajemny szacunek. Bez tej istotnej wartości nie zbudujemy kultury zrozumienia, zaufania i tolerancji. Brak poszanowania innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów skutkuje niepokojącymi zjawiskami, które pojawiają się w internecie (m.in. cyberprzemoc, hejt, seksting).

Internet to medium, które pozwala młodym ludziom sprawnie się komunikować. Dlatego warto zadbać oto z jakimi wartościami wchodzą w świat online. Organizatorzy, chcąc zachęcić szkoły do ogólnopolskiego zaangażowania się w obchody DBI, przewidzieli kilka możliwych form aktywności. Zachęcają do podjęcia lokalnych inicjatyw promujących temat bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, młodzieży i rodziców w dowolnej formie: konferencji, wykładów, zajęć warsztatowych, pogadanek, pikników, przedstawień itp. Wszystkie lokalne inicjatywy można zarejestrować do końca lutego 2019 r. poprzez formularz dostępny na stronie DBI (www.dbi.pl). Zgłoszone inicjatywy wezmą udział w konkursie z nagrodami. Polskie Centrum planuje także wysyłkę pakietów edukacyjnych i promocyjnych do wszystkich lokalnych organizatorów, którzy zarejestrują swoją akcję za pośrednictwem strony internetowej www.dbi.pl. Organizatorzy udostępniają również w internecie szeroką ofertę materiałów edukacyjnych, takich jak: scenariusze zajęć, kursy e-learning oraz materiały multimedialne.

Projekt „Włącz w sobie empatię!” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-02-01 do 2019-04-30

Projekt „Włącz w sobie empatię!” tworzony jest przez trzyosobową nieformalną grupę studentów w ramach platformy Zwolnieni z Teorii, której założeniem jest pomoc licealistom i studentom przy organizacji własnych projektów społecznych. Projekt rozpoczyna się od kampanii na Facebooku, następnym krokiem jest zorganizowanie serii cotygodniowych warsztatów dla autystycznych dzieci oraz konferencji dla ich rodziców.

Głównym celem kampanii społecznej jest próba uświadomienia społeczeństwu, czym jest autyzm oraz w jaki sposób powinno się traktować osoby nim dotknięte.

Poruszone zostaną takie problemy jak:

 • autyzm jako zaburzenie neurorozwojowe,
 • alienacja osób dotkniętych spektrum autyzmu,
 • podłoże/powstawanie autyzmu,
 • trudności wychowawcze, z jakimi spotykają się rodzice autystycznych dzieci.

Projekt adresowany jest do:

 • dzieci ze spektrum autyzmu, które nie mają na co dzień okazji do uczestniczenia w zajęciach rozwijających ich kreatywność i umiejętności społeczne;
 • ich rodziców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat technik wychowania, potrzebujących mentalnego i merytorycznego wsparcia w codziennych zmaganiach z chorobą swoich dzieci, nie mających świadomości możliwości rozwoju talentów u swoich dzieci;
 • osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat autyzmu, których dotychczasowa wiedza opierała się na stereotypach, nieświadomych realnej skali problemu i trudności, z jakimi zmagają się autystyczne dzieci i ich rodzice; nieposiadających w sobie empatii i zrozumienia, potrzebujących obiektywnych informacji pochodzących z rzetelnych źródeł.

 

Czwarta edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjnego #mediUJ! Pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-01-31 do 2019-04-06

Projekt realizuje Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Konkurs ma na celu popularyzację mediacji jako alternatywnej, dla postępowania sądowego, ścieżki rozwiązywania sporów. Jest to wciąż mało popularna dziedzina, która ze względu na wielość zalet, jakie za sobą niesie, powinna być zdecydowanie szerzej praktykowana. Umożliwia bowiem stronom realny wpływ na wynik postępowania, a jednocześnie jest metodą szybszą, tańszą oraz skuteczniejszą.

Wydarzenie skierowane jest do studentów od I do V roku polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych. Stanowi dla nich okazję, aby rozwinęli swoje umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, niezbędne w codziennym wykonywaniu zawodu mediatora i negocjatora.

Zarządzanie konfliktem, identyfikacja rzeczywistych interesów stron konfliktów, skuteczna komunikacja, empatia i zrozumienie – tymi cechami powinien wykazywać się każdy z uczestników. Organizatorzy wierzą, że zaszczepienie w młodych ludziach, już w warunkach uniwersyteckich, nieustannego dążenia do satysfakcjonującego i efektywnego rozwiązywania konfliktów poprzez mediacje, będzie w przyszłości wykorzystane przez nich w wykonywanym zawodzie w służbie społeczeństwu obywatelskiemu.

Kampania informacyjna „26 MAJA BĄDŹ EUROPEJCZYKIEM. GŁOSUJ!” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-01-28 do 2019-05-17

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce cechują się najniższą frekwencją spośród wszystkich polskich aktów wyborczych oraz jedną z najniższych frekwencji w całej UE. Wskaźnik ten jest szczególnie niski w grupie najmłodszych wyborców.

Jednocześnie z wielu analiz i badań wynika słaba orientacja młodych Polaków w sprawach europejskich oraz niewielkie poczucie związku przyczynowo-skutkowego między cenionymi przez tę grupę zdobyczami cywilizacyjnymi i rozwiązaniami organizacyjnymi a członkostwem RP w Unii Europejskiej.

Aby przeciwdziałać tym zjawiskom, Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne – EUROPA, istniejąca od 2002 roku organizacja pozarządowa (pożytku publicznego), zainicjowała projekt polegający na regularnych rozmowach ze starszą młodzieżą licealną, prowadzonych przez studentów kierunku „Europeistyka” w obecności specjalistów o najwyższym poziomie wiedzy i doświadczenia.

W czasie spotkań uczestnicy usłyszą krótką rekapitulację informacji o Unii Europejskiej, wezmą udział w dyskusji o konkretnych korzyściach płynących z członkostwa w UE oraz otrzymają pogłębioną wiedzę o Parlamencie Europejskim.

Projekt jest realizowany od stycznia do maja 2019 roku.

„Spotkanie trzech kultur” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-01-24

24 stycznia 2019 r. w godzinach 16:00-18:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie przy ul. Mieszka I 7 odbędzie się wydarzenie szkolne „Spotkanie trzech kultur”. To akcja promująca tolerancję, wzajemne zrozumienie, budująca mosty międzykulturowe. „Spotkanie trzech kultur": chrześcijańskiej, muzułmańskiej, hinduskiej jest elementem pracy nad zrozumieniem i poszanowaniem praw człowieka. Poprzez takie wydarzenia szkoła promuje wśród dzieci i młodzieży szacunek i daje możliwość zrozumienia dla inności pod względem wyglądu, kultury i religii.

Do Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego w Warszawie uczęszczają dzieci z Ośrodka dla Cudzoziemców znajdującego się w Warszawie przy ul. Ks. Anny 24. Prowadzone są również klasy powitalne dla dzieci cudzoziemskich i powracających z zagranicy. Obecnie w szkole uczy się 105 dzieci cudzoziemskich głównie z Czeczenii, Ukrainy, Pakistanu, Indii.

III ogólnopolski okrągły stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-01-15

III ogólnopolski okrągły stół „Społeczeństwo, władza, media: mowa nienawiści a inkluzja społeczna” odbędzie się w dniu 15 stycznia 2019 roku w murach Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Lubuska Młodzieżowa Akademia Bezpieczeństwa, Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich AJP oraz Pracownia Etnopedagogiki przy ACBiR AJP wraz z partnerami: Polskim Towarzystwem Studiów Europejskich – Oddziałem Gorzowskim, Polskim Stowarzyszeniem Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA), Centre of Excellence at Warsaw School of Economics (CEWSE) oraz Jean Monnet Module EUMIGRO.

Debata poświęcona zostanie naturze zjawiska tzw. hejtu -  jego przyczynom, zakresowi w życiu publicznym, prywatnym i mediach oraz możliwościom przeciwdziałania. Dostrzegalna brutalizacja języka jest zjawiskiem niebezpiecznym, a mechanizmy jego prewencji i zwalczania powinny zostać zaprojektowane i wdrożone wspólnie przez przedstawicieli władzy i społeczeństwa. Szczególne zadanie ciąży w tym zakresie na środowisku akademickim, odpowiedzialnym za wychowanie młodzieży w poszanowaniu zasad demokracji i praw człowieka. Celem okrągłego stołu będzie właśnie stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i dobrych praktyk w zakresie budowania inkluzywnego społeczeństwa i zwalczania przejawów nietolerancji.    

Wydarzenie adresowane jest w szczególności do studentów, przedstawicieli świata nauki, mediów, przedstawicieli administracja rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Okrągły stół zostanie zorganizowany w ramach projektu Jean Monnet Module “Inclusive Society Building Through EU Studies: Human Rights Protection in the European Union”.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw dziecka oraz ochrona praw rodziny w polskim systemie prawnym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2019-01-11

11 stycznia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona praw dziecka oraz ochrona praw rodziny w polskim systemie prawnym”. Wydarzenie organizują Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Gdańskiego, Koło Naukowe Prawa Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Koło Naukowe Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zgodnie z założeniem organizatorów konferencja ma stanowić forum wymiany doświadczeń oraz poglądów z różnych gałęzi prawa na temat ochrony praw dziecka oraz ochrony praw rodziny w polskim systemie prawnym. Jej celem jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej ochrony dzieci oraz ochrony rodziny jako podstawowej komórki społecznej.

Wystąpienia panelistów dotyczyć będą zarówno ustrojowych ram ochrony praw dzieci i rodziny, prawa rodzinnego, jak i prawa karnego czy administracyjnego powiązanego z tematyką konferencji.

Program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-01-01 do 2019-06-21

Kolejna edycja programu „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży” realizowana jest w roku szkolnym 2018/2019 jako dalszy etap pilotażowego programu Rzecznika Praw Dziecka. Do programu zgłoszone zostały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe województwa lubelskiego – z okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie oraz okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu przy współpracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty.

Główne cele przedsięwzięcia:

 • Promocja rozwiązywania konfliktów i sporów rówieśniczych drogą bez przemocy
 • Podniesienie kultury prawnej w szkołach
 • Zmniejszenie przemocy fizycznej i psychicznej wśród młodzieży dzięki zdobyciu przez uczniów wiedzy z zakresu sprawiedliwości naprawczej i mediacji oraz umiejętności rozwiązywania sporów bez przemocy a także podstawowej wiedzy i kultury prawnej w społeczeństwie
 • Realizacja prawa ucznia do nauki w przyjaznej i bezpiecznej szkole
 • Nabycie przez uczniów umiejętności prowadzenia mediacji rówieśniczych
 • Zapoznanie nauczycieli z ideą sprawiedliwości naprawczej i możliwością stosowania mediacji w konfliktach uczniów
 • W perspektywie - zmniejszenie przestępczości nieletnich poprzez rozwiązywanie sporów we wcześniejszym stadium konfliktu drogą bez przemocy, podniesienie kultury prawnej społeczeństwa

Planowane działania:

 • Organizacja szkoleń skierowanych do nauczycieli zatrudnionych w szkołach wdrażających program „Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu”
 • Organizacja konferencji informacyjno-szkoleniowych dla uczniów – potencjalnych mediatorów rówieśniczych
 • Ogłaszanie konkursów w szkołach w ramach programu: literackich oraz plastycznych związanych z tematyką mediacji, sprawiedliwości naprawczej, czy rozwiązywania konfliktów w szkole bez przemocy.
 • Promocja programu w lokalnych mediach

Narastające zjawisko przemocy w szkole, zwłaszcza w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych i wzrost przestępczości nieletnich, skłaniają do zwrócenia uwagi na profilaktykę przeciwdziałającą przestępczości, np. przez propagowanie idei sprawiedliwości naprawczej i uczenie młodzieży rozwiązywania ich problemów bez przemocy.

Poprzez mediację młody człowiek uczy się właśnie granic wolności, sposobu osiągania swojego celu i realizacji swoich potrzeb. Mediacja uczy też brania odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Uczniowie będący stronami konfliktu mogą decydować o sposobie naprawienia krzywdy, a inicjatywa rozwiązywania konfliktu i odpowiedzialność za realizację uzgodnionego wspólnie rozwiązania spoczywa na rękach stron. Mediator pomaga jedynie uczniom we wspólnej rozmowie, negocjacjach i w wypracowaniu rozwiązania satysfakcjonującego obie strony.

Mediacja rówieśnicza to przede wszystkim nauka umiejętności samodzielnego rozwiązywania konfliktu. Młodzież dzięki niej uczy się z perspektywy drugiej strony konieczności uznania i zrozumienia sytuacji. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów stymuluje także rozwój umiejętności społecznych, przygotowujących ucznia do życia w demokratycznym państwie prawa.

Umiejętność konstruktywnego podejścia do konfliktów powinna być stosowana nie tylko w kontaktach młodzieży, ale również na lekcjach, w szerszym życiu szkoły, np. w kontaktach z nauczycielem i personelem pomocniczym. Uczenie rozwiązywania konfliktów bez przemocy powinno rozpocząć się od szkolenia nauczycieli i uczniów.

Kampania społeczna „Nie tylko eπlepsja” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2019-01-01 do 2019-12-31

Kampania organizowana przez Fundację NeuroPozytywni ma na celu zmianę wizerunku osób z epilepsją, zwiększenie poziomu akceptacji społecznej, obniżenie stygmatyzacji chorych na epilepsją, kreowanie pozytywnego stosunku do osób z epilepsją, a przede wszystkim zwiększenie poziomu samoakceptacji osób chorych. Kampania będzie prowadzona przez cały rok zarówno w mediach społecznościowych, jak i w przestrzeni publicznej (citylighty).

Epilepsja to najczęściej spotykana choroba neurologiczna. W Polsce cierpi na nią ok. 400 tys. osób. Tylko nieliczni pracują, niewielu ma rodziny. Stygmatyzacja i brak wiedzy społecznej to największy problem osób z epilepsją. Mimo ogromnych problemów wielu chorych, zwłaszcza skutecznie leczonych, realizuje się zawodowo i społecznie. Stygmatyzacja osób z eπ ma charakter wielopłaszczyznowy od językowego po społeczny, częstokroć prowadzi do naruszenia podstawowych praw obywatelskich.

Konkurs grantowy Funduszu Obywatelskiego finansowany ze środków norweskiej Nagrody Rafto pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-12-21 do 2019-01-31

Finansowa część nagrody imienia profesora Thorolfa Rafto przyznana w 2018 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich, dr. Adamowi Bodnarowi, i Biuru RPO za walkę o prawa człowieka i niezależne sądownictwo w Polsce, została przekazana przez norweską Fundację Rafto zgodnie z życzeniem laureatów Funduszowi Obywatelskiemu.

Wszystkie środki z Nagrody Rafto przekazane zostaną w ramach specjalnie zorganizowanego konkursu grantowego na wsparcie inicjatyw organizacji w dwóch obszarach tematycznych:

 • działania na rzecz niezależności sądownictwa w Polsce,
 • działania na rzecz praw kobiet i/lub mniejszości seksualnych i/lub migrantów w Polsce.

Preferowane będą inicjatywy, w których przewidziano angażowanie ludzi do korzystania ze swoich praw i angażowania się na rzecz wspólnych spraw oraz propozycje pochodzące z miast i gmin poniżej 100 tys. mieszkańców.

Uruchomienie konkursu zaplanowane zostało na początek stycznia 2019 r., a realizacja wyłonionych w ramach niego projektów trwać będzie do końca 2019 roku.

Zgłoszenia można składać do 31 stycznia 2019 roku do godz. 14.00.

Więcej informacji na stronie Funduszu Obywatelskiego.

Projekt „Kontrpubliczności atakowanych innych. Mowa nienawiści i strategie oporu we współczesnej Polsce” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-12-10

Projekt jest próbą odpowiedzi na pytanie o skuteczność mowy nienawiści oraz możliwości reagowania na nią w sposób odpierający poniżenie i uprzedmiotowienie oponenta czy oponentki. Autorzy chcą przede wszystkim zbadać strategie i formy oporu wobec nienawiści artykułowanej w mowie bezpośredniej, mediach czy debacie publicznej.

Planowane działania:

 • wywiady pogłębione z działaczkami i działaczami organizacji pozarządowych, artystkami i artystami oraz przedstawicielkami/przedstawicielami policji i prokuratury (w Warszawie);
 • analiza wykorzystywania mowy nienawiści w budowaniu narracji wykluczających mniejszości;
 • analiza mowy nienawiści jako elementu publicznej debaty;
 • analiza instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych strategii oporu;
 • analiza oporu wobec mowy nienawiści jako kontrpubliczności.
 • konferencja naukowa poświęcona tematyce oporu wobec mowy nienawiści (10 grudnia 2018, Wydział Artes Liberales);
 • napisanie i recenzja raportu z badań;
 • publikacja raportu dotycząca oporu wobec mowy nienawiści (luty 2018).

Organizatorzy chcą poprzez interdyscyplinarne podejście do zagadnienia mowy nienawiści:

 • wyakcentować polityczną sprawczość osób, grup i instytucji przeciwdziałających mowie nienawiści oraz doświadczających jej;
 • analizować mowę nienawiści w szerszych kontekstach: debaty publicznej, sfery publicznej oraz praw człowieka;
 • przybliżyć środowiskom naukowym instytucjonalne strategie przeciwdziałania mowie nienawiści i zaproponować wynikające z badań rekomendacje;
 • przybliżyć środowiskom naukowym informacje o praktykach oporu wobec mowy nienawiści;
 • uwypuklić znaczenie oporu wobec mowy nienawiści jako politycznej sprawczości, co z kolei zapobiega redukowaniu osób doświadczających mowy nienawiści do biernej pozycji „ofiar”;
 • rozwinąć implikacje płynące z rozważań o mowie nienawiści i oporze zaproponowanych m. in przez Judith Butler, Lisę Duggan, Ewę Majewską i inne badaczki;
 • rozbudować aparat pojęciowy pozwalający o mowie nienawiści dyskutować jako o elemencie współczesnej debaty publicznej, ograniczającym prawa i szanse części uczestniczek i uczestników, ale też stanowiącej czasem punkt wyjścia emancypacyjnej politycznej sprawczości;
 • zbudować wspólny, interdyscyplinarny kontekst dla dalszych badań mowy nienawiści.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka II” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-12-10

10 grudnia 2018 roku w Poznaniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne problemy ochrony praw człowieka II” zorganizowana pod Honorowym Patronatem RPO przez Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego Pro Publico Bono działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dyskusja dotyczyła rozumienia koncepcji praw człowieka we współczesnym świecie, problemów z jej realizacją oraz problematyki ochrony praw człowieka. W szczególności poświęcona była zagadnieniom:

 • przeciwdziałania dyskryminacji w różnych obszarach,
 • praw socjalno-ekonomicznych,
 • tendencji nacjonalistycznych w kontekście ochrony praw człowieka,
 • praw człowieka w medycynie,
 • praw człowieka w świecie nowych technologii,
 • ochrony praw człowieka w różnych zakątkach świata.

XII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-12-10

10 grudnia w Krakowie odbyła się XII edycja konferencji „Pełno(s)prawny Student” organizowanej przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego.

Konferencja poświęcona jest specyfice kształcenia na poziomie wyższym osób z niepełnosprawnościami. W gronie słuchaczy kolejnych edycji znajdują się przedstawiciele uczelni wyższych, stowarzyszeń i fundacji, studenci, a także osoby nie związane z żadną instytucją państwową lub pozarządową, ale żywo zainteresowane tematyką dostępności szkolnictwa wyższego dla osób z niepełnosprawnościami. Tematyka konferencji jest corocznie odpowiedzią na aktualne problemy i potrzeby środowiska.

W roku 2018 poruszone zostały zagadnienia związane z procesem kształcenia osób z niepełnosprawnościami na poziomie szkolnictwa wyższego. Podjęta została dyskusja na temat nowej Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, standardach dostępności uczelni wyższych oraz wspierania studentów z niepełnosprawnościami w ramach funduszy krajowych i europejskich.

W ocenie organizatorów stworzenie jak najlepszych warunków kształcenia na poziomie wyższym jest szansą na pokonanie barier fizycznych i psychologicznych oraz istotną poprawę warunków życia młodych ludzi z niepełnosprawnościami w Polsce.

Wystawa „Prawa Człowieka. Dostrzegam” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-12-09 do 2018-12-12

Wystawa została zorganizowana w Centrum Promocji Kultury na warszawskiej Pradze w dniach 9-12 grudnia 2018 roku z okazji 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach programu „Strefa Sztuki – ENSI Art” przygotowanego przez firmę ENSI.

Informacje o wystawie przekazane przez organizatorów:

Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki Ziemi. W tej części zdjęciom z różnych części świata towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Specjalnie dobrane słowa i obrazy wspólnie ilustrują takie pojęcia jak Równość, Braterstwo, Twórczość, Własność, Adoracja… Ta część inspiruje do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To globalne przesłanie pokoju i nadziei.

W drugiej części wystawy “Dziedzictwo” pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski, skoncentrowane na człowieku i przynależnych mu prawach. To Polska właśnie tak dostojnie i mądrze przypomina o prawach człowieka.

Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografiami z Wilanowa i innych miejsc ojczystych, staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca. Dla Wszystkich. Centralnym punktem tej części wystawy są słowa Hugo Kołłątaja z 1790 roku (Prawo polityczne narodu polskiego): „Nigdy, niezależnie od epoki, niezależnie od warunków, nie jest dozwolone gwałcić prawa człowieka ani odmawiać mu przywrócenia jego praw. Żaden kraj nie jest godny nazywać się wolnym, jeśli choć jeden człowiek zmuszony jest do niewoli. Żadne ustawodawstwo nie może więc przemilczeć praw człowieka, żadne społeczeństwo nie może poświęcać jednego człowieka dla innych”. Cytat ten niezwykle pięknie wybija się na tle obrazów przedstawiających rzeźby z otoczenia Pałacu w Wilanowie. Fotografie rzeźb zostały przygotowane specjalną techniką wykorzystującą grę świateł kolorów i ujęć. Tworzy to niezwykle malarskie przedstawienie – imitację ówczesnego społeczeństwa – i porusza nowatorską ekspozycją.

Wystawę zamyka prezentacja multimedialna, w której wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyta Andrzej Seweryn (nagranie zarejestrowano podczas wernisażu pierwszej edycji wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w dniu 1.12.2013 r. na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, podczas uroczystego wieczoru otwierającego wydarzenia zorganizowane w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”).

Wystawa była również eksponowana m.in. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, Muzeum Dialogu Kultur – Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

Konferencja z okazji 70 rocznicy Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-12-06

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie planują zorganizować międzynarodową konferencję w dniach 6-7 grudnia 2018. z okazji 70 rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa.

Jest to dobra okazja do upamiętnienia wysiłków i osiągnięć Rafała Lemkina w zakresie karania ludobójstwa i zwrócenia uwagi na jego dziedzictwo, przede wszystkim na interpretacje tego przestępstwa przez międzynarodowe trybunały karne. Warto także zastanowić się nad skutecznością konwencji ONZ oraz mechanizmami jej stosowania i wdrażania. Organizatorzy podkreślają, że warto zauważyć, ze wieloaspektowy charakter ludobójstwa implikuje interdyscyplinarne podejście do tego problemu. W związku z tym organizatorzy pragną zaprosić nie tylko prawników, ale także historyków, socjologów i politologów do wzięcia udziału w konferencji jubileuszowej, do wspólnego przeanalizowania i przedstawienia prawnych, historycznych i socjologicznych aspektów ludobójstwa.

Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt. „Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-12-06

6 grudnia 2018 r. w Krakowie odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym” zorganizowana pod Honorowym Patronatem RPO przez Koło Naukowe Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół zagadnień związanych z istotą i znaczeniem pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Dotyczyła m.in. statusu osoby pokrzywdzonej z perspektywy podmiotu inicjującego postępowanie karne, strony w postępowaniu przygotowawczym, uprawnionego do pełnienia funkcji oskarżyciela posiłkowego, a także prywatnego.

II edycja projektu „Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-12-06 do 2019-06-30

Projekt szkoleniowy dla nauczycielek i nauczycieli „Akademia Edukacji Antydyskryminacyjnej” realizowany jest przez Centrum Żydowskie w Oświęcimiu wspólnie z Fundacją Dialog-Pheniben i Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Celem projektu jest nabycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do efektywnego nauczania na temat mechanizmów wykluczenia i dyskryminacji oraz mowy nienawiści przez nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim i śląskim.

Projekt polega na organizacji programu szkoleniowego opartego o 6 dwudniowych zjazdów w Oświęcimiu i Warszawie, z udziałem ekspertów reprezentujących różne dyscypliny humanistyczne oraz praktyków.

Konferencja „Godna Starość i Godna Praca – wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-12-04 do 2018-12-05

W dniach 4-5 grudnia 2018 roku w Hotelu Logos w Warszawie odbyło się spotkanie „Godna Starość i Godna Praca – wspólne wyzwania, wspólne rozwiązania” organizowane przez Fundację Centrum Organizowania Związków Zawodowych.

W przekonaniu organizatorów zapewnienie godnej opieki osobom starszym nie może być rozpatrywane w oderwaniu od zagadnienia godnej pracy. Dla osób przebywających w ośrodkach opieki dla osób starszych, korzystanie z wszystkich praw wymienionych w „Karcie Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy” w znacznym stopniu zależy od jakości pracy wykonywanej przez pracowników tych ośrodków: opiekunów/ki, pielęgniarek/rzy, fizjoterapeutów/ki, personel sprzątający i kuchenny. Niezmiernie istotna jest również zależność pomiędzy jakością warunków pracy wymienionych osób a jakością ich pracy, a więc jakością opieki. Zależność, która nie powinna być pomijana, jeśli zależy nam na lepszym, bardziej całościowym podejściu do zagadnień wspierania osób starszych. Dlatego, zdaniem organizatorów, w starania o zapewnienie „godnej starości” powinny być wpisane również starania o zapewnienie godnych warunków pracy, np. odpowiedniej ilości personelu do wykonania zadań opiekuńczych należycie, wystarczająco wysokich płac, umów o pracę, zabezpieczeń socjalnych, sprzętu ułatwiającego pracę itp.

Centrum Organizowania Związków Zawodowych jest fundacją założoną w Polsce w wyniku rezolucji – „Zmieniamy Europę przez rozbudowę związków zawodowych” przyjętej przez IV Konferencję UNI Europa, która odbyła się w 2016 w Rzymie. To niezależna organizacja pozarządowa łącząca organizatorów związkowych i szkoleniowców doświadczonych w kampaniach społecznych, zaangażowanych we wspieranie związków zawodowych. Jednym z bieżących obszarów działania COZZ i UNI Europa jest wspieranie organizowania się pracowników prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w celu uzyskania poprawy warunków pracy.

VII Kongres Prawa Medycznego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-12-04 do 2018-12-05

4-5 grudnia 2018 roku w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się VII Kongres Prawa Medycznego organizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.

Od kilku lat Kongres jest okazją do praktycznego przybliżenia środowisku medycznemu oraz prawniczemu aktualnych zmian w prawie medycznym. Stanowi platformę wymiany poglądów oraz praktycznych doświadczeń między przedstawicielami zawodów prawniczych oraz medycznych.

Więcej informacji na temat wydarzenia na stronie - http://www.prawomedyczne.edu.pl

Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-11-29 do 2018-11-30

W dniach 29-30 listopada 2018 r. w Dworze w Tomaszowicach koło Krakowa odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Małopolska Sieć Rad Seniorów” zorganizowana przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych. Celem projektu jest wsparcie aktywności obywatelskiej seniorów poprzez podniesienie wiedzy i zainspirowanie dobrymi praktykami do własnych działań.

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń i integracji środowiska senioralnego. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały efekty projektu zrealizowanego dla seniorów z całej Małopolski. Odbyły się również wydarzenia towarzyszące: senioralny festiwal artystyczny oraz senioralne targi aktywności obywatelskiej.

Małopolska Sieć Rad Seniorów „Działamy Wspólnie” powstała w 2016 r. z potrzeby wzmocnienia lokalnych rad seniorów, dostarczenia im kompetencji niezbędnych do dobrego pełnienia ich funkcji, wymiany doświadczeń oraz tworzenia nowych rad. Powołanie sieci było wynikiem kilkuletniej współpracy (szkolenia, spotkania, konsultacje) Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z aktywnymi seniorami z ponad 20 gmin z terenu Małopolski.

ELSA Day pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-28

Siódma edycja ELSA Day odbędzie się 28 listopada 2018 r. i będzie dotyczyła w szczególności prawa do edukacji. To wydarzenie organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa.

W kilkunastu miastach Polski, w których działają Grupy Lokalne ELSA Poland, odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń promujących wiedzę o prawach człowieka. Będą to projekty zarówno naukowe, jak i społeczne; prelekcje, debaty, warsztaty, wydarzenia charytatywne, Żywe Biblioteki, czy Prawnicze Akademie Filmowe. Mają one za zadanie zwrócić uwagę odbiorców na to, jak ważną rolę odgrywa edukacja.

ELSA Day organizowany jest co roku, w ostatnią środę listopada. W 44 krajach Europy ma miejsce szereg wydarzeń skupionych wokół praw człowieka. Dotychczas poruszone zostały zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami człowieka w Internecie, odpowiedzialnością społeczną, równością płci, prawem migracyjnym oraz dostępem do sprawiedliwego procesu sądowego. Projekt jest oflagowany hasłem „all different, all together” i wpisuje się w wizję Stowarzyszenia: „Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i różnorodność kulturową”. Partnerem ELSA Day na poziomie międzynarodowym jest Rada Europy.

ELSA Poland to największa niepolityczna, niezarobkowa organizacja na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa. Jej międzynarodowy charakter oparty jest na budowaniu współpracy oraz porozumienia przez poznawanie innych systemów politycznych i kultur prawnych.

Wystawa „Pod tym samym niebem – Droga do pojednania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-26

Tematem wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym jest działalność Władysława Bartoszewskiego na niwie pojednania między narodami.

Wystawa składać się będzie z czterech części :

 • Dzieciństwo, lata szkolne i wychowanie.

W wielokulturowej Warszawie lat międzywojennych.

 • Okupacja i działalność konspiracyjna.

W kręgu Zofii Kossak – I z duszy nam wyrwij nienawiść.

 • Lata powojenne / Kronikarz zbrodni / Podróże do Izraela i Niemiec

Ten jest z ojczyzny mojej – Kropla drąży skałę.

 • Wspólna europejska odpowiedzialność

Dyplomata wolnej Polski.

Wernisaż wystawy planowany jest na 24 kwietnia 2019 roku w czwartą rocznicę śmierci Profesora Bartoszewskiego. Współorganizatorem wystawy jest Muzeum Sopotu. Wystawa w zamierzeniu organizatorów ma być pokazywana w krajach europejskich oraz poza granicami Europy by promować postawy pokojowej egzystencji sąsiadujących ze sobą narodów.

Publikacja „Mały Obywatel Świata” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-26

Publikacja „Mały Obywatel Świata” skierowana jest do dzieci w wieku od 4 do 10 lat i ma za zadanie zachęcić je do większej aktywności społecznej i do ubiegania się o prawa swoje i swoich rówieśników. Została opracowana przez Fundację CultureLab w ramach Programu Edukacji Globalnej, operacyjnie zarządzanej przez Fundację Edukacji dla Demokracji.

"Mały Obywatel Świata" to pięć niezwykłych przygód, zachęcających najmłodsze dzieci do rozpoczęcia drobnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działań mogących odmienić podwórko, dom a czasem cały region. Trójka przyjaciół, za sprawą magicznego kompasu przenosi się do 5 państw: Indonezji, Indii, Egiptu, Stanów Zjednoczonych oraz Jordanii. Przyjaźń z dziećmi z innych stron świata zachęca ich do działań na rzecz ochrony zdrowia, równości czy pokoju.

I Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Iustitia nemini neganda” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-23

23 listopada 2018 r. w Warszawie odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Karnoprocesowa „Iustitia nemini neganda” zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Procesowego działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem wydarzenia była głęboka analiza problemów, które można dostrzec w obowiązującej procedurze karnej, a także ocena funkcjonowania wprowadzonych do niej niegdyś mechanizmów. We wrześniu 2018 roku minęło bowiem 20 lat od wejścia w życie Kodeksu postępowania karnego z 1997 r.

Ósma konferencja z cyklu „Dyrektor Liderem” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-22

Konferencja organizowana przez Wyższą Szkołę Humanitas w Sosnowcu odbędzie się 22 listopada 2018 r. pod hasłem „Rozwój myślenia społecznego i emocjonalności uczniów ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera - chcę wiedzieć jak je zapewnić w mojej placówce!".

Celem spotkania jest wymiana doświadczeń i spostrzeżeń specjalistów i praktyków pracujących z dziećmi ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, a także wskazanie dyrektorom przedszkoli, szkół i innych placówek możliwości pracy z uczniami przy pomocy nowoczesnych metod kształcenia.

Cykl „Dyrektor Liderem” ma na celu propagowanie wysokiej jakości kształcenia, wspieranie rozwoju edukacji i lokalnego szkolnictwa. Rozwój kluczowych kompetencji pracowników oświaty jest konieczny, by nauczanie w szkołach stało się bezpieczne, efektywne i ciekawe, a umiejętności interpersonalne sprzyjały przyjaznej komunikacji pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami, a także przyczyniały się do przeciwdziałania dyskryminacji w szkole i nierównego traktowania uczniów z różnego rodzaju zaburzeniami czy też z niepełnosprawnościami.

Dzień Otwarty dla Kobiet OIRP we Wrocławiu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-22

22 listopada 2018 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu organizuje Dzień Otwarty dla Kobiet. Wydarzenie jest częścią projektu „Radcowie dla Kobiet” realizowanego we współpracy z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi, w tym Oddziałem Fundacji Centrum Praw Kobiet oraz Stowarzyszeniem INTRO.

Celem akcji jest przybliżenie kobietom ich praw i udzielenie odpowiedniego wsparcia, które pozwoli im walczyć z wciąż powszechną dyskryminacją ze względu na płeć.

W trakcie Dnia Otwartego można będzie uzyskać:

 • wskazówki od radców prawnych co do możliwych środków prawnych czy metod działania w celu rozstrzygnięcia danego problemu,
 • wsparcie psychologiczne pracowników Centrum Praw Kobiet we Wrocławiu,
 • pomoc psychologiczną dla pokrzywdzonych przemocą w rodzinie oraz przemocą seksualną, którą oferuje Stowarzyszenie INTRO.

Konferencja „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-21

Konferencja „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” organizowana jest przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa w dniu 21 listopada 2018 r. w hotelu Bellotto w Warszawie przy ul. Senatorskiej 13/15.

Celem wydarzenia jest pokazanie skali i konsekwencji konsumpcji pornografii przez dzieci w Polsce oraz zainicjowanie debaty środowisk opiniotwórczych o możliwych rozwiązaniach, które przyczynią się do istotnego ograniczenia kontaktu dzieci z treściami pornograficznymi. Środków zaradczych można szukać w trzech obszarach:

 • „zapobieganie” – edukacja rodziców i nauczycieli oraz wykorzystanie rozwiązań technologicznych,
 • „ochrona” – rola przepisów oraz samoregulacji przedsiębiorców,
 • „diagnostyka i pomoc” – wsparcie osób dotkniętych problemem nałogowego oglądania pornografii.

Udział w spotkaniu wezmą eksperci reprezentujący organizacje pozarządowe, środowisko akademickie, system edukacji, lekarzy i terapeutów, administrację i biznes. Części plenarnej obrad będą towarzyszyły trzy równoległe, sesje dyskusyjne ekspertów.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-21

Piąta edycja konferencji „(Nie)pełnosprawni na rynku pracy” odbędzie się 21 listopada 2018 r. w Łodzi przy ul. ks. bp. Tymienieckiego 22/24. Wydarzenie organizuje Uniwersytet Medyczny w Łodzi wspólnie z Fundacją Łódź Akademicka.

Głównym tematem konferencji będą nowe technologie, które są niezbędnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Adresatami nowych rozwiązań cyfrowych są jednak nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich rodziny, opiekunowie, osoby starsze, pracodawcy, przedstawiciele szkolnictwa. Podjęte tematy mają przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu oraz w ciekawy sposób przekazać wiedzę o nowych technologiach dedykowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz zwiększenie ich szansy na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami, pełnomocników uczelni wyższych ds. osób niepełnosprawnych, pracodawców, studentów oraz szerokiego grona zainteresowanego przedstawioną tematyką.

Konferencja „100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-19

W ramach VI edycji programu Karta Różnorodności 19 listopada w Centrum Konferencyjnym POLIN w Warszawie odbędzie się konferencja Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Kongresu Różnorodności „100 lat praw wyborczych kobiet w Polsce. PRACA, RODZINA, ROZWÓJ – perspektywa równych szans”.

Zaproszeni eksperci dyskutować będą o obecności i roli kobiet na rynku pracy, w polskiej polityce i życiu społecznym oraz łączeniu ról zawodowych i życiowych. Omówione zostaną największe wyzwania, z którymi kobiety mierzyły się od czasu nadania im praw wyborczych. Jednocześnie przeanalizowana zostanie obecna sytuacja, w tym – perspektywy zwiększenia szans rozwoju zawodowego i osobistego Polek w najbliższej przyszłości. Celem spotkania będzie także pokazanie, że kwestia równości płci dotyczy wszystkich kobiet, nie tylko tych pracujących na wysokich stanowiskach czy aspirujących do Zarządów i Rad Nadzorczych.

Wśród gości konferencji znaleźli się eksperci ze świata kultury, ekonomii, psychologii i biznesu, przedstawiciele samorządów i środowiska pozarządowego, którzy dyskutować będą w 4 panelach tematycznych:

 • POLITYKA I AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA – Kobiety w polityce i życiu społecznym
 • EKONOMIA / GOSPODARKA / RYNEK PRACY – Kobiety i pieniądze
 • PRACA i ŻYCIE POZA PRACĄ
 • WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO – Miejsce kobiet w budowaniu tożsamości

Uczestnicy konferencji będą mieli także możliwość wysłuchania mini-wykładów wprowadzających do poszczególnych paneli prowadzonych między innymi przez prof. Ewę Łętowską, pierwszą w Polsce Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Sylwię Spurek, zastępczynię Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Joannę Tyrowicz z Zakładu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Uniwersytet Warszawski oraz dr Ewę Woydyłło-Osiatyńską, doktora psychologii, psychoterapeutkę, publicystkę i autorkę wielu książek.

Ważną częścią konferencji będzie także przegląd „PRAKTYCY O RÓŻNORODNOŚCI” – prezentacja najciekawszych polskich praktyk dotyczących zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Rejestracja uczestników oraz szczegółowy program na stronie www.odpowiedzialnybiznes.pl/100lat

VI edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-11-19 do 2018-11-25

W dniach 19-25 listopada 2018 roku odbędzie się szósta edycja Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W ramach wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi, a także aplikanci i studenci przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności. Tydzień konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorzy chcą w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Tydzień Konstytucyjny ma promować świadome obywatelstwo, zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania sprawami publicznymi, podkreślić hierarchię aktów prawnych w polskim systemie prawnym i znaczenie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego udział wzięło ponad 400 szkół i przeszło 600 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło około 40.000 uczniów w całej Polsce.

Po raz kolejny jedną z lekcji w ramach Tygodnia Konstytucyjnego przeprowadzi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

 

10. Bielska edycja Objazdowego Festiwalu WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-11-16 do 2018-11-18

Wydarzenie odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2018 r. w Galerii Bielskiej BWA.

Festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie to drugi co do wielkości festiwal filmów o prawach człowieka na świecie. Jest organizowany co roku w grudniu w Warszawie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i Społeczny Instytut Filmowy. Od 2003 roku w kilkudziesięciu miastach w Polsce i we współpracy z wieloma partnerami – organizacjami pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, teatrami, kinami i innymi instytucjami kulturalnymi – organizowana jest jego objazdowa edycja.

Festiwal objazdowy powstał i rozwija się wyłącznie w wyniku inicjatyw oddolnych i stale zwiększa swój zasięg, odwiedzając coraz więcej polskich miast. Partnerzy lokalni wybierają filmy z repertuaru ostatniej edycji warszawskiego MFF WATCH DOCS. Opracowują też własny program licznych imprez towarzyszących, takich jak spotkania z ekspertami, dyskusje panelowe, fora organizacji pozarządowych, wystawy fotografii, koncerty czy spektakle.

Tegoroczna, bielska edycja festiwalu odbywa się już po raz 10. Od samego początku organizuje ją Stowarzyszenie Montaż. W ramach wprowadzenia do listopadowego wydarzenia Stowarzyszenie od stycznia 2018 roku organizuje pokaz jednego filmu festiwalowego wraz z dyskusją przed i po filmie. Ponadto od września w szkołach zarówno w Bielsku-Białej, jak i gminach ościennych, odbywają się zajęcia o tematyce praw człowieka. Wraz z młodzieżą Stowarzyszenie przygotowuje też kampanię społeczną dotyczącą praw człowieka.

Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach Festiwalu jest bezpłatny.

Program Festiwalu:

16 listopada, piątek
18.00  Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu
18.10 Cichy front (72)
19.30 Wykład/Spotkanie z zaproszonym gościem
20.30 Polonez | Leninopad (17)
21.00 Oczekiwanie (59)

17 listopada, sobota
13.00 LA 92 (114)
15:00 Detektywi prawdy (86)
16:30 Debata o przyszłości praw człowieka z zaproszonymi gośćmi

18 listopada, niedziela
15.00 Jeszcze jutro (88)
16.40 Walka (30)
17.10 Spotkanie z Katarzyną Żeglicką (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
18.00 Syryjscy zaginieni (51)

 

Gala „Natwest LGBT+ Business Awards 2018” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-11-14

14 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się Gala wręczenia nagród „Natwest LGBT+ Business Awards 2018”.

Nagroda przyznawana jest osobom i organizacjom, które poprzez swoją działalność oraz zaangażowanie przyczyniają się do upowszechnia wartości takich jak różnorodność i inkluzyjność, a w szczególności respektowanie praw osób LGBT+, w miejscu pracy i poza nim. Budując włączające, otwarte na różnorodność organizacje przyczyniają się do realnych zmian, które prowadzą do respektowania w miejscu pracy i w przestrzeni publicznej praw wszystkich przedstawicieli grup narażonych na dyskryminację, a w szczególności osób LGBT+. Te osoby i organizacje wyróżniają się również staraniami na rzecz propagowania koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w środowisku biznesowym i społeczeństwie.

Nagroda przyznawana jest w siedmiu kategoriach:

 1. Pracodawca roku wspierający osoby LGBT / LGBT supporting employer of the year – pracodawca, który przyczynił się do realnych zmian w swojej firmie, budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+, podejmując działania takie jak wprowadzenie polityk antydyskryminacyjnych, równy dostęp do oferowanych pracownikom dodatków
 2. Pracownicza sieć LGBT roku / LGBT employee led network of the year – grupa zrzeszająca pracowników/pracowniczki danej organizacji, której działania przyczyniły się do poszerzenia świadomości pracowników/pracowniczek nt. inkluzyjności osób LGBT+ w miejscu pracy i społeczeństwie oraz wspierania budowy otwartych na różnorodność, inkluzyjnych  miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+
 3. Ambasador osób LGBT w biznesie / Business LGBT ambassador - pracownik/pracowniczka firmy, którzy przyczynili się do realnych zmian w swojej firmie i  promocji inkluzyjności osób LGBT+ w miejscu pracy kandydata/tki
 4. Ambasador osób LGBT w życiu publicznym / LGBT ambasador outside business world - osoba, która przyczyniła się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ w życiu publicznym
 5. Inicjatywa roku wspierająca osoby LGBT / LBGT supporting initiative of the year – inicjatywa, która poprzez szeroki zasięg społeczny przyczyniła się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ oraz budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+
 6. Partnerstwo roku (organizacja pozarządowa) / NGO of the year – organizacja pozarządowa, której działania skupiają się na działaniach mających służyć poprawie sytuacji osób LGBT+ w Polsce oraz  budowania otwartych na różnorodność, inkluzyjnych  miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób LGBT+
 7. Wschodząca gwiazda / raising star for young activists – osoba, która po raz pierwszy zaistniała w latach 2017-2018 w przestrzeni publicznej przyczyniając się do realnych zmian i promocji inkluzyjności osób LGBT+ w życiu publicznym i/lub w środowisku biznesowym

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-11-13 do 2018-11-14

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piecza zastępcza i przysposobienie w polskim systemie prawa” odbędzie się w dniach 13-14 listopada 2018 roku w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego przy ulicy Pigonia 1 w Rzeszowie.

Organizatorami wydarzenia są: Zakład Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Koło Naukowe Prawa Rodzinnego „Familiae”, Koło Naukowe Komparatystyki Prawa Cywilnego, Koło Naukowe Filozofii i Teorii Prawa, Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Ius Romanorum” oraz Koło Naukowe Negocjacji i Mediacji.

Prawo rodzinne jest tym obszarem, w którym z bardzo dużą intensywnością uwidacznia się potrzeba realizacji ochronnej funkcji państwa. Problematyka dzieci pozbawionych naturalnego środowiska rodzinnego jest niezwykle doniosła. Dostrzec można daleko idące zmiany w podejściu do rozwiązań prawnych związanych z tym zagadnieniem. Stanowią one przedmiot debat naukowych, nie tylko w polskich, ale także w zagranicznych ośrodkach akademickich. Następujące zmiany społeczno-obyczajowe również mają niebagatelny wpływ na kształtowanie relacji prawno-rodzinnych. Oddziałują one przede wszystkim na stany faktyczne, w których występuje dziecko.

Od kilku lat na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego organizowane są cykliczne konferencje naukowe poświęcone prawu rodzinnemu, które odbywały się przy udziale Koła Naukowego Prawa Rodzinnego „Familiae”. IV Edycja Konferencji będzie kontynuacją wysiłków podjętych w poprzednich latach.

IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-31

Stowarzyszenie Szukamy Polski we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Radą Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego organizuje w dniu 31.10.2018 IV Podlaskie Forum Aktywności Osób Starszych.

Temat tegorocznego wydarzenia to „Wpływamy na zmiany – otwieramy się na świat”. Uczestnikami spotkania będą podlascy seniorzy, przedstawiciele organizacji senioralnych oraz organizacji i instytucji działających na rzecz osób starszych z terenu województwa.

Podczas forum odbędzie się także podsumowanie realizowanego od kwietnia 2018 r. projektu „AKADEMIA RZECZNIKA – wpływamy na zmiany”. Projekt skierowany jest do osób po 60. roku życia z terenu województwa podlaskiego i odpowiada na potrzebę rozwijania umiejętności rzecznictwa, reprezentowania interesów seniorów i współuczestniczenie w rozwiązywaniu problemów społecznych osób starszych w województwie podlaskim. Ważny aspekt zadania stanowi też edukacja obywatelska. Uczestnicy projektu poznają możliwości wpływania na zmiany w swoim otoczenia, stają się za własne otoczenie odpowiedzialni i uczą się o tym właściwie i w różnych formach informować innych.

Ceremonia wręczenia Nagrody im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-26

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata" przyznawana jest przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz przez Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się 26 października 2018 w Warszawie, podczas konferencji edukacyjnej Muzeum POLIN dla ponad 200 nauczycieli i nauczycielek z całej Polski.

Od ponad 10 lat wyróżnienie trafia w ręce nauczycieli i nauczycielek, którzy uczą i wychowują w duchu dialogu, tolerancji oraz poszanowania dla innych, inspirują do działań zgodnych z tymi zasadami i odgrywają aktywną rolę w swojej szkole oraz społeczności lokalnej. Nie zawsze jest to łatwe – historie laureatów i laureatek nagrody to w dużym stopniu historie ich zmagań z niechęcią lub obojętnością społeczności i lokalnych instytucji. To również historie przekraczania tych trudności przez upór w codziennej pracy oraz odwagę sprzeciwu. Nagroda ma być dla nauczycieli wzmocnieniem i wsparciem, potwierdzeniem, że to co robią jest ważne i potrzebne, przypomnieniem, że w swoich działaniach nie są sami.

Pierwszych laureatów konkursu wybrała osobiście Irena Sendlerowa w 2006 roku. Od tego czasu każdego roku kapituła konkursu wybiera kolejnych laureatów oraz laureatki. Nagroda wynosi 15 tys. złotych.

Harmonogram nagrody w 2018 roku:

 • Nabór zgłoszeń do 30 września.
 • Ocena zgłoszeń przez kapitułę (skład kapituły: Krzysztof Czyżewski, Elżbieta Ficowska, Igor Czarnecki, Krystyna Starczewska, Zofia Żukowska, Alicja Pacewicz, Paula Sawicka, Jarosław Przyborowski, Włodzimierz Grudziński, Robert Szuchta, Anna Chipczyńska).
 • Ceremonia wręczenia nagrody 26 października 2018 w Warszawie. 

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-25

IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 25 października br. w Warszawie w budynku SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (ul. Chodakowska 19/31).

Hasło tegorocznej edycji to „Za Niezależnym Życiem”. Ma ona wyjątkowe znaczenie, gdyż miał miejsce głośny i ważny protest osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, między innymi w obronie prawa do Niezależnego Życia. W odpowiedzi Rząd zaproponował pakiet rozwiązań, planowana jest także reforma orzecznictwa. Również w tym roku po raz pierwszy Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami ocenił wykonywanie przez Polskę Konwencji.

Dyskusja dotyczyć będzie m.in.:

 • wdrożenia w Polsce idei Niezależnego Życia – kwestie godziwych świadczeń, usług asystenckich, przerwy wytchnieniowej, mieszkań wspomaganych, włączającej edukacji, rynku pracy otwartego na osoby z niepełnosprawnościami, dostępnej przestrzeni, włączającego społeczeństwa;
 • oceny polskich sprawozdań z wdrażania Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami;
 • kierunku zmian w systemowym wsparciu osób z niepełnosprawnościami po sejmowym proteście osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin;
 • budowy silnego ruchu na rzecz pełnego wdrożenia praw człowieka osób z niepełnosprawnościami;
 • efektów upowszechniania propozycji Nowego Systemu Wsparcia „Za Niezależnym Życiem” wypracowanej przez Kongres w zeszłym roku.

Kongres poprzedzać będą spotkania konsultacyjne w regionach, tak zwane Konwenty Regionalne. Odbędą się one w kilkunastu miastach w całej Polsce (aktualna lista na stronie www.konwencja.org)

Seminarium „Projektowanie dostępności” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-23

Spotkanie, organizowane przez Lubelski Instytut Designu, odbędzie się 23 października 2018 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 3.

Seminarium, adresowane do środowiska lubelskich projektantów i projektantek, ma na celu przybliżenie wymogów prawnych, inspiracji a także wymiany doświadczeń dotyczących projektowania lepszego, dostępniejszego dla osób z ograniczeniami fizycznymi, sensorycznymi czy psychicznymi.

PROGRAM WYDARZENIA:

10:00 Wstęp i wprowadzenie do tematu – Piotr Skrzypczak, LID

10:15 Wymogi prawa – stan obecny i planowane zmiany, m.in.

 • Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Joanna Olszewska, Biuro ds. osób niepełnosprawnych UM Lublin
 • Wwa Olejniczek-Wójcik, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

11:30 Prezentacja przypadków – rozwiązań projektowych oraz dyskusja nt. barier w projektowaniu, m.in.

 • dr Edyta Lisek-Lubaś, Fundacja Repatria - Kultura i Sztuka
 • Michał Martynowski, Motyf Studio
 • Aneta Hernas, dyrektor Centrum Orto-Optymist

12:45 Przegląd nowych technologii i rozwiązań społecznych w kontekście projektowania dostępności, m.in.

 • dr Justyna Gerłowska, Wydział Psychologii UMCS
 • Marcin Matys, Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnością KUL JPII
 • Rafał Lis, Galeria Labirynt, koordynator dostępności

13:45 Podsumowanie i zakończenie

Lubelski Instytut Designu jest częścią Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Stworzony został w 2015 r. by wspierać dobre, odpowiedzialne projektowanie.

 

Konkurs „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-18 do 2019-02-22

Konkurs „Nauczyciel-Mediator” im. Joanny Kubiak organizowany jest przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej we współpracy z Fundacją Przyjaciółka. Inauguracja planowana jest na 18 października 2018 roku w Międzynarodowy Dzień Mediacji. Konkurs skierowany jest do nauczycieli stosujących w swojej pracy z uczniami różne formy rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacje.

Cele konkursu:

 • Promocja form rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w tym przede wszystkim mediacji jako metody pracy nauczycieli.
 • Wyróżnienie nauczycieli, którzy konsekwentnie i z sukcesem stosują w swojej pracy z dziećmi i młodzieżą te metody.
 • Wspieranie rozwoju osobistego nauczycieli w obszarze metod rozwiązywania konfliktów bez przemocy, w sytuacji narastającej w szkołach agresji i przemocy.
 • Upamiętnienie życia i pracy Joanny Kubiak.

Patronka konkursu – Joanna Kubiak – była mediatorką, osobą promująca mediację i pokojowe formy rozwiązywania konfliktów w szkołach. Była związana ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP), współtworzyła i kierowała Ośrodkiem Mediacji SIP, współpracowała z Fundacją Dobrych Rozwiązań, była wpisana na listy mediatorów sądowych w sprawach karnych i cywilnych. Z sukcesem szkoliła nauczycieli i pedagogów szkolnych w takim działaniu, sama także uczestniczyła w mediacjach w szkołach. Mediację i bezkonfliktowe rozwiązywanie sporów traktowała jako swoją pasję i misję.

16. Objazdowy Festiwal Filmowy "WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-18 do 2018-10-21

Objazdowy Festiwal Filmowy "WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie" odbywa się od 2003 r. po warszawskim festiwalu międzynarodowym w grudniu, którego główną organizatorką jest Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W Krakowie i Poroninie objazdowy festiwal organizuje fundacja Autonomia we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.

Krakowska edycja wydarzenia jest miejscem debat oraz sprzyja integracji działających tam organizacji pozarządowych, pełniąc przy tym ważną funkcję edukacyjną (co roku pokazy są organizowane m.in. dla szkół). Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

W 2018 roku główne tematy filmów prezentowanych podczas festiwalu odbywającego się w dniach 18-21 października to: militaryzm i propaganda, walka o podmiotowość osób z niepełnosprawnościami, związki ekologii z demokracją oraz problematyka związana z aktywizmem w obszarze praw człowieka.

Konferencja międzynarodowa „Poznań International Model United Nations 2018” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-18 do 2018-10-21

Konferencja POZIMUN – Poznań International Model United Nations 2018 odbędzie się w terminie 18-21 października 2018 r. w Poznaniu. Organizatorem wydarzenia jest Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes”, działające przy Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Organizacji Międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POZIMUN jest symulacją obrad ONZ, której dydaktyczno-szkoleniowy charakter ma na celu zwrócenie uwagi na wybrane problemy współczesnego świata (w tym łamanie praw człowieka) oraz możliwości i sposoby ich rozwiązania. Zadaniem każdego z uczestników jest wcielenie się w rolę reprezentanta jednego z krajów członkowskich ONZ (z wyjątkiem kraju ojczystego) i stworzenie adekwatnego do rzeczywistej sytuacji politycznej stanowiska politycznego na dyskutowany temat. W celu nadania obradom bardziej realistycznego charakteru uczestnicy muszą dodatkowo zapoznać się z polityką prowadzoną aktualnie przez wszystkie kraje – członków ich grupy symulacyjnej. Wydarzenie jest interdyscyplinarne, łączy ze sobą wiele dziedzin naukowych, takich jak: prawo, ekonomia, dyplomacja, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo międzynarodowe, ale również zdrowie.

Jest to już piąta edycja wydarzenia, w którym uczestniczą studenci z kilkunastu państw Europy i świata. W tegorocznej konferencji będą mogli wziąć udział również licealiści zainteresowani tematyką prawa krajowego, prawa międzynarodowego, dyplomacji i prawa europejskiego.

Obchody Dnia Godności pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-17 do 2019-06-21

Obchody Dnia Godności są organizowane przez Fundację Global Dignity Poland. Fundacja jest częścią międzynarodowej inicjatywy propagującej wśród dzieci i młodzieży ideę poszanowania godności jako fundamentalnego prawa człowieka.  W roku szkolnym 2018/2019 obchody rozpoczynają się 17 października 2018 roku i potrwają do czerwca 2019 roku.

Hasłem przewodnim jest: EMPATIA WYCHODZI NA DOBRE.

Organizatorzy planują m.in.:

 • Spotkania w szkołach z udziałem Fundacji Global Dignity Poland oraz gości specjalnych.
 • Materiały pomagające zrozumieć, co to jest empatia.
 • Plany warsztatów, które nauczyciele będą mogli wykorzystać do przeprowadzenia w szkole własnych zajęć z empatii.
 • Film będący wsparciem do przeprowadzenia przez szkołę zajęć we własnym zakresie.
 • Zaproszenie szkół do zorganizowania tygodnia empatii według własnego pomysłu. Najlepsze pomysły zostaną nagrodzone.

XVII Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-17

Mityng Pływacki jest wydarzeniem skierowanym do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizatorem zawodów, które odbywają się w Chrzanowie, jest Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej.

Mityng adresowany jest do uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Domów Pomocy Społecznej, Świetlic Terapeutycznych, Szkół z oddziałami Specjalnymi, Ośrodków Szkolno-Wychowawczych.

Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną narażone na odrzucenie i zaszufladkowanie przez społeczeństwo lokalne. Udział w zawodach daje im poczucie przynależności do środowiska osób zdrowych, możliwość sprawdzenia swoich umiejętność, osiągania sukcesów.

Zawody mają zasięg krajowy, bierze w nich udział ok.160 zawodników. Pływacy konkurują w 4 kategoriach z podziałem  na płeć: 25m, 50m, ze sprzętem oraz w sztafecie.

Cele zawodów:

 • aktywizacja i integracja osób z niepełnosprawnościami,
 • propagowanie sportu jako alternatywy wolnego czasu,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • przełamywanie barier i stereotypów o osobach z niepełnosprawnościami,
 • podniesienie poczucia wartości osób chorych,
 • nauka zdrowej rywalizacji,
 • nauka współpracy w grupie (sztafeta pływacka).

Fundacja im. Brata Alberta prowadzi działalność na teranie całego kraju. Obejmuje swoją opieką osoby z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Jest założycielem Warsztatów Terapii Zajęciowej, Świetlic Terapeutycznych, Środowiskowych Domów Samopomocy, DPS, szkoły integracyjnej z oddziałami przedszkolnymi.

WTZ w Chrzanowie na co dzień sprawuje opiekę nad 35 podopiecznymi. Osoby te uczestniczą w zajęciach uspołeczniających, praktykach zawodowych, rehabilitacji ruchowej i terapii psychologicznej. Celem Warsztatu jest podtrzymanie oraz rozwijanie umiejętności i nawyków życia codziennego i zawodowego. Uczestnicy biorą udział w konkursach i przeglądach plastycznych, edukacyjnych, rękodzielniczych oraz sportowych.

I Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Aktywni w pracy" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-16

16 października 2018 roku w Rzeszowie odbędzie się I Kongres Osób z Niepełnosprawnościami „Aktywni w pracy" organizowany przez Polski Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej i Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9.00 w G2A Arena Rzeszów, Jasionka 953.

Kongres skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami zatrudnionych w zakładach aktywności zawodowej w województwie podkarpackim oraz kadry wspierającej, a także samorządu i organizatorów ZAZ.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości pracowników z niepełnosprawnościami w zakresie wnoszenia indywidualnego wkładu w zespół pracowniczy, podejmowania odpowiedzialności za powierzone zadania, a także wykorzystywania w pełni osobistego potencjału. Kongres będzie jednocześnie stwarzał możliwość dyskusji na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami związanych z relacjami w pracy.

Debaty „Religia a osoby LGBT+” oraz „Prawa mniejszości seksualnych a Konstytucja RP” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-13

13 października w Centrum Kultury w Lublinie odbędą się dwie debaty „Religia a osoby LGBT+” oraz „Prawa mniejszości seksualnych a Konstytucja RP”. Będą to wydarzenia towarzyszące I Marszowi Równości w Lublinie. Po debatach planowany jest pokaz filmu Artykuł osiemnasty.

Celem wydarzeń jest pobudzenie debaty społecznej na temat praw człowieka w kontekście osób LGBT+. Głównym postulatem organizatorów jest ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz  promocja praw człowieka jako uniwersalnej wartości.

Debaty będą tłumaczone na język migowy PJM, a udział w nich jest bezpłatny.

Kampania społeczna „Opiekun rodzinny nie musi być sam” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-13 do 2018-11-30

13 października, w Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej, rozpoczyna się kampania społeczna  poświęcona sytuacji i potrzebom opiekunów rodzinnych organizowana przez Fundację Hospicyjną.

Głównym celem kampanii jest podjęcie społecznej dyskusji nad formami pomocy osobom opiekującym się swoimi bliskimi w domach. Zmiana sytuacji opiekunów to zadanie dla wszystkich: zarówno instytucji na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnych społeczności, w których pomoc można kierować ku konkretnym osobom. To sprawa, która w obliczu statystyk potwierdzających starzenie się społeczeństwa, jest coraz bardziej nagląca i wymaga podjęcia konkretnych działań.

W ramach kampanii planowane są m.in.

 • koncerty i inne wydarzenia inicjowane przez hospicja,
 • obchody Polskiego Dnia Opiekuna Rodzinnego 30 listopada w formie merytorycznej dyskusji z udziałem ekspertów i samych opiekunów dotyczącej stworzenia jednolitej definicji tego, kim jest opiekun rodzinny,
 • premiera książki Anny Kulki-Doleckiej „Wyjrzeć przez okno” – autorka z wykształcenia jest psychologiem, a jej rodzina od lat znajduje się pod opieką Domowego Hospicjum dla Dzieci ks. Dutkiewicza SAC,
 • konkurs dla uczniów na tekst dotyczący wsparcia opiekunów – uświadamianie kolejnym pokoleniom wagi ich aktywności jako ważny element w strategii rozwijania sieci wolontariatu w całej Polsce.

Obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-12

12 października 2018 roku we Wrocławiu odbędą się obchody 25-lecia działalności Stowarzyszenia „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami.

Głównym celem działań Stowarzyszenia jest edukacja, pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami. Poprzez szerokie uczestnictwo osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w życiu lokalnych społeczności organizacja przeciwdziała ich wykluczeniu społecznemu.

Wieloletnie działania Stowarzyszenia OSTOJA to przykład dobrej praktyki w zakresie organizacji zintegrowanych, kompleksowych, wielospecjalistycznych działań terapeutyczno-edukacyjno-rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób z niepełnosprawnością w lokalnej społeczności. Stowarzyszenie współpracuje z lokalnym i regionalnym samorządem oraz podmiotami, publicznymi i niepublicznym, działającymi w obszarze jego zadań statutowych.

25-letnia droga rozwoju organizacji zostanie pokazana na osnowie spektaklu grupy teatralnej Stowarzyszenia pt. „2018: Odyseja Człowieczna” w reż. Agnieszki Bresler oraz filmu okolicznościowego autorstwa Grupy Filmowej OSTOJA -TV. Podczas uroczystości wręczone zostaną pamiątkowe „Ostojki" jako wyraz podziękowania dla osób, które wpłynęły na to kim i gdzie jest dzisiaj Stowarzyszenie OSTOJA. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa okolicznościowa „OSTOJA 1993 – 2018”.

Ramowy program wydarzenia:

11.00 - 11.30 spektakl grupy teatralnej Stowarzyszenia pt. „2018: Odyseja Człowieczna” w reż. Agnieszki Bresler

11.30 - 11.45 powitanie gości i kilka słów o 25-letniej drodze rozwoju organizacji

11.45 - 12.00 film okolicznościowy autorstwa Grupy Filmowej OSTOJA-TV

12.00 - 13.00 wręczenie pamiątkowych „Ostojek”

13.00 - 14.00 tort jubileuszowy, toasty i rozmowy w kuluarach przy wystawie okolicznościowej OSTOJA 1993 – 2018

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-10

Organizatorem wydarzenia jest Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie. Każdego roku Olimpiada organizowana jest przez inny powiat i inną poradnię. W tym roku uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego, parczewskiego, bialskiego, włodawskiego i ryckiego.

Tematem przewodnim Olimpiady jest profilaktyka i ochrona zdrowia psychicznego w Polsce. Inne cele wydarzenia to m.in. wzrost wiedzy w zakresie radzenia sobie z kryzysem psychicznym lub zaburzeniem psychicznym oraz wzrost świadomości w temacie zaburzeń psychicznych, sprzyjający lepszemu zrozumieniu ich natury i zwalczaniu stereotypów.

Olimpiada składa się z trzech etapów: szkolnego i powiatowego (zaplanowane na wrzesień 2018r.) oraz etapu regionalnego, który odbędzie się 10 października w Starostwie Powiatowym we Włodawie.

Szkolenia Fundacji Centrum Praw Kobiet pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-10 do 2018-10-12

W dniach 10-12 października w Warszawie odbędą się szkolenia dotyczące przemocy wobec kobiet organizowane przez Fundację Centrum Praw Kobiet we współpracy z Vital Voices Global Partnership oraz Fundacją Avon dla Kobiet. Szkolenie odbywa się w ramach Instytutu Sprawiedliwości dla Kobiet Doświadczających Przemocy Domowej i Seksualnej zainicjowanego przez Vital Voices we współpracy z Departamentem Stanu USA oraz Fundacją Avon dla Kobiet w 2014 r.

Szkolenie odbędzie się w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie przy ulicy Królewskiej 11 w godzinach od 9.00 do 17.00.

Program Instytutu dostosowany do polskich realiów, opiera się na interaktywnym modelu szkolenia sędziów, prokuratorów, policjantów oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet.

Przyjęta w programie perspektywa oparta jest na standardach przyjętych w międzynarodowych dokumentach praw człowieka, które wskazują, że system przeciwdziałania przemocy wobec kobiet powinien koncentrować się na  potrzebach krzywdzonych kobiet oraz pociąganiu sprawcy do odpowiedzialności. Uczestnicy i uczestniczki szkolenia będą mieli okazję przećwiczyć współpracę międzysektorową, poznać jej zalety oraz techniki tworzenia zasad i procedur skutecznej współpracy, a także roli, jaką powinny w niej odgrywać organizacje pomagające kobietom doświadczającym przemocy. Program jest skonstruowany w taki sposób, aby uczestnicy i uczestniczki mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę i umiejętności w diagnozowaniu przypadków przemocy wobec kobiet, ściganiu i prowadzeniu postępowań w tego typu sprawach, ale także aby mogli lepiej zrozumieć dlaczego są one ważne i dlaczego nie należy ich bagatelizować.

W trakcie trzydniowego szkolenia międzynarodowi oraz polscy trenerzy i trenerki będą starali się także wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami szkolenia wypracować strategię oraz plan przełamywania barier występujących w polskim systemie pomocy kobietom pokrzywdzonym w wyniku przemocy domowej i seksualnej oraz wypracować rozwiązania, które zwiększą skuteczność działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

Dotychczas szkolenia w oparciu o program Instytutu były poza USA realizowane m.in. w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Argentynie, Chile, Meksyku, Brazylii.

Konferencja „Z niepełnosprawnością na TY” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-04

4 października 2018 r. w Nowym Tomyślu odbędzie się konferencja  „Z niepełnosprawnością na TY” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9:00 na Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyślu – os. Północ 37 a.

Wydarzenie adresowane jest do osób z niepełnosprawnością, pracodawców, instytucji oraz podmiotów działających w sferze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

09:00 – 09:05 – Powitanie i otwarcie konferencji – Marcin Brambor – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

09:05 – 09:20 – „Działania Powiatu na rzecz osób z niepełnosprawnościami” – Ireneusz Kozecki – Starosta Nowotomyski

09:20 – 09:30 – „Zabezpieczenie praw osób z niepełnosprawnościami i osób starszych na przykładzie wybranych zagadnień publikowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich” – radca prawny Piotr Brudło

09:30 – 09:45 – „Wsparcie osób z niepełnosprawnościami oraz pracodawców środkami PFRON” – dr Anna Skupień – dyrektor Oddziału Wielkopolskiego PFRON

09:45 – 10:00 – „Znaleźć sposób na siebie” – pokaz audiowizualny

10:00 – 10:10 – „Sytuacja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz formy wsparcia pracodawców zatrudniających te osoby” – Bogumiła Sprywa – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu

10:10 – 10:30 – „Psychologiczne aspekty radzenia sobie z niepełnosprawnością” – Magdalena Gałkowska-Kuźmin – psycholog

10:30 – 10:50 – „Pozytywne podejście do opieki nad osobą żyjącą z demencją” – Aneta Jędrejko – trener w innowacyjnym amerykańskim programie Edukacji o Demencji „Positive Aprroach to Care”

10:55 – 11:05 – Ocena kondycji psychicznej „Miej to z głowy” – Magdalena Adamska-Kijko – koordynatorka regionalna Stowarzyszenia „Czas, Przestrzeń, Tożsamość”

11:05 – Podsumowanie i zakończenie konferencji

Edycja książki „Układanka Polska Nieoczywista” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-10-04

„Układanka Polska Nieoczywista” to zbiór ponad 400 tematów do rozmów o Polsce i świecie współczesnym w duchu otwartości, szacunku, bez mowy nienawiści, wzbogaconych o inspiracje do podejmowania aktywności, działań – w planie osobistym, w rodzinie, w społecznościach lokalnych i na szerszą skalę.

Książka będzie nieodpłatnie przekazywana podmiotom zaangażowanym w obronę praw obywatelskich, praw człowieka, działań na rzecz równości wszystkich obywateli, do dalszej bezpłatnej dystrybucji i upowszechniania.

„Układanka Polska Nieoczywista” powstała z myślą, by łączyć wszystkich Polaków w duchu demokracji i równości. Celami publikacji są między innymi:

 • budowanie wspólnoty ponad podziałami, międzypokoleniowo, bez wykluczeń,
 • aktywizowanie młodzieży w duchu wartości demokratycznych, równościowych, otwarcia na innego człowieka, z poszanowaniem odmienności i różnic,
 • uwrażliwianie obywateli na prawa człowieka i prawo w kontekście różnorodnych aspektów życia,
 • budowanie szacunku dla każdego bez względu na jego poglądy, wyznanie, rasę, płeć, orientację.

Projekt edukacyjny „Tolerancja. Pomost między kulturami” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-10-01 do 2019-06-30

Projekt „Tolerancja. Pomost między kulturami” realizowany jest przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Szamotułach w roku szkolnym 2018/2019.

Cele projektu:

 • kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i moralnych młodych ludzi, opartych na tolerancji wobec wszelkiej inności, poszanowaniu praw człowieka i godności ludzkiej (bez względu na rasę, narodowość, kulturę czy wyznanie) oraz poszukiwaniu wzajemnego zrozumienia;
 • uwrażliwienie uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji, a także przemocy i agresji, u źródeł których leżą rasizm i ksenofobia;
 • burzenie stereotypów i uprzedzeń;
 • budzenie wrażliwości międzykulturowej;
 • rozwijanie potrzeby zdobywania wiedzy na temat inności;
 • zachęcanie do samokształcenia i zdobywania prócz wiedzy także nowych doświadczeń;
 • poznanie wielowiekowej historii, tradycji oraz kultury tatarskiej - mało znanej części naszego dziedzictwa kulturowego;
 • pogłębianie wiedzy na temat muzułmańskiego kręgu kulturowego: reguł życia społecznego, obyczajowości, kultury, sztuki kulinarnej, języka arabskiego, religii muzułmańskiej;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności wynikających z pracy metodą projektu:
 • pobudzanie aktywności, samodzielności i kreatywności,
 • kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, selekcji i ich przetwarzania z punktu widzenia celów projektu,
 • odnajdywanie radości w nauce dzięki wchodzeniu w role badacza i odkrywcy,
 • zyskanie świadomości, że najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywania problemów jest współpraca,
 • rozwijanie umiejętności przygotowania i praktykowania wystąpień publicznych.

VI Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-09-28 do 2018-10-14

Festiwal odbędzie się w Warszawie w dniach 28 września do 7 października oraz w weekend od 12 do 14 października 2018 roku.

Wydarzenie jest organizowane przez Fundację Kultury bez Barier we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa, Teatrem Studio, Disney Polska oraz Bemowskim Centrum Kultury.

Ideą przewodnią festiwalu jest łączenie ludzi i znoszenie wszelkich ograniczeń uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury. Każde wydarzenie, organizowane w ramach festiwalu, jest dostępne dla każdego, a to oznacza między Innymi, że spektakle teatralne, pokazy filmowe i wystawy są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością sensoryczną, intelektualną, ruchu, a także osób ze spektrum autyzmu czy wykluczanych ze zwykłego uczestnictwa w kulturze z powodów materialnych. Oferta festiwalowa uwzględnia też potrzeby seniorów, obcokrajowców i całych rodzin.

Festiwal Kultury bez Barier charakteryzuje się otwartością, radością i dostrzeganiem potrzeb każdego człowieka, rozumianego jako równego wśród równych. Tegoroczne hasło Festiwalu „Możesz!" ma przypomnieć wszystkim, że stale powinniśmy żyć tak, by inspirować innych do radości, otwartości i empatii.

IV edycja Nocy Świątyń pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-09-22

22 września 2018 roku odbędzie się IV edycja Nocy Świątyń.

Wydarzenie jest koordynowane przez Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii z Warszawy, Stowarzyszenie Lepszy Świat z Poznania, Fundację na Rzecz Różnorodności Polistrefa z Krakowa oraz Centrum Dialogu im. Marka Edelmana z Łodzi.

Noc Świątyń jest organizowana w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które co roku przypadają 21 września.

Wydarzenie rozwija się, docierając do kolejnych miast i nowych wspólnot. Każdego roku z możliwości odwiedzenia kościołów, synagog i miejsc modlitwy wyznawców różnych religii korzysta kilka tysięcy osób. W tegorocznej Nocy Świątyń bierze udział ponad 50 miejsc z Warszawy, Poznania, Krakowa, Gdańska i Łodzi ważnych dla wyznawców ponad 27 wyznań.

Wysłuchanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ochronie Sygnalistów pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-09-22

22 września 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się Wysłuchanie Obywatelskiego Projektu Ustawy o Ochronie Sygnalistów.

Organizatorami wydarzenia były: Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NSZZ Solidarność ‘80 i Instytut Spraw Publicznych, Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Obywatelski Projekt Ustawy powstał w 2017 roku z myślą o ochronie osób, które w swoim miejscu pracy nie akceptują praktyk niezgodnych z prawem, wewnętrznymi regulacjami i etyką.

Celem spotkania i poddania projektu społecznemu wysłuchaniu było zebranie uwag do niego, aby móc go udoskonalić, a także dać możliwość wypowiedzi możliwie szerokiemu gronu zainteresowanych osób.

Obecne prawo w Polsce pozostaje w dużej mierze ślepe na sygnalistów. Nie zapewnia im skutecznej ochrony, jeśli w związku ze swoją postawą stają się ofiarami mobbingu, gróźb i szantażów ze strony przełożonych, szykan w otoczeniu kolegów z pracy. Sytuacja ta utrwala społeczny stygmat sygnalistów jako donosicieli. Obecnie obowiązujące przepisy nie wskazują w jakim trybie i do kogo sygnaliści mogą zwrócić się z informacjami o nieprawidłowościach lub zdarzeniach szkodzących wspólnemu dobru, które zaobserwowali w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. Brakuje jednej, spójnej regulacji chroniącej sygnalistów, z której mogliby skorzystać pracownicy wszystkich branż, zleceniobiorcy, stażyści czy wolontariusze doświadczający niezasłużonych represji, z wyrzuceniem z pracy włącznie. Jednocześnie w wyniku konieczności dostosowania się do wymogów unijnych przepisy chroniące sygnalistów zaistniały w kilku aktach prawnych. Fragmentaryczne rozwiązania chronią na przykład pracowników sektora finansowego. Dopóki nie powstanie jednolity akt prawny pracownicy różnych sektorów będą traktowani nierówno. Komisja Europejska pracuje już nad dyrektywą w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii. Przyjęcie jej to kwestia czasu i Polska tak czy inaczej będzie musiał przyjąć osobny akt prawny dedykowany sygnalistom. Aby przyśpieszyć ten proces, przygotowany został Obywatelski Projekt Ustawy o ochronie sygnalistów, który już dziś odpowiada międzynarodowym wymogom w tej kwestii.

VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. „Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-09-20 do 2018-09-22

W dniach 20-22 września 2018 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbędzie się VIII Zjazd Katedr Postępowania Karnego pt. „Ewolucja polskiego wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 w świetle standardów rzetelnego procesu".

Głównym tematem Zjazdu będzie problematyka nowelizacji polskiej procedury karnej, zmian ustrojowych w szeroko rozumianym systemie wymiaru sprawiedliwości w latach 2013-2018 oraz ich wpływu na realizację standardów rzetelnego procesu karnego.

Zjazd ma według organizatorów stanowić forum dyskusji nad mającą miejsce w ostatnich latach ewolucją modelu polskiego procesu karnego w kontekście realizacji zasad procesowych oraz poszanowania praw i wolności jednostki. Ma być również okazją do refleksji nad stanem nauki prawa karnego procesowego w Polsce oraz innymi problemami procedury karnej.

Kampania społeczna „Odmień swoją głowę” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-09-16 do 2018-09-21

„Odmień swoją głowę” to kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych, która odbędzie się w Trójmieście w dniach 16-21 września 2018r.

W ramach kampanii zaplanowany został Festyn Tolerancji, Trójmiejskie Dni Otwarte oraz Konferencja „Otworzyć Bramy Tolerancji”. Celem wszystkich wydarzeń jest zwiększenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej województwa pomorskiego w zakresie problematyki zdrowia psychicznego i chorób psychicznych.

Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” podczas Pol’and’Rock Festival 2018 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-08-02 do 2018-08-03
Turniej „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” odbywający się podczas Pol’and’Rock Festival 2018 w Kostrzynie nad Odrą organizowany jest przez Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” .
Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej stanowią jedno z najbardziej uznanych i rozpoznawalnych wydarzeń w trakcie festiwalu. Poprzez udział w turnieju jego uczestnicy wyrażają swoje poparcie dla różnorodności, szacunku i przyjaźni – ponad wszelkimi podziałami.
Hasło turnieju, czyli „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” nabiera szczególnego znaczenia w kontekście przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich podobnie jak w ubiegłych latach (w 2016 i 2017 roku) objął Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej patronatem honorowym. 

XIII Edycja Konkursu Verba Veritatis pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-07-31

XIII Edycja Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu organizowana jest przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Celem Konkursu jest inspirowanie do budowania kapitału społecznego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i kompetencji w zakresie etyki biznesu, ładu korporacyjnego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Konkurs ma pomóc w zachęcaniu młodych osób, które właśnie wkraczają do polskiej gospodarki,jako pracownicy czy jako przedsiębiorcy, do praktykowania postaw etycznych, odpowiedzialnych i zgodnych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
XIII edycja Konkursu prowadzona będzie w III i IV kwartale 2018 roku. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do końca lipca br., a jego rozstrzygnięcie planowane jest na listopad br.

Konkurs dla migrantów i migrantek „Opowiedz nam swoją historię” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-07-30 do 2018-08-26

Organizatorzy chcą oddać głos migrantom i migrantkom oraz umożliwić im opowiedzenie o swoich doświadczeniach, nadziejach i obawach, codziennym życiu, reakcjach Polek i Polaków.

W konkursie organizowanym przez OKO.press we współpracy z Fundacją Ocalenie mogą wziąć udział wszyscy cudzoziemcy mieszkający w Polsce, bez względu na kraj pochodzenia i status prawny.

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • napisać tekst w pierwszej osobie, maksymalnie na 8 tysięcy znaków ze spacjami (do 4 stron A4) po polsku, lub rosyjsku, angielsku czy francusku,
 • nagrać maksymalnie 3-minutowy film (np. smartfonem).

W każdej kategorii konkursu przyznana będzie jedna główna nagroda w wysokości 800 zł oraz dwa wyróżnienia po 400 zł. Wszystkie nagrodzone prace zostaną opublikowane na łamach OKO.press.

Kampania „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji!” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-06-30 do 2018-12-31

Kampania została zainicjowana przez Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora 30 czerwca 2018 r.  I etap zakończy się 31 grudnia 2018 r.

Każdego dnia w Polsce odbywa się kilkadziesiąt różnego rodzaju pokazów i prezentacji, na których ludzie są zachęcani do kosztownych zakupów  produktów wątpliwej jakości i pochodzenia oraz wprowadzani w błąd na temat ich rzekomego leczniczego działania.

W ramach kampanii przestrzegającej przed manipulacją na pokazach i prezentacjach zaplanowane zostało 100 spotkań na terenie 5 województw: małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego. Zajęcia odbywają się w małych gminach, wsiach, miasteczkach i dużych miastach, co zapewnia dotarcie do jak największej grupy seniorów, którzy są najbardziej podatni na zagrożenie manipulacją sprzedażową podczas prezentacji.

Planowana jest również realizacja spotu edukacyjno-informacyjnego. Będzie on emitowany w mediach lokalnych, regionalnych, na nośnikach internetowych stowarzyszenia, zostanie również zgłoszony do bezpłatnej emisji w TVP.

XVI Międzynarodowa Konferencja Chorób Rzadkich "Zrozumieć choroby rzadkie" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-06-28 do 2018-07-01
Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie przy współpracy Federacji Pacjentów z Europy Środkowej Wschodniej oraz stowarzyszeń skupiających pacjentów z chorobami rzadkimi.
Konferencje organizowane przez Stowarzyszenie chorób rzadkich trwale wpisały się w międzynarodowy kalendarz spotkań edukacyjnych, przyciągając licznych uczestników z całego świata. 
Jest to okazaja do wymiany doświadczeń, nawiązania kontaktów i współpracy między polskimi i zagranicznymi środowiskami naukowymi i medycznymi.
Na każde z nich corocznie przybywa ok. 300 specjalistów z zakresu medycyny i nauki z wielu krajów.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w Serocku w dniach 28 czerwca - 1 lipca.
 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego "Zasada pewności w prawie podatkowym-de lege lata i de lege ferenda" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-06-18 do 2018-06-19

W dniach 18-19 czerwca 2018 r. Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Podatkowego „Zasada pewności w prawie podatkowy m - de lege lata i de lege ferenda". Obrady poświęcone zostaną zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym. Jak podkreślał w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny, zasada pewności prawa i bezpieczeństwa prawnego jednostki wyraża się w takim stanowieniu i stosowaniu prawa, aby „nie stawało się ono swoistą pułapką dla obywatela i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, iż nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania decyzji". Analiza regulacji ustaw podatkowych prowadzi do spostrzeżeń, że w wielu przypadkach przepisy w nich zawarte stanowią swoiste pułapki prawa. Przedmiotem obrad stanie się zatem ich identyfikacja. Intencją organizatorów konferencji jest zachęcenie Prelegentów nie tylko do identyfikacji regulacji prawa podatkowego, które to stanowią podstawę do zbyt szerokiej płaszczyzny nieraz sprzecznych ze sobą interpretacji, ale też do sfomułowania propozycji ewentualnych zmian czy doprecyzowania tych regulacji.

Z ramienia Biura RPO w wydarzeniu weźmie udział Pani Elżbieta Góźdź z Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

Centrum "Chcemy całego życia!" na X ogólnopolskim Kongresie Kobiet pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-06-16 do 2018-06-17

Podczas X ogólnopolskiego Kongresu Kobiet w Łodzi w dniach 16-17 czerwca 2018 r. odbędzie się cykl paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, dedykowanego osobom z niepełnosprawnościami i ich rodzinom. Współtworzyć je będą osoby zrzeszone w inicjatywie obywatelskiej Chcemy Całego Życia!, zawiązanej po zeszłorocznym Kongresie Kobiet w Poznaniu. 

W bogatym programie centrum wiele uwagi poświęcone będzie edukacji włączającej oraz idei samostanowienia. Organizatorzy planują dyskusję o przyszłości osób z niepełnosprawnościami i o tym, jak najlepiej i najskuteczniej je wspierać. Każdy z trzech paneli będzie współprowadzony przez osobę z niepełnosprawnością. Eksperckie warsztaty dotyczyć będą seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością. Zaplanowano również ciekawe wystawy, m.in. rysunków piętnastoletniej niemówiącej artystki ze spektrum autyzmu. 

Udział we wszystkich kongresowych wydarzeniach jest bezpłatny, otwarty dla kobiet, mężczyzn i dzieci. 

Żywa biblioteka w Wałbrzychu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-06-09

Regionale Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych organizuje cykl Żywych Bibliotek w dniach 17-18 maja, 9 czerwca, 18-19 października.

Żywa Biblioteka w Wałbrzychu to wyjątkowy międzynarodowy projekt edukacyjny, który polega na osobistej rozmowie z przedstawicielami grup spotykających się ze stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją. W tym jednym dniu to ludzie są Książkami, a Czytelnik może czytać z nich jak z otwartej księgi w myśl zasady, że nie ocenia się książki po okładce. Zainicjowany w 2000 r. w Danii obecnie jest realizowany w ponad 80 krajach na całym świecie. Główną ideą projektu jest propagowanie wartości takich jak otwartość, różnorodność i prawa człowieka.
Żywe Książki to osoby reprezentujące grupy społeczne obarczone stereotypami oraz narażone na wykluczenie i dyskryminację, które poprzez osobistą rozmowę z Czytelnikiem propagują otwartość, szacunek dla drugiego człowieka i różnorodność. Do tej pory w pięciu wałbrzyskich edycjach projektu można było porozmawiać z następującymi tytułami: Ateista/Ateistka, Biseksualna Katoliczka, Były Więzień, Cyganka, Feministka, Gej, Hazardzista, Imigrantka, Lesbijka, Mama dziecka z autyzmem, Muzułmanin, Muzułmanka, Niemiec, Osoba transseksualna, Osoba która wyszła z uzależnienia, Osoba chorująca psychicznie, Osoba niepełnosprawna, Osoba niewidoma, Osoba z depresją i zaburzeniami lękowymi, Osoba żyjąca z wirusem HIV, Para Lesbijska, Patriotka, Protestantka, Psycholog, Syryjczyk, Trzeźwy Alkoholik/Trzeźwa Alkoholiczka, Ukrainka, Weganin, Wolontariusz, Zaolzianka, Żyd.
 
Zywe Biblioteki w Wałbrzychu będą miały miejsce w dniach:
 • 17 i 18 maja
 • 9 czerwca
 • 18 i 19 października
 

Obchody Światowego Dnia Stwardnienia Rozsianego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-30

Światowy Dzień SM został ustanowiony kilka lat temu przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego (ang. Multiple Sclerosis International Federation - MSIF). Jego celem jest szerzenie informacji na temat życia z SM, ale także dawanie osobom chorym i ich bliskim poczucia wspólnoty.

Organizatorzy obchodów Światowego Dnia SM - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - zaplanowali spotkanie ekspertów w dziedzinie SM z osobami chorymi, a do dyskusji zapraszają wszystkich, którzy zechcą przyłączyć się do niej. Osoby chore opowiedzą o swoim życiu z chorobą, jak studiują, pracują, zakładają rodziny i z jakimi problemami borykają się każdego dnia i czego jeszcze brakuje aby poprawiona została ich jakość życia. Obchody Światowego Dnia SM zostały zaplanowane na 30 maja o godzinie 11.00 w Centrum Konferencyjnym POLIN.

 

Inicjatywa Społeczna 100-lecie Kobiet w województwie podlaskim pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-05-26 do 2018-12-28
Inicjatywa Społeczna pn. 100-lecie Kobiet, została stworzona, aby uczcić 100 - tną rocznice uzyskania przez Polki pełnycłi praw publicznych. Inicjatywa ma na celu przypominanie o prawach kobiet i pełnionych rolach społecznych dawniej, dzisiaj i w przyszłości.
Cele przedsięwzięcia:
1) Uczczenie 100-ej rocznicy uzyskania przez Polki pełnych praw publicznych,
2) włączenie do aktualnej debaty społecznej tematu „aktywności kobiet w sferze publicznej",
3) budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego w regionie,
4) zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa podlaskiego o prawach człowieka i obywatela.
 
W ramach inicjatywy realizowane jest wiele wydarzeń do końca 2018 roku. Główne z nich to:
1) Konkurs dla młodych kobiet - Kobiety kobietom. Laureatki konkursu znajdą się w realnym środowisku pracy swoich mentorek, które będą wspierały je w rozwoju, utwierdzały w słuszności wyboru drogi zawodowej.
2) Śniadanie z wizytówką - Jest to cykliczne wydarzenie mające na celu łączenie kobiet różnych zawodów, aktywnych społecznie, najbliższe wydarzenie odbędzie się 10 maja w Białymstoku,
3) Spacery pn. her-story. Wielokulturowe spacery śladami kobiet, które działały w Białymstoku i Supraślu, zarówno w dziedzinie sztuki, kultury, jak też na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości.
4) Konkurs literacki „Polka Niepodległa",
5) Debaty tematyczne na temat kobiet w życiu publicznym współczesnej Polski,
6) spotkania informacyjne na temat profilaktyki raka piersi dla kobiet z małych miejscowości,
7) pokaz mody "Polka Niepodległa" i spotkania z ludźmi sztuki, debata nt. mody w życiu społecznym w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Europejskim Centrum Sztuki - 17 czerwca 2018 r., 
8) panel dyskusyjny podczas Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku.
9) szkolenia i warsztaty mentoringu dla kobiet,
10) akcja pisania listów z Amnesty Internalional,
11) zbiórki charytatywne na rzecz Domów Samotnej Matki i hospicjów na terenie Białegostoku,
12) Projekt pn. „Sławne suwalczanki w 100 rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych" - wystawy, spotkania, warsztaty,
13) Akcja pt. „Jeden dzień wolny dla Seniorki Opiekunki w Suwałkach",
14) Akcja pt. „Łomża jest Kobietą".
 
Udział we wszystkich działaniach jest bezpłatny.
 

Kongres Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego "Nic o nas bez nas - partycypacja młodzieży w życiu społecznym" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-25

Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego organizuje 25 maja w Katowicach Kongres Młodzieżowy Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego "Nic o nas bez nas  - partycypacja młodzieży w życiu społecznym".

Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy reprezentacjami Młodzieżowych Rad w województwie. Celem Kongresu jest również ustalenie sposobów współpracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego z Młodzieżowymi Radami miast/gmin

i powiatów, a także wypracowanie form pomocy w tworzeniu i funkcjonowaniu młodzieżowych rad jednostek samorządu terytorialnego.

Szczególnym akcentem Kongresu będzie spotkanie oraz dyskusja uczestników Kongresu  z prof. Jerzym Buzkiem – byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i Prezesem Rady Ministrów w latach 1997 – 2001.

Udział w Kongresie Młodzieżowych Rad Miast, Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego „Nic o nas bez nas - partycypacja młodzieży w życiu społecznym” jest bezpłatny.             

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "RODO w kontekście prawa medycznego" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-25

Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "RODO w kontekście prawa medycznego" organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ w Krakowie 25 maja ma na celu zwrócenie uwagi i przeprowadznie szerokiej dyskusji w temacie wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
Zakładanym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat ochrony danych osobowych w kontekście prawa medycznego  - z uwagi na wejście w życie RODO.

VI edycja Karty Różnorodności "1918-2018 od praw wyborczych do równych szans" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-25

Program Karta Różnorodności jest organizowany od sześciu lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Tegoroczne działania będą przebiegały pod hasłem „1918 – 1018 od praw wyborczych do równych szans”

Motywem przewodnim, w związku z przypadającą setną rocznicą przyznania kobietom w Polsce praw wyborczych, będzie równouprawnienie w miejscu pracy – zmiany na przestrzeni stu lat  i sytuacji obecnie.

Plany Karty Różnorodności na rok 2018:

 •     publikacja poświęcona dobrym praktykom firm – sygnatariuszy Karty Różnorodności z zakresu zarządzania wiekiem w miejscu pracy oraz w kontekście konieczności raportowania nt polityk różnorodności
 •     wydanie gry planszowej „Łączy nas różnorodność” ułatwiającej szkolenia/dyskusje nt różnorodności w miejscu pracy;
 •     V Ogólnopolski Dzień Różnorodności pod hasłem „1918 – 2018 - Od praw wyborczych do równych szans” – konferencja na około 250 osób poświęcona wyrównywaniu szans różnych grup narażonych na dyskryminację w miejscu pracy – kobiet/osób starszych/z  niepełnosprawnościami;
 •     konferencja podsumowującym wyzwania dotyczące równości płci w Polsce z perspektywy 100 lat od chwili przyznania kobietom praw wyborczych. Spotkanie dla ok 350 osób w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin  pt. „Stulecie praw wyborczych Kobiet - 100 lat drogi do równych” ;
 •     badanie na temat działań związanych z upowszechnianiem różnorodności w miejscu pracy i poziomu wprowadzania polityk zarządzania różnorodnością w firmach w Polsce.

 

V Ogólnopolski Dzień Różnorodności „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-24

Ogólnopolski Dzień Różnorodności to inicjatywa realizowana przez Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu w ramach europejskiego programu Karta Różnorodności. Celem projektu, jak i wydarzenia odbywającego się 24 maja w Warszawie, jest upowszechnianie i przybliżanie pracodawcom idei zarządzania różnorodnością, a także pokazanie konkretnych przykładów i rozwiązań umożliwiających rozpoczęcie działań z tego zakresu. W tym roku wyjściem do dyskusji na temat wyrównywania szans osób narażonych na dyskryminachę w miejscu pracy, będzie 100-lecie uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych.

W programie V Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności przewidziano panele dyskusyjne w czterech blokach tematycznych, prezentacje dobrych praktyk firm oraz pięć warsztatów poświęconych tym razem m.in. zatrudnianiu migrantów, społeczności LGBT w pracy czy dobrej współpracy kobiet i mężczyzn. Uczestnicy poznają szerszą perspektywę korzyści płynących z różnorodności w miejscu pracy i zróżnicowane podejścia do wyzwań z nią związanych.

Tegoroczny V Ogólnopolski Dzień  Różnorodności (ODR), realizowany w partnerstwie z Bankiem Zachodnim WBK i firmą Siemens, odbędzie się 24 maja  w siedzibie Banku Zachodniego WBK Centrum Relacyjnew Warszawie pod hasłem „1918 – 2018 Od praw wyborczych kobiet do równych szans dla każdego”. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, po wcześniejszej rejestracji.

Z ramienia Biura RPO w wydarzeniu weźmie udział zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Sylwia Spurek, która wraz z Panią Danutą Przywarą, prezeską Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka opowie o prawach człowieka w polskim prawie pracy oraz przyjmowanych od obywateli skargach i orzecznictwie w zakresie dyskryminacji.

 

 
 

V Ogólnopolski Zjazd Karnistów pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-05-18 do 2018-05-20
Ogólnopolski Zjazd Karnistów jest konferencją naukowa organizowana na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego i działające przy niej Koło Naukowe Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Konferencja stanowi kontynuację poprzednich edycji Ogólnopolskich Zjazdów Młodych Karnistów. Tegoroczne wydarzenie stanowi jednak rozszerzoną formułę, ze względu na adresowanie go zarówno do pracowników naukowych, doktorantów, jak i studentów.
W przekonaniu Organizatorów istnieje potrzeba refleksji nad aktualnymi tendencjami w prawie karnym sensu largo, przy czym owa analiza nie powinna ograniczać się wyłącznie do ujęcia dogmatycznego.

Korzystając z koncepcji wypracowanych na gruncie filozofii prawa, można wyróżnić trzy problemy dotyczące natury prawa karnego, tj. jego istoty, faktyczności i legitymizacji. Problem istoty prawa karnego wiąże się z jego złożoną strukturą ontologiczną, czyli badaną metodą analityczną normą albo badanym metodami empirycznymi faktem. Problem faktyczności prawa karnego odnosi się do jego związków z władzą oraz jego efektywności, a więc tego jak oddziałuje na społeczeństwo. Problem legitymizacji prawa karnego dotyczy uzasadnienia jego obowiązywania i jego prawomocności.

W ramach tych trzech problemów na szczególną uwagę zasługują zagadnienia m.in. tożsamości prawa karnego, jego instrumentalizacji, punitywności, granic kryminalizacji oraz powiązania z wartościami społecznymi, czy aksjologią systemu prawnego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-05-17 do 2018-05-18

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie konferencja „Komunikowanie i media w dialogu obywatelskim” pod Honorowym Patronatem RPO . Celem spotkania jest refleksja nad kondycją dyskusji w społeczeństwie oraz wymiana doświadczeń osób i instytucji zaangażowanych w rozwój dialogu obywatelskiego.

Współorganizatorem konferencji jest Biuro Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie (MOWIS).

„Chcemy rozmawiać o praktyce dialogu obywatelskiego z perspektywy nauki, szczególnie nauk o mediach i nauk o polityce. Celem konferencji jest stworzenie forum dyskusji dla wszystkich uczestników dialogu obywatelskiego. Dlatego do udziału zaprosiliśmy nie tylko badaczy procesów komunikowania, ale także przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych i mediów. W toku dyskusji z praktykami mamy nadzieję rozpoznać jakie warunki sprzyjają, a jakie ograniczają dialog obywatelski.” – mówi dr hab. Agnieszka Hess, Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Jak dodaje Mateusz Płoskonka, Dyrektor Biura MOWIS: „Dialog obywatelski to przejście od kultury protestu do nauki samorządności, branie odpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie, faktyczne angażowanie się w życie lokalnej wspólnoty, wyjście poza samo wskazywanie problemów. Refleksja nt. trudności, barier czy niedomagań sposobu realizowania dialogu z mieszkańcami jest istotnym elementem procesów uspołeczniania władzy, tak aby mieszkańcy brali w nim udział, aby mieli poczucie, że to działanie miało sens i mieli wpływ na podjętą decyzje.”

Planowany zakres tematyczny pierwszej edycji konferencji obejmuje między innymi tematy definiowania dialogu obywatelskiego, formy komunikacji administracji rządowej i samorządowej z obywatelami czy zagadnienia związane z rolą mediów w dialogu obywatelskim.

 

 

XXV Jubileuszowe Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-05-16 do 2018-05-17

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie już po raz 25. jest organizatorem Kwidzyńskiego Forum Teatralnego Placówek Kształcenia Specjalnego.  Forum jest imprezą wyjątkową - na profesjonalnej scenie mają okazję zaprezentować się mali aktorzy z placówek kształcenia specjalnego.  Impreza, odbywająca się corocznie w maju, ma szczególne walory wychowawcze, rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Ma ona zasięg regionalny, ponieważ uczestniczą w niej zespoły teatralne z terenu województw pomorskiego, warmińsko– mazurskiego i kujawsko–pomorskiego. Od kilkunastu lat, tj. od X Jubileuszowego Forum impreza odbywa się corocznie pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym roku jest to Jubileuszowa Impreza. 

 

Projekt społeczny „nieŚWIADOMl" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-15
Projekt organizowany jest przez licealistki z Warszawy, które tworząc projekt społeczny „nieŚWIADOMI" podejmują działania informacyjno-edukacyjne, mające na celu zmniejszenie dyskryminacji i stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi. 
W Polsce nadal powszechny jest stereotypowy obraz chorego, a zaburzenia psychiczne są wciąż tematem tabu. Organizatorki mają nadzieję, że projekt spowoduje, że społeczeństwo przestanie oceniać osoby chore i zrozumie, że zaburzenia psychiczne to nie powód do wstydu
czy zażenowania.
Poprzez serie filmików i postów publikowanych na kanale Youtube oraz stronie na Facebook'u, organizatorki chcą uświadomić ludzi, jak wiele osób w różnym wieku i z różnych środowisk walczy z zaburzeniami psychicznymi. Według inicjatorek kampania pokaże, jak niewłaściwa
reakcja społeczeństwa destrukcyjnie wpływa na osobę chorą. Wierzą, że akcja skłoni odbiorców do refleksji nad swoim stosunkiem do zaburzeń psychicznych, które wciąż są powodem stygmatyzacji społecznej jak i tematem tabu. 
Projekt organizowany jest w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni z Teorii".

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-05-15 do 2018-05-17

VII Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odbędzie się w dniach 15-17 maja 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, oraz Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM.

Tegoroczna edycja Kongresu ma charakter jubileuszowy zwijany ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości. VII edycja Kongresu poświęcona jest szczególnemu wydarzeniu dla Rzeczpospolitej Polskiej, dlatego też dyskusja opiewająca jego bilans i perspektywy prowadzona będzie na trzech wydziałach UAM aby zagwarantować interdyscyplinarny charakter konferencji. Wydarzenie jest w pełni bezpłatne dla uczestników biernych.

Celem projektu jest pobudzanie dyskursu naukowego, podnoszenie kompetencji studentów oraz wymiana myśli pomiędzy przedstawicielami najważniejszych krajowych ośrodków akademickich.

 

Mecz charytatywny pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Artystów Rosji Starco pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-13

13 maja na Stadionie Arena Lublin zostanie rozegrany mecz charytatywny pomiędzy Reprezentacją Artystów Polskich a Reprezentacją Artystów Rosji Starco. Dochód ze sprzedaży biletów będzie przekazany na cel charytatywny. Organizatorzy część pieniędzy pozyskanych podczas meczu przekażą na pomoc rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku przemocy w rodzinie. Reprezentacja Artystów Polskich istnieje od 1999 roku i od samego początku swojego istnienia uczestniczy w imprezach charytatywnych. W skład RAP wchodzą znane i lubiane gwiazdy kina, estrady, byli sportowcy i muzycy. 

 

Akcja Nasza Sprawa pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-13

Jak działa Akcja Demokracja? Jak Strajk Kobiet zorganizował masowe demonstracje w zaledwie kilka dni? Co to jest Unijna Inicjatywa Obywatelska? Jak funkcjonuje instytucja Rzecznika Praw Obywatelskich, a jak Rzecznika Praw Dziecka?
Na te i inne pytania odpowiadali goście podczas akcji Nasza Sprawa, która odbyła się 13 maja w Muzeum Historii Żydów Polskich.
To dzień kameralnych spotkań z przedstawicielami największych polskich organizacji i stowarzyszeń. Opowiadali dlaczego działają, gdzie znajdują motywację i jak organizują swoją pracę. Założeniem było przekazanie tej wiedzy zebranym, aby samemu zacząć zmieniać świat wokół siebie!

Organizatorem akcji jest młodzież z XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii 2018.

Akcja odbywa się POD PATRONATEM HONOROWYM RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH I RZECZNIKA PRAW DZIECKA 

Wśród prelegentów znaleźli się:

• Rzecznik Praw Obywatelskich Pan dr Adam Bodnar oraz zastępczyni Rzecznika Pani doc. Hanna Machińska
• Reprezentant Biura Rzecznika Praw Dziecka 
• Reprezentanci Akcji Demokracji 
• Współzałożycielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet
• Przedstawiciel Miasto Jest Nasze
• Pani Monika Chrzczonowicz, ekspertka NGO.pl
• Przedstawiciele Oko Press
• Pan Arkadiusz Gruszczyński z Gazety Stołecznej 

 

VII Ogólnopolska Konferencja "Człowiek w środowisku. Kryzys psychiczny jako motywacja i siła w procesie zdrowienia - perspektywa osób chorujących i rodzin" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-11
Organizowany przez Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii ASPI (Akademia Pedagogiki Specjalnej) cykl konferencji pt. „Człowiek w środowisku" rozpoczął się w 2012 r. Wszystkie konferencje wzbudziły duże zainteresowanie wśród różnych środowisk w Polsce: studentów psychologii, profesjonalistów na co dzień pracujących z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także samych osób z kryzysem psychicznym i ich rodzin. 
Na tegorocznej konferencji organizatorzy chcą poruszyć tematykę kryzysu psychicznego w ujęciu pozytywnym jako czynnika motywacyjnego w procesie zdrowienia osób chorujących psychicznie. Kryzys ten może mobilizować do zmiany, działań samopomocowych, a także
poszukiwania wsparcia. Głównym celem konferencji jest omówienie osobistych i społecznych zasobów (tałdch jak poczucie własnej wartości i skuteczności, nadzieja, optymizm, sieci społeczne) istotnych w pokonywaniu trudności oraz w samorozwoju.
W trakcie wykładów plenarnych i sesji omówione zostaną indywidualne „ścieżki" przezwyciężania kryzysu psychicznego i odzyskiwania poczucia autonomii. Tak, jak w poprzednich edycjach, w czasie konferencji obok profesjonalistów wystąpią osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego oraz ich rodziny. Do uczestnictwa czynnego i biernego zapraszone są osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego i ich rodziny, studentówci, praktycy i profesjonaliści oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką.

VI Festiwal Wielu Kultur "Różni, a tacy sami" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-05-10

Organizowany przez Szkołę Podstawową nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Warszawie festiwal ma na celu przybliżenie polskiej społeczności: uczniom, rodzicom i nauczycielom kultury innych narodów, poznawanie ich zwyczajów, religii, kultury i kuchni, promowanie tolerancji, kształtowanie pożądanych postaw internacjonalnych i prospołecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację ludzi różnych narodowości mieszkających na terenie Polski. 

Głównym założeniem projektu jest aktywne włączenie się uczniów szkół województwa mazowieckiego w realizację festiwalu. Każda zgłaszająca się szkoła ma za zadanie przedstawienie 10 minutowego występu - programu artystycznego promującego lub przedstawiającego kulturę danego kraju. Imprezie będzie towarzyszyć prezentacja innych talentów: wystawa prac plastycznych, fotograficznych, rękodzieła artystycznego itp. Prace mogą być przygotowane nie tylko przez dzieci, ale także przez dorosłych (rodziców, krewnych). Równocześnie każda grupa etniczna przygotuje minimum jedną najbardziej charakterystyczną dla kuchni regionalnej potrawę, które będą serwowane w stołówce szkolnej.

Projekt „Rok leadershipu kobiet” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-05-01 do 2018-11-30

Siła, bariery, inspiracje i zdrowie psychiczne - to słowa-klucze i jednocześnie tematy przewodnie projektu Rok Leadershipu Kobiet, który skupia się na problematyce przywództwa kobiet we współczesnym świecie.

Projekt realizowany jest w terminie maj-listopad 2018, w jego skład wchodzi szereg wydarzeń:

 • panele dyskusyjne obejmujące temat zdrowia psychicznego oraz temat współpracy pomiędzy kobietami w biznesie;
 • kampanie medialne dotyczące przywództwa kobiet;
 • konferencja pod hasłem “It's complicated. Gender Balance in Leadership”, która odbędzie się 16.10.2018 w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Projekt powstał z potrzeby dokładniejszego przyjrzenia się kobietom-liderkom, barierom, które stoją na ścieżce ich kariery oraz inspiracjom, które pchają do działania. Wśród tematów poruszanych podczas dyskusji znajdą się także kwestie takie jak: samotność lidera, rywalizacja czy trudności w karierze.

Badania "Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-30

Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA oraz Zakład Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Katedry Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizują pierwsze w Polsce badania społeczne pn. „Analiza doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym”.

Cel i przedmiot badań: analiza subiektywnych doświadczeń pacjentów chorych na otyłość w kontaktach z personelem medycznym w zakresie wskaźników komfortu, komunikacji i wsparcia, jak również określenie skali realizacji przez osoby z otyłością tzw. zobowiązań charakterystycznych dla roli pacjenta.

Wskaźniki kontaktu z personelem medycznym:

a. wskaźniki komfortu pacjenta: szacunek, atmosfera intymności, podmiotowe podejście wyrażane w formie werbalnej i pozawerbalnej.

b. wskaźniki komunikacji: aktywne słuchanie, oferowanie zróżnicowanego wachlarza świadczeń, profesjonalizm komunikacyjny (brak komponenty moralizacyjnej), nieredukcjonistyczne podejście do stanu zdrowia pacjenta.

c. wskaźniki wsparcia: holistyczne podejście do pacjenta (akcentowanie konieczności wielokierunkowych działań różnych specjalistów) z uwzględnieniem kontekstu wsparcia informacyjnego.

 

Konferencja Naukowa "W poszukiwaniu prawdy, czyli dowody w postępowaniu cywilnym i karnym" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-27
Konferencja organizowana jest przez Kolo Nauk Penalnych „Liberum" oraz Koło Nauk Cywilnycli „Pacmm" działające w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu.
Podjęcie tej problematyki stanowi próbę włączenia się w dyskusję naukową na tak ważny i aktualny temat studentów Uczelni.
Celem konferencji jest integracja studentów, doktorantów, środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz Kół Naukowych, a także uwypuklenie roli dowodów w postępowaniu cywilnym i karnym.
Przedmiotem konferencji jest zwrócenie uwagi na przebieg i skuteczność procesu cywilnego i karnego, w kontekście zasad prawidłowego dochodzenia do prawdy. Problematyka obejmująca zakres konferencji skłaniać się będzie do wieloaspektowego wykorzystania dowodów w ramach procedowania, w tym zwłaszcza przeprowadzania dowodu z zeznań świadków, opinii biegłego, dowodu z dokumentów. Przedmiotem rozważań podejmowanych w zakresie tematycznym konferencji będzie również analiza wpływu i możliwości wykorzystania w procesie rozmaitych taktyk i technik kryminalistycznych, poczynając od tych o ugruntowanym dla procesu znaczeniu tj. daktyloskopia, mechanoskopia, osmologia, traseologia czy badanie pisma, po najnowsze osiągnięcia nauki w tym zakresie w tym zwłaszcza fonoskopię, czy badania śladów biologicznych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym'' pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-27

Koło Naukowe Postępowania Cywilnego działające przy Katedrze Postępowania Cywilnego UMK w Toruniu organizuje Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. „Środki zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym’’. Konferencja odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do udziału w Konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele nauki, praktyki, doktorantów i studentów z różnych środowisk akademickich w kraju, co będzie stanowić dobre forum do wymiany poglądów, nawiązania współpracy.

W celu bliższego omówienia tytułowego zagadnienia w ramach Konferencji organziatorzy przewidują dwa panele: panel ekspercki, w którym planują wystąpienia przedstawicieli nauki oraz doktorancko- studencki, w ramach którego swoje referaty będą mogli wygłosić przedstawiciele tego środowiska. W obydwu panelach planują następujące bloki tematyczne: skarga o wznowienie postępowania, skarga kasacyjna, skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, skarga nadzwyczajna. 

TEMATYKA:

Przedmiotem Konferencji jest analiza zagadnień dotyczących środków zaskarżenia prawomocnych orzeczeń w postępowaniu cywilnym, tj. skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, a także skargi nadzwyczajnej. Chodzi w niej przede wszystkim o wskazanie podobieństw i różnic zachodzących między tymi środkami, w celu rozgraniczenia i wyjaśnienia zasad ich wnoszenia oraz relacji między nimi zachodzących. W praktyce stosowania prawa mogą bowiem niekiedy ujawnić się wątpliwości co do dopuszczalności lub celowości wnoszenia poszczególnych środków zaskarżenia.

Dzień otwarty organizowany przez OIRP we Wrocławiu dla społeczności ukraińskiej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-26
Organizatorem inicjatywy jest Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.
Trudności, na jakie napotykają przybysze z Ukrainy, wynikają nie tylko z bariery językowej, ale także w dużej mierze z odmiennego porządku prawnego oraz związanych z nim różnic proceduralnych i z odmiennych sposobów ochrony własnych interesów. Zdarzają się również przypadki dyskryminacji ze względu na pochodzenie i narodowość. Biorąc pod uwagę te aspekty Okręgowa Izba Radców Prawnych chce, aby podczas Dnia Otwartego przedstawiciele społeczności ukraińskiej mogli uzyskać stosunkowo szeroką i dokładną informację dotyczącą możliwości i sposobów uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej. Niezwykle ważne jest bowiem budowanie zaufania do przedstawicieli zawodów prawniczych, także wśród cudzoziemców posiadających niejednokrotnie odmienne od polskich doświadczenia z ojczystego kraju. Organziatorzy zapowiadają, ze ważna kwestią wydarzenia będzie informowanie o sposobach walki z dyskryminacją i nierównym traktowaniem ze względu na narodowość i pochodzenie etniczne, a także wskazywanie organów i podmiotów, u których można poszukiwać pomocy.

Konferencja naukowo-szkoleniowej pt.: "Pacjent w obliczu reform systemu ochrony zdrowia" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-26
Katedra Prawa Medycznego Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje 26 kwietnia 2018 roku konferencję naukową dotyczącą organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki
zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa medycznego i ochrony zdrowia. Udział w konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawicie doktryny i praktyki prawa medycznego oraz nauk o zdrowiu, a także liczna reprezentacja naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce.
 

V edycja Przeglądu Innowacji i Twórczości w Edukacji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-25

Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w studiu radiowo-telewizyjnym Arterion przy AHE w Łodzi.  Przegląd kierowany jest do uczniów, nauczycieli oraz pedagogów zainteresowanych innowacyjnym i twórczym podejściem do edukacji.

Przegląd, jak co roku, ma formę Konkursu, którego celem jest popularyzacja postawy twórczej wśród uczniów, nauczycieli, pedagogów i wychowawców oraz wyłonienie osób propagujących innowacyjne, niestandardowe podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej, zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Zostaną w nim nagrodzeni pedagodzy, nauczyciele, wychowawcy, którzy traktują swoją pracę jak twórcze wyzwanie. Prowadzą lekcje w niekonwencjonalny, ciekawy sposób, inspirują uczniów i wychowanków do samodzielnego myślenia i twórczych poszukiwań. Twórczo prowokują do działania, rozwijając wyobraźnię i ciekawość poznawczą. W tegorocznej edycji Konkursu nagrodzeni zostaną także uczniowie wyróżniający się ciekawymi pomysłami, kreatywnie rozwiązujący powierzone zadania i wykazujący się odwagą w myśleniu i działaniu.

 

"Przekrocz Granice" - projekt społeczno - edukacyjny dla dzieci i młodzieży chorującej onkologicznie, ich rodzin i pracowników medycznych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-21 do 2018-11-30
Organizatorem projektu "Pzrekrocz granice" jest Fundacja Spełnionych Marzeń, która od 15 lat działa na rzecz dzieci i młodzieży chorej na nowotwory. Pomysł na tę inicjatywę zrodził się z obserwacji przez Zespół Projektu zagadnień psychologiczno – społecznych z jakimi mierzą się tak młodzi pacjenci, ich rodziny oraz pracownicy medyczni w sytuacji diagnozy onkologicznej i procesu leczenia. W celu skonstruowania najlepszego rozwiązania projektowego dopasowanego do zauważonych potrzeb, a jednocześnie długofalowości efektów projektu, zostały przeprowadzone dodatkowe rozmowy z młodymi pacjentami onkologicznymi, ich rodzicami i pracownikami medycznymi zaangażowanymi w proces wsparcia pacjenta.
Cele główne:
1. Polepszenie jakości życia dzieci i ich rodziców w okresie przebywania na oddziale onkologii i po opuszczeniu szpitala.
2. Rozwój sieci wsparcia młodego pacjenta onkologicznego w okresie leczenia i po jego zakończeniu.

I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-21

21 kwietnia 2018 r. odbędą się I Targi Wiedzy o Autyzmie i Zespole Aspergera. Wydarzenie organizowane jest przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku w Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego przy ul. Poleska 27, w godzinach 11.00 - 18.00.

Celem targów jest edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, a także działania profilaktyczne w zakresie zdrowia psychicznego skierowane do osób zajmujących się wychowaniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, terapeuci, specjaliści).

Do uczestnictwa zapraszamy mieszkańców województwa podlaskiego zainteresowanych tematyką autyzmu i Zespołu Aspergera: rodziców, nauczycieli, terapeutów, rodziny osób z autyzmem i Zespołem Aspergera (rodzeństwo, dziadków), wolontariuszy i inne zainteresowane osoby.

Targi będę obejmować trzy części: teoretyczną, praktyczną i konsultacyjną. Udział w targach jest bezpłatny.

Program „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" na rok 2018 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-20 do 2018-12-24

Inicjatorem programu „Biznes i Prawa Człowieka - Standard Etyki w Polsce" na rok 2018 jest  Global Compact Network Poland. Celem programu jest wdrażanie Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka, zasad etycznego prowadzenia biznesu z uwzględnieniem i poszanowaniem praw człowieka, a tym samym zwiększenie na rynku polskim ilości firm, które posiadają programy etyczne. Działania' w Programie „Standard Etyki w Polsce" prowadzone są od czterech lat w ramach Koalicji, liczącej obecnie ok. 130 przedstawicieli z ponad 90 organizacji. Stanowią samoregulację biznesową w ramach II filaru Wytycznych ONZ ds. biznesu i praw człowieka {UN Guiding Principles on Business and Humań Rights).

 

Wydarzenie "Miłość na scenie życia" z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-15 do 2018-04-20
Projekt wydarzenia artystyczno-kulturalnego Pt. ,>liłość na scenie życia" jest zorganizowany z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością intełektuainą. To święto zostało zapoczątkowane na pocz. lat 90-tych we Francji, w Polsce
zaś ustanowione w 1999 r przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Główny cel, jaki przyświecał organizatorom to łamanie stereotypów i barier w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Cała impreza artystyczna to wydarzenie, którego na Białołęce jeszcze nie było-oprócz tego, że łączy pokolenia artystów zarówno zdrowycłi jak i upośledzonycłi to zadaniem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na aspekt społeczny osób z niep^osprawnością i cały
wydźwięk tego typu imprezy. Program jest niezwykle atrakcyjny dla publiczności, czas trwania jest optymalny, a korzyści płynące z takiej imprezy mają ponadwymiarowe działanie głównie w sercach, ale i umysłach widzów.
Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Białołęki.
 

Wydarzenie "justTRUE. Jak ugryźć media, żeby one nie ugryzły nas" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-14

Zespół projektowy justTRUE. Jak ugryźć media, żeby one nie ugryzły nas? organizuje przedsięwzięcie o tej samej nazwie, które odbędzie się 14 kwietnia w Warszawie. Celem projektu jest, aby  jego uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób funkcjonują media. Poznają oni podstawowe określenia takie, jak fake news, czy bańka informacyjna oraz zobaczą przykłady ich występowania w najbliższym otoczeniu. Nauczą się, jak weryfikować informacje przekazywane przez media i nie dać się im zmanipulować. Będą mieli okazję wysłuchać wypowiedzi znawców i profesjonalistów z branży dziennikarskiej oraz dostaną szansę na zadanie im pytań. W końcu zrozumieją, z jakich środków korzystają media, a jeśli o czymś zapomną, będą mogli ponownie obejrzeć nagraną transmisję z konferencji na różnych platformach internetowych.

 

 

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Konstytucje państw nowożytnych - historia i współczesność" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-14

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu morganizują VI Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Konstytucje państw nowożytnych: historia i współczesność", która odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 roku w gmachu WPiA UMK w Toruniu.
Uczestnicy wydarzenia podejmą merytorycznie istotną i przenikliwą debatę, której jednym z bardziej wymiernych rezultatów okaże się w przyszłości wydanie publikacji. W zamierzeniu stanowić ona będzie jeszcze jedną okazją do tego, by zmierzyć się z bogatą pracą prelegentów i zetknąć z tą historią, którą dzięki sobie stworzyli. 

V ogólnopolska konferencja kryminologiczna pt. "Terroryzm-terror-mafia" pod honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-13 do 2018-04-14

Koło Naukowe Kryminologiii Towarzystawa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ w Krakowie organizuje w dniach 13-14 kwietnia V ogólnopolską konferencję kryminologiczną pt. "Terroryzm-terror-mafia".
Celem KOnferencji jest naukowa dyskusja nad zjawiskiem szczególnych rodzajów przestępczości wymierzonych w bezpieczeństwo państwa i jego obywateli. Dyskusja będzie dotyczyła problematyki związanej z wykrywaniem i ściganiem przestępstw zwiazanych ze stosowaniem terroru m.in przez terrorystów i zorganizowane grupy przestępcze.

Projekt Mentor na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-13

Joanna Subko z Zespołu do spraw Równego Traktowania oraz Dariusz Supeł z Centrum Projektów Społecznych BRPO poprowadzili warsztaty na temat uprzedzeń i stereotypów oraz przestępstw z nienawiści wobec cudzoziemców w ramach projektu Mentor. Jest on realizowany na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy Działu Programów Międzynarodowych UMK i organizacji studenckiej Erasmus Student Network UMK Toruń. 

Celem projektu jest integracja studentów zagranicznych programu Erasmus+ ze studentami UMK i ze środowiskiem lokalnym. Mentorzy pomagają, wspierają nowoprzybyłych studentów i są ich łącznikiem z kulturą polską. W zamian za to, studenci zagraniczni przyczyniają się do zwiększonej internacjonalizacji uczelni i wpływają na rozwój kompetencji  interkulturowych swoich oraz studentów UMK.

Olimpiada Języka Migowego i miganego Młodzieży Niesłyszącej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-13 do 2018-04-14

W dniach 13-14 kwietnia w Kielcach odbywa się XXI Olimpiada Języka Migowego i miganego Młodzieży Niesłyszącej Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach, którą Rzecznik Praw obywatelskich objął Honorowym Patronatem. W imieniu RPO w Olimpiadzie wziął udział Dariusz Supeł, zastępca dyrektora Centrum Projektów Społecznych BRPO.

Ogólnopolski Konkurs Mediacyjny #mediUJ! pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-13 do 2018-04-14

Projekt ma na celu popularyzację mediacji jako alternatywnej, dla postępowania sądowego, ścieżki rozwiązywania sporów. Jest to wciąż mało popularna dziedzina, która ze względu na wielość zalet, jakie za sobą niesie, powinna być zdecydowanie szerzej praktykowana. Umożliwia bowiem stronom przede wszystkim realny wpływ na wynik postępowania, ponad to, w sposób szybszy, tańszy oraz skuteczniejszy.

Wydarzenie skierowane jest do studentów od I do V roku polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych. Stanowi dla nich doskonałą okazję, aby rozwinęli swoje umiejętności zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, niezbędne w codziennym wykonywaniu zawodu mediatora i negocjatora. Zarządzanie konfliktem, identyfikacja rzeczywistych interesów stron konfliktów, skuteczna komunikacja, empatia i zrozumienie- tymi cechami powinien wykazywać się każdy z uczestników.

Organizatorem konkursu jest Koło Naukowe Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów UJ.

 

II Dni Antydyskryminacji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-09 do 2018-04-13

„II Dni Antydyskryminacji”  jest to wydarzenie edukacyjne organizowane przez  Koło Naukowe Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” oraz Sekcję Praw Człowieka Koła Naukowego Prawa Konstytucyjnego „Pro publico bono”, które odbędzie się w dniach 9-13 kwietnia 2018 r. II Dni Antydyskryminacji są drugą edycją tygodnia poświęconego tematyce dyskryminacyjnej, podczas którego odbywają się liczne szkolenia, warsztaty, wykłady otwarte, a także projekcje filmów związanych z omawianą tematyką. Finał, a tym samym podsumowanie Dni Antydyskryminacji, stanowi Żywa Biblioteka. Dni Antydyskryminacji stanowią niepowtarzalną okazję do zgłębienia wiedzy teoretycznej oraz praktycznej z zakresu prawa antydyskryminacyjnego, jego uwarunkowań w aktach prawnych, a także rodzajów dyskryminacji oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Podczas II Dni Antydyskryminacji odbędą się następujące wydarzenia:

 • 9 kwietnia 2018 r.: „Porównanie międzynarodowych procedur skargowych w sprawach związanych z dyskryminacją” – warsztat z dr Agata Hauser (WPiA UAM) "Rzeczywistość uchodźców w Libanie a obraz przedstawiany w mediach i dyskursie politycznym" – wykład otwarty - Patryk Strzałkowski – dziennikarz Gazety.pl, członek Grupy Reporterskiej Głośniej grupaglosniej.pl
 • 10 kwietnia 2018 r: Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Oblicza dyskryminacji i środki jej przeciwdziałania”
 • 11 kwietnia 2018 r. „Mobbing w pracy” – warsztat z mł. chor. p. Anną Gmurowską – przedstawicielka Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, mediator Sądu Okręgowego w Kaliszu „Warsztat z podstaw Brailla” – dr Magdalena Baer
  Warsztat teatralny – Włączanie do działań osób wykluczonych - Osoby niewidome
 • 12 kwietnia 2018 r. „Działalność Fundacji Sławek na rzecz wspierania wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem” – wykład otwarty
  „Inny nie znaczy gorszy - kształtowanie u dzieci postaw akceptujących inność” – p. Alicja Mazurek i p. Beata Zalewska
 • 13 kwietnia 2018 r. – finał II Dni Antydyskryminacji – Żywa Biblioteka

 

Konferencja naukowa Uniwersytetu Wrocławskiego "Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-09

Konferencja naukowa, organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu

Wrocławskiego w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe pt. „Doktryna Salduz i Miranda. Gwarancje praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego" odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe są cyklicznie organizowaną konferencją naukową, będącą platformą dialogu reprezentantów szeroko rozumianych przedstawicieli zawodów prawniczych oraz nauk prawnych. Tematyka spotkań naukowych jest ściśle związana z aktualnymi zadaniami i wyzwaniami stojącymi przed uczestnikami postępowania karnego.

Celem tegorocznego Seminarium jest ustalenie zakresu gwarancji procesowych osoby podejrzanej i podejrzanego w początkowym stadium postępowania karnego przez pryzmat standardów określonych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, prawie Unii Europejskiej i Konstytucji RP. Poszanowanie uprawnień osoby, przeciwko której prowadzone jest postępowanie karne, zwłaszcza prawa do obrony ma fundamentalne znaczenie dla całego procesu karnego i prowadzenia efektywnej obrony w kolejnych stadiach postępowania. Kwestią wymagającą zbadania są także konsekwencje naruszenia praw procesowych osoby podejrzanej podejrzanego na wstępnym etapie postępowania oraz ocena dowodów uzyskanych przy braku obrońcy i pod jego nieobecność. Problematyka ta będzie rozważana m.in. przez odniesienie do orzecznictwa strasburskiego i Sądu Najwyższego USA oraz prawa Unii Europejskiej.

 

Projekt sportowy Etnoliga 2018 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-08 do 2018-06-24

Od 2010 r. Fundacja dla Wolności organizuje w Warszawie bezpłatną amatorską ligę piłki nożnej dla kilkuset osób o różnym pochodzeniu etnicznym, statusie społecznym, wieku i płci. W cotygodniowych rozgrywkach uczestniczą Polacy i migranci ze wszystkich kontynentów. Drużyny są wielokulturowe, w każdej grają wspólnie kobiety i mężczyźni.

Etnoliga to jedyny tego rodzaju projekt społeczny w Polsce i jeden z niewielu o takiej skali w Europie. Nasz sukces zawdzięczamy wspaniałej atmosferze i autorskiej metodologii opartej na doświadczeniu kilkunastu lat pracy na skrzyżowaniu sportu (szkoła piłkarska, treningi, turnieje) i kultur (praca z uchodźcami, warsztaty, festiwale, wolontariat międzynarodowy). Dzięki interdyscyplinarnej formule skutecznie aktywizujemy bardzo zróżnicowane grupy społeczne. W 2017 Etnoliga znalazła się na krótkiej liście nominowanych do prestiżowej nagrody Beyond Sport Global Awards (www.beyondsport.org/Awards).

Kolejne edycje projektu odbędą się:

 • w okresie kwiecień – czerwiec 2018 na orliku przy ul. Przy Bażantarni 3 (Ursynów),
 • w okresie wrzesień – grudzień 2018 w hali sportowej DOSiR przy ul. Szanajcy 17/19 (Praga Północ).

 

Human Rights Week pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-04-06

„Human Rights Week” to seria wydarzeń mających na celu promowanie praw człowieka pośród warszawskiej społeczności studenckiej. Podczas tegorocznej edycji projektu, która odbędzie się w drugiej połowie marca oraz w kwietniu bieżącego roku, organizatorzy chcą skupić się na aktualnych wydarzeniach naruszających prawa człowieka w Polsce i na świecie.

Organizatorem projektu jest Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole Głównej Handlowej, organizacja zrzeszająca studentów warszawskich uczelni zainteresowanych tematyką polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i dyplomacji.

Drugim z cyklu wydarzeń będzie spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, dr. Adamem Bodnarem, z którym Organizatorzy porozmawiają o ochronie praw człowieka i obywatela w Polsce oraz przykładach ich naruszania, propozycjach uczynienia systemu ochrony bardziej efektywnym, a także roli ombudsmana w dobie rosnącego populizmu i znaczeniu sektora pozarządowego dla społeczeństwa obywatelskiego. 

W drugiej części spotkania przewidziane są pytania do RPO w ramach sesji Q&A.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-04-06 do 2018-04-07

Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej WPiA UW organizuje  6 kwietnia Ogólnopolską Konferencję Naukową pod tytułem ,,Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości".

Konferencja będzie stanowić połączenie referatów wybitnych przedstawicieli doktryny prawa, specjalistów z zakresu tematyki Konferencji z jednej strony, z referatami studentów, dla których jest to bardzo dobra okazja do sprawdzenia się w roli prelegentów podczas konferencji naukowej z drugiej. Z ramienia BRPO udział w konferencji weźmie dr Hanna Machińska, zastępczyni RPO.

Konferencja "Citizenship at its Grassroots - European and Polish Perspectives" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-03-23 do 2018-03-25

Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Europejskie Forum Studentów AEGEE-Warszawa, będące filią jednej z największych europejskich organizacji studenckich, zrzeszającej młodych ludzi z 200 ośrodków akademickich w 40 krajach Europy. Wydarzenie będzie miało formę trzydniowej konferencji, w ramach której odbędą się panele dyskusyjne dotyczące bieżącej sytuacji demokracji w Polsce i w Europie, a także szkolenia, wykłady i warsztaty pozwalające lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje demokracja i jaka jest w niej rola obywateli. Organizatorzy planują połączyć polską i zagraniczną młodzież z ekspertami, przedstawicielami środowiska akademickiego, politykami, aktywistami, dziennikarzami itp. by dać im możliwość zetknięcia się z różnymi punktami widzenia.

Z ramienia Biura Rzecznika Praw Obywatelkich udział w wydarzeniu weźmie Mirosław Wróblewski, dyrektor Zepsołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego, który przedstwi kwestię stanu praworządności w Polsce (niedziela, 25 marca, godzina 9.00)

Konferencja odbędzie się w budynku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w dniach 23 - 25 marca 2018 r.

 

 

I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-03-22

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Ministerstwo Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne oraz Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizują 22 marca 2018 roku na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi I Kongres Suicydologiczny "Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce”. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem RPO.

Celem Kongresu jest wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami a władzami odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki zdrowotnej w zakresie strategicznych kierunków profilaktyki samobójstw i depresji w Polsce, a także zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy i działań podejmowanych w tym obszarze.

W programie Kongresu zaplanowano wystąpienia krajowych i zagranicznych autorytetów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne.

Z ramienia Biura RPO udział w spotkaniu weźmie Pan Krzysztof Olkowicz, Główny Koordynator ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Konferencja "Problemy przemocy domowej i instytucjonalnej wobec osób dorosłych i starszych" pod Honorowym Patronatem RPO i z udziałem dr Sylwii Spurek, zastępczyni RPO.

Data: 2018-03-20

20 marca 2018 roku odbyła się objęta Honorowym Patronatem RPO konferencja organizowana przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ i Warszawski Uniwersytet Medyczny.

W Konferencji wzięła udział zastępczyni RPO Pani dr Sylwia Spurek, która w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę rolę przedstawicieli zawodów medycznych w reagowaniu na przemoc domową. Poniżej cytat z wystąpienia:

"Polskie przepisy prawne nakładają na przedstawicieli zawodów medycznych wiele istotnych obowiązków i zadań. Lekarze zobowiązani są do wydawania ofiarom przemocy w rodzinie zaświadczeń w tym zakresie, a także biorą udział, podobnie jak pielęgniarki i ratownicy medyczni, w procedurze odebrania dziecka z rodziny w związku z przemocą domową. Przedstawiciele ochrony zdrowia powinni uczestniczyć w pracach gminnych zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych oraz realizować procedurę Niebieskie Karty.

Analizy pokazują jednak, że lekarze, pielęgniarki i inni przedstawiciele zawodów medycznych nie w pełni realizują swoje obowiązki. Przykładowo można wskazać, że uruchomienie procedury Niebieska Karta przez pracowników ochrony zdrowia należało do sporadycznych przypadków.  Instytucją, która najczęściej uruchamiała procedurę „Niebieskie Karty” była Policja (75,63%), na drugim miejscu procedurę uruchamiali przedstawiciele pomocy społecznej (12,13 %). Przedstawiciele ochrony zdrowia wszczęli procedurę jedynie w 602 przypadkach na prawie 100 tys., co daje 0,62%. A to przecież oni są osobami pierwszego kontaktu dla wielu ofiar przemocy w rodzinie, szczególnie dla starszych pacjentów i pacjentek."

Program konferencji dostępny pod linkiem.

Więcej na temat pomocy ofiarom przemocy domowej można przeczytać i posłuchać w najnowszych wywiadach dr Sywlii Spurek dla Radia TOK FM oraz Wysokich Obcasów.

 

Dzień Edukacji Prawnej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-03-15

15 marca obchodzony będzie po raz drugi Dzień Edukacji Prawnej, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” (SSPI), a współorganizatorem Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” (FEPI). Jego celem jest promocja wiedzy prawnej, rozbudzenie zainteresowania obywateli tematyką prawa, a przede wszystkim przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Główny nurt wydarzeń organizowanych przez regionalne sądy powszechne oraz oddziały Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA ukierunkowany jest na dzieci i młodzież, ale również dorośli znajdą intersujące propozycje. W wielu sądach odbędą się spotkania z sędziami, radcami prawnymi i adwokatami, symulacje rozpraw, wykłady i dyskusje na temat zagadnień prawnych oraz instytucji wymiaru sprawiedliwości, pokazy mediacji, konkursy krasomówcze i artystyczne, debaty oksfordzkie oraz inne interesujące działania - zostanie m. in. ogłoszony konkurs skierowany do młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty w Dzień Wymiaru Sprawiedliwości 23 maja.

Dzień Edukacji Prawnej będzie okazją do  podsumowania działań prowadzonych wcześniej przez środowisko sędziowskie  oraz wytyczenia planów na przyszłość.

 

Sympozjum naukowe "Prawo do prywatności w kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-03-15

15 marca 2018 r. Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie wspólnie z Polską Radą Ekumeniczną planuje zorganizować w swej siedzibie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych". Przedsięwzięcie to wiąże się z perspektywą wejścia w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Przedmiotem tego aktu prawnego są kwestie odgrywające coraz większą rolę w legislacji wewnętrznej i praktyce kościołów i innych związków wyznaniowych.

Zasadniczym celem sympozjum jest dyskusja naukowa oraz upowszechnienie wiedzy na temat przygotowań kościołów i innych związków wyznaniowych do wdrożenia wymagań RODO.

Program

Udział w sympozjum weźmie zastępca rzecznika praw obywatelkich Stanisław Trociuk.

 

 

II Festiwal Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-03-15

II Festiwal Praw Człowieka jest kolejną edycją projektu zapoczątkowanego w zeszłym roku szkolnym przez II LO im. M. Kopernika w Kędzierzynie - Koźlu. Do projektu zostały zaproszone placówki oświatowe z terenu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.

Głównym celem projektu jest:

 1. Szerzenie wiedzy o prawach człowieka
 2. Budowanie społeczeństwa bez agresji
 3. Kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji wobec drugiego człowieka
 4. Przeciwdziałanie agresji
 5. Kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozmawiania i wymiany argumentów
 6. Wzmacnianie więzi międzyludzkich
 7. Kształcenie umiejętności pracy w grupie
 8. Konsolidacja społeczności lokalnej

Tematyką II Festiwalu są prawa dziecka. W gali podsumowującej tegoroczną edycję festiwalu wziął udział rzecznik praw obywatelkich dr Adam Bodnar.

 

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-03-14 do 2018-03-15

Organizatorem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji,jest Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wydarzenie odbędzie się 14-15 marca 2018r. w Krajowej Izbie Radców Podatkowych.

Celem konkursu jest zapoznawanie młodych adeptów prawa z ideą mediacji, jak i jej praktycznym aspektem.

Z ramienia Biura RPO jednym z ekspertów będzie Pani Dorota Siwiec z Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.

Seminarium naukowe "Kobiety i Bezpieczeństwo" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-03-08

8 marca 2018 roku Instytut Nauk Politycznych UW, Ośrodek Analiz Politologicznych UW oraz Studenckie Koło Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują seminarium naukowe pn „Kobiety i Bezpieczeństwo".

Celem seminarium jest ukazanie praktycznego i teoretycznego wymiaru bezpieczeństwa uwzględniając perspektywę kobiecą. Przedmiotem dyskusji staną się m. in. następujące zagadnienia; udział kobiet w instytucjach bezpieczeństwa, główne problemy i wyzwania dla funkcjonariuszek, kobiety na misjach oraz rola kobiet w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa.

W spotkaniu udział weźmie zastępczyni RPO do spraw równego traktowania Pani Sylwia Spurek,która przedstawi temat "Rola i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn oraz zwalczaniu dyskryminacji  ze względu na płeć."

Debata o prawach kobiet w Złotoryi pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-03-07

7 marca o godz. 17:00 w Sali Klubowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji Stowarzyszenia „Złotoryja dla demokracji” organizuje debatę pod hasłem „Czy prawa kobiet w Polsce są zagrożone? Debata ta odbędzie się związku z ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polski w dniu 08 czerwca 2017 roku Rokiem Praw Kobiet z okazji przypadającej w 2018 roku 100 rocznicy praw wyborczych kobietom. Dzięki dekretowi marszałka Józefa Piłsudskiego Polska była jedynym z pierwszych krajów, które przyznały prawa wyborcze kobietom.

 

Debata "Biznes i prawa człowieka" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-02-19

Celem projektu jest przygotowanie cyklu 3 debat redakcyjnych 8 stycznia, 12 i 19 lutego 2018 w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej" oraz rozszerzonej publikacji dedykowanej problematyce praw człowieka i biznesu 28 lutego 2018 do prenumeraty dziennika „Rzeczpospolita" i „Parkiet". Przedsięwzięcie kierowane jest do przedsiębiorców, czytelników i internautów Rzeczpospolitej i Parkietu, którzy chcieliby otrzymać rzetelną i aktualną wiedzę w tej dziedzinie. Naszym celem jest przygotowanie publikacji we współpracy z patronem merytorycznym projektu, korzystając z jego doświadczeń i praktyki w tym zakresie.

Poszczególne debaty będą dedykowane zagadnieniom związanym z trzema filarami Wytycznych ONZ:

1. Zobowiązanie państwa do ochrony praw człowieka.

2. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka.

3. Dostęp do środków zaradczych.

Z ramienia Biura RPO w Debacie weźmie udział Pan Piotr Mierzejewski, Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego.

 

Akcja "Głos matek ma moc zmiany - monitoring opieki okołoporodowej" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2018-02-01 do 2018-03-09

Za pomocą anonimowej ankiety online, kobiety mogą opowiedzieć o swoim porodzie i opiece w szpitalu.

Fundacja Rodzić Po Ludzku zbiera informacje na temat tego w jaki sposób kobiety są traktowane przez personel w szpitalach, czy rodzą w godnych warunkach; sprawdza czy szpitale przestrzegają standardów opieki okołoporodowej i gdzie w Polsce można urodzić "po ludzku".

Akcja ma na celu stały monitoring opieki okołoporodowej we wszystkich szpitalach w Polsce.

O swoich doświadczeniach kobiety mogą opowiedzieć w specjalnej ankiecie online na stronie ankieta.rodzicpoludzku.pl. Ankieta dotyczy jakości opieki okołoporodowej w konkretnym szpitalu - od izby przyjęć do momentu wyjścia do domu.

 

Konferencja „Na gruncie Uniwersytetu: Artykuł 56” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2018-01-09

9 stycznia o godzinie 18:45 w sali A3 w Collegium Iuridicum II (ul. Lipowa 4) odbędzie się spotkanie z cyklu "Na gruncie Uniwersytetu". 
Organizatorzy zapowiadają, że w trakcie spotkania poruszone zostaną kwestie związane z sytuacją cudzoziemców (a w szczególności uchodźców) w Polsce. Prowadzone będą rozmowy o zawracaniu uchodźców na granicach przez polską Straż Graniczną oraz o decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie. Tematem będzie także z nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, projekty zmiany ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obecna sytuacja organizacji pozarządowych, które prowadzą programy wsparcia dla cudzoziemców.

W dyskusji wezmą udział: 
– dr hab. Paweł Hut, Dyrektor Departamentu Analiz i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
- adw. Ewa Ostaszewska-Żuk, prawniczka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
– prof. dr hab. Irena Rzeplińska, założycielka Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Spotkanie poprowadzi dr Dorota Pudzianowska z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydarzenie powstaje w ramach Studenckiego Koła Naukowego im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit.

VI Kongres Prawa Medycznego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-12-07 do 2017-12-08

W dniach 7-8 grudnia 2017 r w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się VI Kongres Prawa Medycznego orgaznizowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.

Od kilku lat Kongres stanowi doskonałą okazję do praktycznego przybliżenia środowisku medycznemu oraz prawnikom aktualnych zmian w prawie medycznym. W gronie wykładowców tradycyjnie znajdą się uznani eksperci, których autorytet jest najlepszą gwarancją wysokiego poziomu planowanego wydarzenia. Wśród tematów poruszanych podczas tegorocznego kongresu znajdują się m.in. problematyka prawa pracy i ubezpieczeń społecznych personelu medycznego w świetle aktualnego orzecznictwa, nowości w problematyce praw pacjenta, prawa lekarzy do odmowy leczenia pacjenta, a także problematyka jakości i bezpieczeństwa pacjenta.

Ogólnopolska konferencja "Bezpieczeństwo - Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-12-07 do 2017-12-08

W dniach 7-8 grudnia UMK w Toruniu wraz z innymi uczelniami regionu organizuje ogólnopolską konferencję na temat bezpieczeństwa studiowania „Bezpieczeństwo – Prawo studenta a powinność uczelni i środowisk lokalnych”. Organizatorzy chcą, żeby było to ważne wydarzenie skupiające wokół problemu różne środowiska. Celem spotkania jest wypracowanie optymalnych rozwiązań wymiernie podnoszących poziom bezpieczeństwa studentów w Polsce.

Konferencja „Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” pod Honorowy Patronatem RPO

Data: 2017-12-06

„Rola profilaktyki zintegrowanej w zapewnianiu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” to temat przewodni tegorocznej Konferencji Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która odbywa się 6 grudnia 2017 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Jednym z gości honorowych jest rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wydarzenie obywa się też pod honorowym patronatem RPO.

Każdego roku w Polsce podejmowanych jest wiele inicjatyw i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym, których celem jest wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. W ostatnich latach, służby i instytucje publiczne oraz szerokie grono organizacji pozarządowych, w działaniach prewencyjnych skupiają się w szczególności na tematach związanych z cyberprzemocą i cyberbezpieczeństwem, zażywaniem narkotyków i środków psychoaktywnych (w tym dopalaczy), bezpieczeństwem w ruchu drogowym, a także pedofilią.

Głównym celem Konferencji jest włączenie się w dyskusję nad efektywnymi sposobami prowadzenia profilaktyki zintegrowanej, czyli zsynchronizowanych działań instytucji, które mają bezpośredni wpływ na młodzież  m.in. szkoły, policję, sądy, miejskie ośrodki pomocy społecznej, związki wyznaniowe .

W ramach Konferencji zaprezentowane zostaną także aktualne kierunki prac w obszarze profilaktyki, podejmowane przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Przedstawione zostaną też programy profilaktyczne wdrażane w poszczególnych regionach Polski. Jednym z elementów spotkania będzie próba odpowiedzi na pytanie, czy istnieje potrzeba opracowania krajowej strategii w obszarze profilaktyki. Konferencji towarzyszyć będą wystąpienia poświęcone tematom związanym z przeciwdziałaniem rozwojowi przestępczości, rolą edukacji prawnej wśród młodzieży, spójnym procesem wychowawczym, wykorzystywaniem nowoczesnych technologii (w tym gier komputerowych) w działaniach edukacyjno-profilaktycznych.

Konferencja jest kierowana w szczególności do osób zajmujących się tematyką profilaktyki w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, służbach mundurowych, edukacji i nauce oraz organizacjach pozarządowych.

IX konkurs "Samorząd Równych Szans" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-12-01 do 2017-12-10

XI edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Równych Szans” organizowana jest przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Konkurs ma na celu wyłonienie kolejnych dobrych praktyk wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego, odpowiadających standardom wynikającym z KPON w różnych obszarach. Warto zauważyć, że priorytetowe w bieżącej edycji konkursu są: niezależne życie, w tym usługi społeczne i deinstytucjonalizacja, działania na rzecz opiekunów osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz kobiet z niepełnosprawnościami; dostępne wybory. Zagadnienia te pozostają w zakresie szczególnego zainteresowania RPO. Inicjatywa znakomicie odpowiada więc nie tylko ogólnym zadaniom RPO jako organu monitorującego i promującego KPON, ale wpisuje się też w aktualną jego aktywność. 

Nagrody zostaną wręczone podczas ogólnopolskiej Gali Konkursu, w której wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych, środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji pozarządowych, decydentów oraz mediów. Wydarzenie to zaplanowane jest na początek grudnia w Krakowie.

Konkurs VERBA VERITATIS 2017 pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-30

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego organizują XII Edycję Konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z dziedziny etyki biznesu. Zgłoszenia do Konkursu będą zbierane do końca lipca 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na listopad br.

Cel konkursu: kreowanie oraz umacnianie postaw etycznych zgodnych z zasadami współżycia społecznego wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Zasięg Konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter stanowi doskonałą platformę wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi.

Adresaci konkursu: absolwenci studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe, podyplomowe, doktorskie obronione lub przyjęte do obrony przez promotora i recenzenta w bieżącym roku akademickim oraz prace obronione po roku 2008, które nie były dotychczas zgłaszane do Konkursu.

Polska Edycja Międzynarodowej Kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-25 do 2017-12-10

Już po raz 26., między 25 listopada do 10 grudnia w 180 krajach świata realizowana będzie największa kampania poświęcona tematowi przemocy ze względu na płeć. Ponad 2000 organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i osób prywatnych przygotowuje najróżniejsze wydarzenia, których wspólnym celem jest zwrócenie uwagi na problem przemocy ze względu na płeć oraz wywieranie nacisku na wszelkie instytucje i władze odpowiedzialne za podejmowanie działań przeciwko przemocy. W Polsce koordynacją Kampanii zajmuje się fundacja Autonomia z Krakowa.

W ramach polskiej Kampanii, oprócz intensywnych działań informacyjnych w mediach, co roku realizowanych jest kilkadziesiąt wydarzeń, w tym: spektakle i happeningi, interwencje performatywne w przestrzeni miast, projekcje filmowe, wystawy, tzw. żywe biblioteki, spotkania i dyskusje oraz warsztaty. Szczegółowe informacje o wydarzeniach będą dostępne na stronie http://kampania16dni.pl/kalendarz

YouthSpeak Forum-AIESEC pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-24

24 listopada w Warszawie młodzi ludzie z całej Polski zabiorą głos w sprawach istotnych dla naszego społeczeństwa. Jakość zdrowia i życia, edukacja oraz nierówności społeczne to obszary, które zostaną poruszone podczas YouthSpeak Forum.

YouthSpeak Forum to spotkanie generacji młodych z przedstawicielami świata biznesu i pozostałych sektorów. Zderzenie różnych perspektyw oraz inspirujące konwersacje pomogą uczestnikom wypracować rozwiązania najistotniejszych problemów społecznych. Podczas konferencji zaproszeni goście poruszą tematy homofobii, rasizmu, przygotowania studentów do wejścia na rynek pracy, niskiej zdawalności matur, nieznajomości języków obcych, a także otyłości wśród Polaków. Każde z zagadnień będzie również motywem przewodnim dla warsztatów prowadzonych przez przedstawicieli firm, które wspierają te obszary w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Uczestnicy warsztatów – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci – będą wspólnie pracować nad planami projektów, które odpowiedzą na wskazane problemy.

Organizatorem wydarzenia jest AIESEC – globalna organizacja prowadzona przez młodych ludzi, którzy poprzez realizację programów wymian międzynarodowych kształtują w sobie i otoczeniu cechy liderskie.

YouthSpeak Forum to konferencja, która w ubiegłym roku odbyła się w ponad 200 miejscach świata w tym w kwietniu w Teresinie, w Polsce). Jej celem jest skupienie różnych środowisk - biznesowego, rządowego, pozarządowego oraz młodych ludzi i wypracowanie przez nich rozwiązań problemów naszego społeczeństwa w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

W panelu na temat nierówności społecznych w Polsce weźmie udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

 

XVI Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-23

Ogólnopolski Mityng Osób Niepełnosprawnych organizowany jest od 16 lat. Corocznie bierze w nim udział ok. 200 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Sportowcy przyjeżdżają z całego kraju.

Uczestnicy zawodów rywalizują w 4 konkurencjach oraz sztafecie. Zawody dają możliwość nie tylko sprawdzenia swoich umiejętności sportowych, ale przede wszystkim dostarczają poczucie przynależności do grupy lokalnej, uczestnictwa w życiu osób zdrowych i sprawnych fizycznie.

Celem przedsięwzięcia jest:

• aktywizacja osób niepełnosprawnych

• integracja osób niepełnosprawnych

• propagowanie sportu jako alternatywy dla wolnego czasu

• promowanie aktywnego stylu życia

• przełamywanie barier fizycznych i emocjonalnych

Konferencja Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-23

Fundacja ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych 23 listopada 2017 r. organizuje konferencję dotyczącą zaginięć. Wśród prelegentów będą przedstawiciele środowiska akademickiego, Policji, Fundacji ITAKA.

Konferencja STOP HEJTOWI W SIECI pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-22

Konferencja STOP HEJTOWI W SIECI odbędzie się  22 listopada 2017 roku w Warszawskim Centrum Wielokulturowym.

Ma na celu upowszechnienie rzetelnej informacji na temat mowy nienawiści – jej przejawów, skali, skutków, sprawców i osób, które jej doświadczają, a także prawidłowego reagowania na język nienawiści tam, gdzie on powstaje i jest najbardziej bezkarny – w mediach, w cyberprzestrzeni. I tam, gdzie najłatwiej znajduje on przełożenie na codzienność i rzeczywistą przestrzeń, na lokalne wspólnoty, na ulice.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli społeczności lokalnych, wspólnot, aktywistów, animatorów kultury, a także dziennikarzy, dziennikarek, blogerów, blogerek, ”youtuberów” i „youtuberek”, administratorów forów społecznościowych, dyskusyjnych,  władz lokalnych i funkcjonariuszy publicznych.

Konferencja odbędzie się z udziałem przedstawiciela Biura RPO.

Stypendium im. Bogny Olszewskiej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-20 do 2017-12-31

Stypendium im. Bogny Olszewskiej jest wspólną inicjatywą Fundacji Nieograniczona oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Stypendium ma służyć upamiętnieniu przedwcześnie zmarłej pracownicy Muzeum, której postawa i zaangażowanie w kwestie społeczne były niezwykle istotne dla formowania programu z obszaru edukacji muzealnej. Kontynuując misję Bogny Olszewskiej rodzina, przyjaciele i pracownicy Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie powołują stypendium, którego benificjentkami i beneficjentami będą młode osoby zainteresowane sztuką współczesną, działające na rzecz osób zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem.

Celem inicjatywy jest rozwój działań w tym obszarze, szczególnie w ośrodkach poza Warszawą oraz poszerzanie programu Muzeum Dostępnego, czyli oferty edukacyjnej MSN kierowanej do grup o zróżnicowanych potrzebach. Na program stypendium będzie się składał trzymiesięczny staż w Muzeum, wizyty studyjne w organizacjach partnerskich oraz opracowanie przez stypendystkę lub stypendystę autorskiego programu animacyjnego w oparciu o zbiory i zaplecze merytoryczne Muzeum.

Program "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-20 do 2018-06-30

Program stworzony aby podnieść znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów. W programie biorą udział szkoły z województwa lubelskiego.

Pilotażowy projekt "Przychodzi baba do lekarza" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-20 do 2017-11-30

Jest to inicjatywa przeprowadzenia pilotażowego działania dotyczącego dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością "Przychodzi baba do lekarza", którego celem jest przeprowadzenie badań potrzeb kobiet z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, w oparciu o wyniki których zweryfikowany zostanie stan faktyczny placówek w województwie mazowieckim.

Autorzy chcą sprawdzić, jak wygląda rzeczywisty stopień dostępności usług dla kobiet z niepełnosprawnością, by wypracować rekomendacje, przygotować pomocne informacje dla kobiet i opracować skuteczne działania, których celem będzie zapewnienie kobietom z niepełnosprawnościami dostępu do opieki ginekologicznej i wsparcie placówek w świadczeniu usług dla tej grupy pacjentek.

Fundacja Kulawa Warszawa zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnością. W listopadzie odbędą się badania fokusowe z kobietami z różnymi niepełnosprawnościami.

Zebrane informacje posłużą do opracowania wstępnego raportu dotyczącego potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, który będzie podstawą do zaplanowania dalszych działań odpowiadających na poszczególne bariery i potrzeby.

Konferencja "Pełno(s)prawny Student" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-14

14 listopada Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego organizuje konferencję „Pełno(s)prawny student” poświęconą zagadnieniom związanym z procesem kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie szkolnictwa wyższego.

W tym roku, organizatorzy zapraszają do dyskusji na temat nowych regulacji planowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wspierania studentów z niepełnosprawnościami w ramach funduszy krajowych i europejskich. Konferencja odbędzie się w Pałacu Krzysztofory na Rynku Głównym 35 (sala Miedziana).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają uczestnikom wyżywienie w trakcie trwania konferencji.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej www.firr.org.pl

15. Objazdowy Festiwal WATCH DOCS w Bielsku-Białej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-11 do 2017-11-12

Organizatorem Festiwal WATCH DOCS w Bielsku Białej jest Stowarzyszenie Montaż. Festiwal odbędzie się w dniach 11-12 listopada 2017 r. w Bielsku-Białej. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata nt. praw człowieka. W ramach Festiwalu odbędą się również spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień tematyką praw człowieka. Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich.

Organizowana od kilku lat bielska edycja wydarzenia jest miejscem interesujących debat, integracji działających tu prężnie organizacji pozarządowych i pełni ważną funkcję edukacyjną (coroczne pokazy są organizowane m.in. dla szkół).

Konferencja „Niepełnosprawni na rynku pracy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-11-08

Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizuje 8 listopada 2017 roku po raz czwarty konferencję „Niepełnosprawni na rynku pracy”. W tegorocznej edycji organizatorzy pragną podjąć temat wsparcia psychologicznego oraz mentorskiego dla osób z niepełnosprawnościami. Diagnozują bowiem konieczność wsparcia w obszarze psychologicznym osób  z niepełnosprawnościami, co przekłada się na zwiększone szanse na rynku pracy.

Celem konferencji jest również umożliwienie osobom niepełnosprawnym bezpośredniego spotkania z pracodawcami oraz dostępu do udziału w działaniach, które zwiększą ich szansę na znalezienie właściwej dla siebie pracy, praktyki czy stażu. Ponadto organizatorzy chcą  promować najbardziej rozwojowe i przedsiębiorcze firmy, tworzące nowe miejsca pracy na terenie kraju, ale również te których produkty dotyczą szeroko rozumianej niepełnosprawności, rehabilitacji oraz opieki zdrowotnej skierowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja będzie okazją do tego, aby w szerokim gronie specjalistów rozmawiać o problemach osób z niepełnosprawnościami. Szczególnie debatować o szeroko rozumianym rynku pracy.

X Konferencja Krakowska „MałoPolska – globalne wyzwania, regionalne rozwiązania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-06 do 2017-11-07

Konferencje Krakowskie to organizowane przez Województwo Małopolskie od 2008 roku cykliczne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz ważnych debat o przyszłości Europy, Polski i regionów. Każdego roku w debatach biorą udział wybitni ekonomiści, socjologowie, politolodzy, finansiści, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych.

Tematyka X Konferencji Krakowskiej będzie dotyczyła kwestii:

 • Europa zagrożona - współczesne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa,
 • Europa migrująca - Europa mobilna - Europa poszukująca,
 • Przemysł w erze globalizacji i cyfryzacji,
 • Ekonomia cyrkularna - konieczność czy krótkotrwały trend?
 • MałoPolska obywatelska,
 • MałoPolska innowacyjna społeczne?

IV edycja Tygodnia Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-11-04 do 2017-11-11

Już po raz czwarty Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy organizuje Tydzień Konstytucyjny, który odbędzie się w dniach 4 - 11 listopada 2017 roku.

W ramach wydarzenia prawnicy - adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi a także aplikanci i studenci przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony paw i wolności. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorom zależy nam na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego organizatorzy chcą promować świadome obywatelstwo i zachęcać młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi. Oraz zwrócić uwagę na kluczową rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce, przy uwzględnieniu nadrzędnej roli Konstytucji.

W ostatniej edycji Tygodnia Konstytucyjnego wzięło udział 350 szkół oraz ponad 460 prawników. W lekcjach na temat Konstytucji uczestniczyło ponad 35.000 uczniów w całej Polsce. Entuzjastyczne reakcje nauczycieli oraz prawników biorących udział w poprzednich edycjach Tygodnia Konstytucyjnego świadczą o tym, że jest to inicjatywa potrzebna.

Już po raz kolejny jedną z lekcji w ramach Tygodnia Konstytucyjnego poprowadzi rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar.

I Ogólnopolska Konferencja Penitencjarna Studenckich Kół Naukowych pt. „Współczesne problemy penitencjarystyki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-10-27 do 2017-10-28

Konferencję organizuje Studenckie Naukowe Koło Penitencjarne oraz Zakład Prawa Karnego Wykonawczego. Konferencja ma na celu uczczenie X-lecia istnienia Studenckiego Naukowego Koła Penitencjarnego utworzonego przy Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego w lipcu 2007 r. Wśród zaproszonych gości będą przedstawiciele wszystkich istniejących kół z całej Polski podejmujących problematykę wykonywania kary pozbawienia wolności, zarówno studenci prawa, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii oraz innych kierunków.

Organizatorzy planują również konkurs na najlepszy referat zaprezentowany w każdej z sekcji tematycznej. Oceniać referaty będą przedstawiciele Służby Więziennej, kuratorzy, naukowcy zajmujący się problematyką penitencjarną, czy prawem karnym wykonawczym, sędziowie penitencjarni oraz przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dwie dekady Konstytucji – doświadczenia i wyzwania” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-27

Z okazji 20-lecia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Katedra Własności Intelektualnej, Prawa Administracyjnego i Europejskiego z Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej wspólnie z Zakładem Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego postanowiły wykorzystać tę okrągłą rocznicę jako pretekst do dyskusji na temat funkcjonowania ustawy zasadniczej w przestrzeni prawa krajowego i europejskiego. Ostanie lata bardzo wyraźnie pokazały, iż konieczna jest pogłębiona refleksja nad przestrzeganiem podstawowych zasad i wartości konstytucyjnych oraz praw człowieka w niestabilnym otoczeniu wewnętrznym i międzynarodowym.

Zamysłem organizatorów planowanej konferencji jest uczynienie przedmiotem wygłaszanych referatów i dyskusji szerokiego spektrum problemów związanych z funkcjonowaniem Konstytucji RP przez dwadzieścia lat jej obowiązywania, między innymi takich jak:

• analiza praktyki stosowania ustawy zasadniczej, w szczególności jej aksjologicznych podstaw i sposobu interpretacji zasad ustrojowych wobec problemów, które ujawniły się w ostatnim czasie

• prawa i wolności człowieka i obywatela w sytuacji przeobrażeń społecznych i kryzysu sądownictwa. W ramach tego obszaru konieczne jest odniesienie się zarówno do rozwoju społeczno-ekonomicznego i jego wpływu na prawa człowieka, jak i poszukiwania skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony praw jednostek w obliczu kryzysu sądownictwa, w tym sądownictwa konstytucyjnego, a także refleksja nad alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów,

• problematyka funkcjonowania i kompetencji organów władzy publicznej na tle między innymi zasady trójpodziału władzy,

• doświadczenia wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i wyzwania związane z perspektywą przystąpienia do strefy euro.

XI edycja nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-27

Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata" to wyróżnienie przyznawane od 2006 roku nauczycielom i nauczycielkom, którzy/które uczą i wychowują w duchu tolerancji i szacunku dla inności. Pierwszych laureatów nagrody wybrała osobiście Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, członkini Rady Pomocy Żydom „Żegota", która ocaliła z getta warszawskiego 2500 żydowskich dzieci.

Laureaci i laureatki nagrody prowadzą edukację wielokulturową, międzykulturową, antydyskryminacyjną. nauczaniem o Holokauście i prawach człowieka. Poprzez swoje codzienne działania starają się zmieniać polską szkołę i czynić ją bardziej otwartą na inność oraz różnorodność. Ich praca z młodzieżą przyświeca przekonanie, że rolą szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności, ale też upowszechnianie wartości równościowych i demokratycznych, stanowiących podstawę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

VI Oławska Konferencja Mediacyjna pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-26

Oławskie konferencje mediacyjne są jednymi z ważniejszych  wydarzeń mediacyjnych w kraju, skupiającymi wiele instytucji i organizacji. Co roku organizowane są pod patronatem Prezesów Sądów Okręgowych we Wrocławiu, Opolu, Sieradzu, Łodzi (w tym roku również Świdnicy) oraz Sądu Rejonowego w Oławie, a partnerami konferencji są m.in. uczelnie wyższe, organizacje, fundacje i instytucje, którym bliska jest tematyka mediacji.  W latach ubiegłych konferencja objęta była również patronatem RPO.

W 2016 roku w konferencji uczestniczyło  ponad 350 osób, a wśród gości było wielu sędziów, mediatorów, adwokatów i radców prawnych, funkcjonariuszy służby więziennej, pedagogów, pracowników socjalnych, a także nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W tym roku podczas konferencji poruszone zostaną m.in. takie zagadnienia jak: mediacja w organizacji i administracji, w sprawach o mobbing, sprawach rozwodowych i o separację, w sprawach błędów medycznych, a także zagadnienia dotyczące mediacji szkolnych i rówieśniczych (które od 2017 r. są realizowane w powiecie oławskim) oraz osób starszych.

Konferencja "Diversity & Inclusion Changemakers. The power of gender diversity in business" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-25

Diversity&Inclusion Changemakers to największa konferencja ekspertów D&I w Polsce i wyjątkowa przestrzeń tworzona przez biznes i dla biznesu. Podczas tegorocznej konferencji zostanie poruszony temat gender diversity. Zostaną postawione ważne pytania o karierę kobiet w biznesie. Co wnoszą kobiety do biznesu? Dlaczego jest ich tak mało na stanowiskach menedżerskich? Czy prawdziwe bariery tkwią w nich samych, czy może tworzą je firmy, otoczenie?

Organizatorzy deklarują chęć przyjrzenia się działaniom firm w obszarze gender balance – co się udaje, a co nie? Na ile kierują nami stereotypy? Czy nasze działania czasem nie przynoszą skutków odwrotnych od zamierzonych? Jakie wyzwania przed nami stoją? Jak w tym wszystkim odnajdują się mężczyźni i na ile płeć ma znaczenie dla tych działań?

To już ósma konferencja Diversity Hub.

Książka Pawła Kubickiego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-25

Książka „Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami” ma na celu ukazanie, że kierunkiem docelowym wszelkich zmian polskiej polityki wobec osób z niepełnosprawnościami powinno być możliwie najpełniejsze wdrożenie w życie założeń Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami (KPON). Analizuje również mechanizmy projektowania i wdrażania polityki publicznej z rzadko spotykanej perspektywy realizacji praw człowieka, łącząc w ramach jednego interdyscyplinarnego tekstu wątki ekonomiczne, socjologiczne i prawne.

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-25

III Kongres Osób z Niepełnosprawnościami odbędzie się 25 października w Warszawie. Tegoroczna edycja Kongresu jest organizowana w 5. Rocznicę przyjęcia przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami. To doskonała okazja, by nie tylko wspólnie podsumować ostatnie 5 lat jej obowiązywania, ale także wyjść z inicjatywą zmiany systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Hasło III Kongresu brzmi „Za niezależnym życiem”.

Konferencja podsumowująca program "Mediacja rówieśnicza w szkole metodą przeciwdziałania agresji i niedostosowaniu społecznemu młodzieży" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-23

W konferencji będącej podsumowaniem realizowanego w ubiegłym roku szkolnym programu „Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężanie agresji i przemocy w szkole” biorą udział nauczyciele akademiccy lubelskich szkół wyższych, przedstawiciele Kuratorium Oświaty oraz Krajowej Rady Sądownictwa, mediatorzy sądowi oraz dyrektorzy szkół uczestniczących w programie. Konferencja jest okazją, aby podkreślić znaczenie mediacji rówieśniczej w tworzeniu pozytywnego klimatu w szkole oraz promować mediację jako alternatywną metodę rozwiązywania sporów i konfliktów.

14. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-10-23 do 2017-10-24

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Urzędem m.st. Warszawy w dniach 23-24 października 2017 roku organizuje 14. Ogólnopolską Konferencję „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania jest pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. Celem konferencji jest również upowszechnienie wiedzy dotyczącej problematyki krzywdzenia dzieci, prezentacja modelowych rozwiązań zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz projektów oraz inicjatyw praktycznej pomocy dzieciom - ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Konferencja przyczynia się do integracji środowiska specjalistów z tego obszaru oraz rozwój współpracy polskich i zagranicznych profesjonalistów.

Konferencja odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki, weźmie w niej udział około 550 profesjonalistów pracujących z dziećmi - ofiarami przestępstw.

IV Kongres zdrowia seniorów ziemi zawieciańskiej "Starzejemy się w dobrym stylu" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-20

Kongres ma  na celu pokazanie, że aktywna starość to szczęśliwa starość. Podczas kongresu poruszone zostaną sprawy dotyczące m.in. profilaktyki zdrowotnej, aktywnego starzenia się oraz współpracy organizacji senioralnych działających na terenie powiatu zawierciańskiego. Celami szczegółowymi są:

a. kształtowanie świadomości u osób starszych o pojawiających się chorobach i możliwości dzisiejszej medycyny w walce z nimi.

b. wykształcenie nawyku zdrowej diety i jej wpływu na zdrowie.

Uczestnictwo w Kongresie jest bezpłatne, organizatorem jest Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy rozwoju sektora NGO” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-10-20 do 2017-10-21

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie wraz z partnerami: Związkiem Stowarzyszeń "Razem w Olsztynie", Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA, Kołem Naukowym Nauk Penalnych „Nemezis”, Akademickim Ośrodkiem Wspierania i Rozwoju Organizacji Pozarządowych organizuje już po raz piąty Ogólnopolską Konferencję Naukową „Perspektywy rozwoju sektora NGO”.

Spotkanie ma na celu przybliżenie problematyki funkcjonowania prawno-organizacyjnego organizacji pozarządowych, współpracy z administracją publiczną i innymi partnerami. Konferencja w tym roku odbędzie się pod hasłem „Organizacje pozarządowe na rzecz społeczeństwa obywatelskiego”.

Konferencja skupia kadrę naukową oraz studentów, praktyków (przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych, urzędników na co dzień pracujących z trzecim sektorem) dzięki temu teoretyczne problemy porusza w wymiarze praktycznym.

15. Objazdowy Festiwal Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-10-19 do 2017-10-22

Organizowany przez Fundację Autonomia Festiwal odbędzie się w dniach 19-22 października 2017 r. w Krakowie i Poroninie. Jak co roku, zostaną pokazane najlepsze filmy dokumentalne z całego świata nt. praw człowieka. W ramach Festiwalu odbędą się również spotkania z osobami zajmującymi się na co dzień tematyką praw człowieka.

Wstęp na wszystkie filmy jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Organizowana od dziesięciu lat krakowska edycja wydarzenia jest miejscem interesujących debat, integracji działających tu prężnie organizacji pozarządowych i pełni ważną funkcję edukacyjną (coroczne pokazy są organizowane m.in. dla szkół). Tak będzie i tym razem. Wśród gości znajdą się przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych oraz eksperci i ekspertki zajmujący się nie tylko tematyką prawoczłowieczą.

Warsztaty dla personelu medycznego pt. "Ograniczenie nierówności w zdrowiu doświadczanych przez osoby LGBTI - zagadnienia/problemy/działania istotne w praktyce klinicznej" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-10-13 do 2017-10-14

Pilotażowy Projekt "Health4LGBTI", finansowany przez Unię Europejską, ma na celu lepsze zrozumienie potrzeb zdrowotnych i problemów w dostępnie do świadczeń zdrowotnych doświadczanych przez osoby LGBTI (lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych oraz interpłciowych) oraz zrozumienie kluczowych barier, z którymi borykają się specjaliści ochrony zdrowia świadczący usługi medyczne dla osób LGBTI.

Szkolenie opracowano, aby poszerzyć umiejętności, wiedzę oraz zmienić postawy pracowników ochrony zdrowia w odniesieniu do sprawowania opieki nad osobami LGBTI. Szkolenie ma również pomóc w zmniejszaniu nierówności w dostępnie do świadczeń medycznych, z którymi zmagają się osoby LGBTI.

Zespół projektowy pilotuje szkolenie w 6 krajach UE. Ten etap pozwoli je ocenić i ulepszyć. Po dostosowaniu, szkolenie zostanie udostępnione publicznie, w szczególności dla instytucji i organizacji zajmujących się zdrowiem oraz pracowników ochrony zdrowia, którzy chcieliby je przeprowadzić.

II Śląskie Forum Karnoprocesowe - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Konstytucyjne podstawy procesu karnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-12

Katedra Prawa Karnego Procesowego Uniwersytetu Śląskiego wraz z działającym przy niej Kołem Naukowym Prawa Karnego Procesowego „IUSTITIA" przy współpracy z Izbą Adwokacką w Katowicach zorganizowała II Śląskie Forum Karnoprocesowym. w ramach którego 12 października 2017 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konstytucyjne podstawy procesu karnego". Celem, jaki przyświeca organizatorom i uczestnikom tegorocznego spotkania była analiza konstytucyjnych podstaw procesu karnego i ich wpływ na kształt polskiego procesu karnego.

Z ramienia Biura RPO w konferencji wziął udział ZRPO Stanisław Trociuk.

RPO na konferencji pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian” w Opolu

Data: Od 2017-10-10 do 2017-10-11

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej pt. „Sądowa ochrona praw jednostki w państwach Europy Środkowej - dotychczasowe doświadczania i tendencje zmian”, która odbyła się w Opolu.

Temat konferencji jest wynikiem obserwacji zachodzących w porządku prawnym w Polsce oraz w państwach Europy Środkowej. Istotną rolę odgrywa też wzrastająca świadomość społeczeństw w odniesieniu do ochrony swoich praw i wolności.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres problematyki podejmowanej przez przedstawicieli doktryny prawa oraz teorii i filozofii prawa Komitet Organizacyjny dokonał wyboru trzech głównych obszarów badawczych będących przedmiotem obrad konferencji.

Pierwszy z nich był poświęcony tematyce praw przysługujących jednostce do jej ochrony przez sądy. W drugim obszarze zostały omówione narzędzia, instrumenty oraz instytucje pośrednie, gwarantujące jednostce ochronę jej praw oraz możliwości skorzystania z drogi sądowej ich dochodzenia. Natomiast w trzecim obszarze badawczym skupiono uwagę na ochronie praw i wolności jednostki oraz wszelkich instytucjach gwarantujących ich sądową ochronę na poziomie ponadkrajowym - zarówno europejskim, jak i międzynarodowym.

Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry Teorii i Filozofii Uniwersytetu Opolskiego oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Debata na temat praw osób LGBT na Uniwersytecie Warszawskim pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 2017-10-03

Zastępczyni RPO dr Sylwia Spurek  weźmie udział w debacie na temat praw osób LGBT, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim. Dyskusję poprzedzi projekcja filmu „Artykuł osiemnasty”. Wydarzenie obywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.

Dokument „Artykuł osiemnasty” opowiada o sytuacji osób LGBT w Polsce, zwraca uwagę na ich sytuację prawną i społeczną. Po projekcji filmu uczestnicy spotkania będą dyskutować o sytuacji dzieci osób LGBT oraz o respektowaniu przez Polskę małżeństw oraz związków partnerskich zawartych w innych krajach.

W debacie głos zabierze m.in. dr Krzysztof Śmiszek, twórca Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Moderatorem spotkania będzie Radek Korzycki, publicysta “Tygodnika Powszechnego”.

V edycja ogólnopolskiej kampanii społecznej pt. „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-02

5. edycję kampanii organizują - wzorem lat ubiegłych - organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji i Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych. Kampanię wspierają ambasadorzy: Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, Piotr Zelt, Krzysztof Cugowski, Maciej Orłoś, Jarosław Gugała i Tomasz Wolny.

Kampania „Twarze depresji. Nie oceniam akceptuję” składa się z wielu elementów: plakatów, spotu telewizyjnego, radiowego i do Internetu. Powstała również strona internetowa www.twarzedepresji.pl. Ponadto 2 października 2017 r. organizatorzy planują zorganizowanie konferencji prasowej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie z udziałem ww. organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w tym Krzysztofa Olkowicza, Głównego Koordynatora ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Kampania społeczna Fundacji Hospicyjnej "Opiekun rodzinny – nie musi być sam" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-10-01 do 2018-02-28

Tematem kampanii będą potrzeby i możliwości wsparcia opiekunów rodzinnych, zajmujących się w domach swoimi bliskimi: w podeszłym wieku, ciężko i obłożnie chorymi dorosłymi i dziećmi, czy niepełnosprawnymi.

Będzie to już XIV kampania Fundacji, której celem od lat jest podnoszenie świadomości społecznej na temat różnych aspektów opieki nad osobami u kresu życia, roli zespołów paliatywno-hospicyjnych, oferujących zintegrowaną opiekę nad chorymi i ich rodzinami oraz osobami w żałobie.

Podczas XIV kampanii organizatorzy chcą pokazać możliwości wsparcia opiekunów rodzinnych przez lokalne społeczności, co praktykowane jest w innych krajach europejskich. Istotne jest zapewnienie opieki wyręczającej, która pozwoli opiekunom na niezbędny odpoczynek lub zajęcie się innymi sprawami, pomoże w zapobieganiu wypaleniu opiekuna (caregiver stress syndrome), czy ich wykluczenia społecznego.

CELE KAMPANII

 • Celem kampanii jest zwrócenie uwagi środowisk lokalnych na problemy i potrzeby opiekunów rodzinnych. To właśnie lokalne sieci społeczne mogą być źródłem oddolnego wsparcia chorych i ich bliskich, na przykład poprzez wolontariat.
 • Ważną rolą kampanii jest uświadomienie samym opiekunom zakresu ich praw i możliwości wsparcia, o których często zapominają, wysuwając na pierwsze miejsce potrzeby swojego podopiecznego.
 • Celem pośrednim kampanii jest promocja portalu hospicja.pl, czyli poradnika dla opiekunów rodzinnych, na którym, oprócz praktycznych porad dotyczących opieki, znajduje się funkcja zadawania pytań i możliwości podzielenia się swoją historią.

SPOSÓB REALIZACJI

Czas trwania: 01.10.2017-28.02.2017

 • Organizacja cyklu koncertów  „Głosy dla Hospicjów”, w okolicy 14 października, czyli Światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej. W kampanię włącza się kilkadziesiąt hospicjów z całej Polski. Dzięki tej współpracy zaproponowane rozwiązania trafiają bezpośrednio do osób, których dotyczy problem.
 • Hospicja biorące udział w kampanii przeprowadzą Dzień Opiekuna Rodzinnego wraz z dniem profilaktyki, czyli bezpłatnych badań i konsultacji. Tego dnia przeprowadzone zostaną również akcje typu flash-mobe, zwracające uwagę społeczności lokalnych na temat kampanii.
 • Przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych szkoleń z podstaw pielęgnacji osoby obłożnie chorej, którą opiekunowie muszą sprawować samodzielnie.
 • Istotnym elementem kampanii będzie także rozwój Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego, czyli kontynuacja szkoleń dla koordynatorów, którzy w lokalnych środowiskach tworzą i rozwijają zespoły odpowiednio przeszkolonych wolontariuszy.
 • Emisja spotu promującego kampanię na antenach telewizji, radia, a także w internecie.
 • Zbieranie i udostępnianie informacji o opiece nad chorym na portalu www.hospicja.pl

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-10-01

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych wpisują się m.in. w priorytety Programu „Warszawa przyjazna seniorom" jako międzypokoleniowe działania służące budowaniu pozytywnego wizerunku osób starszych. Służą również zachęcaniu starszego pokolenia do aktywności (poprzez interaktywną formę prezentacji działalności organizacji seniorskich i działających na ich rzecz).

Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje w tym roku piknik z okazji Święta Seniorów, który  odbędzie się w niedzielę, 1 października w Ogrodzie Saskim w godz. 11.00 - 16.00.

V Warszawski Festiwal Bez Barier „NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-29 do 2017-10-15

Warszawski Festiwalu Kultury bez Barier jest organizowany przez Miasto Stołeczne Warszawa, Fundację Kultury Bez Barier i instytucje kultury z Warszawy oraz  innych miast. Ideą Festiwalu jest zniesienie wszelkich przeszkód uniemożliwiających wielu osobom swobodny dostęp do wydarzeń, miejsc i tekstów kultury

Tegoroczne hasło Festiwalu  NIE BÓJ SIĘ CHCIEĆ odzwierciedla jego ideę – by ci, którzy kulturę tworzą chcieli ją kierować  do jak największej liczby odbiorców, bez względu na ich ograniczenia, a ci, do których ta oferta jest adresowana   – nie bali się chcieć z niej korzystać.

Otwarcie wielofunkcyjnej hali sportowej dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Wejherowie

Data: 2017-09-29

Po latach starań udało się nam wybudować halę sportową dla niepełnosprawnych wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie. Hala pozwoli nam w odpowiednich warunkach dbać o rozwój psychoruchowy ruchowy naszych wychowanków. 29 września 2017 roku obiekt został owtarty. Termin ten wpisuje się również w Międzynarodowy Dzień Głuchego, ważne święto dla społeczność głuchych.

Rzecznik Praw Obywatelskich objął uroczystość swoim patronatem. RPO Adam Bodnar odwiedził Ośrodek, rozmawiał z nauczycielami i wychowankami, w czasie spotkań regionalnych na Pomorzu w maju 2017 r.

XXIII krajowy i VIII międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-26 do 2017-09-28

W bieżącym roku w dniach od 26 do 28 września Dąbrowa Górnicza będzie gościła uczestników i sympatyków, kolejnej już, XXIII edycji krajowej Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych PUMA.

PUMA jest świętem ludzi niepełnosprawnych i starszych. Trzy festiwalowe dni są doskonałą okazją do zaprezentowania talentów artystycznych podopiecznych pomocy społecznej. PUMA to nie tylko występy artystyczne, ale również warsztaty, spotkania oraz konferencja naukowo-szkoleniowa.

„Starość w drodze, czyli mądrość życiowa i los człowieka późnej dorosłości" to motyw przewodni tegorocznej Konferencji, podczas której obok głoszonych referatów i prowadzonych dyskusji o tematyce senioralnej odbędą się także spotkania panelowe skierowane do pracowników pomocy społecznej.

Konferencja "(NIE)pełnosprawny w pracy i biznesie" połączona z panelem dyskusyjnym "Przedsiębiorco nie bój się zatrudniać niepełnosprawnych" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-09-15

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych organizuje ogólnopolską konferencję „(Nie)pełnosprawny pracy i biznesie” oraz dyskusję „Przedsiębiorco nie bój się niepełnosprawnych”.

Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi na kwestię dotycząca podejmowania zatrudnienia oraz rozpoczynania prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Wartością dodaną będzie zaprezentowanie możliwości merytorycznego i praktycznego wsparcia oferowanego przez organy administracji publicznej, które służyć ma likwidacji barier i obaw związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicy i prelegenci będą także mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji poświęconej formalno-prawnemu otoczeniu pracowników, przedsiębiorców niepełnosprawnych oraz ich sytuacji na rynku pracy. Z ramienia Biura RPO w konferencji weźmie udział dyr. Magdalena Kuruś.

Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego „Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-14 do 2017-09-16

Tegoroczny Zjazd poświęcony będzie węzłowym zagadnieniom norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Konferencja ma na celu pogłębienie integracji środowiska skupionego wokół problematyki prawa prywatnego międzynarodowego.

Wśród prelegentów i gości Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego znajdą się uznani przedstawiciele nauki, czołowi reprezentanci samorządów zawodowych oraz znamienici praktycy.

Ideą Zjazdu Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest stworzenie forum wymiany doświadczeń i poglądów przedstawicieli nauk prawnych oraz praktyków. Wieloaspektowość, różnorodność oraz wysoka wartość merytoryczna prezentowanych przez prelegentów treści z pewnością spotkają się z wielki zainteresowaniem. Wyniki rozpraw badawczych uczestników Zjazdu zostaną ujęte w planowanej publikacji pokonferencyjnej.

XIV edycja Festynu Przyjaźni "Tacy Sami" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-09-14

14 września obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię. Z tej okazji Środowiskowe Domy Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie od wielu lat uświetniają ten dzień organizując Festyn Przyjaźni „Tacy Sami". – tym roku po raz 14.

Przedsięwzięcie to ma na celu przełamywanie stereotypów związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz zapobieganie ich alienacji i wykluczeniu społecznemu.

Seminarium „TRAWAV” poświęcone efektywnej ochronie praw kobiet doświadczających przemocy pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-09-11

11 września 2017 r. w siedzibie przy Alejach Ujazdowskich 41/2 w Warszawie Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje seminarium „TRAWAV” poświęcone efektywnej ochronie praw kobiet doświadczających przemocy.

Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

 • przeprowadzenie jednodniowych szkoleń, po jednym w każdym z krajów uczestniczących w projekcie;
 • utworzenie spośród ekspertów i przeszkolonych prawników sieci specjalistów z zakresu praw dziecka i praw kobiet na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
 • utworzenie ogólnodostępnej strony internetowej zawierającej informacje o prawach i procedurach z udziałem dzieci i praw kobiet w krajach objętych projektem, a także moduł zamkniętej komunikacji dla przeszkolonych prawników i ekspertów.

Centrum "Chcemy całego życia!" w ramach IX ogólnopolskiego Kongresu Kobiet pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-09 do 2017-09-10

Podczas IX Kongresu Kobiet, w dniach 9-10 września w Poznaniu, odbędzie się cykl paneli, warsztatów i wydarzeń towarzyszących w ramach centrum „Chcemy całego życia!”, poświęconego osobom z niepełnosprawnością i ich rodzinom.

Na forum Kongresu Kobiet osoby z niepełnosprawnością, ich bliscy, opiekunowie, społecznicy i terapeuci będą prowadzić debaty, edukować, rozwiązywać problemy. Rodzice dzieci z autyzmem zaproponują szereg zmian systemowych, mających nie tylko poprawić jakość życia osób z niepełnosprawnością i ich najbliższych, ale też naszą kondycję jako społeczeństwa.

Dorośli z różnymi typami niepełnosprawności opowiedzą o swoich doświadczeniach i o pokonywaniu barier, z którymi mierzą się na co dzień. Będą prowadzone także rozmowy o przyszłości osób z niepełnosprawnością, wskazując konkretne rozwiązania, jakie powinny zostać przyjęte, aby tę przyszłość zabezpieczyć.

Organizatorzy przeprowadzą również  warsztaty o języku, który określa świadomość, będzie można usłyszeć„Odę do radości” w wykonaniu światowej klasy muzyków z niepełnosprawnością intelektualną, zobaczyć wystawę prac artystów z porażeniem dziecięcym, a dzięki instalacji „Cube” doświadczyć na własnych zmysłach, jak odczuwają świat osoby ze spektrum autyzmu.

Kampania społeczna „Odmień swoją głowę” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-07 do 2017-12-31

Stowarzyszenie Na Drodze Ekspresji organizuje kampanię społeczną „Odmień swoją głowę". „Odmień swoją głowę - kampania społeczna na rzecz podniesienia świadomości na temat chorób i zaburzeń psychicznych" to projekt mający celu zmianę myślenia o osobach doświadczających kryzysów psychicznych, pozbycie się stereotypów, zmianę negatywnych postaw wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zrozumienia, że osoby doświadczające zaburzeń psychicznych, to ludzie tacy sami jak my, a zagrożenie kryzysem psychicznym dotyczy każdego z nas.

Przenośnia „odmienionej głowy" symbolizuje postawę zrozumienia i tolerancji wobec osób chorujących psychicznie, opartą na rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Kampania społeczna skierowana jest do mieszkańców Pomorza, w tym do grup społecznych, które w szczególny sposób oddziałują/mogą oddziaływać na członków społeczności lokalnej, ze względu na np.: wykonywany zawód lub ich aktywność społeczną. Opierać się będzie na działaniach informacyjno-edukacyjnych, kształtujących pozytywne, tolerancyjne postawy wobec osób i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych.

Na realizację kampanii społecznej „Odmień swoją głowę " składają się poniższe działania:

 • Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 17 - 22.09. 2017
 • Konferencja ,,Otworzyć bramy tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej psychicznie"
 • I Pomorskie Forum Samopomocowe osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego 12 -13.10 2017
 • Seminarium - „Praca socjalna wsparciem w zdrowieniu"
 • Warsztaty „Świat oczami Innego"
 • Prelekcje „Świadectwa"
 • Warsztaty arteterapeutyczne „Przypinki"

Głównym wydarzeniem kampanii będą Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które rozpoczną się w Sopocie w dniu 17 września 2017 roku na Placu Przyjaciół Sopotu.

Projekt „Księga Dobrych Praktyk/Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-07 do 2017-12-31

Fundacja Zustricz, Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, Instytut Allerhanda organizują projekt „Księga Dobrych Praktyk /Działań na Rzecz Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Cudzoziemców."

Projekt ma na celu przeprowadzenie innowacyjnych działań, które w efekcie mają przyczynić się do zwiększenia świadomości dotyczącej sprawnego funkcjonowania administracji publicznej i samorządowej zajmującej się mniejszościami narodowymi i etnicznymi oraz cudzoziemcami (MNiEorazC).

Na podstawie wywiadów, obserwacji i badań, organizatorzy mają zamiar wyróżnić inicjatywy, które mają wpłynąć na właściwe instytucje w zakresie możliwych zmian legislacyjnych, bądź zmian sposobu działania w zakresie współpracy z grupami mniejszościowymi i cudzoziemcami.

Prezentacja Księgi zaplanowana jest na przełom grudnia 2017 r  i stycznia 2018 r.

11. Międzynarodowa Szkoła Letnia "International experiences in the area of refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-07 do 2017-09-16

Międzynarodowa Szkoła Letnia „International experiences in the area of  refugee and migrant children's adaptation - theory, research, praxis” ("Międzynarodowe doświadczenia w zakresie adaptacji dzieci - uchodźców i migrantów - teoria, badania, praktyka") organizowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej dotyczy wymiany międzynarodowych doświadczeń związanych z naukowo-badawczymi i praktycznymi aspektami współczesnych problemów migracyjnych.

Celem tegorocznej edycji jest lepsze zrozumienie złożoności problemu adaptacji dzieci – uchodźców i migrantów oraz stworzenie bazy wiedzy i doświadczeń, pozwalających na projektowanie możliwie kompleksowych rozwiązań prointegracyjnych oraz zmianę języka opisu na język wrażliwy kulturowo, uwzględniający prawo każdego człowieka do szacunku i godności jego osoby.

Projekt społeczny pt. "Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-06 do 2017-12-31

Zespół studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Śląskiej wspólnie realizuje projekt społeczny pt. "Państwo to my! Obywatelskie przemyślenia". W ramach projektu przybliżane są przede wszystkim zasady konstytucyjne, prawa i wolności obywatelskie, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktura i reguły funkcjonowania najistotniejszych organów państwowych.

Swoją działalność studenci realizują w Internecie, na portalach społecznościowych oraz w serwisie YouTube, w związku z czym beneficjentami projektu są zazwyczaj osoby młodsze – w tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Na realizację projektu składa się przeprowadzenie sondy ulicznej oraz publikacja serii filmów o charakterze edukacyjnym, w których, posługując się prostym językiem i przejrzystą ilustracją graficzną, autorzy starają się przedstawić wyszczególnioną wcześniej tematykę. Na fanpage'u projektu publikowane są również inne materiały przydatne w zgłębianiu wiedzy w zakresie szeroko pojmowanej "wiedzy o społeczeństwie". Celem projektu jest, aby młodzi obywatele uzyskali dodatkowy dostęp do wiarygodnej i skondensowanej informacji, z której skorzystają przed zajęciami, egzaminami lub po prostu w celu zweryfikowania swojej wiedzy na temat Konstytucji i obowiązującego w Polsce ustroju.

2 KROKI - projekt dla osadzonych w Zakładzie Karnym w Siedlcach pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-06 do 2017-12-31

Caritas Diecezji Siedleckiej w porozumieniu z Zakładem Karnym w Siedlcach realizuje projekt pt."2  KROKI", skierowany do osadzonych w ZK w Siedlcach i ich rodzin. Jego celem jest podnoszenie kompetencji społecznych tych osób w szczególności budowanie zdrowych relacji w rodzinie, przeciwdziałanie czynnikom kryminogennym, a zwłaszcza agresji i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałanie problemom uzależnień.

 • 1 KROK- działania dla osadzonych, przebywających fizycznie w zakładzie karnym i areszcie śledczym.

Działania: doradztwo zawodowe; warsztaty edukacji finansowej; indywidualne poradnictwo prawne; podstawowa terapia uzależnień; warsztaty dla ojców; poradnictwo psychologiczne; spotkania więziennego zespołu Caritas; prowadzenie bloga.

 • 2 KROK-  działania dla osadzonych, opuszczających zakład karny i areszt śledczy oraz członków ich rodzin.

Działania: warsztaty wyjazdowe dla rodzin; poradnictwo psychologiczne/psychoterapeutyczne.

Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-06 do 2017-10-31

Dwusemestralne Podyplomowe Studia Prawa Antydyskryminacyjnego są prowadzone w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Celem studiów jest kształcenie osób odpowiedzialnych za wdrażanie praktyk związanych z równym traktowaniem oraz zainteresowanych problematyką przeciwdziałania dyskryminacji.

Program studiów podyplomowych obejmuje następujące zagadnienia:

 • przyczyny powstawania i istnienia stereotypów oraz uprzedzeń,
 • zasady równości w prawie i równości wobec prawa,
 • równe traktowanie w prawie międzynarodowym na poziomie uniwersalnym oraz europejskim, w tym główne instrumenty konwencyjne chroniące przed dyskryminacją,
 • organy i instytucje stojące na straży równego traktowania w Polsce,
 • ochrona równości w polskich przepisach,
 • postępowania w sprawach z zakresu równego traktowania w polskim prawie oraz przed sądami i organizacjami międzynarodowymi,
 • równe traktowanie kobiet i mężczyzn,
 • mowa nienawiści i przestępstwa motywowane uprzedzeniami,
 • problemy wynikające z nierównego traktowania osób z niepełną sprawnością fizyczną, intelektualną oraz osób poważnie chorych,
 • problemy wynikające z nierównego traktowania przedstawicieli wybranych grup prawnie chronionych takich jak: migranci, osoby LGBT, Romowie i mniejszości narodowe,
 • nierówne traktowanie ze względu na wiek oraz w związku z religią czy wyznaniem.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowi i dydaktyczni m.in. z Instytutu Nauk Prawnych PAN, oraz specjaliści – praktycy.

14. Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-05 do 2017-09-09

Koszalińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne oraz Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w dniach 5 - 09 września 2017 roku organizuje 14. Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”. To wyjątkowe w skali kraju i Europy wydarzenie filmowe poświęcone tematyce niepełnosprawności.

Dotychczas zaprezentowano ponad 500 filmów nadesłanych z różnych stron świata. Każdego roku prezentowana jest różnorodność spojrzenia na niepełnosprawność w kontekście uwarunkowań cywilizacyjnych, ekonomicznych i mentalnych.

Miasto Koszalin, przez środowiska niepełnosprawnych artystów, kojarzone jest z miejscem, w którym mogą oni w wymiarze międzynarodowym zademonstrować swoją twórczość. Dzięki działaniom organizatorów problem niepełnosprawności staje się inspiracją dla wielu twórców filmowych, a kinematografia polska zyskuje w Europie miano „kinematografii przyjaznej osobom niepełnosprawnym".

Równocześnie z wydarzeniami w Koszalinie, w 30 miejscowościach w Polsce odbędą się Małe Festiwale „Ty i Ja" - projekcje filmowe i wydarzenia artystyczne, aktywizujące społeczności z małych miejscowości do działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym samym czasie w 15 dużych miastach naszego kraju, najciekawsze produkcje filmowe, poruszające tematykę niepełnosprawności, będzie można obejrzeć na ekranach kin studyjnych i lokalnych.

Kampania „Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-09-01 do 2017-11-16

Stowarzyszenie rodzin Pelikan organizuje kampanię, która ma na celu uświadomienie rodzicom rozwodzącym się, że niejednokrotnie bez złych intencji, w przekonaniu, że działają na rzecz dziecka – w rzeczywistości krzywdzą je poprzez trwanie w  konflikcie z drugim rodzicem i wikłanie w ten konflikt dziecka. Organizatorzy przygotowali program warsztatów dla rodziców pozostających w kryzysie okołorozwodowym, który dostarcza im wiedzy na temat podstawowych potrzeb emocjonalnych dziecka, które, jeżeli są niezaspokojone powodują poważne skutki w teraźniejszym i dorosłym życiu dziecka.

16 listopada zaplanowana została konferencja podsumowująca kampanię.

Rzecznik na Antyrasistowskich Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej

Data: Od 2017-08-03 do 2017-08-04

Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ zorganizowało Antyrasistowskie Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej pod hasłem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”. Turniej został uroczyście otwarty przez rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara.

- Rasizm to porażka. Rasizm to obciach. Nie wpuszczajmy go na stadiony – mówił RPO.

W trakcie organizowanego przez Jerzego Owsiaka największego festiwalu muzycznego w Europie przedstawiciele Stowarzyszenia NIGDY WIĘCEJ prowadzą działania edukacyjne na temat rosnącego problemu ksenofobii i aktów agresji wobec ludzi uznawanych za „obcych”. Odwołują się do woodstockowych wartości takich jak pokój i wolność.  

Na tegorocznym Przystanku Woodstock odbywają się też spotkania z artystami zaangażowanymi w kampanię „Muzyka Przeciwko Rasizmowi”, zainicjowaną przez Marcina Kornaka, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia ‘NIGDY WIĘCEJ’. Członkowie zespołów Leniwiec, Prawda, Niespodzianka, Tabu, Koniec Świata i Nocny Kochanek opowiadają o przesłaniu antyrasistowskim w muzyce rockowej. Woodstockowicze biorą także udział w warsztatach prowadzonych na stanowisku NIGDY WIĘCEJ, podczas których dyskutują o sposobach reagowania na język nienawiści i dyskryminację.  

- W czasie festiwalowych spotkań mówimy o pokoju na świecie i w naszym życiu. Co może być wspanialszego od idei poszanowania drugiego człowieka? – stwierdził Staszek Czerczak, współpracownik Stowarzyszenia.

Partnerami tegorocznej edycji Antyrasistowskich Mistrzostw Polski w Piłce Nożnej są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą oraz ‘Gazeta Lubuska’.  Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Stowarzyszenie NIGDY WIĘCEJ jest założoną przez Marcina Kornaka w 1996 roku niezależną, apolityczną organizacją, która monitoruje incydenty na tle ksenofobicznym oraz wydaje antyrasistowski magazyn NIGDY WIĘCEJ. Prowadzi kampanie społeczne, m.in. „Muzyka Przeciwko Rasizmowi” i „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”.

Program edukacyjny Młodzi w Akcji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-08-01 do 2018-07-31

Program edukacyjny Młodzi w Akcji realizowany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności oraz Fundacją BZ WBK.

Celem programu jest wzmacnianie identyfikacji młodych ludzi ze społecznością lokalną oraz pokazanie sposobów, dzięki którym uczestnicy mogą aktywnie działać w swoim najbliższym otoczeniu. Przeprowadzając lokalne projekty na rzecz mieszkańców okolicy, młodzi ludzie dogłębnie poznają miejsce, w którym żyją, zdobywają kompetencje przydatne w dorosłym życiu oraz zyskują poczucie sprawstwa i pewność siebie.

Program opiera się na doświadczeniu prowadzonych dotychczas z różnymi partnerami działań Młodzi obywatele działają (1995-2007) oraz Młody Obywatel (2010-2017).

Program „Młodzi w Akcji ma zasięg ogólnopolski, trwa od sierpnia 2017 r. do lipca 2018 r.

Konferencja „Europa Wschodnia wobec globalnych wyzwań” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-07-10 do 2017-07-13

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego organizuje XIV międzynarodową konferencję Warsaw East European Conference poświęconą szeroko rozumianej tematyce Europy Wschodniej.

Tegoroczna edycja będzie szczególna. Jej temat to EUROPA WSCHODNIA WOBEC GLOBALNYCH WYZWAŃ. Podczas spotkań zostanie omówiona problematyka m.in.  autorytaryzmu, granic, deportacji, mniejszości, konfliktów w tym regionie. Wśród gości specjalnych znajdą się światowej sławy dyplomaci i naukowcy, m.in. Matthew Bryza, Daniel Fried, Miroslav Hroch, Lawrence Weinbaum.

Więcej o samym wydarzeniu znaleźć można na stronie http://studium.uw.edu.pl/konferencje/warsaw-east-european-conference/

II Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-06-22 do 2017-06-24

W Trzebnicy odbędzie się II Krajowa Konferencja Otwartego Dialogu. Tematem przewodnim będzie: „Pięć lat Otwartego Dialogu w Polsce - co osiągnęliśmy, dokąd zmierzamy?".

Konferencja wpisuje się w nurt działań na rzecz zmiany systemu zdrowia psychicznego, z opartego na szpitalach-azylach, do systemu usług w społeczności lokalnej.

Więcej o konferencji oraz o tym, czym jest Otwarty Dialog pod adresem: http://otwartydialog.pl/wydarzenia/ii-krajowa-konferencja-otwartego-dialogu-22-24-06-2017

Żywa Biblioteka w Katowicach pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-06-21 do 2017-06-22

Żywa Biblioteka organizowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach to miejsce, w którym każdy ma szansę spotkać osoby dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Czytelnik może wybrać z katalogu interesującą go Książkę, a następnie ją wypożyczyć.

Książkami w Żywej Bibliotece są prawdziwi ludzie, reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, spotykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik wypożyczając taką Książkę, wchodząc z nią w dialog konfrontuje swoje wyobrażenie o niej, zmienia postrzeganie i nastawienie.

Spotkanie z Żywą Książką to początek poszukiwania rzetelnych informacji na temat mniejszości i grup społecznych oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania, których w innych okolicznościach nie mielibyśmy szansy zadać. Wśród zaproszonych Książek będzie m.in. muzułmanka, osoba głuchoniewidoma, były alkoholik, rodzic osoby homoseksualnej, były bezdomny, ksiądz, ofiara przemocy domowej, były więzień, freeganin.

Międzynarodowa Konferencja „Autyzm bez przemocy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-06-10 do 2017-06-11

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja „Prodeste”. Ideą konferencji jest  rozpowszechnianie wiedzy na temat autyzmu, poglądu że jest to odmienny sposób rozwoju, a nie zaburzenie poddające się leczeniu. Organizatorzy zaznaczają, że ich celem jest, aby wszelkie działania podejmowane także w terapii autyzmu były podejmowane z respektowaniem praw człowieka, szacunku, akceptacji, zapobiegając tym samym dyskryminacji osób ze spektrum, ze względu na rzeczone odmienności w rozwoju.

Żywa Biblioteka we Wrocławiu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-06-09 do 2017-06-10

Projekt jest realizowany wspólnie przez Mediatekę - filię nr 58 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Diversja od 2007 roku. Wydarzenie odbędzie się w siedzibie Mediateki przy placu Teatralnym 5 w dniach 9-10 czerwca 2017 r. 10 edycja Żywej Biblioteki wyjdzie również  w przestrzeń miasta m.in. poprzez wystawę na ul. Świdnickiej oraz zaprosi mieszkańców Wrocławia do zabytkowego tramwaju na rozmowy z Żywymi Książkami.

Konferencja pt. „Kształtowanie dojrzałości społecznej poprzez promowanie mediacji rówieśniczych w szkołach” organizowana przez Fundację Consensius Europejskie Centrum Mediacji pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-06-08

Konferencja jest podsumowaniem dziesięciomiesięcznego programu wdrażania mediacji rówieśniczych w trzech ziębickich szkołach – Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego.

Wydarzenie ma na celu przedstawienie wyników projektu – statystyk dotyczących konfliktów szkolnych oraz skuteczności prowadzenia mediacji rówieśniczych na terenie Ziębic oraz propagowanie w regionie idei mediacji w ogóle oraz mediacji rówieśniczych wśród osób potencjalnie zainteresowanych wdrażaniem tej metody w swoich placówkach edukacyjnych.

W ramach prowadzonego projektu – w pierwszym semestrze roku szk. 2016/17 – mediatorzy warszawskiego ośrodka mediacyjnego Europejskiego Centrum Mediacji Consensius przeprowadzili szereg szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów drogą mediacji dla lokalnych koordynatorów projektu oraz poszczególnych grup osób zaangażowanych w życie szkoły – uczniów, nauczycieli i rodziców. W każdej ze szkół wyłoniono także grupę uczniów-mediatorów, którzy po odbyciu kilkutygodniowego szkolenia z zakresu prowadzenia mediacji rówieśniczych rozpoczęli w drugim semestrze regularną wolontarystyczną pracę pomagając koleżankom i kolegom rozwiązywać zaistniałe spory i konflikty szkolne.

Konferencja „System ochrony zdrowia w aktualnej fazie jego przemian” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-06-08 do 2017-06-09

Katedra Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Zdrowiu, organizuje w dniach 8-9 czerwca 2017 roku konferencję naukową, dotyczącą organizacji systemu ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa medycznego i ochrony zdrowia.

Udział w konferencji zapowiedzieli znakomici przedstawiciele doktryny i praktyki prawa medycznego oraz nauk o zdrowiu, a także liczna reprezentacja naukowców z największych ośrodków akademickich w Polsce.

X Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-06-05

10. Ogólnopolska Konferencja „Ostrożnie - dziecko! Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci", której organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) odbędzie się 5 czerwca 2017 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Konferencja w całości poświęcona będzie tematyce ochrony najmłodszych dzieci (0-3 rok życia) przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem, poprzez pracę i wspieranie ich rodziców w dobrym rodzicielstwie. Adresatami konferencji są profesjonaliści, którzy w swojej codziennej pracy mają kontakt z małymi dziećmi i ich rodzicami (pracownicy socjalni, pracownicy żłobków, organizacji pozarządowych, przedstawiciele ochrony zdrowia - lekarze, pielęgniarki, położne, pediatrzy, psychologowie oraz dzielnicowi i kuratorzy).

Konferencja „Zrozumieć i przełamać lęk. Niepełnosprawność w miejscu pracy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-06-01

Organizatorem konferencji jest Think Tank Diversity Hub, zaś gościem specjalnym konferencji (oraz kluczowym ekspertem) będzie jeden z najwybitniejszych znawców tematyki niepełnosprawności – pan David Capozzi – dyrektor zarządzający amerykańskiej agencji federalnej U.S. Access Board.

Konferencja pt. „Zrozumieć i przełamać lęk. Niepełnosprawność w miejscu pracy” będzie już siódmym spotkaniem środowiska największych firm, kluczowych uczelni, NGOs i przedstawicieli administracji publicznej, dyskutujących nad ideami nowoczesnego zarządzania, które nie pozostaje obojętne wobec człowieka, które nie stawia na pierwszym miejscu pojęcia zysku.

Projekt „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim" realizowany przez Fundację Stabilo wraz z partnerami (Fundacją Arkadia i Fundacia Court Watch Polska) pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-06-01

Celem projektu jest zwiększenie zdolności łącznie 50 jednostek administracji rządowej i samorządowej działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych dzięki dokonaniu analizy zadań tych instytucji, opracowaniu rekomendacji dla tych instytucji pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji oraz wykorzystanie ich.

Chodzi zatem o sprawienie, aby osobom z niepełnosprawnościami łatwiej było korzystać z usług placówek publicznych, tak ważnych z punktu widzenia codziennego funkcjonowania. Sprawdzane będą zarówno kwestie infrastrukturalne, dostęp do usług cyfrowych jak i obecność wielu innych usług, które powinny być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami (np. tłumacz języka migowego).

Projekt „Międzykulturowe dziedzictwo Wałbrzycha fundamentem rozwoju miasta i jego mieszkańców” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-06-01 do 2017-12-31

„Międzykulturowe dziedzictwo Wałbrzycha fundamentem rozwoju miasta i jego mieszkańców” to projekt edukacyjny o charakterze antydyskryminacyjnym organizowany przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, który będzie realizowany do końca roku 2017 na terenie miasta Wałbrzych.

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości mieszkańców Wałbrzycha na temat tolerancji, praw człowieka i wielokulturowości. Głównym działaniem projektu będzie organizacja 2 Żywych Bibliotek, których celem jest zmierzenie się uczestników i uczestniczek z własnymi stereotypami i uprzedzaniami poprzez indywidualną rozmowę z przedstawicielem konkretnej grupy dyskryminowanej.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-31

Organizatorami II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Aktualne problemy prawa wyborczego ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządów”, która odbędzie się 31 maja 2017 r. w Częstochowie są Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania oraz Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego działającego przy Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Głównym celem Konferencji jest poddanie wieloaspektowej analizie przez studentów, jak i doktorantów z różnych ośrodków akademickich w Polsce wyzwań i problemów przed jakimi obecnie stoi prawo wyborcze.

Trzecia edycja akcji edukacyjnej „Tydzień Konstytucyjny” organizowana przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-28 do 2017-06-04

W ramach wydarzenia prawnicy – adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, prokuratorzy, komornicy, notariusze, pracownicy organizacji pozarządowych, pracownicy naukowi a także aplikanci i studenci przeprowadzą lekcje dotyczące znaczenia Konstytucji w życiu obywateli oraz roli sądów w procesie ochrony praw i wolności.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji. Organizatorzy chcą w przystępny sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna na bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-26

Organizatorem Konferencji jest Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” UMK. Jest to organizacja studencka powstała w 2009 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego – edycja IV” stanowi unikalne w skali kraju przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wielopłaszczyznowe spojrzenie na problemy i wyzwania, z którymi boryka się dziś prawo i praktyka wyborcza. Organizatorzy wyrażają nadzieję, że Konferencja pozwoli spojrzeć wszystkim jej uczestnikom na prawo wyborcze, jako na samodzielną i istotną z punktu widzenia każdego obywatela gałąź prawa, która stwarza szerokie pole do analizy i interpretacji. Konferencja ma również za zadanie umożliwić młodym adeptom nauki – doktorantom i studentom, którzy dopiero rozpoczynają swoje badania – wymianę poglądów z uznanymi autorytetami z zakresu prawa konstytucyjnego, posiadającymi duży dorobek naukowy w zakresie prawa wyborczego.

Co więcej, ważnym atutem konferencji – z uwagi na jej międzynarodowy charakter – jest możliwość porównania instytucji prawa wyborczego w różnych systemach prawnych. W tym celu zaplanowany został odrębny panel poświęcony prawu wyborczemu różnych państw.

Polish International Basketball League pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-26 do 2017-06-25

Międzynarodowa Liga Koszykówki jest zorganizowana już w Warszawie po raz pierwszy. Rozgrywki będą się odbywały od  9.04.2017 do 25.06.2017 na terenie Warszawy.

Przedsięwzięcie skierowane jest do obcokrajowców mieszkających w Warszawie, fanów oraz amatorów koszykówki. Cele projektu to m.in.:

– promowanie sportu oraz zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Warszawy

– krzewienie hasła ligi: „No racism” (zainteresowanie i zaangażowanie organizacji/ firm zajmujących się tym tematem)

– zorganizowanie cyklu wydarzeń kulturalnych (związanych z narodami biorącymi udział w rozgrywkach).

Edukacyjna gra planszowa o tematyce prawnej "Prawopolis" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-26 do 2017-12-31

„Prawopolis" to pierwsza edukacyjna gra planszowa o tematyce prawnej. Została stworzona przez Fundację Court Watch Polska we współpracy z Kujawsko-Pomorską Izbą Adwokacką w Toruniu. Dzięki popularnej formie gry planszowej, gracze poznają w trakcie zabawy zasady panujące w sądzie oraz zdobywają kompetencje z różnych dziedzin prawa.

II wydanie książki dla dzieci „Prawie bajki” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-26 do 2017-12-31

„Prawie bajki” to opowieści, które wprowadzają najmłodszych w świat prawa, uczą podstawowych pojęć oraz pokazują, jak wygląda praca prawnika. Książka, która bawi i uczy, jest też doskonałym pretekstem do dyskusji z dziećmi na temat prawa w codziennym życiu.

Tekst napisał znany autor bajek Jakub Skworz. Kwestie prawne konsultowali prawnicy kancelarii PragmatIQ, pomysłodawcy serii. Książeczka jest bogato ilustrowana przez Przemysława Liputa.

XII edycja Akademii Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej "Inkubator idei" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-26 do 2017-06-22

Fundacja Humanity In Action Polska corocznie organizuje Akademię, która jest  programem edukacyjnym dla 24 młodych i wybitnych liderów/-ek i aktywistów/-ek z Grecji, Niemiec, Polski, Ukrainy i USA.

W tegorocznej edycji wiodącym tematem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści i dyskryminacji oraz wyzwania związane z zagrożeniami dla demokracji i praworządności w Polsce.

Akademia to miesięczny intensywny program, który od strony merytorycznej traktuje Polskę jako studium przypadku, przedstawiając diagnozę obecnej sytuacji i wyzwania dla młodych w kontekście przeciwdziałania naruszeniom praw człowieka. Uczestnicy i uczestniczki pogłębiają swoją wiedzę na temat praw człowieka, społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, jak również uczą się przez działanie, rozwijając dzięki temu szereg umiejętności pomocnych w aktywizmie społecznym. Pod okiem specjalistów i ekspertów z danych dziedzin pracują w międzynarodowych zespołach na konkretnych przykładach i szukają sposobów na twórcze działania antydyskryminacyjne i anty-hejtowe kierowane głównie do młodych ludzi.

Słupski Dzień Różnorodności pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-25

W ramach Słupskiego Dnia Różnorodności Urząd Miejski w Słupsku planuje zorganizować  następujące wydarzenia:

 • warsztaty na temat Karty Różnorodności,
 • warsztaty dotyczące praktycznych sposobów wprowadzania równościowych rozwiązań na szczeblu lokalnym,
 • warsztaty dotyczące  praktycznych rozwiązań wprowadzania równości w Urzędzie,
 • debata: „Nowoczesny, otwarty samorząd”.

„IV Ogólnopolski Przegląd Innowacji i Twórczości w Edukacji” organizowany przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-25

Przegląd ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.

Celem „Przeglądu” jest popularyzacja i promocja twórczości w edukacji oraz wyłonienie nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów, metodyków propagujących twórcze i innowacyjne podejście do pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z europejskimi standardami edukacyjnymi. Częścią „Przeglądu” będzie konkurs skierowany do nauczycieli, dyrektorów, metodyków, pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz tych wszystkich, którzy odpowiadają za innowacyjne procesy pojawiające się w ramach współczesnej edukacji.

Seminarium Fundacji Praw Podatnika „Stan Przestrzegania Praw Podatnika w Wolnej Polsce” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-24

W dniu 24.05.2017 r. w Sali Senatu Uczelni Łazarskiego Fundacja Praw Podatnika organizuje pierwsze z serii seminariów Fundacji Praw Podatnika: „Stan Przestrzegania Praw Podatnika w Wolnej Polsce”. Według organizatorów instytucja przedawnienia ma fundamentalne znaczeniu dla przestrzegania praw podatników. Referaty, które przedstawią znakomici specjaliści, mają dać odpowiedź na pytania: czy instytucja przedawnienia ma sens w XXI wieku i - jeśli tak - to jaki ?, komu ta instytucja służy i do czego ?, czy prawo do przedawnienia jest prawem konstytucyjnym ?, dlaczego przedawnienie w obecnym kształcie umożliwia łatwe nadużywanie tej instytucji i jakie są tego konsekwencje ?, jak orzecznictwo kształtuje instytucję przedawnienia, tzn. czy chroni państwo przed obywatelem, czy obywatela przed państwem ?

Ogólnopolska Konferencja naukowa „Prawa człowieka – przywilej czy ograniczenie? Interdyscyplinarny dyskurs o prawach ludzi we współczesnym świecie” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-24

Konferencja poświęcona została problematyce praw człowieka w Polsce, które choć ugruntowane i chronione regulacjami, niejednokrotnie wzbudzają także liczne kontrowersje. Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami ucznia, kobiet i osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja Naukowa w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego „Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-24

Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądowego Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Akademii im. Jana Długosz w Częstochowie organizuje 24 maja konferencję naukową  w ramach V Częstochowskiego Sympozjum Administracyjno-Prawnego „Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy”.

Myśl przewodnia konferencji koncentruje się wokół efektywnej ochrony prawnej jednostek – jej uwarunkowań, wyzwań i perspektyw. Przy czym pojęcie „efektywności” obejmuje zarówno łatwiejszy dostęp do sądu oraz szybkie uzyskanie finalnego rozstrzygnięcia w sprawie, jak i zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Projekt „Śląsk dla różnorodności" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-20

„Śląsk dla Różnorodności” jest wspólną inicjatywą Amnesty International – grupa lokalna Katowice i Stowarzyszenia Tęczówka. Wydarzenie wpisane jest w kampanię #NIEnawiść, prowadzoną przez Amnesty International Polska oraz stanowi wydarzenie towarzyszące 8 edycji LGBT Film Festival w Katowicach.

Celem „Śląska dla różnorodności” jest przybliżenie lokalnej społeczności problematyki wykluczenia i dyskryminowania społeczności LGBTQIA w życiu społecznym. Za pomocą metody world cafe, która polega na grupowaniu uczestników wokół stolików – tematów i inicjowaniu dyskusji przy udziale ekspertów w danej dziedzinie i moderatorów, chcą uwrażliwić społeczeństwo aglomeracji katowickiej na problemy, jakie napotykają osoby nieheteronormatywne w codziennym życiu.

V Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-19 do 2017-05-21

Ogólnopolski Zjazd Młodych Karnistów jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez Katedrę Prawa Karnego. Ogólnopolski. Zjazd Młodych Karnistów łączy dyskusję akademicką nad aktualnymi problemami nauk penalnych z integracją środowiska młodych karnistów - doktorantów i pracowników naukowych.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest prawo karne wobec Konstytucji, co jest konsekwencją jubileuszu uchwalenia trzech kodeksów penalnych oraz Konstytucji RP. Referaty będą się skupiać na funkcjonowaniu poszczególnych instytucji prawa karnego materialnego, wykonawczego i procesowego oraz oceny ich aspektów konstytucyjnych na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, także w zakresie zgodności tych regulacji z prawami człowieka i obywatela.

V Festiwal Wielu Kultur "Różni, a tacy sami" organizowany przez Gimnazjum Nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego Hubala pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-19

Festiwal organizowany przez Gimnazjum Nr 141 im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” przy współpracy z Stowarzyszeniem Praktyków Kultury, Stowarzyszeniem VOX HUMANA oraz Polskim Forum Migracyjnym, ma na celu przybliżenie polskiej społeczności: uczniom, rodzicom i nauczycielom kultury innych narodów, poznawanie ich zwyczajów, religii, kultury i kuchni, promowanie tolerancji, kształtowanie pożądanych postaw internacjonalnych i prospołecznych, propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz integrację ludzi różnych narodowości mieszkających na terenie Polski.

Głównym założeniem projektu jest aktywne włączenie się uczniów szkół województwa mazowieckiego w realizację festiwalu. Każda zgłaszająca się szkoła ma za zadanie przedstawienie 10 minutowego występu - programu artystycznego promującego lub przedstawiającego kulturę danego kraju. Imprezie będzie towarzyszyć prezentacja innych talentów: wystawa prac plastycznych, fotograficznych, rękodzieła artystycznego itp.

Kampania społeczna dot. przemocy domowej wobec osób LGBT pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-17

Kampania społeczna na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej dotyczącej gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transpłciowych (LGBT) na terenie Miasta Warszawy jest realizowana przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa w ramach zadania publicznego zleconego i współfinansowanego przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Głównym celem kampanii jest zwiększenie widoczności problemu przemocy domowej wobec osób LGBT. Cele szczegółowe: kampania ma informować ofiary i sprawców o źródłach informacji na temat problemu przemocy i możliwości uzyskania pomocy, promować postawy wspierania osób LGBT, które doznają przemocy domowej, uświadamiać o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwami oraz zachęcać do reagowania i zgłaszania przypadków przemocy.

XXIV Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Kształcenia Specjalnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-17 do 2017-05-18

Forum organizowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Kwidzynie w dniach 17- 18 maja jest imprezą wyjątkową. Na profesjonalnej scenie mają okazję zaprezentować się mali aktorzy z placówek kształcenia specjalnego - ci bardzo wrażliwi.

VI Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-05-16 do 2017-05-17

W związku z 20. rocznicą uchwalenia Konstytucji RP przedmiotem tegorocznej VI edycji jest tematyka związana z tym najważniejszym w naszym porządku prawnym aktem normatywnym. Tematem tegorocznego Kongresu będzie „Społeczeństwo obywatelskie”, które bardzo wyraźnie wpisuje się w aksjologię polskiej Konstytucji.

Kongres będzie dwudniowym wydarzeniem, który rozpocznie się od panelu otwierającego z udziałem m.in.: byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego oraz  Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka. Problemy podjęte w panelu eksperckim zostaną rozwinięte w referatach młodych naukowców, studentów i doktorantów.

Tematyka Kongresu ma charakter interdyscyplinarny, w związku z tym planowany jest podział na panele tematyczne, umożliwiające zabranie głosu przedstawicielom różnych dyscyplin naukowych:

 • społeczeństwo obywatelskie a regulacje konstytucyjne;
 • społeczeństwo obywatelskie w ujęciu socjologiczno-ekonomicznym;
 • kształtowanie postaw obywatelskich w edukacji;
 • historia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
 • społeczeństwo obywatelskie w kulturze.

VI Ogólnopolska Konferencja "Człowiek w środowisku. Zasoby i twórczość w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-12

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Koło Psychologii Klinicznej i Psychoterapii po raz szósty organizuje ogólnopolską konferencję z cyklu „Człowiek w środowisku”.

Tegoroczne wydarzenie koncentruje się na zasobach, a zwłaszcza twórczości osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. W czasie sesji zostaną omówione zasoby ważne w procesie zdrowienia, takie jak: optymistyczne nastawienie do życia, poczucie koherencji, poczucie własnej skuteczności, sprężystość psychiczna, radzenie sobie ze stresem, adekwatna samoocena i samoakceptacja oraz wsparcie społeczne. Tak, jak w poprzednich edycjach, obok ekspertów wystąpią osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Reforma służby zdrowia - progres czy regres w ochronie praw pacjentów?” organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego UJ pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-05-12

Głównym celem konferencji jest przeprowadzanie szerokiej dyskusji na temat poziomu ochrony praw pacjentów w świetle ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie.

Proponowany zakres problematyki: dostęp do dokumentacji medycznej  i sposoby jej prowadzenia, ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską, prawo pacjenta do leczenia bólu, uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia, procedura ratunkowego dostępu do technologii medycznych, sieć szpitali, dostęp pacjentów do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych.

Adam Bodnar na Kongresie Zdrowia Psychicznego

Data: 2017-05-08

- Raport NIK dotyczący realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego  brzmi jak akt oskarżenia – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas I Kongresu Zdrowia Psychicznego, który odbył się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Z raportu wynika, że program na lata 2011-2015 zakończył się fiaskiem - nie zrealizowano aż 19 z 22 jego założeń. Natomiast przyjęty przez rząd w marcu 2017 roku nowy program cały czas czeka na realizację.

I Kongres Zdrowia Psychicznego zorganizowany został pod hasłem ,,Zmieniamy polską psychiatrię". W jego organizację zaangażowali się zarówno lekarze, jak i osoby chorujące psychicznie oraz ich rodziny. Celem Kongresu jest nagłośnienie problemu archaicznego modelu leczenia i potrzeby wspierania osób z problemami psychicznymi oraz przeciwdziałanie ich stygmatyzacji.

- Nasz kongres to domaganie się pełni praw dla osób z problemami psychicznymi – mówił jeden z organizatorów, były minister zdrowia Marek Balicki.

Adam Bodnar zaznaczył, że bardzo ważna jest deklaracja Ministerstwa Zdrowia dotycząca uruchomienia nowego programu. - Jako Rzecznik Praw Obywatelskich będę stać na straży jego realizacji – podkreślił.

RPO zwrócił uwagę na problemy polskiej psychiatrii m.in. zbyt małą liczbą lekarzy psychiatrów, szczególnie tych zajmujących się dziećmi. Mówił także o potrzebie tworzenia lokalnych centrów zdrowia psychicznego. Obecnie brakuje bowiem kompleksowego systemu wsparcia osób chorujących psychicznie. Jeśli pojawiają się dobre, lokalne inicjatywy to mają one raczej charakter wyspowy, który nie zawsze odpowiada realnemu zapotrzebowaniu.

- Polityki publiczne powinny być kształtowane na postawie fachowej wiedzy, doświadczeń międzynarodowych, wyników badań, a nie na podstawie mitów i zabobonów. Wsparcie zawsze powinno dotyczyć nie tylko osoby, która jest dotknięta problemem z zakresu zdrowia psychicznego, ale także jej otoczenia, środowiska, rodziny - zaznaczał RPO.

Podkreślał, że działania władz publicznych dotyczące ochrony zdrowia psychicznego powinny być nastawione na samorealizację osób dotkniętych problemami psychicznymi i poszanowanie ich prawa do prywatności. Zwrócił uwagę, że dużym problemem jest także język stygmatyzujący takie osoby.

Kolejnym problemem jest funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w stosunku do osób, które mają problemy z oceną skutków własnych działań. - Pozbawienie wolności osób z zaburzeniami psychicznymi powinno być ostatecznością - wskazywał Adam Bodnar. Podkreślił, że niezbędna jest nowelizacja przepisów w tym zakresie.

- W Polsce wielkim problemem jest stosowanie środków zabezpieczających. Powstaje czasami pytanie, czy są one stosowane w sposób przemyślany i odpowiedzialny; czy jest sens, żeby niektóre osoby, w stosunku do których stosuje się środki zabezpieczające, przebywały po 30, 40 lat w zamknięciu i by, co jakiś czas były powtarzane regularnie takie same diagnozy ze strony biegłych – zauważył RPO.

Rzecznik ocenił, że zmiany wymaga także kodeks cywilny, tak żeby instytucja ubezwłasnowolnienia została zniesiona i zastąpiona systemem wsparcia przy podejmowaniu decyzji.

W Kongresie wzięli udział m.in. specjaliści zajmujący się problematyką psychiatrii, przedstawiciele pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zajmujących się zdrowiem psychicznym. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciel Prezydenta RP Andrzej Zybertowicz, wiceminister zdrowia Zbigniew Król, rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego odbył się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

I Festiwal Praw Człowieka pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-04-26

Festiwal Praw Człowieka jest projektem organizowanym w celu edukacji uczniów powiatu Kędzierzyn - Koźle w zakresie wiedzy o prawach człowieka. Nauczyciele i uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowują w grupach czteroosobowych pantomimy, sztuki teatralne, reklamy, filmy, plakaty oraz rysunki.

Wszyscy uczestnicy kontaktują się z organizatorem poprzez platformę e-twinningową na którą do 16 kwietnia przesyłają nagrania oraz skany przygotowanych przez uczniów prac.

19 kwietnia odbędzie się spotkanie wszystkich opiekunów, którzy zdecydują, które z nadesłanych prac są najlepsze, i które z nich należy nagrodzić.

Seminarium „Rasizm i ksenofobia w świetle kryzysu migracyjnego” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-04-26

Organizatorem seminarium "Rasizm i ksenofobia w świetle kryzysu migracyjnego", które odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w Toruniu jest Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Toruń.

Podczas wydarzenia omówione zostaną kwestie kryzysu migracyjnego oraz jego obrazu pojawiającego się w opinii publicznej. Organizowane seminarium jest odpowiedzią na pojawiające się w społeczeństwie polskim niepokojące zjawiska, takie jak wrogość wobec odmienności i dehumanizacja uchodźcy.

W swoich wystąpieniach prof. UMK, dr hab. Michał Balcerzak, dr Michał Leciak oraz p. Damian Aptowicz odpowiedzą m.in. na pytania, jak należy patrzeć na zjawisko aktów i mowy nienawiści w świetle kryzysu uchodźczego, co odróżnia przestępstwa z nienawiści od innych przestępstw i jaki zakres ochrony jest przewidziany w prawie polskim. Seminarium Rasizm i ksenofobia w świetle kryzysu migracyjnego jest próbą podniesienia świadomości społeczeństwa oraz zmniejszenia aktów wrogości i nienawiści wobec migrantów i uchodźców.

V edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-04-21 do 2017-04-22

Studenckie Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego oraz Koło Naukowe Historii Państwa i Prawa działające na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu organizują V edycję Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Konstytucje państw europejskich: historia i współczesność". Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu w dniach 21-22 kwietnia 2017 roku.

Wydarzenie będzie okazją do pogłębionej i wnikliwej debaty nad o tym, z jakiego powodu i w jakim kierunku, ustawy zasadnicze kształtowały rozwiązania prawne w danych systemach normatywnych. Debata pozwoli zrozumieć złożoność zmian, jakie współcześnie zachodzą w kulturze politycznej i prawnej świata.

III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-04-21 do 2017-04-22

Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz wziął udział w III Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej w Łodzi. Rzecznik mówił na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością intelektualną odbywających kary pozbawienia wolności.

Kongres współorganizowany przez Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne ma na celu bezpośrednią wymianę poglądów i aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, psychiatrów, psychologów- wszystkich, których wiedza jest niezbędna, by sprostać wyzwaniom orzekania, opiniowania w sprawach dotyczących zdrowia psychicznego oraz wykorzystywania osiągnięć psychiatrii w procesie stosowania prawa, także w ujęciu społecznym. III Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Sądowej jest kontynuacją wzajemnej wymiany doświadczeń środowisk związanych z opiniowaniem i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym rozszerzonym o wiedzę międzynarodową.

Konferencja „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-04-20 do 2017-04-21

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wziął udział w konferencji naukowej „Panorama prawnych aspektów wielokulturowości społeczeństwa”. Organizatorem wydarzenia jest Instytut Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Dr Adam Bodnar wygłosił referat na temat wielokulturowości w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela.

– Z podziwem obserwuję władze Poznania, które za każdym razem, kiedy w mieście dzieje się przemoc na tle rasowym, starają się reagować – mówił Adam Bodnar podczas konferencji. Rzecznik wspominał również o pobiciach na tle rasowym, do których coraz częściej dochodzi w wielu polskich miastach. – Pobicia to efekt tolerancji dla mowy nienawiści. Bo mowa nienawiści w stosunku do osób, które czymś różnią się od większości społeczeństwa, bardzo się rozprzestrzenia. W Polsce brakuje sprzeciwu wobec niej. Także moralnego sprzeciwu.

Podkreślał, że samorządy lokalne robią wiele, żeby zapobiegać przemocy na tle rasowym. Gorzej z władzą centralną. – Organy zdają się nie zauważać problemu. Ale jeśli mamy do czynienia z kulturą akceptacji mowy nienawiści, w społeczeństwie zaczynają budować się mury – mówił RPO.

Konferencja „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian w prawie karnym procesowym” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-04-10

Konferencja organizowana jest w ramach cyklu Wrocławskie Seminaria Karnoprocesowe. Są to cyklicznie organizowane spotkania naukowe, będące platformą dialogu i wymiany poglądów przedstawicieli zawodów prawniczych oraz osób zajmujących się nauką prawa.

W związku z ostatnimi zmianami procedury karnej, zagadnieniem budzącym duże zainteresowanie jest wykładnia przepisów prawa karnego procesowego. Ze względu na zakres i treść zmian procedury karnej, budzących uzasadnione wątpliwości, co do ich zgodności z Konstytucją RP i aksjologią systemu prawa, konieczna jest dyskusja nad wykładnią prawa pozwalającą na rekonstrukcję normy postępowania, pozostającą w zgodzie z konstytucyjnym i konwencyjnym standardem ochrony praw i wolności jednostki. Zadanie to spoczywa przede wszystkim na sędziach, sprawujących wymiar sprawiedliwości w Polsce.

 

„Żywa Biblioteka” w Jaworznie pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-04-08

Galeria Sektor I oraz Kolektyw Alternatywna Kultura organizują 8 kwietnia 2017 r. Żywą Bibliotekę. Będzie pierwsza edycja Żywej Biblioteki w Jaworznie.

Żywa Biblioteka to miejsce, w którym każdy ma szansę spotkać osoby, które są dyskryminowane ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Organizatorzy starają się stworzyć przyjazną przestrzeń do rozmów dla osób, które mają swoje pytania - Czytelników i tych, którzy mają śmiałość i ochotę, aby na nie odpowiedzieć - Żywych Książek.

 

XXVII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Poradni Prawnych “Profil klienta SPP" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-04-08 do 2017-04-09

Konferencja będzie poświęcona tematyce profilu klienta Studenckiej Poradni Prawnej w ujęciu nie tylko prawnym, ale i interdyscyplinarnym. Zamiarem organizatorów jest podjęciem dyskusji nad celowością objęcia klientów korzystających z usług Studenckich Poradni Prawnych pełną opieką, tj. nie tylko udzielenie pro bono pomocy prawnej, lecz także w miarę możliwości, podjęcia działań mających na celu udzielenie zainteresowanemu (i potrzebującemu) także innej pomocy, tj. np. wsparcia psychologicznego.

„Żywa Biblioteka” w Oleśnicy pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-03-31

Już po raz trzeci w Oleśnicy powstanie miejsce, w którym każdy będzie miał szansę spotkać  tych, którzy są stawiani poza nawias społeczeństwa ze względu na swoją przeszłość, zawód, pochodzenie, wyznanie, poglądy, orientację, kolor skóry. Celem wydarzenia jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla osób, które są gotowe stawiać trudne pytania - Czytelników i tych, którzy są na tyle odważni, aby na nie odpowiedzieć - Żywych Książek.

Żywa Biblioteka w Oleśnicy jest projektem jednodniowym, który odbędzie się w Sali Widowiskowej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy. Będzie działać jak tradycyjna biblioteka, do której Czytelnik może przyjść i wybrać interesującą go książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Rolę Książek będą pełnić prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, których dotyczy problem wykluczenia i braku akceptacji w społeczeństwie.

X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-03-31 do 2017-04-01

X Zjazd Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego jest największą w Polsce konferencją studencko-doktorancką z dziedziny prawa konstytucyjnego i zarazem jednym z największych tego typu wydarzeń naukowych z dziedziny prawa publicznego w Polsce. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Co dalej z demokratycznym państwem prawa?”

W pierwszym dniu konferencji weźmie udział zastępca RPO Stanisław Trociuk.

II Międzynarodowa Konferencja "W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-03-23 do 2017-03-24

II Międzynarodowa Konferencja „W poszukiwaniu europejskiej doktryny wolności słowa" to kolejne spotkanie przedstawicieli nauk prawnych i innych nauk humanistycznych oraz praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), z kraju i Europy zajmujących się szeroko pojętą problematyką swobody wypowiedzi i jej granic.

VI Forum Pacjentów Onkologicznych „Wyzwania w Onkologii” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-03-21

W spotkaniu wezmą udział eksperci z dziedziny ochrony zdrowia, przedstawiciele towarzystw naukowych i medycznych, parlamentarnych komisji zdrowia, aktywnie działających organizacji pacjentów oraz mediów.

Program VI Forum Pacjentów Onkologicznych daje możliwość przedyskutowania problemów i wyzwań, przed którymi stoi polska onkologia, w kontekście potrzeb i oczekiwań pacjentów.

To także okazja do wymiany doświadczeń i przedstawienia organizacji pacjentów jako ważnego partnera w procesach decyzyjnych, niezmiernie istotnych dla chorych onkologicznie.

Konkurs na esej o prawach człowieka "Trzy najważniejsze prawa Człowieka - uzasadnij wybór" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-03-15 do 2017-04-15

Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia organizuje konkurs, którego przedmiotem jest esej o Prawach Człowieka. Temat prac brzmi: „Trzy najważniejsze prawa Człowieka - uzasadnij wybór". Na 23 maja 2017 r. (Dzień Wymiaru Sprawiedliwości) zaplanowane zostało uroczyste zakończenie konkursu i wręczenie nagród laureatom.

 

"Żywa Biblioteka" w Zamościu pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-03-11

"Żywa Biblioteka" jest projektem edukacyjnym z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Jej celem jest tworzenie przestrzeni dialogu i porozumienia oraz działanie na rzecz poszanowania praw człowieka. Ważnym aspektem jest również przekazanie wiedzy i doświadczeń osób narażanych na dyskryminację, stereotypizację, wykluczenie. Projekt ma wpłynąć na kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec różnorodności.

Publikacja poświęcona pamięci dr. Macieja Lisa pod Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

Data: 2017-03-01

Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiła uczcić pamięć dr. Macieja Lisa (Pełnomocnika RPO we Wrocławiu, który zmarł w kwietniu 2015 r.), wydając specjalny tom poświęcony Jego działalności naukowej i społecznej.

Opracowanie, które Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem, ma dotyczyć zagadnień m.in. z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego, problematyki dyskryminacji, kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej. Planowana data publikacj to pierwszy kwartał 2017 r. 

„Profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży. I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-03-01 do 2017-03-31

I Ogólnopolskie Forum Dobrych Praktyk organizowane przez Fundację po DRUGIE we współpracy z Wydziałem Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego stanowi przestrzeń wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie profilaktyki przemocy wobec dzieci i młodzieży. Głównym celem działania jest udoskonalanie narzędzi i metod pracy z dziećmi i młodzieżą oraz służbami integracji społecznej i nauczycielami. Forum zaplanowane jest na marzec 2017 roku.

Czwarta edycja kampanii społecznej pt. „Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-02-23

Celem tegorocznej kampanii jest podniesienie świadomości Polaków na temat depresji wśród seniorów. Z tą chorobą zmaga się co dziesiąty z nich. Niestety ta poważna choroba wciąż jest bagatelizowana. Bardzo często zdarza się, że u osób starszych zamiast depresji diagnozuje się demencję.

4. edycję kampanii organizują organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji, Fundacja ITAKA - Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Ogólnopolskie Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. Kampanię wspierają także: Anna Dymna, Krystyna Czubówna, Tomasz Jastrun, Piotr Zelt, Andrzej Bober, Maciej Orłoś, Ewa Błaszczyk, Jarosław Gugała, Beata Chmielowska-Olech i Tomasz Wolny.

W dniu 23 lutego 2017 roku, kiedy obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, na Uniwersytecie SWPS w Warszawie odbędzie się konferencja prasowa z udziałem ww. organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w kampanię. Z ramienia Biura RPO w konferencji weźmie udział Zastępca RPO Krzysztof Olkowicz.

 

V edycja Ogólnopolskiej Akcji Psychoedukacyjnej "Re: akcja w depresji" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-02-23

„RE:akcja w depresji” jest odpowiedzią na problem rosnącej liczby osób dotkniętych doświadczeniem depresyjnym i wciąż niewielkiej wiedzy Polaków w jaki sposób i gdzie szukać pomocy dla siebie. Dzięki bogatej ofercie bezpłatnych wydarzeń chce zwiększać świadomość społeczną dotyczącą zdrowia psychicznego i zachęcać osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego i ich bliskich do korzystania z profesjonalnej pomocy.

Piąta edycja REe:akcji w depesji rozpocznie się 23 lutego 2017 w Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją i potrwa przez miesiąc. W tym czasie w 8 miastach Polski kilkaset osób skorzysta z kilkudziesięciu propozycji. Działania obejmują warsztaty, wykłady, spotkania edukacyjne, indywidualne konsultacje psychologiczne. Na jej potrzeby powstają także publikowane na stronach akcji artykuły dotyczące problematyki depresji i zdrowia psychicznego. Jak co roku zaplanowano także szereg wydarzeń towarzyszących (konkursów, wydarzeń artystycznych, happeningów).

Konferencja „Poznaj nas-dorosłe osoby głuchonieme we współczesnym świecie" pod Honorowym Patronatem RPO

Data: 2017-02-21

Konferencja ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat głuchoślepoty - jednoczesnej dysfunkcji wzroku i słuchu, możliwości osób głuchoniewidomych, a także barier, na jakie napotykają one w codziennym życiu. Kierowana jest zarówno do urzędników zajmujących się pomocą społeczną, jak i do osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych w organizacjach trzeciego sektora, urzędach itp., a także studentów logopedii i pedagogiki, którzy w swojej przyszłej pracy mogą zetknąć się z osobami głuchoniewidomymi.

Ogólnopolska kampania informacyjna „Poznaj swoje prawa” pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-02-15 do 2017-04-15

Kampania „Poznaj swoje prawa” ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej praw pacjenta w grupie osób LGBT. Za pośrednictwem kanałów informacyjnych przeznaczonych dla społeczności LGBT (magazyny drukowane, serwisy internetowe, media społecznościowe) organizatorzy chcą przekazać komunikaty dotyczące najczęstszych obszarów łamania praw pacjenta, ale także środków zaradczych (mechanizmów i narzędzi do składania skarg np. do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Pacjenta, Izb Lekarskich itp.).

V edycja programu Karta Różnorodności pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-02-14 do 2017-03-08

Karta Różnorodności ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz promocję wyrównywania szans i wspierania różnorodności w miejscu pracy. Obecnie sygnatariuszami polskiej Karta Różnorodności jest 160 firm, organizacji i instytucji publicznych, w Europie Karta obecna jest już w 17 krajach.

Tegorocznym tematem przewodnim działań realizowanych w ramach projektu, będzie zarządzanie wiekiem.

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Mediacyjno - Negocjacyjnego #mediUJ! pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-02-14 do 2017-04-08

Konkurs realizuje główną ideę Koła Naukowego Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego -  rozpowszechnianie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji. Projekt skierowany jest do studentów od I do V roku wydziałów prawa polskich wyższych uczelni publicznych oraz niepublicznych i ma stanowić okazję do doskonalenia umiejętności niezbędnych dla mediatora i negocjatora, takich jak zarządzanie konfliktem, identyfikacja rzeczywistych interesów stron, czy skuteczna komunikacja.

Konkurs Central - Eastern European Round of the European Human Rights Moot Court Competition pod Honorowym Patronatem RPO

Data: Od 2017-01-12 do 2017-01-14

The European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) to konkurs organizowany przez ELSA we współpracy z Radą Europy, będący symulacją postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Zadaniem zespołów jest zbadanie fikcyjnego kazusu i stworzenie pism dla obu stron postępowania. Na postawie przygotowanych pism 20 najlepszych drużyn kwalifikuje się do Wielkiego Finału w Strasburgu. EHRMCC to jedyny europejski moot court dotyczący praw człowieka organizowany w języku angielskim.

W najbliższej edycji, w dniach 12-14 stycznia 2017 r., po raz pierwszy odbędzie się Central - Eastern European Round - runda regionalna konkursu organizowana przez ELSA Poland, ELSA Ukraine i ELSA Romania, w której w charakterze członka jury weźmie udział przedstawiciel Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego.